Metmaacher Klaaf:Purodha/2006

Thema hinzufügen
Aktive Diskussionen

Aschiif: 

2005 · 2006 · 2007 · 2008 · aktowäll


Dat he sinn dem Purodha sing Klaaf_Sigge uß de Wikoelsch un de Ripoarisch Wikkipedija jëz_zosamme_jefaßß — de äleedeschde Aandëijle uß dem Joohr 2006.


En de Fojangehëijt zerög jëijd_et mem fürėje Däijl fum Aschiif.


WikoelschBearbeiten

Belder vun Commons enbaue?Bearbeiten

Leeve Purodha, ich ben neu he op WiKoelsch un han aanjefange met dem Attikkel Rösrod, wie de jo altt jesinn häs. Ich dät jo jään e paar Belder vun Commons en dä Attikkel enbaue. Dat jeiht evver hückzedaach noch nit. Domit mer dat Huhlaade nit dubbelt maache müsse, well ich domet noch waade bes dat ksh.wikipedia.org en de Jäng jekümme es. Ich nemme aan, dat dat [[de:Rösrath]], wat de en dä Attikkel enjebaut häs, för dat ksh.wikipedia.org fürjesinn es. Ich han en Froch: Künnt ich nit die Belder och allt esu enbaue, wie die späder jebruch wäde? Un häs de allt en Idee, wann et esu wigg es, dat mer ömtrecke? --Caesius 11. Jan 2006 19:04 (CET)

jäzz äwwer: BugzillaBearbeiten

Tach Purodha

do kreßß de Keßß noh op 2000, ish jläuv et jään :)

Luur_enz heä:

http://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=4704

Watt dä Reinhart froocht, watt maache mer drußß?

Schöne Jrooß

Düüvelskääl 31. Jan 2006 23:40 (CET)

 • LOL Hück nim_mieh :-) Ävver jo, ish jleuv dat och. Dat dat esu vill sin, hädd_ish nii jedaach, wi ėsh me dä jannze Affköözunge aanjefange hann, di süßtemaatisj_erinnn_ze_kloppe. Ävver ish daach mer, wo ėn dä Leßß met Sigge di en alle Sproche drin sin sullte alld_enß alle Shprooche dren sinn, di_jen Wikkipedija hann, dat wöö kuuhl, wämmer winnishßtenß alld_enß Linkß op se all hätte, un esu hann_ėsh_mer flögg_enne Hallef_Automaat projrammėerət, dä_t mer halləf fäädish füürsezz. Na_joo.
 • Op däm Reinhard sing Frooch antwoot_ish noheer doo, do sinn_norre_paa Kläjnishkäjte en dää Aat ze donn, maach ish morje oddo övvermorrje fäädish. --Purodha Blissenbach 1. Feb 2006 00:17 (CET)

kölsche SchrievereiBearbeiten

Leeven Purodha, mer dun de Zäng un de Auge wih, wann ich op ding kölsche Schrieverei lore. Ich roden dir, jangk ens en de "Akademie for uns kölsche Sproch" un lihr ech ens öntlich kölsch schrieve, eh do dat, wat do meins, dat wör kölsch, unger de Lück brings.

Schriev mer en email unger:fwmueller.senior@t-online.de

 • Mer schrieeve jo nit nuur Kölsch he, söndon jeedweede Ripoarisch Shprooch, un_dat sinn_er joot miih wi sëxish. Na klooh kam_me Kölsch noh dä Ämpfeelunge fun de Kölsch-Akkademie schriive. Wi ijj_enß errömjesöök hann, wi dann de ëijne un de anndr_esu schriive, ha_ish_mer_di och aanjeluůt — di woore miir zo kommplezėet. Allëijn 43 Rääjelle förr_et „ch“ — un op wat_ti all opboue! — do moßß_De rishtish joot Deutsch künne, un och allorhanndt övver de deutsche Shprooch_Jeschėsh weßße, domet_e dat rishtish maache kannß. Dat fingen_ish tottaal övverkandelėet för de Sibbenenhallf Milljarrde Minsche, di ja këij Deutsch foshtonn. Wäm_me hee öönzwi foneetėsh schriive künne, erspaare mer dänne dat Deutsch_Shtudijum, un se künne unß Sigge jlich rishtish lesse.
 • Datt_ene Dößßeldorrəver, ne Büllinger, enne Siiburjer, oddorr_enne Eschwiielerer dozo krißß, datt_e övverhoup Kölsch schriif, do jlöüven_ish_net draan, dat weet nix, di künne dat_toch jaa nit. Un wo_füür och övverhoup? Allso schriive mer entweder_esu dat_tat all ejaal_jeschrivven_eß un jeede shprijj_et ungersheedlijj_uß, odder mer shriive jeede singe ëijenne Dijaläkk, un_dat süüt_mo dann_och.
Mer han beß jez zwëij Süßteme för ze schriive (aanjefange ze dokkemetėere):
Et wääden_er beshtemmp noch miih wääde. Ävver de jannze Jedangke öm de Hingerjründt sen_non_net joot zosamme_jeshtälldt. Dat künnd_ėsh_joo_enß maache jäds_övver_dä Määz. -- Purodha Blissenbach 27. Feb 2006 19:44 (CET)

... lang|de| ...Bearbeiten

Leeve Purodha, em Atikkel Adam Wrede häste jett erennjeschrivve, wat ich noch nit verstonn. Woför soll zom Beispill dat lang|de|Neuer kölnischer Sprachschatz jot sinn? Wo weed dat jebruch? --Manes 24. Feb 2006 19:09 (CET)

En Voklierung fö_dat Makkro krißß de op dä Sigk Schablone Klaaf:lang un en Övverseech_övver ättlijje, die mer han, op Wikipedia:List vunn dä Schabloone
Shtandadmääßish shriive mer hee nit deutsch un och kinn_annder Shprooch. Wäm_mer jeds_ävver e paa Wööt odder e Zitaat op deutsch odder änglish odder söns_en Shprooch hann, da hillef dat all dänne ßoffwärß, di domet automaatesch jëdd_maache, wänn_se weßße künne, wat för_n Sprooch dadd_eß.
Bëijshpill:
 • en Söökmaschiin livvot winnijer sinnloß Infommazjoon, wänn se de Wööt fun foschiidene Shprooche kloo usseneejn_hallde kann.
 • Unß Annalfabeete un Blinde hann fill mieh Shpass_an Sigge, wo inne iiere Kompjutor nit nur Keu füürschwadt. Dat määt_e ävver, wänn hä nit övver_en Shprooche_Kood äfiert, wat fö_n Shproochmodul hä jäz ensäzze sůll. Franzüüsesh kling nu_mma jannds_anngersh wi, sarerenß, Pollnesch, unß Shprooche, oddo änglejj_och wänn_et dreij dousend Wööt jitt di en de divärrse Shprooche met jenou de_sellve Boochshtaave jeschrėvve wääde. Bëij Rußßijj_un Shineesijj_eß dat nit schwer, aan der Schriff Русский un 中文 klooh zu äkänne? Sellvs dat shtemmp nur hallev, ed_eß wi bëij_unß, met dä Schreffte kannß_de och ättlijje Shprooche schriive, di all iijer ëijene Rääjelle fö_se Ußzeshpräshshe hann. -- Purodha Blissenbach 25. Feb 2006 10:43 (CET)

Ze is der noen!Bearbeiten

Doe, Purodha, de Ripoariesje Wikipedia is noe endliech aa-jemaad! 't Subdomein is ksh: http://ksh.wikipedia.org. Doe kins miech hei as [[1]], mar iech han miech noen aa-jemeld als http//ksh.wikipedia.org/wiki/User:Steinbach, wie iech óch hees op de Hollendsje en de Dütsje Wikipedia. Zalle vier de Wikölsch sjliese losse en alle artikele noa de nui Wikipedia uvverbringe? (Jere antwoorde óp http://ksh.wikipedia.org/wiki/User_talk:Steinbach).

WikkipedijaBearbeiten

He noh luure: Talk:Ripoarėsch.

Aandraach op SysopräächteBearbeiten

Hallo Purodha,

wie wöör et wen du hee ene Aandraach op Sysopräächte stells. Du hääs doch och en de Testversion de Sysop jemaat. Damit me hee ens endlich wigger kumme. All andere neue Wikipedias han ald ed brassele anjefange nur mir kumme net us de Fööß. Isch han leider keeijn Ahnung wie dat met dem Sysop jeht. Ene schöne Jrooß Helesike 20:22, 29 March 2006 (UTC)

 • Hallo Purodha, bei dämm Link der de Helesike aanjejoffe hät steht, dat nur ene Sysop ode Bureaucrat vun der aale WiKoelsch hee ne Aandraach stelle kann, öm hee jrundlegende Änderungsrechte ze bekoumme. Dat heeß, dat Du un d'r Düüvelskääl die einzije sin, die der Aaandraach stelle könne, öm et aale WiKoelsch ze öwerspille. Mittlerweile sim_mer widder aan de letzte Stell met zwej Artikele jerök. A Tschöö --Jüppsche 22:03, 29 March 2006 (UTC)

Ish han dat jedonn, op :meta:Requests for permissions em Affschnitt Current temporary permissions for emergency or technical purposes jans_am Eng unger Ripuarian Wikipedia. Häzzlijjen Dank för dä Tibb,_esch hät_tat esu flöck nit jevunge. Ben jraad zimmlish met andere Saache am Jang, Messe, Orjaniseere, und esu_jet. -- Purodha Blissenbach 22:27, 30 March 2006 (UTC)

Press Contact for Ripuarian Wikipedia ksh:Bearbeiten

On ksh:Talk:Houpsick under heading Press contact:

Is there anyone who wants to be the official press contact for this language, in the odd case anyone from the press wants to talk to a contributor to this project? If so, contact me at en:user:zanimum. -- Zanimum 19:07, 29 March 2006 (UTC)

 • Odds are, there will be. I am willing to be a contact for the time being, and shall initiate a voting about an official press contact person/group as soon as my time permits (probably 1st or 2nd week in April)
 • I am preparing a draft press release for all media in the ripuarian area, and few selected global ones, in oder to spread the word and attract contributors. To be accepted by the community, and imho to be distributed asap after
  • the contents of the ripuarian test wiki [2] have been imported. That is 3000+ articles and few dozen help- and community-pages, templates, etc.
  • Some initial and explanatory pages for not-yet-wikipedians have been set up.
-- ksh:User:Purodha aka Purodha Blissenbach 18:47, 30 March 2006 (UTC)
I would be plenty happy to just choose the contact as you automatically. They generally aren't voted on, simply approved. However, if you wish to run a vote, you are welcome to do so. The Foundation may be able to help with distribution of the release, provided that there is also at least a draft English version. I find that fantastic that there are already so many articles, that's an amazing start to the project. -- Zanimum 22:02, 30 March 2006 (UTC)

Unn jätzBearbeiten

Tachschen Purodha! Isch woor en Zick lang en dä Vorsänkung verschwonde, äwwer jätzz sinn ish fruh dat mer et jeschaff hann watt mer im Aujußß aanjefange hänn! Do häßß vill Zick erinnjestäck, unn dir enn häzzlijjet dubbele merci! Watt kann ish denn jätz maache, domet mer flöck wigger kumme? Eääz mööte mer de Datebank impordeere, wa? Sach mer watt ze donn eßß! Düüvelskääl 15:07, 1 April 2006 (UTC)

Temporary sysop + bureaucratBearbeiten

Status given for one month. See here. Thanks. Aurevilly 15:56, 1 April 2006 (UTC)

IngerfaißBearbeiten

Ish froren dish, weijl ish hann kej Ahnung vumm Projammeere. Also: ding neuet MessageKsh.php, vielmals merci doföör, könne mer dat schon brouche? Soll ish datt op bugzilla anfroore? Unn könne mer dat aale LanguageKsh.php fottschmieße? Schöne Jrooß Düüvelskääl 15:56, 3 April 2006 (UTC)

Jez waadt_och_enne Mommänt, beß ish fäädish jeschrivve hann ;-)
En aanjepaßde LanguageKsh.php ladt_esh huh, wänn_esh_shpääder am annere Räshner ben. Ävver eetß enß drövver klaafe nit direk enshpelle loohße, sönß mößße mer se felleijsh jlish_widdo änderre lohße. -- Purodha Blissenbach 16:07, 3 April 2006 (UTC)

User-Sigg?Bearbeiten

Leeve Purodha un all die andere, die ald do sin. Ehr hat üsch all neu aanjemeld, he op ksh.wikipedia.org. Dat han ich jetz och ens jemaat. Wat es met dä User-Sigg? Weed die automatisch importiert udder muss mer die selvs neu schrieve? --Manes 19:31, 3 April 2006 (UTC)

Mer forsööke, se empotteere. Ish schiiven do no_jët drövver op Wikipedia:Community_Portal. -- Purodha Blissenbach 21:12, 3 April 2006 (UTC)

Article requestBearbeiten

Greetings Purodha! Can you please help me create a stub for this article which is based on the German article. Just 2-5 lines would be sufficient enough and your help would be gratefully appreciated. (I do not know what the correct Ripuarian title should be). Thanks.

