Wikipedia:Wat is Wikkimedija Commons?

Wikkimedija Commons eß en Webßajt med ennem Repository fun elektronische Bellder, Filləmsher un Töhn, di jeeder_Ëjn frëj bruche darrəf. Se sinn doför jedaach, en annder Projäkte enjesätz zə wääde. Entweeder wääde se folėngk, odder op annder Websigge kopeet. De Wikimedia Shtiftung bedriif dä ßööver för de Wikkimedija Commons. Jeede darrəf sesh do aanmällde un sing ëijen Krejazjoohne do op_laade. Hä moßß se dann ävver och fö_de jannze Wällt zor Forfööjung shtälle.

Mir fun de ripoarische Wikipedia schlaare für, dat all Bellder un äänlesh Dattëje, di mer hee bruche wůlle, op de Wikkimedija Commons ßööver jelaat weede. De Kommandoß fö_drop zoh_ze_jriiefe sen akkoraat desëllve, wi_wäm_mer_se op der ëjene ßööver läje dääte, luuer op → Project:...Tja, die Sigk hammer noch nit ...

Süsh och

Ändere