All Atikkele

Hee wääde de Sigge fun de Wikipedia opjelėß.

Zotteet sin se e beßje komisch, un ned janz nohr_em Alfabett:

  • eetß Zwescheroum, dann
  • !, ', +, -, (, ), [[Special:Allpages/.|.]]
  • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89,
  • A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, YZ,
  • ¥, Ä, Å, Ë, Í, Ó, ÖÜ,
  • a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z,
  • ä, ë, ö, ü,
  • ßČĖŮ,
  • zoläß ander Schreffzëijshe …

Domet setz:  A 110 föör A110 föör A9 föör AAA föör AZ föör Aap föör A&P föör Zauß föör Ääz föö ßoffwäer …

Ennjrögg_un klëijn sen de Ömlëijtonge, dat anndere sen de ääschte Sigge met jät drop.


Alle Sigge