Regards -- Joseph, 21:44 Monday 3 April 2006 (UTC)

Hello Purodha! I now understand that you are very busy at the moment and I do not mind if you decide to help me later. Thankyou very much for your help and advice. I am very grateful.
If you believe that people will be offended by the title "De woohre Kirresh fun Jesus en Shiina" then you can use the alternative title "De Kirresh fun Woohre Jesu Krißti en Shiina" which means The church of true Jesus Christ in China). since the word "True" in the name "True Jesus Church" can also refer to Jesus.
In fact, the church title initially was "真神耶穌基督的教會" which translated to "The Church of Jesus Christ the True God". The title was later simplified to the current version. -- Joseph, 23:52 Samsdaach 25 Juni 2022 (UTC)
Thankyou so much Purodha for your excellent translation help!
I am very grateful.
May God bless you and may Ripoarisch Wikkipedija prosper!
In the future, if you ever need any articles to be translated to the Chinese or Taiwanese language, then I can help you.
Yours Sincerely, --Jose77 08:40, 23 Juuli 2006 (UTC)

ImportBearbeiten

Purodha, do häßß jesaat mer könnt dä janze Dreßß vun WiKoelsch expordeere nur de Houpsick nit - äwwer di brouche mer ja villeisch nid. Wolle mer nid dä Räßß flöck rövvertrecke? Dat möößte doch irjenzwie möschlisch sinn. Düüvelskääl 19:06, 14 April 2006 (UTC)

Medmacher-ÖvverprööfungBearbeiten

Leev Purodha, ish ka_mish op ding Sigg föör de Medmaacher ze övverprööfe weder op WiKoelsch noch op Wikipedia aanmelde ("Dat jing donevve"). Wi künnt dat sinn? Düüvelskääl 12:35, 20 April 2006 (UTC)

 • Ish dengken, dat looch aan de Ömluute. Probier norr_enß, ish han do jëtt jeänndort. -- Purodha Blissenbach 14:10, 20 April 2006 (UTC)

Sopper mächssi jätz esset jejange Düüvelskääl 16:34, 20 April 2006 (UTC)

KurówBearbeiten

Could you please write a stub http://ksh.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w - just a few sentences based on http://de.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w or EN wiki? Only 2 -5 sentences enough. Please. Pietras1988 15:45, 23 April 2006 (UTC)

DanksaarungBearbeiten

Ich finge me soullten em Purodha mo Danke saare, für die janze Möh un Brasselereij die hä sich beijm ömträcke vun WiKoelsch jemaat hätt. --Jüppsche 21:00, 25 April 2006 (UTC)

 • Do freuj_ish_mish natüürlish drövver :-) Och wänn_ish noch dobeij ben. De Forjangenheijdt vum Christoph Kolumbus es non_nit komplädd_un di fun de Houpsigk fääldt noh_jannz. Un dann well_ish dat noch fäädish dokkomëntiiere, och med dä Projramme, di_ish jemaat han — su_jät hilləf jo dann dem nääkßte, dä su jet maache well. -- Purodha Blissenbach 21:22, 25 April 2006 (UTC)

Language-IngerfäißBearbeiten

Jätz woode e Houfe Wööt övver "MediaWiki"-Sigge aanjepaaß, wi hänk dat med däm Ingerfäiß zesamme? Düüvelskääl 18:51, 1 Mëij 2006 (UTC)

Süsh_enß hee. -- Purodha Blissenbach 21:40, 1 Mëij 2006 (UTC)

SthatißtikBearbeiten

Do op dä Sthatißtiksigg di do jemaat häßß sinn immer 3 Köbesse opjelißßtet, äwwer de outomatische Sjtatißtigg säät et sinn nur 2 - eßß dat extra? Düüvelskääl 15:38, 2 Mëij 2006 (UTC)

Nää, Do moßß_ijj_ävver laache, dat eß doch noch dem Wikolesch sing Statistik! För de ksh Wikkipedija, dat kütt noch, da hadd_ish non_nit de Zigk fö_jefunge, wo jo bes_am Samßdach/Sunndaach on_no_nix loßß un de automatische Zaale fohkiert. Ävve_sh_ann de zaale fum jannze läzde moohnd faßßjehallde. -- Purodha Blissenbach 16:15, 2 Mëij 2006 (UTC)

MediaWikiBearbeiten

Lonelypages unn Deadendpages woore jliisch, isj hann Lonelypages jeänderet. Irjenzwo heiß et ou noch "JOSS JONN" föör "LOSS JONN" äwwer ish finden ni mieh wo, MediaWiki:Go wooret nit, datt hann isj als eäßßter jeänderet. Düüvelskääl 15:38, 2 Mëij 2006 (UTC)

 • Danke! Ish jlöüv bahl, "Joßß Jonn" hadd_ish sëllever jemärrek. -- Purodha Blissenbach 15:52, 2 Mëij 2006 (UTC)

Image-StatistikBearbeiten

Leev Purodha, mejnz do dä Brion Vibber könnt unß och de Image-Statißtik nöj maache? Do hämmer jätz ou Minus x Sigge. Düüvelskääl 15:45, 2 Mëij 2006 (UTC)

Joo, ish froore dä norr_enß, ävver lohß unß eetß all di unnüüdish empochteete Datei: Sigge fottschmiiße, di käij Bellder dobeij hann, sh_jlöüjf nähmlish, do kütt dat heer. Häß Do do enne Övverbleck? Fill künne_et jo nit mieh sinn? -- Purodha Blissenbach 15:56, 2 Mëij 2006 (UTC)

SchoblaadBearbeiten

Purodha, kann ding Purbo-Turbo ned all Sigge zem änndere öffne unn dann eijfach widder affspichere ohne jet ze donn? Esuh käme se en de Schoblaad erinn. A Proppo: de Foderpooz hann ish ad op Pooz:Eßße & Drinke ömjetrokke (häßße wahrscheijnlisch ad jesinn) unn ish hann en Vüürschlach för en nöjje Pooz:Städt jemaat. Düüvelskääl 17:54, 2 Mëij 2006 (UTC)

 • Eß en Ärbeijdt. Wänn_et nit met ëijnem Kommado o_m ßßöövo_jëijdt, zosamme me_m Shtatißtik_Zäälere nöü_Maache, dann maach_ish dad_esu. -- Purodha Blissenbach 19:12, 2 Mëij 2006 (UTC)

Ish han ad jefrooch, ävvo noch käj Antwoot. -- Purodha Blissenbach 17:36, 6 Mëij 2006 (UTC)

 • En ëijnfache un bellije Aat, en Sigk, en Saachjropp odder esu jät aktowäll ze maache eß, zom Bëijshpill fö_de Category:Wat_de_meijnz, roof di Sigk //ksh.wikipedia.org/w/index.php?title=Saachjrupp:Wat_de_meijnz&action=edit&section=99999 vun Hand_op, dann krißß_de en Sigk met nix drop, wëijl këijn fun unß Sigge mieh wi 999 Affshnedde hätt. Dat kannß_De wi_t eß, widdo affspëijshere loohße, un dann weet_i Sigk met iere Folingkunge, Saachjruppe, un_esu, automatesh aktoäll jemaat. Doför weed këijn_nöüe Revisjohn aanjelaat, un_et paßßeed_och sönß nix shlemmeß. -- Purodha Blissenbach 17:36, 6 Mëij 2006 (UTC)

RequestBearbeiten

Hello! I`ve got one request for you. I collect words in various languages. Now I`m looking for word "sugar" in other languages, but I can`t find a Ripuarian dictionary. I`ve got counterparts of word "sugar" in Japanese, Ahmaric, Thai, Georgian and Chinese, so can you write me what is "sugar" in Ripuarian language? I`ve got this word in 281 languages and dialects of many regions and countries in the world so it is very important for me! Thank you very much! Szoltys <talk>

User-page links at MetaBearbeiten

The link you provide at m:User:Purodha to your user page here points to Medmaacher:Purodha instead of User:Purodha. Also, the link on the word "(German)" points to "wikt:Benutzer:Purodha" instead of de:Benutzer:Purodha. - dcljr 05:55, 7 Mëij 2006 (UTC)

Http://metakoelsch.deBearbeiten

Du, woföör jank dä Http://metakoelsch.de nit uss de Daatebank eruss, ish hann dat ad dousend Moohl fottjeschmesse, et ess immer noh do. Düüvelskääl 15:45, 10 Mëij 2006 (UTC)

 • Eß doch fott, eß dorr_enne_rude Lingk, hee ;-) -- Purodha Blissenbach 19:06, 10 Mëij 2006 (UTC)

Jo äwwer en dä Specialpages kütt datt aanduurend, z.B. do lenk nüüt drop, do sinn kej lenks drenn, datt ess in kej Kattejorie etc. Ish hann ad in dä Wikoelsch paar Mol fottzeschmiesse versöökt. Düüvelskääl 06:45, 11 Mëij 2006 (UTC)

BabelBearbeiten

Do, di Babel-Vorweijse op dä Houpsick, di jangk all ins Leere, eßß dat nomaal? z.B. för Deutsch jangk et op en.wikipedia.org/wiki/de:. Da stimp do jet ned. Kannz do_enz nohluure? Düüvelskääl 07:41, 15 Mëij 2006 (UTC)

KatowiceBearbeiten

Hello. I'm wikipedia redactor from Poland. I'm trying to get article about one of the major cities in Poland: en:Katowice in all possible languages. There is almost 60 langauage version. Could You help me translate into KSH wiki version. There is a source in English and German and some more languages. Just a few sentences. Please help.

Best Regards StimorollTalk

P.S. If You do that, please put interwiki link into english version.

 • I do like to help, but currently being busy to finalize the wiki setup, import from test wiki, etc. so it is likely to take some time. --Purodha Blissenbach 09:59, 17 Mëij 2006 (UTC)


DictionaryBearbeiten

Hello. I saw there is a few article requests from Poland. I have an idea to do mini dictionary for article translating. If You have a minute please translate sentences below into this wikipedia language:

 • city in poland
 • located on the south/north/west/est/center part
 • population
 • area
 • capital of the
 • voivodship (region, province)
 • city rights

Thats All. This sentences help us make STUB article about Polish cities. Best Regards Stimoroll


Here we go, with the sample city of Katowice:

 1. If spellings differ between the polish and our notation:
  • create the Lemma: Katowice (polish spelling) with: #redirect [[Kattoviz]]
  • Note, this is likely to be similar, but is not necessarily identical, to the German spelling. In doubt ask, or guess. Maybe samples on the page Project:Hilfe/Wie schriev ma dat? can help, too. Since it's a near-phonetic spelling, it is pretty straightfoeward, but you have to know, how to adapt the original Names to ripuarian intonation, and wether or not a name is taken from old german repertoire from modern polish. At times, both is possible and valid, as with Breslau/Bräßlau/Wrozwau, and always a redirect article from the pre-worldwar-II names should be made, it that is not the Lemma.
 2. Lemma: [[Kattoviz]] or [[Kattoviz (Shtadt)]], the latter in case of possible ambiguities.
  • Kattoviz ess_en [[Shtadt]] en [[Poole], de Lück fun doo sare Katowice do für.
  • IF SO, OLD GERMAN NAME: Sing aale deutsche Name eß Xyxyxyxyx.
  • LOCATION: Et litt …
   • S: … em Süüde …
   • N: … em Norde …
   • W: … em Wäßßte …
   • E: … em Oßte …
   • C: … en de Medde …
  • PROVINCE: … en de Vojevodschaff [[Kattoviz (Vojevodschaff)]].
  • POPULATION: (choose a variant)
   • Em [[1990|Joohr 1990]] hann 1234567 Minnsche en Kattoviz jewunndt …
   • Em [[1990|Joohr 1990]] hann 1234567 Minnsche doo jewunndt …
   • Em [[1990|Joohr 1990]] dääte 1234567 Minnsche en Kattoviz wunne un woore …
  • AREA; … op 56789 [[Kwadraatkillemeeter|km²]] fodëijldt.
  • CAPITAL OF: (choose from variants)
    • Di Shtadd_eß … (the city is)
    • Kattoviz eß …
   • … de Houpshtadt fun …
    • … Poole.
    • … dä [[Provinß (Poole)|]] [[Pussemukkel (Provinß)|]] fun Poole..
    • … dä [[Rejjohn (Poole)|]] [[Pussemukkel (Rejjohn)|]] fun Poole..
    • … dä [[Vojevodschaff (Poole)|]] [[Pussemukkel (Vojevodschaff)|]].
    • … däm [[Kraij (Poole)|]] [[Pussemukkel (Kraij)|]].
   • (We tend to call the adminstrative subdivisions of countries as similar to the original as possible)
  • CITY RIGHTS:
   • Kattoviz kräät sing Shtadträäschte em [[1234|Johr 1234]] fun Künnish [[Kunnibäät Boreslaw III]].
   • (i.e. Pussemuckel got city rights in the year 1234 from King [[ ... ]])
  • Copy and fill Stadtschabloon/en as well. If you can, and like to do it, create a customized polish version at Stadtschabloon/pl - if city rights is an important issue, you are welcome to add them to the template. I'll monitor it, and take care if need be.
  • CATEGORIES:
   • [[Saachjrupp:Shtadt]]
   • [[Saachjrupp:Kattoviz]] (or [[Saachjrupp:Kattoviz (Shtadt)]], depending on Lemma) — also, this category must be put into the next one:
   • [[Saachjrupp:Xyzxyz (Vojevodschaff)]] (the one, Katowice belongs to) — also, this category must be put into the Category:Poole

I hope, I could help. -- Purodha Blissenbach 02:54, 19 Mëij 2006 (UTC)

AdminBearbeiten

Da ich eines der Gründungsmitglieder bin, könnte man mich bitte zum Admin maache?--Abzt 17:04, 21 Mëij 2006 (UTC)

KootvorweijßBearbeiten

Luur heä: Wikipedia talk:Lück med mieh wi ëijnem Name Jrooß Düüvelskääl 21:04, 21 Mëij 2006 (UTC)

Schweigen? Düüvelskääl 10:54, 23 Mëij 2006 (UTC)

Nää, op këijne Fall. Et sinn nuur komplezeete Teeme, di mer ööhnlijj_ussenëijn frööhnßelle moß. Allso, sch_ben_och amm övverlääje. Jenou jenumme, he bëij mier om Räschnor am Schriive. Wänn nix do zwesche kütt, weet dat hügg_och noch jätt. -- Purodha Blissenbach 11:18, 23 Mëij 2006 (UTC)

Nur domit do et wejß!Bearbeiten

Isch han misch op Wikipedia:Köbes-Wahl injedrage. Bisher ein Pro. Wenn et bes zem 25. Juni mieh Pro's jitt als sünns jett, dann müsste man mesch doch zem Köbes maache, oder etwa nitt?--Abzt 05:26, 25 Mëij 2006 (UTC)

 • Jo, ėsh_wëijß. Ėsh wëijs_et nit, maach doch sellver enß ene Fürschlaach, wi en Köbes-Wahl jenou für sėsh jonn sull. Un woröm_mer norr_enne Wikki_Köbeß brouche. -- Purodha Blissenbach 13:56, 25 Mëij 2006 (UTC)

Worüm antwoods do mir nit?Bearbeiten

Magst do misch net, oder worüm ischnorierst do misch?

