Wikipedia:List vunn dä Schabloone

Dat heä ess_en List vunn alle Schabloone di_ma in dä Wikipedia hänn.

Schabloone för ze jriefe un ze KopiereBearbeiten

För Schabloon di ma_nit met {{...}} brouche ka, luur_enß:

Wikipedia:Stadtschabloon | …„Zeddele“ för aan en Sigg ze klääveBearbeiten

Blooß för der MommengBearbeiten

Dää Bousteijn papp mer sish an der Aanfang vunn enner Sick, wem_mer füürheer weijß dat mer_en paa Ännderunge am Stöck maache weet. Su kam_mer dä Anndere saare dat se de Fingere dovun looße — dat dat kejne Dorjenneijn jitt. Wem_mer fäädish eß, määt mer_en widder eruß!

We_t verjißß, odder wäm de Leidung versakk, odder sing Keßß affkakk, dä hätt Pesch jehatt. Wenn Do esu enen Zeddel finx, un die Sigg_eß zick zweij, dreij, Shtundt nit jeänndert woode, dann mağ_en erruß, da woo jet scheef jeloufe.

 • {{Template:inuse}}
  Opjepaßß:  Hee ißß jraad Eijner am Brassele!
 Waaht, beß dä Zäddel hee widder fott eß, ii Do aanfänx, sellver jät draan ze Donn.

Blooß för en ZickBearbeiten

Sů ne Zeddel klääve mer an Sigge woo jet draan jedonn weede moß. Dernoo kütt dä Zäddel widder fott. Dat heijß jez nit, dat_ä nit lang blieve dörrəf, ävver yrrjentwann sullt hä övverflößßish jewoode sinn.

Hoffe_mer_enß.


 • {{Template:stub}}

Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn!  • {{Template:Üvversezze}}
  Opjepaßß: Winnichßtenz ene_Deil vun dämm wat he steiht mööt övversatz weede.
 Jlich övversäzze? Jou, loß jonn!  • {{Template:Nohluure|Shprooch}} unn {{Template:Shprooch Nohluure}}
  Oppjepaßß: Noh däm Zeuch he mööt enß Eijner luuere, dä met unß Shprooch jot_zevoos_eß. Ed_eß_nit_janz kloo, op mer dat och all esu säät, wij_et hee shteijt.
 Jlich aanpakke? Jou, loß jonn!  • {{Template:Nohluure|Ennhallt}} unn {{Template:Ennhallt Nohluure}}
  Opjepaßß: Noh däm Zeuch he mööt enß Eijner luuere, dä sish met dämm Teema „List vunn dä Schabloone“ joot ußßkenndt.
Ed_eß_nit_janz kloh, op dat och all jannz akkůrraat eß, wij_et hee shteijt.
Jlich aanpakke? Jou, loß jonn!  • {{Template:Dubbelaatikkel}}
Dä Aatikkel heä hätt dat jleijsche Thema wi {{{1}}}. Do wollz hülpe, datt uffzelööse? Dann kannz do di Aatikkel zesammemoodele odder drenne, wi datt dat bäßßer wöör.


 • {{Template:Jerääsh}}
  Dä Aatikkel ėßß nit_esuh jerääsh jeschrieve wie hä sinn könnt. Luur_enß och unger dä Klaaf_Sigg_unn op dä Sick föör nit jerääsh jeshrivene Aatikkel. Hülf mėt dä Aatikkel hä jerääshter ze schrieve. Wenn Dor dat jelonge eßß, kannz Do hee_dä Zëddel fottschmieße. • {{Template:Schmieß Fott}} un {{Template:Müllemmer}}

För op Dauer ze bliveBearbeiten

Di blieeve opp enner Sigg. Vun dä Aart ham_mer norr-em Aanzaal för spezjelle Sigge — miehtßdenß Navvigazzjoonß_Leijßte — die mer hee nit opplißte.


 • {{Template:disambig}}


  Wat do he sühs es en Sick op dä en Bejriff explezeet weed weil hä diverset heiße kann.

Jede Senn soll he koot beschreve weede un kritt ene eijene Link. Wann do vun en ander Sick noh he jekomme bes, bes esuh jot, jangk noh do zeröck un brassel do de Link erinn, dä direkt op de Sick jeit, die eijentlich jemeint wor.


