Wikipedia:Krom för Fottzeschmieße?

Mir han he un do ens Krom för Fottzeschmieße.

Schmieß Fott!Bearbeiten

Dat Fottschmieße sorresch do för, dat die Sigge, di mer nit mieh han welle, us_em Wiki verschwende.

Wat op en fottjeschmeße Sigg drop shtundt, kam_mer nim_mieh beloore. Ih dat mer en fottjeschmeße Sigg neu aanlääsch, kritt mer en Warnung, denn et Wiki merk sech, wat ens fottjeworfe wood.

Wenn in_ner Sigg dä Kaste {{Schmieß Fott!}} drin eß, dann kann die Sigg fottjeshmeßße wääde. Dat kann bloß nit jeder, dat moss_ene Wiki_Köbeß maache. Un weil dat nit jeder maache kann, bruch_mer esu ene Kaste, domet dä Köbes bescheid_weiß, wo hä raan muß.

Wann sij_einer verdeiht un schmieß_jet_fott, wat noch jebruch weed, eß nid_esu schlimm, dat kam_mer sozusare us_em Müllemmer wider eruholle und dann is_et wider do, wie_t dovüür woh.

Wat mer wirklich fottschmießeBearbeiten

Jez wolle mer ävver nit einfach so all dat fottshmieße, wo irjend_ene WizfijjurZeddel {{Schmieß Fott!}} raanjepapp hätt:

 • Keu: Wann einer en_neue Attikel_Sigg jemaat hät un et eß bloß Keu drop, sujet, wie: „asdfgh“ oder „Mamma Pappa Titti jetz Heija jonn.“ oder „Och Isch Kann Joo Hee Schrieve.“ oder „Please write an Article about this Theme.“ oder „Ich brauch jetz en Bier, sons Streik ich hier.“
 • Ahle Ömleidungs_Sigge:, dat sin mieztenß welshe met verkiehrte Name, die dann ömjenannt woode sinn. Jez heiß die Sigg rishtish, ävver et woot och automatij_en #Redirect [[ … ]] vum ahle op dä neue Name jemaat, dat kann fott.
 • Dubbelte Krom: Wenn ene Attikel dubbelt jeschrevve woode eß oder et hätt einer zwejmol et selve Bild huhjelade, un nohr_em oprühme noch jet övverish_bliev, wat nit jebruch weed.
 • Eijene Krom:
  1. Ene Metmaacher hät en eijene Metmaacher_Sigg, sing eijen Klaaf_Sigg oder Ungersigge vun denne aanjelaat un wėll se widder loßß han. Oder irjendene Tünneß häd_em su_n Sigg aanjedonn, un hä wėll se jezz widder loßß hann.
  2. En Sigg, wo alle, die do dran metjeschrėvve han, sare, se soll widder fott, un ne jode Jrund han. Mingenzwäjen, se han sich verdonn, et wor en Ent, oder sujet.

We_t am Eng wirrəklish fott_shmieeß, moß do_noh sinn, da de Bedingunge för_t Fottshmieeße och ennjehallde sinn.

Wat mer nit fottschmießeBearbeiten

Nit fottshmieße dum_mer:

 • En Attikkel_Sigg oder_e Bild, wo norr_ene Link drop zejch.
 • Zeuch, wo dä Zeddel {{Schmieß Fott!}} janit erenjehürt. Do sök sich dä Wiki-Köbeß uß, wat hä maache_wėll:
  • Hä plöck dä Boustejn erus.
  • Hä fäng_en Dißkußßjohn aan ov_mer dat fottshmieße sulle. Am_Eng wesse_mer dann, op JO oder NÄ.
 • Koote Atikkele, Stumpe un Shtümbsher. Dad_eß sujet wie: „Müllers Aap (1927 bes 1992) wor_ene Boxer un_ene leeve Kääl un hät enß singe Rhingrischter und der Schweejvatter verkamesöhlt.“ oder „Dat Dörp Neusiedel litt am Neusiedler See irjendwo in de Felder vum Ößterich. Et hät en Telefonbüdchen un ene Bußß häld_och. Et jit e pa Bewunner, ävver isch mos_enz aanroofe un frore wie vill.“ oder „´Zibill es_ene Name för_e Fraunßminsch.“ Eß ejal, wann wat verkiehrt dran eß. Dat weet dann noch verbeßßert, dovür jiddet ne eijene Zeddel.
 • Sigge med Attikkele, ejal wie schlääch, wo_t noch keine Klaaf drövver jejovve hät oder noch kein Entsheidung för_et Fottshmieße jetroffe woode eß.
 • Attikkele die mer jrad uss_em Müllemmer widder zoröckjeholld han.