 • Ėsh woo beß äävens_em Krangkehuuß. Mansj_Ëijne fäng_am Medvoch alld_et Fatterdaachß_Suffe aan, un dat hät dann Follje — och fö_vä_nix_mez_ze_donn hätt. -- Purodha Blissenbach 13:56, 25 Mëij 2006 (UTC)

BetawikiBearbeiten

Dä Gangleri hätt misj op di Sigg eijnjelaade. Mer komme och drop vüür (als ksh.wikipdia.org) - kannz do mer verzalle watt datt eßß? Für mish eßß datt all spanisj. Düüvelskääl 10:47, 25 Mëij 2006 (UTC)

Isch han misch doo injelogg un han de ejstellungen op deutsch Jesetz. Do han isch ehrfoohre:Dat es nur e langwielisch testwiki, bruchste disch net dröm kömmere, et is ejfach nur Dress mit keinem sinn!--Abzt 12:56, 25 Mëij 2006 (UTC)
 • Aa_joot, vashëijnlijj_enne Plaz för jät ußzeprobėere, wat em nommaale betriib_nidd_esu_jood aanköhm, wann_t enß donävve jäijt. -- Purodha Blissenbach 13:56, 25 Mëij 2006 (UTC)

Halló! Willkommen bei Betawiki! Ich bin die meiste Zeit über IRC erreichbar; z.B. über dem Kanal #wiktionary; ansonsten über skype. Rufe einfach "irelgnag". Bis bald! Gangleri · T · m: Th · T 08:33, 2 Juuli 2006 (UTC)

s, sh, schBearbeiten

Leev Purodha ish weijß dat do an däm sh hangst, do haßß_et jläuven ish ou erfunde. Äwwer mer mooß et ernz nämme wann da wer op de Houpsick talk schriev dat wöör alles blooß Käu. Ish finge mer dörfe dat ned immer esuh systematisch maache, immer unn överall, sonz könnt wer sish övverlaan, die wolle ned offe sinn sondern nur ihr System kompletteere. Unn dat wöör ned joot. Unn spezijell de Kombinateoune shp unn sht fingen ish hochjraadijj schwäär le leese, och wann se noh dinger Lojik kloor sinn. Du sorsjst zimmlijj haat doföör dat keijner ding Lorik dorschbrescht, äwwer ish finge mer könnt et ou akzepteere, wann wer zem Beijspill Shprooch noh Sprooch ömnennt. Ish finge dat ou besser. Unn unß Ottejraphie mooß sish entwickele, dat däät et ned wann der Admin immer säät wi et jeschrieve wääde mooß. Düüvelskääl 07:02, 26 Mëij 2006 (UTC)

 • Nää, erfunge han ish dat nit, kann Der ävver nim_mieh sare, wo ijj_et affjeshrivve hann. Ish hann nix do jäje wänn Ëijne schriv, wi hä well — em Jäjedëijl! Mer schwaade all öönzwi ëijen, un da sůllte mer dat och opschriive künne.
 • Bëij däm Lämma Shprooch — wat am Aanfang och „Shprooch“ jehëijße hätt — do hann ėsh enjejreffe, nohdämm et 4 mool en koote Zigk hėn un her jingk. Woo dat ze fröh? (Ish jleuf, oohne di Saach met dä Houpsigk hädd esh fellëijsh och nur minge Senf op di Klaaf_Sigk jedonn, ävver dat woor_esu koot drop…)
 • Ish han jo jeschrevve, dat mer (fö_der Aanfang fum Beklaafe) am Bäßte et Lämma esu nämme, wi_t et miihtß ald jeshrevven_eß. Dat dat in dämm Fall „ming“ Aat ze shriive eß, un dat dat dröm heufish eß, wëll ish fill jeshrėvven hann, un anddere winnish, dat paß mer övverhoup nit. Ėsh kann_t ävver nit mieh änndere. --Purodha Blissenbach 07:44, 26 Mëij 2006 (UTC)

Na joot, et eßß ned schlääsch en Sigg enz för en Zigg ze spääre, da hann ish in däm Fall jar ned jäjje. Mer mooß et nur beklaafe, unn dat dummer jätz. Ish hann ou nüüt jäjje SH wi de an ming Shrievwies ja süchst. Äwwer Shtaat, Shtadt un Shprooch fingen ish irjenzwie unnatürlijj. Weijl et eijfach klaar eßß wi mer ST un SP spresje mooß. Düüvelskääl 08:23, 26 Mëij 2006 (UTC)

 • Eß jo och nuur jäje et Ömnänne jeshpächt! Rin_shrivve kann jeede, un ish dengk, et is fill vishtijo, dat mer Flëijsh aan de Ennhallde krijje, alß dat mer de Atikkelle hen un heo ömnänne un unß do noch en de Woll drövver krijje. -- Purodha Blissenbach 09:57, 26 Mëij 2006 (UTC)

SchoblaadBearbeiten

Leev Purodha isj sinn jrad jet am opräume med de Sachjropp. Beßß esuh joot unn maach dat ned all diräkk rückjängisj. Mer hänn zem Deijl zweij, dreij Sachjropp für dat jleishe, nur ungerscheedlish jeschrieve. Zem Deijl sinn se ou jet komisch jeschrieve, esuh krampfisj "SOLL NUR NET WI HUHDÖITSCH USSSEHN, LEEVER TOTAL SCHWER ZE BOHSTABEERE". Zem Beisjpill Füür Äjfel. Eßß phonetisch dat jleische wie Vüüreijfel - äwwer wenijjer leish ze finge. Ish sinn dat jet am vereijnfache, wuh et mösjlisj eßß. Düüvelskääl 08:20, 26 Mëij 2006 (UTC)

 • Ja dat eß em Jrund widder et sellve Probleem. Allso wi dat ußsüüht, eß mier jo nid esu wichtish. Jans_am Aanfang, feel mer dat shwer, un ish han uß Jewennde leever „verkiehrt“ un „verkeeht“ wi „fokiert“ un „fokeet“ jeshrevve. Dat woo och, wëijl ish jleuven däät, dadd_ejj_et bäßßo lesse künnt. Ish jleuven och no_wi_füüer, dat enne Dorschnitß_Rhinglänndor, dä met dä döütsche Aat ze Shriive oppjevaaßen_eß, op di Dinge, di hä kännt, eetß enß bäßßo aanspringe weed. — — Ävvo_et Hillef jo nix. „Vür…“ eß et döütshe Sjpelling. „Vüür…“ eß et och, fellëijsh_e beßßje fonneetishor, fellëijsh ess_et och nuur ennem anndere Dijalägk aanjepaß. „Für…“ un „Füür…“ eß fonneetish. Ish wëijß jo nit vi_j_et för Disch eß, för mish eß kloo, dat mer „f“, „v“, un „w“ ungerschëijde mößße, domet ëijne Bochshtaave och emmer schöön ëijne Toon mëijndt. Allso esu:
  • „Fatter“ es minge Pap. Këijne Minsch säät „Vatter“ (emmer schön em foneetische Sjpelling)
  • En Schreff weed je„shrevve“ un mer dëijd_se „shriive“, nit „shriife“, un_nit „shriiwe“, De Bloome dom_mer in e „Vahß“, net „Wahß“, ävver em Bärrjishe ess_et ier en „Fahß“, klingk bääl wi dat döütsche „Phase“ oohne „e“
  • Dä Kölsche drenk sijj_e Bier un säät et „Vaßßo“ fun Kölle wööh joot, ävver schůn de Buure tiräk am Shtadt_Rannt en Ëfferre, Hüürt, Frëshe beß en de Ëijfel erinn saare „Waßßo“, „Waßo“, „Waaßo“ för dat Naß.
Dat mer di drëij ungerschëijde mööt, säät och Miss van der Roehe en Hilfe/Wie schriev ma Klefs?
Ish lesse fill mieh annder Shprooche wi Döütsch, maach sinn dat_mer_t dröm nidd_esu schwer fürkütt, da_sh mijj_aan annder Aate fö_te_ze Schriive aanpaßße kann? Och, ish hätt noch esu fill ze schriive, ävver ish loohß dat jäz, maach mish aan dä Bot, un pakk di Saache dann shpääder enß op di „Wi shriif mo dat“-Sigge. -- Purodha Blissenbach 09:57, 26 Mëij 2006 (UTC)

Jo da stimp ja all. Unn doch: im Momang häm_mer de categoritis. Jäddet kleij Lemma eßß ein dreij, vier Sachjropp drin, in dänne zem Deijl faaß nüüt drin eßß, di zem Deijl dubbel unn dreijfach verschachtelet sinn. Dat verstoht keij Minsch. Dann sinn se ou_no ungerscheedlish jeschrieve ("Berjisch Lanndt", "Bärjish Landt", "Berjisch Land" etc.). DAT wollt ish jään ändere. Med dä Sjpelling hääßße natöörlijj rääsch, äwwer: domet et ned di vier verschiddene sjpellings pro Sachjropp jitt sullte mer se mööshlishst eijfach maache. Watt eßß dann eijfach? Phonetisch eßß schwierijj, weijl: jäder dialäkk eßß do anders. Also wüüd ish et möshlishst noh an dä huhdöitsche Sjpelling maache. Nur föör de Saachjroppe, normal, dä Rääß eßß ja ejaal. Düüvelskääl 10:30, 26 Mëij 2006 (UTC)

 • Ja kloo, Saachjruppe sinn wi e Lämma, un dörve nur ëijne Name hann. Dä Drißß eß, dat nix dren shtëijdt, wëijl unß Link-Tabelle em Aasch sinn, un öm de 1600 beß 2000 Atikkelle en de Saachjruppe nit jezëijsh wääde, wo se ävver dren sinn. Dröm han ish mesh do noh nit an et opprüühme jemaat, wëijl mer jo nix süüht.
 • Dozo kütt — leever jlish en joode Süßtemaatik, sellfß wänn de ëijn odder anndere Saachjrupp non_nix opnemmp, odder nur ëijne Atikkel affkritt, alß wi shpääder dat all nöü öm_moodelle mößße. Wänn nämmlish di Saachjroppe ald do sinn, dann hädd_et jeder_ëijn fill lëijshtor, singe nöüje Atikkelle jood en_ze_zotėere, wi wänn hä sesh do och noch jät üßdängke mööt.
 • Ish hann_en ßoffwäer — di löüf ävver non_nit — di sull di Saachjroppe dorschlässe künne, un en Aat Ennhalds_Forzäijshniß_Boum druß boue künne. Soballd_esh uns Lingk_Tabbälle jefölldt hann, fosöög_ish di ze inshtallėere. Dat mööt unß jevalltish helləve, enne joode Övverbleck ze krijje. Sh_hoff blooß, di küt met klooh, wann de Saachjroppe em Kringel inn_ennannder shteshe, wi bëij unß. -- Purodha Blissenbach 10:57, 26 Mëij 2006 (UTC)

Wigger op Watt sinn Saachjroppe? --Purodha Blissenbach 11:23, 26 Mëij 2006 (UTC)

ÄngleschBearbeiten

Sorry, dat han isch nit esu jewollt, dat wor im Kwälltäxx drin!--Abzt 08:35, 27 Mëij 2006 (UTC) Übrijjens, Wikitranslate sull Wötter han, also Lemmas, un do stejt dan sujett wie
Engl.:how
Franz.:ca
Span.:como
== Alltagsgebrauch ==
Engl.:how are you
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>> Wie gehts
Engl.:how do you do

Franz.: Ca va?/! >> Wie geht's?/Geht so!

Span.: Como estas >> Wie gehts
== Nicht so alltäglich ==
...

WiKoelschBearbeiten

Löscht dat dress ding doch ens <zitatt>Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domit!</zitatt> --Abzt 09:13, 27 Mëij 2006 (UTC)

 • Beß su joot, důmmer dorr_enne Link, sön wëijs_esh nit, wadd_esh fotschmiiße sůll. -- Purodha Blissenbach 10:19, 28 Mëij 2006 (UTC)

KasalaBearbeiten

weijß do watt kasalla eßß? wo dat herkütt? ish kunnt dat nirjens finge, ned im Wrede, ned im Kluge. Eßß dat ripoarisch ode ned? (esuh unn jätz flöck aantwoode sonz jitt_et ...) Düüvelskääl 10:25, 28 Mëij 2006 (UTC)

 • Sů_n Wöötor_Böösher hann ish nit, do ka_sh allso nix drövver saare. Bëij „Kasala“ fälld_mer nix enn, do wöß ish nit, wat dat sinn künnt. (Woo dat jäz flöck jenooch? Saarenß, krißß Do zick zwëij Shtund och aff un an ßööver-Fääler oddo komplätt kapodde Sigge jezëijsh?) -- Purodha Blissenbach 10:37, 28 Mëij 2006 (UTC)

help from wikimediaBearbeiten

sollte mer dat ned ouch irjenzwuh aavspeijschere, ish jläuven da hätt unß wer jehulfe:

[3]

Düüvelskääl 12:12, 28 Mëij 2006 (UTC)

 • Hach eß jo doll! no_jaa_nit jesinn.
 • Nur enne Lingk dropp — ätva fun Unz_Jlooreijsche!_Verjangenheijdt. — oddor_en Kopih maache? Di mööt dann en et Project:Archiv_erinn. Ach wo_sh do jraad draan dängk — di Ungersigge do_fun künnt mer doch shpärre, iih dad_unß do noch Ëijne draan jëijt, un brasselt draan eröm, wat mëijnz_e? -- Purodha Blissenbach 12:43, 28 Mëij 2006 (UTC)

Äleedisch! Düüvelskääl 11:19, 1 Ojjoßß 2006 (UTC)

bugzillaBearbeiten

see [4] and [5]. Düüvelskääl 12:20, 28 Mëij 2006 (UTC)

 • En [6] hëijs_et: „ask someone with shell access to run the site stats update script for that particular case.“ → määt de Zääler rishtish.
 • En [7] hëijs_et: „I solved … problem … by running the 'touch' (also named sometimes 'touchall') standard bot. (this solves the remainder parts of the problem))“
Öm di zwëij Saache had_esh dä BRION VIBBER pä e-mail jefrooch. Da_ß jäz beshtemmp zvëij Woche heer. Hätt_e non_nit jemaat.
-- Purodha Blissenbach 13:02, 28 Mëij 2006 (UTC)