 • {{Template:Kootfoviiß| nummo | houpsigk |}}


  Hee jëijd_et nuur jannß koot öm enne anndere Naam.

All wat wishtish_eß, eß op dä Houpsigk övver de Houpsigk ze finge!

Di Shabloon nimmp zwëij Parrammeto:

 1. dä eezte eß en Nummo — 0 pass_emmer, un 1, 2, 3, … zëije et eezte, zwëijte, drette, … Woot uß dä Oppzälung fun Nummoro 0, un
 2. dä zwëijte Parrammeto eß di Sigk, do wo mer hen jonn sull, wämmer di koote Sigk jelässe hät, wo di Shabloon drob_eß.

Mieh dro_drövvo op_dä Sigk → Schablone Klaaf:Kootfoviiß.


 • {{Template:Watt ėßß datt| lämma }}
  Hee kütt nur ejne Senn, ävver XXX kann mieh bedügge. Luuer donoh op dä Sigk → XXX (Watt ėßß datt?)

Weed_am Aanfang funn_enno Sigk jebruch, wo_drob_en „Watt ėßß datt?“-Sigk zëijsh. Dad_eß, do_met mer flögg_widdo do_hen zorögk_kumme kann. Di Shabloon_nimmp ëijne Parrammeto:

 1. dat Lämma, dat eß dä Name fun dä „Watt ėßß datt?“-Sigk ävver_oohne di Klammere met „(Watt ėßß datt?)“ dren.


 • {{Template:Atikkel_op|Sprooch|Schriefwieß}}
Hee di Sigg_is_op Bönnsch
(Sigge op Bönnsch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Di Shabloon nimmp zwei Parametere:

 1. Parameeter: Die Shprooch vun dämm, wat dann donoh kütt, dat iß eijn vun:
  BönnschKirchröadsjKölschLuhmere PlattTrooßdoorfer Platt
 2. Parameeter: Di Schriefwieß vun dämm wat dann follesh. Wem_mer se liehr lööt, dann weed dä Standaad för di Shprooch jenumme. Fottlooße jeiht nit. Aanjevve kam_mer:
  wi_mer_t_shprishAkademieWredeWrede oder AkademieHollesj
  Et künnt Kommbinazzijoone jevve, vun Shprooche unn Shriefviese, die klappe noch nit. Wat mer dunn mußß, öm se aanzelääje, kam_mer noch nit nohlesse, iß ävver zimmlijj_eijnfach.

Dä Zäddel hee sullt mer jannz am Annfang vunn_enner Sigk shtonn hann.

Pooz-ZeddeleBearbeiten

 • {{Eßße & Drinke}}
  Mieh Aatikkel üvver Esse & Drinke fingste op dä Pooz:Esse & Drinke

Määt en Vorweijs op de Pooz:Eßße & Drinke.


 • {{Weßßeschaaf & Teschnigk}}
  Mieh Aatikkel övver Weßßeschaaf & Teschnigk fingßte op dä Pooz:Weßßeschaaf & Teschnigk

Määt en Vorweijs op de Pooz:Weßßeschaaf & Teschnigk.


 

„Zeddele“ för aan ene Affshnėtt ze klääveBearbeiten

 • {{Template:Affshnitt_op|Sprooch|Schriefwieß}}
Dä Affshnidd_es_op Trooßdoorfer Platt
(Sigge met Affshnėdte op Trooßdoorfer Platt)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(Anndere Sigge met so_n Affshnėtte)

Di Shabloon nimmp zwei Parametere:

 1. Parameeter: Die Shprooch vun dämm, wat dann donoh kütt, dat iß eijn vun:
  BönnschKirchröadsjKölschLuhmere PlattTrooßdoorfer Platt
 2. Parameeter: Di Schriefwieß vun dämm wat dann follesh. Wem_mer se liehr lööt, dann weed dä Standaad för di Shprooch jenumme. Fottlooße jeiht nit. Aanjevve kam_mer:
  wi_mer_t_shprishAkademieWredeWrede oder AkademieHollesj
  Et künnt Kommbinazzijoone jevve, vun Shprooche unn Shriefviese, die klappe noch nit. Wat mer dunn mußß, öm se aanzelääje, kam_mer noch nit nohlesse, iß ävver zimmlijj_eijnfach.

