Wikipedia:Watt sinn Saachjroppe?

shniß]] opjebout wi enne Boum — wo mer de Teeme_Krejs un Bovver_Bejreffe dren finge kann, wo hee dröver jeschrivve wood. En Saachjruppe weäde Atikelle en_soteet, domet mer se op däm Wääsh, opfinge kann, also övver ijer Saachjebeed. Äver en Sachjorppe sin och Lückscher dren, die he medschrive, un anndor Sachjroppe. Mer hann de Hoffnung, dat dat net allzo oppwändish es, vun de Houpschublaad aff, do hen ze kumme, wo mer hen well.

En Altonatief es de Less fun de Saachjruppe, di es ävver nedd esu

Bejm Ennjävve Bearbeiten

Am Eng fun ennem Atikkel schriif mer „[[Saachjrupp:lally-lalla]]“, dat dejt di sigk en de Saachjrupp „lally-lalla“ erenn. Do weed e noh'm ABC ensoteet, de Ömluute un esu hinger dat jannze ABC, un de Zaale do füüer. Wenn De dat nit hann wells, kann s de met „[[Saachjrupp:lally-lalla|sibbeunfeezishellef]]“ do för sorrje, dat dinge tex en dä Saachjropp ier Lėßß zwesche de „Sibbeschlööfer“ un et „Sibbezvärrjehüüßje“ kütt. Aanjezeijsh weed ävver och an dää shtäll et Lämma, allso de Övverschref fun däm Atikkel. Ene besöndere Vall eß „[[Saachjrupp:lally-lalla| ]]“ — dat Lierzejshe määt, dat die Sigg janns am aanfang noch füüer de Zaale, un oohn_en Bochshtaven-Övverschreff, jeless weed.

  • Wejß de nit, en wat för Saachjruppe dinge nöüe Tex jehüot? Ejaal, maach dor nix druß, loohß se fott, et weed sish enne anndorre dröm kümmere. Fö'n paa zoote Atikkelle kam'mer ävvor lejsh saare, wat fö'n Saachjruppe en de Waal kumme.

Minnsche Bearbeiten

Dat Lämma för de nommaale Minsche eß „Fürname Nohname“, un dann maaht doh errinn:

[[Saachjrupp:Fürname]]
[[Saachjrupp:Mann|Nohname,Furname]]
[[Saachjrupp:Frou|Nohname,Furname]]
[[Saachjrupp:Berof|Nohname,Furname]]

En „Nohname,Furname“ looht di Pünkshe fun de Ömmluute fott. Natüülesh kütt nur ëijn fun „Mann“ oddo „Frou“ do bëij, un för dä „Berof“ di Rëij künnd_Er esu öff schriive wi_t jebruch weet, wänn Ëijne enß mih wi ëijne Beroof hätt.

Diier Bearbeiten

Plannze Bearbeiten

Ööt un Feedel Bearbeiten

Shtädt Bearbeiten

Flöss Bearbeiten

Lännder Bearbeiten

Shtaate Bearbeiten

Äßße un Drenke Bearbeiten

Wööter, di et nit en alle Ripoarėshe Shprooche jitt Bearbeiten

Luur noh Bearbeiten