Wikipedia:Jäje Veränderunge jeschözde Sigge

Villeijsh hammer e paar jäje et Verändere jeschözde Sigge.

Wofüür?

(1) Ham_mer lang jaanit jehatt, eß jäz ävvver jekumme: Sigge wo mer för so wishtish hallde, dat mer nit wolle, dat do jede Tünneß draan erömfummele künne sullt. Ene Deijl vun denne kammer doch ändere — üvver Schabloone — blooß dat Läij_aut — et Ußßsinn — nit, der Tex kammer do shunn aanpakke.

(2) Ham_mer lang och nit jehatt, ävver jäz. De Erfaarung mėt andere Wikis saat jo, et künnt noch kumme. Sam_mer esu, wenn sish zwei uneinß_ßinn, un sish en de Woll kriije, un se welle op en Sick „Hüü“ un „Hott“ jeshrivve han, un se sin blötschköppisch jenooch, dat se_t nėt hinnger_enander shtonn han wulle, Nää, jedereijn lööt nuur dat zo, wat hä selvs jeschrivve hätt. Un der Eijn lösch dat fott, wat dä Andere jeschrėvve hätt, un dä Anndere schmieß dat rußß, wat dä Eijn jetipp hätt. Wenn zwei sish dat aandunn, nennt mer dat op joot englijj_ene Edit War, künne mer saare, „Drieeß doch jet drop.“ Wenn dat en unwishtijje Sick ėß, maache mer dat villeijsh och. Wann_t en wichtije Sigg es, dann künnt eijne vun uns Adminß odder Kööbeßße odder Sysops en Frünndlichkeijt dobeijdunn, un schötz die Sigg. Dann mußß hää, wannet op dä Klaafsick dozoo Einishkeijt jitt ovver ürrjenntjett, jenau dat op di jeshözde Sigg üvverdraare. Odder hä jitt se widder frei, wenn dää Knieß vobeij eß.

Koot: en jeshözde Sick kann nur ene Admin änndere, wä dat nit eßß, mußß_ßish op dä Klaafsig dovun verjnööje.

Ußßerdämm

Ändere