#mediawikiBearbeiten

 • Ich hatte schon mal kurz drauf geschaut, aber bisher nichts unternommen - Zeitmangel. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann ist das Anzeigen von "_" in Texten aber in unserem Sinne kein Fehler, sondern Ok. Hier notiert ein "_" zwischen zwei Worten eine Liaison, also das zusammen_Sprechen von Worten, und sollte gar nicht durch Leerzeichen ersetzt werden. --Purodha Blissenbach 17:10, 28 Mëij 2006 (UTC)
Sorry ich konnte mit dem Namen "Dbach" nicht viel anfangen bis ich bugzilla:06119 und bugzilla:06120 gesehen habe. Gangleri · T · m: Th · T 15:41, 28 Mëij 2006 (UTC)

Fähler em BrowserfinsterBearbeiten

Hallo Purodha, zick ca. Mettwoch verjangener Woch zeich minge Browser emmer ungen en d'r Statusließ op all Sigge: "Es sind Fehler auf der Seite aufgetreten." Häss_de do irjendjätt am Ingerfäß jeändert? Bei dä andere Wikis lööf die Soffwär ohne Fähler. --Jüppsche 23:44, 5 Juuni 2006 (UTC)

1. Jo, do eß jez en Rëij bëijekumme met klickbaare Boochshtaven:
 Ä ä Ö ö Ü ü Ė ė Ë ë ij ß ə ğ å ů _ … — · × ° ’ ² ³ ¼ ½ ¾ € ← → † * #  „“ – ‚‘  &nbsp; [[]] | {{}} ~~~~
2. Wat för enne Brauser un wat för enne Fääler jannz jenou wöör joot ze weßße.
3. Eß uß de deutsche Wikkipedija erövver jetrokke, fungkzjonėert bëij unß noch schlääshter wi en de deutsche Wikkipedija — hee shtëijt dat <nowiki> Jedöönß o_m Belldscherrem, en deutsch nit, eß ävver blooß en ejaale Kopii. Ish hann noch nit foshtannde, wo et draan litt. Ish moßß mer dat noch op rußßesch aanluure, do jidd_et dat sellve, ävver do fluppe sellevs e paa Saache, di en de deutsche Wikkipedija (met Opera 8.52) nit donn. Weed ävver e paa Daach bruche, bess_ijj_et jeschaff hann, dengk_ish. -- Purodha Blissenbach 00:00, 6 Juuni 2006 (UTC)

BotsBearbeiten

Hallo, ich spreche keine ripoarisch, aber ich hätte gesehen das die ripoarische Wikipedia keine Bots hast, ich benutze meine Bot für Interwikis (die Sprachen unteran) aber ich brauche hierfür ein Botstatus, kannst du mir hilfen, mein Bot heißt RoboServien (ich habe Botstatus auf: nl, nds-nl, en, fy, li und vls). Servien 15:31, 12 Juuni 2006 (UTC)

Bunndeslanndt / DeutschlandBearbeiten

Woröm nimmpß Do dänne döütsche Bunneßlännder de Schuplaad Category:Deutschland fott? Sull mer di jäz nim_mieh finge künne, wäm_mer sesh ömluure dëijd, wat all en Döütschlannd_eß? Dat hätt doch këijne Sėnn, fingen_ėsh. -- Purodha Blissenbach 11:17, 27 Juuni 2006 (UTC)

dä Senn eßß dat se unger category:Bundesland stonn unn di ka_mer unger category:Deutschland finge. Damet ned allet vier- unn fünnef-fach in de Sachjropp erummschwerrt. Dat määt et nämlijj zimlijj unövverseschtlesch. Dat jleishe för de category:Weser - di eßß in de Ländersachjropp drinn unn umjekiehrt - datt eßß för mijj_en Riese-Wirrwarr, ish verstonn dat ned unn in dä döitsche oder englische Wikkis jitt_et dat och nid. Ish versööke jraad dat allet jet ze vereijfache. Könne ja ruhijj mal paar Lück dran braßßele, nid immer nur eijner. Düüvelskääl 19:12, 27 Juuni 2006 (UTC)

Süch ou: Wikipedia:Bundesländor Düüvelskääl 19:44, 27 Juuni 2006 (UTC)

 • Jou, shpääder, wänn_ėsh med_e paa anndere Saache dorresh ben. -- Purodha Blissenbach 20:42, 27 Juuni 2006 (UTC)
 • Ach jo, fun wääje jät draan donn — ish han jo schunn jätt oppjerüühmp unger de Saachjroppe. Miehßtens dubbelte, drëijfache, uew., met janz winnish dren, en de jrüüßte ennjefölldt. Dat sinn zwa nit emmer de bäßßte Name, ävver winnishßtens eß dat Zöüch bëijenëijn un mer kritt e beßßje mieh Övverseesj_errinn, allso enne Aanfang fum Aanfang. Ävver fill weshtijjer eß mer jraad dä Ingerfäjß_Kroohm, un dat mer dä enß op dä Sööver krijje. Dobeij hann_esh jäz alld mieh wi 30 Bug Reports jeschrivve odder jät zo bëijedraare, dat bruch och all sing Zick. Esh däät jo jään mieh aan de Enhallde, ävver dat schavv_esh jraad ëijnfach nit. -- Purodha Blissenbach 20:54, 27 Juuni 2006 (UTC)

usshprooch "ß" un "ss"Bearbeiten

Tach Purodha, ish freu mish övver din Naachrisch. Nüss is sharf usjeshproche wie Waßßer. Die Usshprooch die'r in Kölle verwengt, Nüüß also met lange "ü" is m'r uch bekannt. Meistens wööd dat "ss" bei uns im Norde von dä ripoarische Shproochruum kooz usjeshproche. Als ish op dinne Medmaachersick woor, han isch jesenn dat do met dä ripoarische Rächschriwwung ahls e bissje besser drop bes als ish (Jlöv ish jedefalls). Daher kann et sinn dat manshe Bejriffe up minge Sick un dere Shreibwissen nit mit denne vun üsh in Kölle övverinstemme, wovon ish allerdinges jlöv dat du dat trotzdemm verstonn kanns. Un da hatt ish uch die Frage wie man "Frage" schrieve sull, weil m'r dat "g" wie r ausshpräsche. Jrenzjänger 24.7.2006 18:45

Die Sigk hee shtammp uß „http://ksh.wikipedia.org/wiki/User_talk:Jrenzj%C3%A4nger“.

questionBearbeiten

Hi, I don't speak Ripuarish, but I am curious, what is the orthographic function of the underscore (_)? thanks

It serves as a marker for a spoken liaison — it separates two words that are spoken together. Usually but not always, modifications of either end go with it. E.g. the two words: „Sulle mer?“ are commonly contracted to „som_mer?“ (shall we ...? / let us ...!), or „noch ëijne“ becomes „norr_ene“ (another (female) one), or „op däm Moohnd“ is spoken: „o_m_Moohnd“ (on the moon), here you hear only one "m"-sound, which is pretty long, equally long to the "ooh" which is the "o"-sound of english "pot" and slightly longer than the "oo" in "moon" plus has a very tiny pause at its end. I know, all this needs to be written down, but I haven't had the time to do it. -- Purodha Blissenbach 02:56, 25 Juuli 2006 (UTC)

Sachjropp MussikBearbeiten

Als isch op de Sigk vun de Sachjroppe woor, han isch jesänn dat_et jor kin Sachjropp für Mussik jivv. Deshalf wär isch dafür, ne Sachjropp inzurischte. Mit freujndlischem Jruß, Jrenzjänger 26.7.2006 13:45

 • Övverijjenß, wänn de under Ding Meddëijlunge en --~~~~ drunge schriifß, dann weed dat bëijem Affshpëijshere fum Wikki automatėsch en Dinge Medmaacher_Name med ennem Link op Ding Medmaacher_Sigk ömjesäz. Dat eß janz praktesch. Enne schöne Jrooß! -- Purodha Blissenbach 11:53, 26 Juuli 2006 (UTC)

Portal http://www.wikipedia.beBearbeiten

(I could not find your Village pump)

Hi, I am preparing an update of the wikipedia.be-portal. I never heard from Ripuarisch until today but it seems that it is also a language from Belgium. So you have the right to have a spot on that portal. If you are interested please see to w:nl:Overleg_Wikipedia:Welkom_Bienvenue_Bénvnowe_Willkommen#Bijwerking_portaal_juli_2006 and provide the necessary translations. --Walter 16:30, 27 Juuli 2006 (UTC)

 • luuer hee, Antwoot eß doo enjedraare.

Isch will dat ni_miehBearbeiten

Leev Purodha, do häßß en Houfe Sache för de ripoarische Wikkipedija jedonn unn isch sach dousend merci doföör. Äwwer em Momang määt misch dat närrisch wi do ding Meijnung överall dorschtrekke wellz: ding Schrievwies, ding Schoblaadesystem, ding Navijation. Et jitt paar joote Vüürschläsch [8], de Schrievwies un de Navijation ze vereijfache, unn do stellz disch eijfach op stor. Weijl de Schrievwies von dä Navijation könne nur do unn isch verändere. Unn isch weijß jo: allet watt isch ändere hollz do eijfach zeröck. Unn weijl do vill mieh Zick vüürm Reschner beßß wi isch kannz do dat Spill janz prima beßß zem frecke wigger maache. Also weijl do eijfach ding eijjen Zeusch maachs, verändert sisch nüüt. Isch hann dir dat aldenz jesaat: dat eßß nit ding eijjen Wikkipedija [9], unn isch maach heä ni_mieh med wann do heä dä Sturkopp määß dä sisch föör de Meijnung vunn de Medmacher ned interesseet. Datt eßß jenou watt isch op dä deutsche Wikkipedija haßße: wann de Admins nur noch ihr eijjen Ding maache. Unn jetz sinn isch sellver Admin, un ming Admin-Kolleje reajeet nid_emohl wann mer ihm esuh jet säät, sondern schriev noh unwahret Zeusch wa_mer en Aatikkel fottschmieß dän hä sellver äwwer wollt [10]. Düüvelskääl 20:02, 31 Juuli 2006 (UTC)

Leeve Düüvelskääl, esh jlöüv, Do kriß do jät en der Fallsche Hallß, un zem Dëij wëijß Do ëijnfach nit Beschëij ← wat isch schold ben, dänn_isch hannet ëijfach net jeschaff, dat all opzeschriive. Esch hann jraad der Wikkishtrëßß janz schemm: Ish schavv_et nit, en jeede nöü Ännderong winnishßtens kood_errin_ze_lůoere; Ish schavv_ed_nit, övverall winnishßtenß de Saachjroppe un de Lengkß ennzedraare, di de Schriiver öff nit weßße; Esch mööt Romaane schriive övver dä Täschnik_Kroom, wad_esch all amm maache ben; esh mööd_en Aanlëijdung schriive, domet di Shpaß draan hann, ier Wikki_Ingerfäjßeß en dänne ierem Dijalägg_un en dänne iere leevßte Schriif_Aate aanfangke künne en_ze_jävve, un övvohoup dröm weßße; un wat nidd_all.

 • Zëijsh mer ëijn Shtäll, wo_sch op_en Schriifwiiß beshtonn — ish hann övverall un emmer widder jeedem jeschrivve, hä oddo sëij sůll jenaw_esu schriive, wi se sëllver mëijne. Ish will nix dozo schriive mößße, wi mer öönzjätt bochshtabbėere sull. Ish wäjß dat nidd_unnet eß mer och egaal. Ish ben jo sällver en dä Kölsch Frakzjoohn, ish kann hee nix wi Kölsch schriive, ävver ėsch ben dojääje, dat örrjenndenne Dijaläk hee wishtijjer jenumme weed, wi_jenne anndore! Kölsch schwaade jo fill mieh Minnsche wi sönns_en Ripowaresch Shprooch, dat eß ald unjerääsh jenoch! Allso fozäll Do mer nit, ish däät fosööhke, „ming“ Shprooch oddo „ming“ Schriifwiiß dorrschzedrökke — ußßer, dadd_esch se sällver bruch, eß do nix, em Jäjedëijl. Un jeede, dä fingk, dat hee ze vill Kölsch jeschrivve eß odder et jään en_en_annder Schriifwiiß hät, dä sull en singem Dijalägg_un met singe Aat ze schriive Nöü Atikkelle schriive, odder Afschneede dobëij_donn, jään och fodubbelle; un fun mier kritt jeede singe {{Atikkel_op…}} uew. Schabbloone jemaat, wänn_er_et nit sällver kann.
 • Wat Schäbbich Jläbich/Talk:Schäbbish Jläbbish aanjëijt, Ih dat Do jät fottshmiiß, wat wiinishßtenß mieh wi 800 Mohl bëij Google ze finge eß, luuer doch jenou dat noh, oddo důnn Desch schlau mache, sönß löhß De Desh (fellëijsh) für der Karre shpanne fun Lück, di_jet och nit weßße odo öönzwat foshtoche han wolle.
  Di Sigk woo en Wiggolëijdung jewääse, un wi De di fottjeschmeßße häß, hann ish jejleuv, do hättß_De Desch fordonn, mieh woh do nit. Dänn dat de Lück Schäb_bich Jläb_bich saare, dadt woßß_esh joo. (Aproppo: ming Liiblingß_Tejorii eß enne „schëijve Bach bëijm jladde Bach“ ävver esch kunndt dä Schëpp_Bich non_nit finge. Esch wöss_enß jään, wat di hee emmer me_m Wrede, Wenker, Lützeler, uew. eröm_wedele, en dänne Bööscher do_drövver finge)
 • Di Aat wi en de döütsche Wikkipedija mansch Saache affjonn, di eß mer och zem Kozze. (Enß dofun affjesinn, dat_mier zem Dëijl ovver dä döütsche Wikkipedija iere Ideeje un iere Klüngel jo nuur laache künne)
  Iih dat Do enne Hallß kißß, blooß wäjl_esch jät laam ben (Em Momang wëijl ijj_op jeede Fall en eetzte faßßung fun se LanguageKsh.php en de nääkßte release fun_de MediaWiki ßoffwäer errin_hann well) do loohß mer Tschätte oddo Schwaade. Kannß Do IRC oddo Skype? Luuer_ens noh [11] odder mingem Name. Sönß künne mer och jähn Tellefonnummere övver e-mail schekke.
 • Ach noch jët —
  • Wänn Der su_jët wi „Kongo“ övver der Wääsh leuf — ish dëngg_et eß do_sällve Opwanndt, do „{{schmieß fott wëil}} wääje tralala … --~~~“ erinn_ze _schriive, wi „Kongo eß en Shprooch un en Land_en Affrika {{stub}} oddo {{disambig}}“ — da maach doch leever jlish jä „rishtijjet“ druß, als dadd_esh dat och emmer noch maache moß.
  • Wo dat Lämma joot eß — späädeßtens wänn_et enne eezte joode Atikkel jit, do sullte mer och de fottjeschmeßßene Aanfäng widdo zerögkholle, öm ze dokkementeere wat jewääse es, un di shtüüre jo dann och nim_mieh. Och dröm fingen ijj_et ëijnfacher, wänn_ijjet_ad aanpakk, tirägg_en Rishdung Zokunnəf draan ze wërrəke.

