He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

D Schotzstaffel van d NSDAP, meeßd mä als SS bezeechned, woch ön Orjanisatiun, di zm Schotz va Adolf Hitler jejründ woode es. No dr Röhm-Putsch wood sö ön onaavhängije Organisatiun, di bes zm Äng vam NS-Rejiim vöör völl Kreschsvorbräche van dr Zweide Weltkresch un dr Holocaus vorantwortlich wor. No 1945 wood sö vorbone.

Zeeche van d SS

Wi öt looßjäng Ändere

 
Stoßtrupp op önö Warel

1923 entstäng met dr Stoßtrupp Adolf Hitler ön Vörjängerorjanisatiun van d SS, di di Opjaav hod, beij Vorsammlunge opzöpaaße. Z iisch wore dat mä ö paar Mann van d SA. Am 1. Aprel 1925 joov Hitler dä Opdrach, da tön eeje Jrupp jebeld wäde söll, öm vöör sing Secherheet z sorje. At am 4. Aprel 1925 wood sö us dr Bohm jöstampfd un woss flott a, bes sö zo ön landeswitt ageerende Orjanisatiun wood. Dr Naam wäßelnde ö paar Mol un bleed vam 9. November 1925 a dann beij Schotzstaffel, aavjekürzd als SS. Hermann Göring hod sich dat usjedaahd. D Opjaav van d SS solld öt se, dr Polissedeenst en d NSDAP z övvernemme.

D Schotzstaffel em Kresch Ändere

 
Heinrich Himmler woch dr Övvichde van d SS

D Schotzstaffel jreff at beij dr Ämarsch ä Österreich en, un och beij dr Övvervall van öt Sudeteland wore Lüüh us d SS dobeij. Als d dütsche Weehrmacht Pole övverveel, kämpfde SS-Lüüh beij d normal Soldate. Sö ongerstänge d Weehrmacht. Deeler van d SS wore zwar ä Pole, bleete ävver hänger d Front zöröck un bejänge Kreschsvorbräche. Dozo jehood öt, Jüdde z vorfolje. Dr Holocaus wood vörbereit.

Beij Kämpfe vorloor d SS döck völl Metjledder. D Lüüh wore stolz op dat, watt sö vöör Hitler mache dorfe, vorjosse dorövver ävver hön Jewesse. Sö kämpfde do, wo normal Soldate net mi äjesatze wäde kutte, un völl SS-Lüüh storve beij di Äsätz.

Vorbräche van d Schotztruppe Ändere

 
SS-Lüüh hänge 2 Mann op

Em Zweide Weltkresch nomm d SS a d meetzde Kreschsvorbräche deel. Massemorde, Exekutiune suwi Folter jänge op di Kapp van di Orjanisatiun. Milliune Mänsche vorloore dörch d SS hön Lääve. Di Opjaav van d SS (un och van d SA) woch öt, ön Polissefunktiun z övvernämme. Mänsche kutte ohne Jrond vassjenomme wäde, un su wore at beij d Machtövvernahm va Hitler em Aprel 1933 mi als 25.000 Persune ä Schotzhaff. Ischde Konzentratiunslajer entstänge, wobeij öt ischde ä Dachau jebouwd wood.

Wä zo d Schotzstaffel jehüüre dorf Ändere

No Himmlers Well sold d SS ön Elitejrupp va Persune se, di alles vöör dr Führer däng, jedde Bevehl nokoom, sälvs wenn öt dat Lääve kooßd. Öm d SS beiträne z dörfe, mood mo önö nordische Herremänsch se. Ävver dat jäng noch wiir. Och d Fameliemetjledder moote dat bewiise könne.

D Orjanisatiun van d Schotzjrupp Ändere

 
Öt Hauptquarteer van d SS

Als no dr Röhm-Putsch Ängß Juni 1934 d Vührer van d SA d Köpp vorloore, ernannd Hitler d Schotzstaffel zo ön eejeständije Orjanisatiun. Domet woch dr Wäch vöör d SS vreij, sich öm alle Konzentratiunslajer z kömmere. Di ald Lajere woode zojemaad, un neu Lajer entstänge, di meeßd dozo deehne sollte, Jüdde öm z bränge un Rejiimjechner us dr Wäch z rümme.

Öt Prinz-Albrecht-Palä en d Wilhelmstrooß ä Berlin wood zm Hauptquateer van d SS.

D SS ongerdeelde sich ä drei Jruppe: 1. D alljemeene SS 2. SS-Dudekoppstandarte un 3. d SS-Vorfüjungstrupp.

D SS hod em Joohr 1933 övver 200.000 Metjledder, am Äng vam Kresch woch d Zaahl op övver 800.000 Mänsche jesteeje.

D Schotzstaffel no 1945 Ändere

No öt Äng vam Kresch wood d Schotzstaffel SS vorboone un ön Neujründung ongersaad. Sö jilt als vorbrecherische Orjanisatiun.

Jätt z lääse Ändere