Wikipedia:Wat es dann en Sigg?

En Sigg em Wiki eß esu unjevääe all dat, wat me em Wiki fenge un endraare kann, ußer Dateije un Söndersigge. Sigge kam_mer Ändere. Se sen en Appachtemangs ojjannėseet.

De wėschteschßte Sigge sen de Atikele. Wäje dänne maache mer dat janze Shpell hee, un all di andere Sigge sin bloß doför doh, jemeinsam Aandeile för Atikele ze livvere, odder onß sönßwi bemm Atikele-Maache ze ongershtözze.

De Sigge en jeedem Appachtemang sen för ene beshtemmpte, äije Zweck doh. För jede Sigg jidd_et en Klaafsigg, woh mer övver dä Senn un dä Ennhalt fun dä Sigg klaafe un sesch beroode un explezeere kann.

Uß dä Seesch fun dem Wiki sėnge Täschnek beshtonn de nommaale Sigge uß ene Reih fun Boochshtaabe, allsu Tex, un met kleine Ußnahme deit et Wiki dä Täx, allsu dä Sigge iere Enhalt, aanzeije, wam_mer en Sigg opprööf. De Ußnahme erjäve sesch uß däm besöndere Senn fun de enkele Appachtemangs.

En Extra Roll shpelle de Söndersigge, di zälle nit als nomaal Sigge.

Süch och

Ändere