Esu, ish jlöüf, jäz hann_esh för alleß jät jesaat, jeschrevve nattörlėsch. -- Purodha Blissenbach 16:33, 3 Ojjoßß 2006 (UTC)

 • Sorry, dat ich mich enmische. Äwer aan et Ophüre hann ich och alt jedaach, besonders, wenn ich jetzt widder sehe, watt beij de Beljier als Kölsche-Schrievwies verkouf witt. Wie wör_et dann, wenn me "technische" un "orthographische" Köbbesse met jeweils beschränkte Räächte enführe dääte. Un domet et keene Knieß jitt, mindestens dreij, denn dann hamm me kee "Patt". Me sen hee ne kleene Vereijn, looss me uns doch die Freud am Plattschriewe net kapott maache. --Jüppsche 17:04, 3 Ojjoßß 2006 (UTC)
  • Leev Jüppsche, Këijne well Der de Freud aam Platt schrivve nämme, un wääje mijo sullß Do jenauw_esu schriive, wi Do schriive wellß.
  • Luuer Der enß op hee dä Klaaf_Sigg_aan, wat Google övver Schäbbisch Jläbbisch fingk. Ëttwa e Dozzend Aate hann_ėsh probėeet, un nur bëij zwëij dofun hätt Google nix jefonge, di annder mööshlishe Aate hann_esh dann_nim_mih probėeet, dat wood_mer_ze_lang. Un Do mëijnz dat jëz Drëije nit drëijolëij Mëijnung hann, wi_t_jeschrevve wääde sull? Da ka_sch nur laache. Un wänn jäz enne Täshniko jät met_ze_dëijle hätt, dä schek eetß e Tonbannd aan de Ochtojrafi_behöerde un di tippen dämm dat dann? Oddo wat? Dat weet doch nih_jät. Ußßodämm, ish jlöüf, et jitt ėmmer Kniiß, wänn_De Ëijnem Fürschreffte maache wellß, di dä nit ennsüüht oddo nit ennhallde kann. Ävver Faßßlääje, wi Ëijne „sing“ Platt ze schriive hätt, weed allemool ëijnß dofun, oddo beeds_sinn. Ne, mer künnte jäz beschleeße, datt mer all nuur noh „Rääschrievung“ schriive, di fun_de „Kölsch Akkademii“ füürjeschaare weed. Enß op_sigk jeloohße, ov_ish do_en Mëijnung zo_hann — ish kann_et nit, döm wöödt dat bëij mijo nix wääde. Un do_met, wö_jsch, jleuv_esh, nit allëijn. -- Purodha Blissenbach 23:33, 3 Ojjoßß 2006 (UTC)

ToolserveaccountBearbeiten

Hello Purodha,
please send your prefered login-name, your realname and the public part of your ssh-key to  . We will then create your account soon. --DaB.

ChatBearbeiten

Isch hoff do bess mr net bös, dat isch bej IRC d'n nåme #kshwikipedia jewählt han, äwwer, isch wulld net dat jämmand vun d'r Wikkimedija kütt un sääd: dat is ons Kanal, allet wat mit #wikipedia anfingk es aan ene Stiuaat ze jiwwe. Dat wullt isch net, da dat e bissje ze opwändisch wör. Jrooß, dinge Abzt.--Abzt 11:16, 30. Auj 2006 (UTC)

 • Dat eß me ierlesch jesaat esu ejaal … Jez han esch zigk 4 Woche wann emmer esh en Fobendung noh freenode.net jehatthann, dä Tshät_Roum »ksh.wikipedia_klaaf« »Mer kalle hee övver de ripuarische Shprooche ier Wikkipedija. Ühr künnt jeede Shprooch probeere, ävver leever doht Platt schwaade.« opjehatt, ävver esh hann do no ni ëijne ußßer mer sellver jesinn. Sh_hatt dat orr_ens ööndswo hen jeschrevve, ävver wo dat wooh, wëijs_esch nit mieh.
  Sh_hann jez jrad_enß noh #kshwikipediajesöök, ävver op freenode.net nit jefonge, wo de jannze anndere wikipedia Kanääl senn. -- Purodha Blissenbach 19:42, 30. Auj 2006 (UTC)
 • Jäz hann_ijjen jefonge, woh tatsäshlesh enne anndere ßööver_Klüngel. Esh kumme errinn, ävver esh darref nix schriive. Dat eß joh nedd esu naahaff ;-) Tschö beß dann -- Purodha Blissenbach 19:56, 30. Auj 2006 (UTC)
 • Jo ëijmool ben ejj_erinnjekumme un kunnt nix důnn — zig dämm hann_ijj_et alle paa Shtunnd enß probeet, wänn_esh onlain woo, dä ßööver hätt_mejj_ävver jedes mohl no paa sekunde widdor_erruß_jeshmeßße, ööndßjät klapp do nit. Wänn De_n Idee häß, wadd_esch mach künnt, shriiv_mer_d_enß op, ävver ish hann do nur jannz winish Knöppshe jefonge, wo_jesh draan_drieje künndt. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:09, 1. Sep 2006 (UTC)
OK, isch moss do noch jet änndere. Danke dat do mir beshejdtjesaat häss :).--Abzt 17:16, 3. Sep 2006 (UTC)

Bennratha LinieBearbeiten

Hallo Prodha Blissenbach, wie is_et_Dir? Ish han jesinn dat Du ene Wiggerleijtung jemaat häß up dem Lemma: Bännrodter Linnije. Dat klink für mish äsch jot. Ish hat_ad lang övverlesch wie dat reschtisch jeschrivve weed, up platt. Ding Lemma is bessa. Wulle_ma_dat_nit dohin varrötsche? Weeß Du wo_ret_en_Leß_jit, wo_ma_sinn_kann wat für links up en Sigk zeijen? Breidbildkess 11:02, 1. Sep 2006 (UTC)

 • Wenn de dat wellß, kannß_de dat sellver maache, do jidd_et dä Lengk „Ömnänne“ för, op dä Sigk Benratha Linie. Et määt nix, wenn et do ald en Wiggerlëijdung jitt, wo mer hen well, di weed automatesch doför op sigk jedonn — ävver nuur_en Wiggerlëijdong, ennen nommaalen Atikkel kam_mer_esu nit fott_maache.
 • Jo, em Prinzip jidd_et — je nohdämm — B(ä|ë|e)(n|n)r(a|o)(d|t|dt|th)(a|o|er) Li(e)(n|nn)(ie|ije|ish|ėsh|esh|isch|esch) — nattörlėsh nit jeede mööschlesche Kombinazjohn do_fun. Esh han enne Bot en ärrbëijdt, wo mer esu_en Wiggerlëijdonge autemaatesh met maache kann. Eß ävvo no_nidd_esu_wigk.
 • Aan de Sigk fun dämm Finster do häß De unger „Wërrkzöüsh“ dä Lengk „Wat noh hee lingk“ — domet krißß_De en Leßß met all_dä Sigge, di op di Sigk zëije wo De jrad drop am luuere beß.
Enne schöne Jroß -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 16:43, 1. Sep 2006 (UTC)

Ish wüüd saaren, dann losse_mer_dat mit dem verrötsche. Weschtisch fink ish ävva_dat_et ne Wiggeleijtung vun dem Huhdoitsche Woot jit. Dat sullt e_sune_aat Standacht weede. Sonst künnste_jo_ad_lang probeere wie dat Lemma wat_de_söks geschrivve weed. It weed_jo_och in Öscher platt aandas schrivve we in Bönnsch. Wenn de loss_häß künnste ja ooch he jet indraare. Jroß Breidbildkess 10:07, 2. Sep 2006 (UTC)

Ach do fällt_mr_noh_jet_in. Kannste dä Drißß he_ad_ens lösche. Du biß doch_e_ne_sisopp? Breidbildkess 10:10, 2. Sep 2006 (UTC)

 • Jedonn. Do kannz_E och „{{fottschmiiße}}“ oddo „{{Müllemmer}}“ en en Sigg_errinn_schrive, do weßße de Wikki_Köbeßße beschëijdt. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:29, 4. Sep 2006 (UTC)

fr:Image:Bönnsch.pngBearbeiten

Du kannst das Bild selbst hochladen. Da es gemeinfrei ist, hab'ich nix dazu zu sagen. Régis Lachaume 21:20, 12. Sep 2006 (UTC)

Ja, das hatte ich gerade schon gemacht. Danke. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 21:37, 12. Sep 2006 (UTC)

Schälser PlattBearbeiten

Saach hüer ens, leeve Jong, datt ess ävver nett von desch, datt du desch he esu ömm datt kleijne Schälse kömmere deeß. Esch hann datt Scheldsche jetz ens op Schälser Platt övversatt - keck doch ens flöck, of datt jetz esu blieve kann. Esch hann och jeläese datt du desch die Schreffzeijsche all utjedeit hass. Esch feng die nit schleit, ävver esch hann nit esu vüll Tiet mesch dodrömm te kömmere, datt esch datt für datt Schälser Platt och alt rischtisch schrieve köss. Jedenfalltz dank esch desch för di Inträsse. --Rheer Jong 18:53, 25. Sep 2006 (UTC)

RoboServien in de Wikipedia fun de Ripuarische TaalenBearbeiten

Moin, Servien,

Ik heb noticed a (minor) problem with RoboServien, that is, as you can see on the page on ripuarian interwiki links, they should be preceeded by a line <!-- ======= --> so as to support other automated processes – more generally said, the wikitext layout is for pages (except templates) is:

readable text
<!-- ======= -->
category links, one per line
<!-- ======= -->
interwiki links, one per line

There is no empty line before the interwiki links! RoboServien inserts one. I know this is different from most other wikipedias. While this is likely tolerable, if you can avoid it, please do. Thank you for your consideration.

Oh btw., while we are at it - here are translated strings for "summary" messages:

 • English, German, Ripuarian
 • Added: Ergänze: dobëijedonn
 • Deleted: Lösche: erußjenumme
 • Altered: Ändere: ußjewääßelt

Anything else, I could help with? --Purodha Blissenbach 7 okt 2006 22:15 (CEST)

Ripuarische interwikisBearbeiten

Hi Purodha, bots cannot insert this line when adding interwiki links. Standard on all Wikipedia's interwikis are inserted after the text, and a line is left open. If it's important to you this is inserted, than I'll stop doing the interwiki links here and you'll have to do it by hand. I cannot add the translations, for that you'll have to ask Andre Engels or someone who developes the software. Servien 08:09, 8. Okt 2006 (UTC)

Please let the bot continue, its work is very welcome. All those minor things can be taken care of elsewhere. Also humans don't always insert separator lines. I did not know that you are not the developer of the bot software, so I'll address Andre Engels for all of this. Thank you! --Purodha Blissenbach 14:49, 8. Okt 2006 (UTC)

nds.WikisourceBearbeiten

Moin Purodha. Hest ja op nds:Wikipedia:Ik bruuk Hülp#Wikisource seggt, dat du för den nds.Wikiborn büst: Denn kannst man hier vörbikieken. --Slomox 00:27, 14. Okt. 2006 (UTC)

Amharic year pagesBearbeiten

I answered you query about a bot making year pages at am:. Regards, ፈቃደ 16:04, 14. Okt. 2006 (UTC)
How is it going? ፈቃደ 01:10, 15. Nov. 2006 (UTC)

Bot requestBearbeiten

Regarding your requests on [:nl:Gebruiker overleg:Andre Engels] (best to answer there): I have added the translations you gave. The other one I am still thinking about. I dislike writing code for a single language, and I fear the bot would make mistakes in determining whether the <!-- ======= --> line is already present or not. I might be adding it soon, but if I do not, at least now you know the reason. - Andre Engels 17:38, 15. Okt. 2006 (UTC)

Thijs!bot requestBearbeiten

Dear Purodha, I also saw your message on my Dutch talk page regarding my bot Thijs!bot. I did quite some test edits and would like to request a botbit now. The word 'warnfile' was there only temporarily when I was putting many edits which I figured out before but had not editted yet. From now on there will be "Bot: dobëijedonn:" . Regarding the <!-- ======= -->: I use the pywikipediabot which is programmed by, among others, Andre Engels, and don't implement these changes myself. If you want to request this, you could also turn to user Yurik on the English wikipedia, he seems to be the most active developer of the platform (sorry for insulting the most active developer if Yurik's not) nl:User:Thijs!21:41, 18. Okt. 2006 (UTC)

Granted, see nl:Overleg_gebruiker:Thijs!#Thijs.21bot_in_the_Wikipedia_for_the_Ripuarian_languages -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:14, 18. Okt. 2006 (UTC)

Interwiki on yearsBearbeiten

Hello,

Why are you adding incorrect links on years pages 1802, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829?

The am: links do not exist, and the als: are a redirect to the decade.

Regards,

Vargenau 06:17, 30. Okt. 2006 (UTC)

There is a bot that will create the European-year pages in the Amharic Wikipedia within the next few days. So there is no point deleting these links. The target pages in the Allemannic and Swiss German Wikipedia exist, and lead to correct pages, so these links are OK, only no backlinks possible, until the individual year articles have been created. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:57, 30. Okt. 2006 (UTC)

Hello,

We have two different problems here.

I find confusing to add links to a non-existent page, but that is not a real problem. The bots will still be able to work. So I will no longer delete these links if you prefer to have them.

On the other hand the links to als: are a real problem. Putting them prevents the robots to update links on ALL languages.

You have to understand how robots works. See http://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki.py

In our case, the transitive closure of ksh:1802 will find en:1802 and als:1800er (redirect). Then it will find en:1800s from als:1800er. With two links for en:, the bot cannot decide which one to take.

So we really need to remove these links to als:.