Die Schabbloon deijt mer sinnreijshermoohße füür der Aanfang funn dämm Affshnett opproofe, füer dää se jemeijnd_eßß.


 • {{Template:Beijdraach_op|Sprooch|Schriefwieß}}
Dä Beijdraach es_op Kölsch
(mieh kölsche Beijdrääch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(Anndere Sigge met so_n Beijdrääch)

Di Shabloon nimmp zwei Parametere:

 1. Parameeter: Die Shprooch vun dämm, wat dann donoh kütt, dat iß eijn vun:
  BönnschKirchröadsjKölschLuhmere PlattTrooßdoorfer Platt
 2. Parameeter: Di Schriefwieß vun dämm wat dann follesh. Wem_mer se liehr lööt, dann weed dä Standaad för di Shprooch jenumme. Fottlooße jeiht nit. Aanjevve kam_mer:
  wi_mer_t_shprishAkademieWredeWrede oder AkademieHollesj
  Et künnt Kommbinazzijoone jevve, vun Shprooche unn Shriefviese, die klappe noch nit. Wat mer dunn mußß, öm se aanzelääje, kam_mer noch nit nohlesse, iß ävver zimmlijj_eijnfach.

Dä Zäddel deijt mer füür der Aanfang funn dämm Affshnett erinn, fö dää dä Zeddel jedaach eßß.

 

För in der loufende Tex ze dunnBearbeiten

 • {{Template:0}}: verbruch odder zejsh dä Plaz för_en unnsishbaare Null.

Beispill:06. Määz | — su jät eß joot fö Tabelle met ungersheedlish lange Zaale. Süch och op de Dooku-Sigk: Template_Talk:0.


Beispill: Do sinn all di Bedeutunge fun Bönnsch → Bönnsch (Watt ėßß datt?)

Luur och op de Dooku-Sigk: Template_Talk:Bedeutunge fun.


 • {{Template:EAN|Nommer}}  → Zeijj_en EAN aan:

Beispill: EAN 0-123456789 9

Wenn de in Dä Nommer Affstännde bruche wells, öm de Prööfziffer oder der Bereischzaale jett op Affshtand ze hallde, dann nemm doo   för, domet De kejn automatijje Ombrüsh do eren krėßß.


Beispill: Schablon:PND

Affstännde in dä Nummer unn äänlijje Fisematennshe sin verbodde, odder beßßer jesaat kannß_De maache, ävver dann funkzjoneet dat jannze nit. Dä Naame zewsche dä „ “ eß immer dä Naame vun dä Sigk, op dä di Schabloon jebruch weed — dat hätt allso nuur ene Sėnn op Sigge övver Lück odder Pseudonüüm odder Künnßlernaame odder av un ann ens vun Vereijne odder eso, wenn se en PND aß Ferfaßßer, Autoor odder Rußßjevver beij de Deutsche Bibliothek hann. Die Nummer mußß mer wesse — die fingk mer, wem_mer et eetß in dämm Kattalooch övver der Naame sööke jeijhdt.


 • {{Template:dmoz|FozejshnißPaad|AnkerTäx|SaachjroppePosizjohn}}  → Zeijj_ene Link op dem Open Directory Project sing Fozäjshniss_aan:

Beispill: De Lengkß övver dat Teema „List vunn dä Schabloone“ em DMOZ

Luur och op de Dooku-Sigk: Template_Talk:dmoz.


 • {{Template:lang|Shproochkood|Texx}}  → Zeijj_en paa Wööt sėnn inn_ener anndere Shprooch:

Beispill för Latein: „{{Template:lang|la|OPPIDVM OBORVM}}“ — dat jitt: „OPPIDVM OBORVM

Su kannß De för de Brausere unn Söökmaschiine ėm Internet sare, dat De hee e paa Wööt odder enne koote Saz op — wat för_n Shprooch et och eß — zweschejedonn häßß. De Shproochkoods kannß de in RFC 3066 un och en de ISO 639 Leßßte jenau no_luure.

E paa Beijshpille wööre:

de   — fö Deutsch
de-CH — fö Schwizzerdütsch
en Englisch
nl Neederlänndėsch
nds-DE-NW Neederdööütsch vum ungere Rhing odder Weßßfaale

unn esu wigger. Mieh Beijspille un Webbsigge met dä Koode_Lißßte künnt_Er finge op dä Dooku-Sigk: Template_Talk:Lang.