Wikipedia Klaaf:Metmaacher Pooz

Thema hinzufügen
Aktive Diskussionen

Die Kölschen Grundgesetze fehlen noch.

Et SchriiveBearbeiten

Opjepaßß: Dat Teema eß ëijntlish op → Wikipedia talk:Hilfe/Wie schriev ma dat?

Noh wat för en Konvention weeden de Wööder he eintlich jeschrive? Ich gläuv dat ald op de Lėßß mėt Aatikkel di mer noh welle Fähler jemaach wode sin. "Sproch" es falsch jeschrivve, jenau wie och "Land" un "Usserdäm". Selvs de Üvverschreff "Lėßß mėt Aatikkel di mer noh welle" mööt in ming Auge "Less met Aatikkel de mer noh welle" heiße. Unger Kölsch Wööderboch is dat Wööderoch vun der Akademie för uns kölsche Sprooch ze fingge, un do ston vill Wööder anders als he. Ich mein, dat es jo och net leich, denn uns Sprooch wed jo mieh jesproche als jeschrivve. Et wör ävver jood, wann mer uns op en jemeinsame Konvention einige künnte, domet nit su ene große Unoordnung herrsche deit. --Spades 27. Feb 2006 14:54 (CET)

Mer schrieeve jo nit nuur Kölsch he, söndon jeedweede Ripoarisch Shprooch, un_dat sinn_er joot miih wi säxish.
Hee hätt waashëijnlėsh Këijne watt dojääje, wannß Do Kölsch noh dä Ämpfeelunge fun de Kölsch-Akkademie schriifß. Ävver datt_E ne Siiburjer oddorr_enne Eschwiielerer dozo krißß, datt_e övverhoup Kölsch schriif, do jlöüven_ish_net draan, di künne dat doch jaa nit. Un wo_füür och övverhoup?
Wenn De wellß, krißß De en {{Sick_op|Kölsch|Kölsch_Akkademie_Ämfeelunge}}-Makro do_füüer, saach, wi_de_t hann wellß. Süsh op de Sigk Wikipedia:Hėnwieß op de Shprooch un de Shriifwieß vun Attikkele, Affsätz, un anndere Beijdräch un Wikipedia:List vunn dä Schabloone, wi_dat met de annder sunne Füürlaare eß. Do wöör_t joot, wänn De jet dohzoo schriifve künndß, wi dat mer dat lesse un ußspräshe moß - fill Shpaßß.
Mer han beß jez zwëij Süßteme för ze schriive (aanjefange ze dokkemetėere) ëijn foneetėsh op Huhdeutsch opjebout Wikipedia:Hilfe/Wie schriev ma dat?, ëijn foneetėsh op Niiderdeutsch/Clefs opjebout: Wikipedia:Hilfe/Wie schriev ma Klefs?. Et wääden_er beshtemmp noch miih wääde. Ävver de jannze Jedangke öm de Hingerjründt senn non_net joot zosamme_jeshtälldt. Dat künnd_ėjj_enß maache jäds_em Määz.
Ach joo, un de Wikipedia:Lėßß mėt Aatikkel di mer noh welle, do för dääd_esh_schrrive: „Leßß met_te Attikkelle, di_mon_noch hann welle“, wobëij „Lėßß“ wööə oğ_okee. Do kann_ish nuur ssare, jeede Jeck eß anndoß -- Purodha Blissenbach 27. Feb 2006 17:58 (CET)

Opjepaßß: Dat Teema eß ëijntlish op → Wikipedia talk:Hilfe/Wie schriev ma dat?

ÖmdäufeBearbeiten

Wat mëijnd_Er, wulle mer di Sigk hee nid op „Medmaacher_Pooz“ oddo „Pässonal_Ennjang“ ömdeufe? Un dä Lėnk do_drob_en_de Navijjazjohne (onger „Jangk Noh“) och? Dann künne mer „Övver Wikipedia“ do fö bruche, dadd_et do wörrəklesch öm de Wikkipedija jëijt. Esch ben för „Medmaacher_Pooz“ als Sigge_Tittel, un fö „Pässonal_Ennjang“ allß Lengk drop. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:14, 24. Jan. 2007 (UTC)

Metmaacher_Pooz un Links/redirects drop suvill wie nüdich. --Caesius 15:17, 25. Jan. 2007 (UTC)
Zurück zur Projektseite „Metmaacher Pooz“.