Feel free to ask for more explanations if needed.

Best regards,

Vargenau 18:39, 1. Nov. 2006 (UTC)


 1. The links to the Amharic Wikipedia (in principle) follow the idea to 1st create a 'red link' and then follow that link and create the page it points to, which is descriped in the help pages, only that it's turned out to be a bit slower than intended, for an unexpected reason detailed below.
 2. Indeed the links to the Wikipedia of Allemannic languages pose a problem. Imho that is because the bots are buggy. (Also explained in more detail below) Currently, I do not want to break the bots, but I also do not want to give up the best possible functionality for wikipedia users, so I'm in a catch22 situation, until a way has been found to improve the algorthms of the bots.
 3. We had a discussion already about an interwiki link, which someone imported from another wikipedia, which links to a redirect, which points to a page on several related topics (3 at the time I read it) one of which is exactly the subject of the page here. So
  1. From a users standpoint here, this link is valuable, as it allows to find, what the other wikipedia has to say about our topic.
  2. From a users standpoint there at the other wikipedia, since there is no reciprocal link, there is no gain. The page on the combined topics could however, have a corresponing page here, which should give an overview and then link to the individual pages. This would allow almost as good a value of links to the users of the other Wikipedia without imposing the need to have as detailed pages as we do.
  3. From an interwiki bot standpoint, not having reciprocal links everywhere makes life more complicated, but not impossible. (see below)
 4. Creation of the pages for the Wikipedia in Amharic is basically easy, the only partial task no completed is collection of all the interlanguage links that need to go into them. I shall do so on the Toolserver where there are all required data replicated (I thought) Since there should be no links for year articles to namespace other than the article name space, this is true indeed, but not yet solved problems when name spaces are involved kept me from completing the general task of collecting interwiki links in the most general case.
 5. My suggestion for an algorithm for collecting interwiki links starting from one page, and possibly excluding one or more specific languages (usually the target language, where the links shall be inserted, but possibly also those languages for which there is no determinable single target page):
  1. if the source page has no language links, then end with an empty list.
  2. for all language links which are already there (and not in the excluded list):
   1. if they have reciprocal links, include them,
   2. if they point to a redirect, and the page it redirects to, has a language link back to the original page, drop the original link, and include the link to the redirect page (this assumes, the page was renamed in the other wiki)
   3. if they point to a redirect, and the page it redirects to does not have a language link back to the original page, include the original link (assuming an unidirectional interlanguage link)
   4. if they point to a nonexisting page, drop them,
  3. for all target pages of the links already collected and not yet checked and not in the excluded list, run the same checks as above,
  4. repeat the last step until no new links have been added, and all links are checked, while doing so:
   1. stop with an error message, if two different pages have been collected for a language.
  5. the list collected until here is what you want.
 6. The above algorithm imho does not run into problems with unidirectional language links, so their benefit for users can be kept, including those pointing to a redirect. Also, if the situation changes, and the redirect page get replaced by an article, there are no problems. Then a reciprocal link can be establised, while the previously existing link remains correct, as it it was before.
--Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:01, 1. Nov. 2006 (UTC)

Hello,

Thank you for your detailed answer.

I am only a user of the pywikipedia bot, so you should contact the developers directly if you want your suggestions implemented.

In the meantime, I suggest a trick to solve the problem. In the page 1802, I put als:1800er#Ereignis as the interwiki link. Since this is a link to a part of the page, the bot will not follow it.

So you have the link to from ksh: to als: and the bot will not find a contradiction.

What do you think of this suggestion?

Best regards,

Vargenau 17:53, 2. Nov. 2006 (UTC)

This is very good indeed! I did not find the #tag-trick yet, else I'd been using it already :-)
Btw. als:1800#Ereignis should do the same trick, and will most likely remain correct once the Wikipedia of Allemannic languages has an Article about the year 1800. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:21, 2. Nov. 2006 (UTC)

Schrievwies vun de LemmataBearbeiten

Hürens, met däm Ömdäufe dat es nit um he wen ze ärjere. Ömdäufe hät et ad vürher jejevve, un Knies jitt et immer. Isch denk et es klor dat mer Rejele brouche um festzeleje wie en Lemma heijße soll. Dat kann keijner vun uns alleijn entscheide, dat es klor. Also wann do en Vürschlach für en Rejel häs, wofür schrievs do ihn nit eifach op die Klaafsick vun dä Lemma-Schrievwies? Einfach saare: mer könne he nit ömdäufe es keine jote Rejel, weil dann könne mer die Ömdäuf-Funktion och avschalde. Düüvelskääl 19:09, 11. Nov. 2006 (UTC)

Beß jez hatte mer esu joot wi emmer di Räjel, dat wä et aanfeng beshtemmpt hät, wi et jeschrevve wohr, enß affjesinn fun fotibb_un esu. Da_ß joot, esu koohm jeede enß zum Zoch. Et joov fellëijsj_enß de ëijn oddo ander ömjenannte Atikkel, hät sesh këijne beklach, Och joot. Da hatte mer ëijn Akßohn wo enne Atikkel janz flök paa Mohl nen un her ömjenannt woode eß. Da ham_mer_n jespächt, wëild drëije esu wůllte, un do wore_t och joot.
Wat imho ovvohoup nit jëijt, eß süßtemaatesch allet op ëijn Aat un Shprooch ömschriive ze wulle. Dat maachen esch op këijne Fall med. Esch finge et zwa förschtoleß läßßtejj_ävve esch holle der di aale Schriifwiese widder zerök. Schriif op, wi de mëijnß, dat jët jeschrewwe weede künnt, ävver nit anschtatt fö dat wat ald do eß, söndon donn et dozo.
Je mieh fun de Wööt mer en ëttlijje Schprooche un Aate ze schriive un bochshabbeere hann, däßto bäßo. Mer mößße de ongerscheedlijje Dijaläk dokkementeere, nit nur Kölsch (un_ald jaa nit nur ëij bestemmp Bochstabeerviiß, di su_wi_su sellf de miihße Kölsche nit känne weede un och nit bruche wůlle, wi me emmo widdo süüt, wo Kölsch jeschrevve weed)
Mer ärrbeede draan, dat mer de ßoffwäer do hen ëntwekkelle dat se reshtesh en ungescheedlije Dijaläkte schwaade un bochstabbere kann. Do jëijd alld mieh allß wi me he bëij_onß sinn kann, un esh ben ëijne dä dat füran brengk un och wëijß wi_t jëijd. (Di Ärrbëij bliit natölesh lijje, wann_esh schtundelang Atikkelle öm am deufe ben) För onß rippoarėsche Shprooche ess_et da wėshtesch, dat me mööshlißt fille un joode Date en de Fėngere krijje, wi der ëijn un anndore Dijaläk jëijd_un jeschrevve weed. Esu lang mer këijn Ongerscheed hann, hammer jaa nix, wo mer drop boue künnte.
Eß jo joot, wannß_De Desch angjasjeere wellß, ävve dann donn dadt doch en Aad un Wiiß di jät fö de Zokunnef brengk. Dat, wat alld Do eß fott schmiiße un jäje wat anndoß ußtuusche brengk do jaa nix.
Övvolääsch doch leever met, wi mer obb_en joode Aat di fille Aate opjenůmme krijje, wo de Projramme un de Minsche jët_med_aanfange künne un di och noch jood_ußsüüt. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 21:33, 11. Nov. 2006 (UTC)

Isch sinn froh dat mer jetz endlij mit dir klaafe kann, dat versöök isch ad sigg däm Frühjohr. Äwwer du bes immer frackich wie e Kenk wann mer jet jeje ding Art ze schrieve säät. Isch sorje misch ziemlij um die Zukunf vun dä Wikkipedija, unn solang 80% von alle edits von dir sin, es et e one-man-show un wann noch 15% von mir sin es et a 2-man-show. Dat wolle mer beide nit. Un mer krije jläuven isch nur neue Medmacher wann mer de Aat ze schrieve un de Sachjropp-Struktur vereinfache. Dat han isch ad 1000mal jesacht, bringk äwwer nüüt, deswäjje moot jetz de community entscheide.

 • Wat de Schrievwies vun de Lemmata anjeht: wann do sachs, de eezte Schriever bestemp wie et heijß, dann es dat en Rejel. Un Rejele kannz do nit alleijn mache. Dat do einfach wie en Jutsherr bestemps wat mer för Rejele han, dat es unmöschlisch. Wann do dat esuh mache wollz, schlar et vür un dann weed et beklaaf. Isch schlaren en andere Rejel vür. Die viele Ömdäufunge han isch jemaat, damet et klor weed, dat mer Rejele brouche. Un isch mach wigger domet bes dat et en Vürschlach jitt wie mer et löse könne.
 • Wat do zo däm Lemma Fisch jeschreve häs zeischt dat do einfach keij Ahnung häß vun dä dokumenteete Schrievwies. Kouf dir en Wrede, luur et noh.
 • Ding Vorwürf, isch würd he nüüt för de Zokonft donn, fingen isch ziemlije Stuss. Meins do, ding zisch Johres-Aatikkel zunder Enhalt wöre jet besseret?

Düüvelskääl 17:24, 12. Nov. 2006 (UTC)

SachjroppeBearbeiten

Merci für ding Hölp met däm Interface. Äwwer bes do esuh jot im Momang nid esuh vill Sachjropp ömzedäufe? Mer hän da jrad en Avstemmung am Laufe, dat es ned Stuss, sondern och för Köbesse bindend. Et mät kei Sinn, jetz allet ömzedäufe, wann mer hingerhe widder ömdäufe müsse. Düüvelskääl 19:05, 21. Nov. 2006 (UTC)

Leeven Düüvelskääl, esch hann nix ömmjedöüf. Esch hann (me_m Bot) dubbelte Saachjroppe zosamme jelaat. Dobei hann esch (med ääsch winnije Ußnaame, 3 oddo 4) nuur ruude Lėnkß op Saachjroppe fott jemaat, un de Atikkele en di Saachjroppe ömjetrokke, di ald do woore, allsu alld bloue Lėngkß hann. Wann këijn bloue doo woore, hann esch se en de jrüüßte ruude zosamme jedonn, dat woore miiz ëijne odde zwëij Atikkelle di_sch bëij 6 beß 15, oddo och enß övvo hunndot bëijedonn hann, di alld do woore wo se jëz noch sin. Dä Bot hät norr_e paa Makke, ävvo Saachjroppe ömnänne oddo zosammelääje kam_mer domet ald nit schlääsch. Luur, wat_e et lëz jedonn hät. Di paa Ännderonge, di_sch fun Hannd jemaat hann, sinn di jewääse, wo dä Bot nit kunnt. Bëij dä 3 oddo 4 Ußnaame hann_esch fun dubbelte Jroppe, di et alld_en Blou johf (miihtß ëijne Atikkel hee, ëijne doo) di ußjewääldt, di winnijo Dubbel_Boochshtaave jehatt hät. Un esch hann alle „ij“ di mer övver der Wääsch jeloufe senn, konsekwännd_en „ij“ opjelööß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:28, 21. Nov. 2006 (UTC)

Es jot, isch wollt mer nur sischer sin. Weil do jeschreve häs, die Avstemmung wör Stuß. Wann en mer jroße Ömnenn-Aktion starte wolle, wör ding Bot natürlij ene jruße Hölp. Düüvelskääl 20:04, 21. Nov. 2006 (UTC)

Message-InterfaceBearbeiten

Aanjefange hät et met däm searcharticle, dä nit dren wor. Zickdäm ben ich nor am söke/lese. Enzwesche han ich ding neu ksh-rt jefunge un merke, dat ene janze Püngel noch ze ändere es. Dä searcharticle es nor eine vun dänne hunderte Parameter, die mer üvverpröfe mösse. Do häs dä searcharticle em ksh-rt ald enjebaut. Usserdäm well ich och all die statische Links erusnemme, su wie de dat en däm ksh-rt och jemaht häs. Dat wat mich et miets stöört, es dat de Reijenfolje vun dänne Parameter jedes Mol widder anders es. Ich han hee jetz ald 5 verschiedene Versione, deutsch, englich, ksh su wie et jet läuf, ksh-wreka un ksh-rt. Ich kummen met däm italienische Krom op dä Beta-Sigg, wo mer am Teste sin, nit ze Rande. Wat ich jetz bruche: Wo steiht e Message-Interface, dat mer als Ausjangsbasis för neu Versione nemme künne un wo all die Parameter dren sin? Oder anders jefrog: Wo häs Do Dich draan orienteet, bei Dingem ksh-rt? --Caesius 17:47, 26. Nov. 2006 (UTC)

Dat hann esch dousend mool ömjemodelt, un Anndere och. Aanjefange hann esch med däm WikiMedia Appachtemeng en dä Wikoelsch en Deutsch (paa winnije Säshelshe) wiggo jemaat op änglesch em WikiMedia Appachtemeng en ksh.wikipedia.org, dann fun doo noh_m BetaWiki empochtėert. Fun doo alß Täx expochtėert. Un dann bëij mir o_m Räschno med däm deutsch un änglesch nëvvenanndo_jelaat, dann em Wikki affjespëijshot, fun doo häddet dä rotem liss en_et svn empochtėeet, do wood_et widdo paa_mool jeänndot, dannhann_ejj_et widdo ussem svn runger jehollt, bëij mir de allonöüßte Aanpaßßonge, jemaat un widdo enn_et Wikki erin.
Wat esch am fosöke ben, eß esu fill wi mööschlesh de orrjinal Zwesche-Övverschreffte un de Rëijefollsch fum änglesche (de Motto oddo do Fatto fu alle anndere Shprooche) erin ze krijje.
Dobëij es de Rëijefollsch ungescheedlish. Es ävver ëijnfacho et noch Teeme zotteet ze hann, dat op Allfabett ömzotteere eß dann jo ihjo ëijnfach.
Dat Beta Wiki schwadt Finnish. Do kanns_De Det ävver an anndo Shprooch enstelle. Ish ben och bëij mir om ßöövo am brassele, dat mer dat met dä Varijante jen krijje - klabb_ävvo noch nit. Do kannß_de et jo och enß probėere. --Purodha

Blissenbach (Klaaf) 20:54, 26. Nov. 2006 (UTC)

