Wikipedia:Wat sinn Shtümmpshenß Sigge?

Et kütt jo emmerr_enß_widdo füo, dat me jät opschriive vell, un ed_eß nit jenooch Zik do fö_doh, me wëijß koum jët, ävvo an un fö_sesh mööt dat_doch bėkannd_sinn, jlöüf_me, ävver iih_dat_me_jët fokijetes schriive dëijt …

För_esu_en Fäll ham_mo_jät. Mer schriif, wat me sesher wëijß, un dann määt me_am Äng fun singem Täx dä Zëddel:

{{stub}}

hen. Dat bewėrrek zwėijolėij:

  1. Di Sigk wo dat drob_eß weed en de Saachjropp ennzottėet, förr_esu janz ůnkomplëtte Sigge, de Shtümmpshenß_Sigge äävens, un
  2. Do_voh dat shtëijt, do_weed_e Käßßje aanjezëijsh, wam_mo_dė_Sigk beloere dëijd, wat säät, dadd_ed_en_Shtümmpshenß_Sigg_ėß.
    Dat süüd_esu uß:

Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn! 

Domet wëij dann jeedo, dä op di Sigk küüt, wat domet loßß eß un dëijt sesh nit wunndere. Ußßodämm kritt_e alß do och norr_enne_Lėngk wo hä sesh jlish med_ann_et Schriive un Ußdeehne draan_maache_kann; do wůlle_mo_doch hoffe, dat_tat_och jät hellef!