Dat heä iss en Schabloon för Jemeinde- und Stadt-Aatikkel. Mer hänn dat vunn dä deutsche Wikipedia övversätz. Wenn do dat brouche willz kannz et unger beärbeide öffne. Dann kannz do alles vunn "no wiki" bess "/nowiki" kopiere.


{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" width="250" align="right" style="margin-left:1em; background:#e3e3e3;"
! Wappe
! Kaat
|- bgcolor="#FFFFFF" align="center"
| style="width: 145px;" | [[Image:Keij_Wappe.png|120px|Keij Wappe]]<br />
| width="145" | [[Image:Keij_kaat.png|150px|Keij Kaat]]
|-
! colspan="2" | Övverseesh
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| [[Bundesland (Deutschland)|Bundesland]]: || [[BUNDESLAND]]
|---- bgcolor="#FFFFFF" {Noreg0}
| [[Rijierungsbezörk]]: || [[RIJIERUNGSBEZÖRK]]
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| [[Landkreijs]]: || [[KREIJS]]
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| Wie jrooß iss dat? || JRÖÖSSE [[Kwadraatkilometer|km²]]
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| Wi vill Lück wohne da? || LÜCKSCHER ''<small>(WANN JEZÄHLT?)</small>''
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| Lück pro [[Kwadraatkillemeter]]: || LÜCKSCHER <small>Lück pro km²</small>
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| Wie huh lisht dat? || WIE HUH   m ü. [[Normalnull|NN]]
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| [[Pooßleijzahl]]: || PLZ
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| [[Telefonvorwahl|Vüürwahl]]: || VÜRWAHL
|---- bgcolor="#FFFFFF" valign="top"
| Wo iss dat jenau? || BREITE° BREITE' n. Br., LÄNGE° LÄNGE' ö. L.
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| [[Autokennzeijshe]]: || <code>KENNZEIJSHE</code> 
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| [[Amplisher Jemeijndeschlüssel|Jemeijndeschlüssel]]: || SCHLÜSSEL
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| Veedel: || WIEVIELE Veedel
|---- bgcolor="#FFFFFF" valign="top"
| Adräss vunn dä Stadtverwaltung: || <small>STROOSS<br />STADT</small>
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| Offizielle Website: || [http:// WEBSITE]
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| E-Mail-Adräss: || [mailto: E-MAIL]
|-
! colspan="2" | Politik
|---- bgcolor="#FFFFFF"
| [[Bürjermeijster]]: || WER [[PARTEI]]
|}