Dä Beijdraach es_op Kölsch
(mieh kölsche Beijdrääch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(Anndere Sigge met so_n Beijdrääch)

Aanjebodde weed de Wikki Wikipedia (wat Do hee belůere kannß) offizzjäll vun dä Wikimedia Foundation Inc., enjedraare bäijem: Florida Department of State, Division of Corporations met dä Nommer N03000005323. De Wikimedia Foundation eß en Shtifftung noh däm Bunndeßshtaat Florrida vun de USA singem Rääch. Dä Foanntwochtlijje, un offizjääll aanshprächbaa, eß dä „Designated Agent“ noh_m Rääch vun de USA em Senn vun denne iirem Jesäzz, däm „Digital Millennium Copyright Act“, dat eß dä Füürsetzer vun dä Shtifftungk, dä Jimmy Wales

Wikimedia Foundation Inc.
200 2nd Ave. South #358
St. Petersburg, FL 33701-4313
Tellefon: +1-727-231-0101
e-mail: < jwales@wikia.com >

Met Üühre Froore un wäje Präßße_Atikkele un Ingervjuß künnt Ühr och jään op de Aktiive uss_em ripoarische Shproochjebeet ahn kumme, lůot op Wikipedia:Bootschaff un Wikipedia:Kontakk un Wikipedia:Präßß, dat eß dann ävver nit esu förremlish.
Dat künnt_Er och hann:


Övver Wikipedia

Ändere

De Wikipedia iß e freij un offe Nohkixel.

Et iß em Ingernet im World Wide Web unger dämm URL http://www.wikipedia.org/ ze finge. Et hät övver 200 Shprooche, un de Ripoarisch/Kölsch Wikipedia eß unger däm URL http://ksh.wikipedia.org/ ze finge. De jannzen Inhallde shtonn unger dä GNU Lizenz för fräje Dokumentation un sin domet för jeede Minsch zojänglish, för wat hä domet maache well. Mieh kannze erußfinge in däm Attikkel övver Wikkipedija.

Wää hätt et Saare, wää de Foantwochtung?

Ändere

Lesse kann jeeder, dä dat well. Baßta.
Schriive kann jeeder dä et well un dä en Ripuarische Shprooch kann. För jeede Shprooch odder Shproocheknubbel, so wi der Unsere, jid_det en eijen Wikki, süch http://wikipedia.org.
Wenn_et Ding Shprooch noh_nit_jitt, muß_De up meta:Help:How to start a new Wikipedia (op english) noolässe, wat do donn mußß, öm e Wikki opzeboue.
Wä jet schriif, ömschriif, fottmaache odder övverschriife däijt, dä hätt och de Foantwochtung doför.
Admin odder Köbeß sen Metmaachere med ennem äxtra Opjaave-Püngel. Da kam_mer sish för wääle loohße. Dat sin ävver keijn offizzjälle Repräsentannte för de bedriever vun dä Websigk hee, künne ävver met vill froore öff wiggerhellfe, wäijl se sish joot ußkänne donn, un weil se paa mieh Rääshte han wie dä Räßß_der_Welldt.

Bedėngunge

Ändere

Lesse un Bruche kannß_De dä Enhallt vun dä Websigk hee, su wii et en dä GNU Lizenz für fräje Dokumentazjon stäijt, luur och op Wikipedia:Lizenz. Do kannß jlöüve, jeederäijn jit sish Mööh un mäijndt_hä_määd_et_joot. Ävver Fääler paßßiire, et künnt jet fäähle. Allso verlooß Dish net unbedinkt drop. Et kann käij_Jarantii jevve, för ejaal_wat.
Metmaache un Schriive kann jeeder. Mer eß verantootlish för dat wat mer määt. Beshtemmpte Lück künne ußjeschloßße wääde. Sache di nit he henjeüüre künne widder fott jeschmeßße wääde, wat och widder_enne jeede dunn kann. Alleß kann ömjemoodellt wääde, wat och widder jeede kann. Schalld Dinge Kopp en, bäjem Schriive. Schriiv Saache, di de wäijß. Wenn De jet nit ööndlish wäijß:

  • Los_et fott, odder
  • Schrif dobäij, dad_et unsesher eß, odder
  • Schrief et blooß op di Klaaf_Sigk un schrif doo dobäij, dad_et unsesher eß.

För Lück met Rääshde aß Uurhävver

Ändere

Mir sare op jede Sigk wo me jät enjävve kann, dat mer käijn Saache bäijdraare darref, för die mer net sellefs et Rääch alls Uurhevver hätt, odder wo mer sönswie et Rääch hät, se unger dä GNU Lizännz för fräje Dokumentazjon hee erinnzepakke. Et künnt ävver trozdeem enß vüürkumme, dat dat paßßeet, nit opjevalle, un unbemerrek jebləvve eß.

Ühr künnt en esu ennem Fall:

  • Dat sellver widder erußschmiiße, wadd_Er nit hee dren hann wullt. Maach dobäij_enne paßßenede Endraach in däm Feld „Bemerkunge:“ unn dunn Ding Puplikazjoon nenne, wo oohne Rääsh vun jekleut woode eß! Dänk draan, et Zittiere eß älaup, och wenn_et Diir net paßß.

Odder:

un do weed sish äijner dröm kümmere un dat Zeush vun ßöver nämme. Och hee, dunn Ding Puplikazjoon nenne, wo oohne Rääsh vun jekleut woode eß un jif dä URL aan odder et Shtėshwoot, odder dä Tittel vun dä Sigk wo et dröm jäijt, sönß kann mer nix domet aanfange un moß widder bäij Üsh nohfroore. Dodoför jivv uns_en Schangß un sach, wi_mer Üsh jet schrive kann, allso pagg_Ür e-mail_Addräss_erin!

Un Sönß

Ändere