Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Et Latting es de Schprohch vun de ahle Römer. Bes en et Johr 503, mansche saare och 507, erin, han di och bei uns aam Rhing et Saare un de Härschaff jehat. Dann kohme de Franke un hanse vum Rhing verjahch. Latting wehd hük noch en de Kersche, on en de Weßeschaffte jeschwahd un aan Scholle jeliehrt, weil et als de Jrondlaahch för all Jrammateke un Schprohche en Europpa jelld.