Es mer jrad em Täßß-Wikki opjefalle: De Ömlaute sin av un aan bei mir nor Frogezeiche. Wodran litt dat? Muss ich beim Enjevve en bestemmpte Syntax enhalde? --Caesius 15:59, 29. Nov. 2006 (UTC)

Wann ich mer dä Knies aanluure, dä mer em Momang bei de Städte-Schablone han, un die Aat un Wies, wie mer dat Jedöns met de Schrievwiese en dr Jreff krije welle, dann es mer nit janz klor, wo de drop erus wells. Villeich künne mer ens jet kläre. Dat bruch nor e jo oder un kein lang Diskussione. Ich jonn dovun us, dat dat neue Message-Interface, wo ich dran am brassele ben, av 2007 uns Default-Message-Interface weed. Wie sühs Do dat?--Caesius 17:28, 19. Dez. 2006 (UTC)

Wann esch mer em Momang aanluure wi_fill Zick mer do noch blief, da sinn_esch zimmlesch schwazz, do weed_esch Der koum hellfe künne, en de nääkßte Zick, dat övvohoub_ens aan et Loufe ze brënge. Esu lang wi_sch noch Zick opzeholle han, un mesch dachdäschlesch met däm Fozäll met Schriive mer enz widdo jät öm, fodubbele mer ald widdo jët, der Name fun Dinge Schablone paßß mer nit, Mer mööt doch op Huhdöütsch schriive en de Ripoaresch Wikkipedija, uew. … eröm plaare moß, do süüht dat och reschtesch schlääsch_uß. Esch däät jo jän enz em Zosammehang opschriive, wi_jesch mëijn dadd_et jonn mööt, ävver dä Düüvelskääl (Hät_e jo och jeschrevve) es do jäje un dröm hälld_e mesch op. Schadt. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 20:03, 19. Dez. 2006 (UTC)

Lemmata - noch ensBearbeiten

Do häs op dä Sigg Wikipedia Klaaf:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän Lemmas jeje de Vürschläch jestemp, die mer do hatte. Jetz han isch noch ens en paar Beispill opjeschrevve op Wikipedia Klaaf:Schrievwies von de Lemmas, un mich däät schwer interesseere, wat do doför denks. Düüvelskääl 22:28, 29. Nov. 2006 (UTC)

SchabloonBearbeiten

Mer hann di Schabloon ald. Luur_enß hee: Schablon:Dijaläk un bochshtabbeet un di kann ald fill mieh, Du bruchß nit en nöüje ze äfenge. Maach di nöüje Dijalägk leever doo erinn. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:06, 30. Nov. 2006 (UTC)

Mer han avjestemp un jesaat, mer wolle normalerwies Schablone op Kölsch nohm Wrede brouche. Ävver do kanns ding Schabloon wigger brouche. Dröm schriev ich dir do nit erinn. Düüvelskääl 23:08, 30. Nov. 2006 (UTC)
Dat heiß ävver nit dat do ding Schablon jetz widder üverall erinndäue sollz. Wann üvverhaup, dann jehürt die en Aatikkel, die in dinger Schrievwies jeschrevve sinn mit enem Zeddel dran von dinger Schrievwies. Düüvelskääl 23:26, 30. Nov. 2006 (UTC)
Esch forstonn Desch nit - mer wääde unß doch woll op ëijn Schabloon ëinijje künne för ëijne Belang. Et jëijt doch dröm, de jannze Schriifaate opzelißte, domet de Minsche se lesse un dä Bot de #redirects doför maache kann. Wänn Der dä Name nit jefällt, kanns de esu fill annder Name met #redirect do för ann, wie Der Name, Schriifwiise und Dijaläkte enfalle. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:41, 30. Nov. 2006 (UTC)

Mer hän en Avstemmung jemaat. Noh der solle normalerwies alle Schabloone nohm Wrede jeschreve sin. Usnohme op Sigge in andere Schrievwiese/Sproche. Jetz jitt et zwei Möchlischkeite: entweder do schrievs ding Schabloon öm un jivvs him en Nom nohm Wrede. Oder do nimms se nur noch für Sigge, die op Ripoarisch Tön jeschrevve sinn. Dat do die Schabloon in minge Aatikkel erinndäust, die nit em Entferneste in dinger Schrievwies jeschrevve sin, dat jeiht esuh nit. Du machs uns mit dingem Frack widder nur mieh Ärbeid. Düüvelskääl 17:39, 1. Dez. 2006 (UTC)

Wat förn Affschtemmung? Do häß fellëisj_enne Füschlaach jemaat, dä esu nit jëijt, un wo et këijne fonönneftije Jrund fö_jitt.
 1. Sch_a_Der ad opjeschrevve, dat mer prima oone Beschrängkunge fun Name fö Schablonne erääsch kumme, un wi_jet jëijt.
 2. Mer künne net beschleeße, dat dat mer dat hee en en Kölsch-Wikkipedija ömwiddme. Och nit zem Dëijl.
 3. Wänn Der dä Name fun enner Schbloon nit paßß, dann maach dorr_en Ömlëijong med ennem Name dä Der paßß, oddo maach_et annoß eröm, ävver schmiiß nit de Schriifwiise en anndere Dijaläkte uß de Atikkelle fott.
 4. Wännß_De mëijnß dat hee Atikkelle Dir jehüüre, lißß de Lizänzbedengunge.
 5. Do foplemperß ming Zick.
--Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:05, 1. Dez. 2006 (UTC)

Dear Purodha. As you probably know, the users of each wikipedia can organise votes on certain topics (and they frequently do in other wikipedias). Also, each wikipedia can make regulations on orthography (and almost all wikipedias do). It is not required that you agree with the opinion of the majority. But you have to accept that there was a clear majority for orthography regulations for templates and categories. In other words: besides you, everybody who ever expressed an opinion on that, voted against you (apart from Klütteboor who I strongly suspect to be a sockpuppet until the contrary is proven). Düüvelskääl 18:16, 1. Dez. 2006 (UTC)

Mer künne he keijn Nur-Kölsch Wikkipedia druß maache un Dinge Idee, dat mer de Schriifaate en anndor Dijaläkte en „Dinge“ Atikkelle nit ren schriive daref häß wall nur Do allëijn. Do wëijß wi De der enne Schabollne-Name maache kannß, dä Dinge Wrede-Manii jefällt. Isch hann dä Wrede nit, esch kann_et dröm nit, ävver isch lohßen_nit zo, dat Do iiwisch ming Äjänzonge fott schmiiß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:32, 1. Dez. 2006 (UTC)

Looß mr doch widdo en konshtroktiive Aat fö hee jet ze donn finge. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:33, 1. Dez. 2006 (UTC)

Dear Purodha. The vote was clear. No discussions. Please do not change protected pages before discussing your changes on the talk pages. I do not want an edit war between adims. Düüvelskääl 18:36, 1. Dez. 2006 (UTC)

Jo woröm fängkß Do dann ëijne aan? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:28, 1. Dez. 2006 (UTC)

konstruktivBearbeiten

Leev Purodha, ich wöör fruh, mer könnte dat Problem konstruktiv löse. Et es, jläuven ich, klor, dat jeder sing Aat ze schrieve behalde well. Dröm schlächt dä User:Caesius vür, dat de eezte Schriever en all singe Aatikkel markeere däät, wat dat för en Schrievwies es. Un die es dann jüldisch för all andere Medmacher, die jet erinnschrieve wolle. Ich fingk dat ene joode Idee. Damet könne mer e Houfe Knies löse: wann ich met de Schrievwies in dinge Aatikkel nit einverstande ben, kann ich en neue schrieve (süch och Pott (Köch). Un ömjedreiht solltest do ned dinge Vürlare in Aatikkel erinstelle, die janz klaar nohm Wrede jeschrieve sinn (z.B. Hirring (Fesch)). Esuh könne mer beide heä werke, un mööte uns nit kloppe. Wichtich wöör doför ävver, dat do dinge Aatikkel esuh markeerst, dat mer de Schrievwies erkennt, ohne dat mer en de Versionshistorie nohluure moot. Un jede andere kann in singem Dialekt en neue Aatikkel schrieve un esuh bliev uns Wikipedia schön bunt. Luur och dem Caesius singe Vürschläch an (zem Beispill op dä Sigg Klaaf: Pott (Köch) unn Saachjroppe Klaaf:Lemma buchstabeet nohm Wrede). E schöne Sonndach Düüvelskääl 09:59, 3. Dez. 2006 (UTC)

Ish jo och.
Ävver Do määß jo nit med.
Jëz ben esch am drette Daach dran, opzeschriive wad_esch mëijn wat hellefe künnt. Ävver et bliev mer këijn Zick fö övverish, esch ben blooß Ding Randale am oprüühme, et nemmp këij Engk.
Et hellef Der nix, Do kannß nit dorschsëzze, dat mer de ungescheedlijje Dijalägg_uew. ongerscheedlish behanndelle.
Mer mößße unß op jät ëijnijje wat:
# fun de Täshneg her sennfoll un jot funkzjeneet
# këijne Dijalägg övver do anndere stelldt
# ëijnfach jenooch för ene Nöüjleng eß

--Purodha Blissenbach (Klaaf) 05:25, 4. Dez. 2006 (UTC) (Aanjefange 11:55)

üvvernomme vun Talk:Pott (Köch)Bearbeiten

Dat jehürt och noch noh he:

Leev Purodha: wat do schrievs stemp einfach net.

 1. Sigge ömdäufe: do häs jesaat, dä eezte Schriever bestemp, wie dat Lemma heiß. Luur dir de Sigge an, die ich ömdäufe - da sin ich fast immer dä eezte Schriever. Ich dunn also nur wat do jesaat häs.
 2. Ich han övverhoup nüt jeje de diverse Dialekte. Ich han nur jet dojeje, dat do en Template doför nemms, wat in dinger Schrievwies jeschrevve es, die kei Minsch lese kann. Vür allem, wann do esuh en Template en Sigge erinndäust, die janz klor nohm Wrede jeschreve sin. Dat süt dann ärch esuh us als wööds do nur dinge Schrievwies dorchsetze. Wann do en anjemessenes Template bruchst, han ich nüt dojeje.
 3. Do sääs, ich wööd Saache fottschmieße un de Dialekte ungerdröcke. Jo, häs do ens jezällt, wie vill do von minge Saache ad fottjeschmesse hä, öm de Wrede-Schrievwies ze ungerdröcke? Ich han dat Jeföhl, ding Ziel es, allet ze ungerdröcke, wat net en dinger bizarre Schrievwies opjeschrevve es.
 4. Noch ens: en dän Avstemmunge, die mer hatte, hän sich alle User jeje dich jestellt. Un do sääs bloss: de Avstemmung es unjüldich, dat könne mer net mache. Na, wat soll dat dann? De Medmacher föhle sich von dir verhohnepipelt.
 5. Woför dat ich Englisch schrieve? Weil et fröher oder später klor es, dat et dröm jeht ze beklave, wem von uns de Admin-Rechte avjenumme wääde. Un dann wollt ich en paar Jrönde op Englisch han. Weil de Stewarts schwade kei Ripoarisch.
 6. Un wann do wirklij zesammeärbeide wells, dann bes esuh jot un schriev nit de janze Zick Beleidijunge op: dä Düüvelskääl es en Jeck, hä schriev Keu, Dreß, un esuh wigger - esuh jet han ich üvver dich noch nit jeschrevve. Kann ich maache, wann dat esuh ding Umjangsform es. Es ävver ärch unhöflich - un en dä englisch Wikipedia weed mer für esuh jet ad jesperrt.
 7. Also: net immer nur konstruktiv verlange - konstruktiv sinn!

Düüvelskääl 10:14, 6. Dez. 2006 (UTC)


Wat Do do schriifs shtemp jo nit.

 1.   Allsu:
  1. Wat Do säähß wadd_esch sull jesaat hann, hann_esch nit jeschrevve. Esch jlöüven, dat Do dat bloß jlöüfß.
  2. Do häß maßßisch Sigge ömjedöüf, di_fun Naamelose (IPs) jemaat woode senn.
   • Di künne, nëvvebëij, sëllf këijn Sigge ömnänne, also de ëijen Tippfäälore nit reparėere, un och nit retuur holle, wann inne nit jefällt, wadd_enne Anndorre so jedonn hät.
 2.   Jo,
  1. Do schriifß zwa hee un do enß, Do häz nix jäje Dijaläkte, ävver Do schmiiß se med Süßtem uß de Atikkelle, uß de Sigge_Tittelle, uß de Schabloone, uß de Saachjroppe fott. Also koot zosammejefaß: Do lööshß.
  2. Ding Idee, dat et „minge“ un „Dinge“ Schabloone jöv (oddo jevve sullt) kannz_E fojäßße. Wo fö sull dat dann joot sinn? Jede schriif sing ëije Wikkipedija, un dann dom_mer unß nit zänke?
  3. Wat hät dann di Schreffaat funn_däm Name funn_enne Sigk met dä Schabone ze donn, di en dä Sigk jebruch wäde? Dä Name fun_dä Schablon süüt_me_jo nidd_enß bëijm Lësse? Also dat eß Keu, mëijnen_esch.
  4. Ding Ongershtällong, fun „minge“ Schriifwiiß ze schwaade, eß en Souerëij, nochdämm mer di jemëijnsamm övverlaat hann.
  5. Wä säät dann, këijne Minsch künnt dat lësse? Op ëijmol, noh knap andothallef Joohr? Do eß doch nix dohenger wi Ding plözlijje Woot, alleß op Kölsch noh Wrede ömschriive ze welle.
 3.   Allsů
  1. Ish han zem juuße Dëijl fottjeschmeßße, wo Do jëtt drövver jebööjelt häß. Sch_a_nix jäde däm Wrede sing Sjpelling (ußße bëij „Hirring“ fö „Hërring“ felleijsch) ävver esch han jät dojäje, wann De anndo Saache fottschmiiß. Mer sin hee nit de Kölsch (noh Wrede) Wikkipedija.
  2. Mer künnte affshtemme esu fill wi mer welle, mer künne dor Senn fun unß Wikkipedija nit änndere. Wä et well, moßß övver Metta un dä nöüje Aandrach jonn.
  3. Wulle mer nit eß beschriive, wat en Affschtemmung eß, wi di loufe sull, un öve wat mer övverhoup affshtemme künne ? (Ben sescher, do küt bëij_eruß, dat et wi en Dinge fill zitteete Ömfroch nit loufe kann)
  4. Wat hann esch dann fun Dinge Saache ald fottjeschmeßße, wat nit bloß widdojehollt woh, wo Do jët met Wrede övverschriive mootß. Esch han et öff jedonn un schriiven et norr_enß, Do kannß wäje mir esu fill Wrede dobëijschriive, wi de wellß, ävver esch lohßen et nit zo, wënn Do Alles no_do_Rëij met Wrede övverschriive wellß.
  5. Ding Jeföhl en Iere, ävvo wo wellß De dat dann met bejrönde. De Woohë d_eß doch, dadd_esch jedem, dä et hann well, dobëij am hëllefe ben, datt_E esu jot wi möschlesch hee mit singe Aat ze schriive un singe Dijaläk zerrääsch kütt. Un dobëij forsööken_esch, na klooh, ze fohenndere, dat Do di Saache widdo fott schmiiß un Däm Wrede sing Aat Kölsch ze schriive drövvo schriifß.
 4. Dat eß Shtuß fokiert, un Do wëijß dat.
 5. Na, da ben_esch ävver bang.
 6. Och, häß Do Desch övver dä Jeck jeärjot? Do maachß nit, wann ëijno sing Mëijnog säät? Esch kann onß do nit hëlleve, oohne ze leeje. Wann_esch fun dinger bizarre Schrievwies lësse, oddo dat Do en Jrenz trekke wellß zwesche Schrievwiese wie Kölle, Oche un Bonn unn Pillepalle wie Ooche, Bounn, Düsseldorref un Rhing-Sie-Kring, un dobëij eß knapp de Hällevde fun Dinge Pillepalle wat do sëllfß jeschrevve häß — jot jëz wellß_De_t nit mieh weßße, och do Wrede eß Aut — jëz schriifß_De wännistens, (…) de amplische Schrievwies nämme sullte mer als Kompromiss, dëijt_mo_lëijd, wadd_esch do drövve dängke, esu_jët nännt mer_en Kölle, doof, Stuß, blötshisch, wat wëijs_esch, do kann_esch schlääsch jët_draan ännderre.
 7. Do häß De mesch lëijdo schwer fun affjehallde, wëij_esch ming zick domet foplëmpere moot, di Saache widdo_zerrök_ze_holle, di Do all esu fottjeschmeßße un kapott jemaat haz. Esch hät leevo jët för dat nöüje noh Akademie-Wrede-Aßterix jeschrevvene MedijaWikki Messages Zöüsch jedonn. Dat dooert jäz fellëijsch paa Woche mieh, bess_et löüf. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 03:34, 15. Dez. 2006 (UTC)

