Medmaache kann he jeder Ëijn, dä ëijn vun unß ripoarėsche Sprooche kann, dä Shpass am Shrieve hät, dä wejß wie mer för e Nohkixel, wi de Wikipedia shrieve deijt. Wannß De metmaache wellß, kannß De Dich aanmellde unn et och blieve looße.

Wat hät dat jäz förr enne Sėnn?

Dat kütt drop aan, wat mer maache well:

För nor jet ze Lësse

Ändere

För bloß ze Lësse bruch sėsh këijner aanzemëllde. Kam mer ävver maache, wann mer för sesh jät enshtëlle well op duur, zem Bëijshpell et Ußsinn, de Shprooch odder esu, en de päsönlėsche Ėnshtëllonge.

Sönß wat för Oppjave övernämme

Ändere

Wä besönder Oppjave övvonämme well, dä moß aanjemëldt sin. Nor med en Aanmëldong, un wam mer ennlogg eß, lööt et Wiki dat zoh, un mer hät et Rääsch doför. Wam mer nix besöndersch maache well, kam_mer sėsh och widdo ußlogge. Dernoh hät de Wikisoffwäer verjeßße, dat mer ennjelogg wohr, un mer es eijnfach ene Nameloose, wi joot müjjelesch, maßßisch andere och.