För et Fottschmieße vörschlareBearbeiten

Wann De meins, en Sigg mööt fott:

 • Looß der Ennhald op dä Sigg, denn:
  1. fottnämme et is unnüdeje Opwand,
  2. ärme Sack, dä Dinge Wonsch donoh afarbeide moß, moß dann en dä älldere Versione nohloore, of dat Fottschmieße berääschtesch es.
 • Donn prööfe, dat keine Lingks mieh op die Sigg jonn.
 • Bei Saachjroppe, maat se ehts läddisch, un doht dä jannze Klaaf, do drövver dat se dubbelt sen, un dat Fottschmieße op dä ier Klaafsigg.
 • Zojoderlëz don „{{Schmieß Fott!}}--~~~“ janz am Eng op dė Sigg, bei Saachjroppe op di Klaafsigg.

Och wann De keine Wiki_Köbes bes, süch Der de näkßte Afschnedde aan, Do kanns dä Wikki_Köbesse hellfe, dat se nit esu vill Brassel han.

Wat es ze donn wann en Sigg fott sull?Bearbeiten

Dat hee es, wat de Wiki_Köbesse don:

Eets ens pröfe, ov fi Sigg övverhoup fottjeschmesse wääde soll, also nix draan ze verbessere es, kein Lengks drop jon, uew.

Dann küdd_Et drop aan, wat dat för en Zoot Sigg es.

KlaafsiggeBearbeiten

Klaafsigge kam_mer zwa fottschmieße, dat maache mer ävver fö jewöönlesch nit, wann do jet drop schteiht, wat spääder hellef, dat mer nohlässe kann, wat fröjer jewääse es. Puure Keu kammer us dä Sigg eruß nämme, wann dä Tittel fun dä Sigg joot es. Wann dä Tittel vun dä Sigg ald Keu es, un och nix för de Welt drop shteiht, dann schmieße mer di Klaafsigg met fott.

Alles söns bes op SaachjroppeBearbeiten

Wann en Sigg fottjeschmeße wäde sull, kütt dä Klaaf do drövver op dä Sigg ier Klaafsigg, wann dat noch nit der Fall es. Donoh kann dann die Sigg fottjeschmeße wääde, un die Klaafsigg bliet beshtonn. Esu künne di shpääder kumme, noch nohloore, wat jewääse eß, un woröm dat die Sigg fott es.

Wann et noch jaa kei Klaafsigg jit, kammer och die Sigg op dä Name vun dä Klaafsigg ömnenne, un de Ömleidung fottschmieße, di dobei automattesch enjerescht weed. Dat deiht derselve Deens un es jet flöcker, wie et kopeere, un shpaat am Server singe Plaateplaz.

SaachjroppeBearbeiten

Bei Saachjroppe jeiht dat met däm Ömnänne nit, do moß kopeet wäde. Ußerdämm sullt mer beim Fottschmmieße noh em Zosamme_Lääje un Opdeile drop aachte, dat mer op dä Klaafsigge de ahle odder neue Saachjrupp verlengk. Met enem: „Met de [[:Saachjrupp:Hulla-Hupp]] zosamme jelaat,“, zemm Beispell. Et kütt vör, dat eine ene Name jeroode hät, un treff dan op en Saachjrup, di et nit jit. Wann hä do en Klaafsigg met enem Lengk fengk, es hä met einem Klick aan de reschtijje Stell. Der oohne mööt hä en de miehßte Fäll wall noch länger eröm sööke un roode.

UßßerdämmBearbeiten