Ja also wat?

 • Wann do net wells, dat de eezte Schriever bestempt wie dat Lema heiß - wat wellste dann? Saach et doch! Ävver do määß jo keine konkrete Vürschlach, obwoll ich dich ad hundert Mol jefrocht ha.
 • Dat Ripoarisch-Tön-Zeuch hä_mer uns nit jemeinsam üvverlaat. Dat häs do sellvs erfunge, un ich hann Deile davon üvernumme. Ich han ävver mit de Zick jemerkt, dat et ze komplezeet es. Esuh jet nennt dä Minsch "LERNE". Ärjert dich dat?
 • Do schwaadts emmer davon, dat de Avstemmunge unjüldich, fokiert un Stuss sinn. Jo wer bestempt dat dann? Papa Purodha? Oder wer??? Oder jitt et do ene Aat Wiki-Äldestenrot, dä dir dat Rääch jitt, he alles avzewürje, wat de User welle?

Düüvelskääl 09:22, 15. Dez. 2006 (UTC)

"Do schwaadts emmer davon, dat de Avstemmunge unjüldich, fokiert un Stuss sinn." Wenn de Affstimmunge unjüldich sen, dann sen och die Köbes-Wahle unjüldich. Un jetzt hätt de Purodha, jläuven ich, e janz jruß Problem. Entweder weed hee die Meijnung vun d'r Mehrheit respekteed, ode me lossen am Beste der janze Driss sen. Dat Jedöns met dämm "hüü un hott" jeht me langsam op d'r Wecker. --Jüppsche 18:20, 15. Dez. 2006 (UTC)

en de Rögge falleBearbeiten

Ding Ongershtällong, fun „minge“ Schriifwiiß ze schwaade, eß en Souerëij, nochdämm mer di jemëijnsamm övverlaat hann. Wä säät dann, këijne Minsch künnt dat lësse? Op ëijmol, noh knap andothallef Joohr? Do eß doch nix dohenger wi Ding plözlijje Woot, alleß op Kölsch noh Wrede ömschriive ze welle.

Leev Purodha, ich wollt dir nie en de Röcke falle. Ävver: ich versöök ad sigg enem halve Johr dich op die Problem vun uns Wikipedia uffmerksam ze maache. Ävver dat interesseet dich nit. Also, wat soll ich nu maache? En Diskussion met dir es jo immer noch net möchlich. Düüvelskääl 01:29, 16. Dez. 2006 (UTC)

 • Shtemp. Du kletschß de Wikkipedija med Dinge Zäddelle zo, nennß de Atikkele öm, schmiiß de Dijalekte en Rëije fott, sorreschs doför, dat mer ne houfe dubbelte Atikkele han mem sëllve Ennhald (un dat sin_er bloß paa Säz) shpächß Sigge un fobreijds de Onwoohëijd (esch nëmme enß aan wëijl_De ze_winnish aanong fun de Tëshnig häß/haz) un esch röüme so jood wi et jëijd hinger Der her. Jeede Aansaz, wo_ejj_enß forsöök han, med süßtem zosamme ze schriive, wo mer onß ëijnß sinn (oddo woore) häß Do fott jeschmeßße un wellß nix fun weße. — För et Opmërksam Maache wör enne Saz jenoch jewäse, un fellëisch norr_en Ä_ennerong. — Wat Do määß es süßtemaatesch ming Arbëijzkraf för de Wikkipedija blokkeere. Süsh enß, esch well däm Caesius bëij däm Wrede-Akademie-Asterix-Ingofäijß unger der Ärrm jriife. Wat eß? Diß Joohr weed dat nix mieh. Wän Do esu wiggo mähß, dann kummen esch med minge Zik och nidd_esu flök en dr jröne Berëijsch, wo esch enß dröver nohdënke künnt, dat Wikkipedija-Appachtemäng wiggo ze schriive un opzerüühme, wo di Saache hen jehüüre, woh Do bove noh am frore beß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:08, 16. Dez. 2006 (UTC)
  Un noch ëijn. Iih dat net jemaat eß, dat mer en paa schööne Sigge han, fö Nöüje Medmaacho ze bejrööße un e beßje de Grundare ze ä_kliere, wat me he am maache senn, jonn esch nit loßß un sorrje doför, dat mer en de Zëijdonge kumme. Dat hadd_esch_mer em Sommer norr_esu füürjeshtallt, dat dat öm Wëijnachte loß jonn künnt, wo de Lück noh de Fierdare jët Zick hann, enß erinn ze lůůere — Jo, dat häß_De och med Ä_Follesch kapott jemaat. On Do schriivß jët fun „Rögge falle“ --Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:18, 16. Dez. 2006 (UTC)

Dann es doch allet prima. Denn ich sin fruh, wann do he nit esuh vill määß un uprümst etc. Do määß et jo immer esuh, wie et dir jrad paßß. Un hürst dir nit eez an, wat andere derbei denke. Je mieh do blockeet bes, desto besser för de Wikipedia. Un noh jet: ich sin natürlich fruh, dat do dem Caesius met däm Interface hülpe wills. Dat han ich nämlij och anders von dir jehürt. Düüvelskääl 09:50, 16. Dez. 2006 (UTC)

 • Wo wellß Do dat dann anndoß jehoot hann? Dat eß doch ald widdo jeloore. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 10:01, 16. Dez. 2006 (UTC)

Zitat (nohdem dä Jan Wellem us Düsseldorf jefunge hätt, et wör doch jot, wann de Navijation jetz endlich - wie avjestemp - op Kölsch nohm Wrede wör: Leeve Jan Wellem — Dat woo en Shtuß_Affshtemmung, dëijt mer lëijd, mer künne net beschleeße, dat öönzwo Wrede aanjezëijsch weed. Wat mer beschleeße künne, eß jeede Shprooch un jede Schreff un Aat zem Bochstabbere, di de Medijawikki ßoffwaer alld kënne dëijt. Mieh Mööschleshkëijte ham_mer nit. Mer künnte also zwesche zwëij Dijalëkte fum Sërbesch wääle, oddor_et jrischesche oddor_et rußßesche Allfabet. Ävo nit däm Wrede sing Kölsch, beß dat nit en de Medijawikki-ßoffwäer dren eß. Un dat dat esu eß, do han_esh no öövohoup nix med ze krijje. Sch_ann füür Moohnde alld jeschrevve, wä et enjävve kann un well, un wëijß nit jenou, wi_jun_wat_e důnn sull, dä kann op de Hülp fum Gangleri (Klaaf) un Purodha (Klaaf) rëshne. Wat kohm? Alles woo en Ferije, oddo wat? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:50, 7. Nov. 2006 (UTC)

Düüvelskääl 10:06, 16. Dez. 2006 (UTC)

 • Do hammer_et jo: Och en dämm wat Do zittėß, schtëijt dren, dat esch alld Moohnde do_für jeschrewwe hann, dat met minge Hülp räschne künnt, wä et aanpakke wollt. Dä Caesius wo do noch lang nit en Seesch, wi esch dat jeschrevve hann, un wi_ijjet widdohollt hann, künnte jraad annjefange han. oddo noch nit. ovv_ejj_et allt woß oddo nit, wëijs_esch jäz nit mieh, hät och nix ze sare. Allsu, jißß_De zo, datt_Te jeloore häß? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 10:22, 16. Dez. 2006 (UTC)

Jo, dat es ad widder esuh schön komisch un jeck, wie mer et en Kölle jään es. Dä Satz mer künne net beschleeße, dat öönzwo Wrede aanjezëijsch weed han ich irjenswie total anders verstande ... Düüvelskääl 10:27, 16. Dez. 2006 (UTC)

Jetz noch ens för dohinger ze saare. Weil et mer leid doot, dat do denks, ich wööd plötzlich us Woot un Frack allet nohm Wrede ömschrieve, vielleicht sojar öm dich ze ärjere. Do schrievs: Wä säät dann, këijne Minsch künnt dat lësse? Op ëijmol, noh knap andothallef Joohr? Do eß doch nix dohenger wi Ding plözlijje Woot, alleß op Kölsch noh Wrede ömschriive ze welle. Ich wööd dich jään dran erennere, dat dat nit esuh plötzlich kom, wie et dir jetz vielleicht vürkütt. Ich hann dir ad sigg dem Frühjohr jesaat, dat ich dinge Schrievwies problematisch finge. Luur zem Beispill he: [12]. Oder luur op dinger eijen Klaafsigg he, wigger bovve: [13] un [14]. Oder op Wikipedia:Bundesländor. Ich weiß, dat mer do ungerschiedlicher Meinung sin. Ävver dat es nit von hück op morje jekomme. Un ich han lang hen un he simmeliert, wie mer dat Problem us de Welt krijje. Dä Vürschlach vom User:Manes, dä Wrede ze nemme, han ich vernünftich jefunge un han en me jekouf. Un en de Zweschezick - vun Mai bes November - häs do met dinger Schrievwies wiggerjemaat un dich op kei Klaaf einjelosse. Esuh es dat jekomme. Nit plötzlich un nit noh knap andothallef Johr.

Düüvelskääl 21:52, 17. Dez. 2006 (UTC)

ewije VerdubbeleiBearbeiten

Leev Purodha - do schrievs: die ewije Verdubbeleij vun däm Düüvelskääl soll ad en End han. Wat meins do domet? Die Handvull Aatikkel, die ich op Kölsch un Ripoarisch Tön anjelescht han? Häs do doför ene bessere Vürschlach? Solle mer uns bes ans Engk vun dä Welt dröm kloppe, wie de Attikel jeschrieve weede? Oder wat??? Mach doch joode Vürschläch! Düüvelskääl 21:36, 17. Dez. 2006 (UTC)

MerciBearbeiten

 • Merci für ding Övversëzze :-) Ev 18:21, 20. Dez. 2006 (UTC)

Bot flag request for TXiKiBoTBearbeiten

Good morning Purodha. As you can see, I have been adding correct and removing some incorrect interwiki links for the year-related pages in this wikipedia. As TXiKiBoT has bot flag in more than 18 wikipedias (eu:Lankide:TXiKiBoT), I would like to continue doing this work in the Ripuarisch wikipedia. I would thank you to support me with this work, in order to continue adding interwiki links without flooding the recent changes page. My only work in this wikipedia, at least, should be interwiki links. Thank you. TXiKiBoT 12:27, 26. Dez. 2006 (UTC)

→ Bot status granted. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 17:04, 26. Dez. 2006 (UTC)

Bot status for User:JAnDbot and some answersBearbeiten

Hello, you have asked me on my cs: talk page:

 • I was running bot with parameters -force and -year
  • -force means remove incorrect links (because on he were links to non existing langguages)
  • -years means, that bot is working only in years pages and not following redirects, so it was problem of ksh: language, where was moved articles with none correct link from any other language. So I made ksh starting languages, but there was removed non existing links to als and am too.

JAnDbotBearbeiten

Please for bot flag for my bot. It's interwiki bot working on cs:, it does non-controversial automatic interwiki addiction, but his main domain is human assisted problematical interwiki (this operation is working on about 150 languages at same time, but maximal about 10 pages per day).

Sometimes this bot do standard interwiki addiction, but only in the languages with bot flag.

Bot is based on pywikipedia. Already with bot status in about 40 languages, including almost all from top20: cs, eo, sl, pl, de, sr, hr, da, en, el, es, it, sk, sh, vec, ro, no, ... (see here Awaiting for bot: some more languages, e.g. fi...

If you have any question, please write it to my discuss page JAnDbot 10:38, 2. Jan. 2007 (UTC) / JAn

ksh-wrekaBearbeiten

Wiggo jëijd_et mem nääkßte Däijl fum Aschiif.


Aschiif:  2005 · 2006 · 2007 · 2008 · aktowäll

Zurück zur Benutzerseite von „Purodha/2006“.