Metmaacher Klaaf:Jüppsche/Klaaf 2006

Aktive Diskussionen
Achtung.svg Hee dä Atickel kann nur von aanjemellte Metmaacher bearbejt weede, weil hä aff un zo vandaleed wudde eß.


Un hee könne me klaafe un schwaade:

Wie bränge me dann jetz uuß aal Artikele hee hin?

Ka_me_dat met_e_nem FTP-Programm maache, ode mösse me jede Artikel per "copy and paste" öwerdrare?

Et wör schön, wenn der Server bejm WiKoelsch net immer "offline" wör. --Jüppsche 21:01, 26 March 2006 (UTC)

 • Hallo Jüppsche ich hoffe dat me dat mit enem Projramm överdraare kann. Isch weeß et äver nit. Hoffentlich weeß dat dä Purodha oder dä Düvelskääl sons mößße me wirklich alles kopiere un hee widder enfüje.Dat dä Server emmer offline ees wüdd dann wirklich stüüre. We_mer äver ömjetrocke sin mööt dat jo dann eröm sin. Ene schöäne Jrooß. -- Helesike 21:19, 26 March 2006 (UTC)

Eß en Daatenbank, do jeid_et nit met ftp alleijn. Klooh kam_mer dat eijnfacher hann, un_de Daatebank expotteere un impotteere, ävver em Momang hät hee keijne fun uns 12 Rääshte fö su jet, un wi dat jenou jeijt beij MediaWiki weijs_esh och nit. För et expoteere (met histori un esu) mööt dä Micha eijnem op Wikoelsch dat Rääsh do zo jävve, denken ish, un et impotteere mööt eijne fun dänne maache di dä Wikki hee enjeresht hann, denken_ish. -- Purodha Blissenbach 22:35, 26 March 2006 (UTC)

Iech zoel zage: vuurwat vroaje vier dat nit ins an de Wikimedia-developers? Zie zalle doch waal wese wie me die databank mós versleffe, en wat mieër is: zie kanne 't óch, den zie hant tsoejank tot de kwellecode hei. Mal vroaje, die wese jenau wie dat wirkt. Steinbach 08:26, 27 March 2006 (UTC)

Hallo zesamme: Die Öwerspillerej vun dä aale Artikele mööt su schnell wie mööschlich jemaat werde, denn söns entwickelt sich hee jätt Neues un me verliere de Öwerbleck. --Jüppsche 23:11, 27 March 2006 (UTC)

Administratorräächte

Isch han grad hee jet jefunge wat uns wiggerhelefe künnt. Die Sysops uss dä Wikoelsch sullten do ene Vermerk maache un die Adminräächte beantrache. Su wie ich jelesse han muß dann och hee in der Wikipedia en Sigg mit däm Aandrach aanjeläät werde. -- Helesike 21:45, 28 March 2006 (UTC)

Bildscher vunn Common

Tachschen, do häßß op de Städtesigge de Kaate vunn Dütschland erinnjemaat. Ish hann misch jefraart ob mer nit leever Kaate mit dem Rhingland unn de Städt maache wolle. Mer hatte dat adenz beklaaft op WiKoelsch. Watt denxt do? Düüvelskääl 19:11, 25 April 2006 (UTC)

 • Hallo, op die Idee ben ich noch ja net jekoumme. Ich hann einfach die Kaate vum WiDeutsch jenomme. Kaate vum Rheinland fing ich och veel besser. Watt nämme_me dann für'n Kaate, die ahle Rheinprovinz oder NRW un RLP zesamme? --Jüppsche 19:37, 25 April 2006 (UTC)

Ich hamm_me beij WiDeutsch die Kaat vun d'r Rheinprovinz aanjeluurt, un meene, datt me die Kaat net nämme könne, weijl die öwer neu getrockene Staatsgrenze jeht. Ich verzööke mol en neue Kaat met dä Grenze vun Hück ze maache. --Jüppsche 20:12, 25 April 2006 (UTC)

Ish fingk dat supper. Noh eij Vüürschlaach hann isch ze maache. Op dä Deutschlandkaat sann nor de Länderjränze opjezeijschnet, unn sontz nüüt. Ish dääät saare op dä Rhinglandkaat brouche mer op jäde Fall dä Rhing dropp weijl de jenaue Verlauf vunn dä Länderjrenze kennt kej Sou.Düüvelskääl 12:11, 26 April 2006 (UTC)

 • Die Kaate mem Rhing maach ich späder, ich hann jetz_ens paar Kaate vun Commons jeändert.--Jüppsche 16:18, 26 April 2006 (UTC)


Hurraa — Endlish kumm ish widdo op dä ßööver erop!

Ish däät sujaa saare, e paa Flöß mieh - Siesh, Wupper, Ruhr, Rur, Maaß, de Moosel wäm_mer esu wigk noh Süüde jonn, Rijn Waal, Ems, wäm_mer esu wigk noh Norde/Wäßte jonn. Wadd_ish jood fingen däät, wöör, wämmer de jrännze zwesche Nederlännd_un Belljie un zwesche Bälljie un Luxemburrsh esu wigk wi se jonn med opnëmme künndte, un di zwesche Hëßße un Rhinglandt-Pallz, un Neddersaxe un Hëßße, och wänn dadd_emmer nuur jannz koote Shtöckelsher sinn. Jedenfalls_esu, dat dat Billd nidden affjeschloßßen Rhingland jitt, söndonn_en de Nooberschaff enjebeëdt esß. -- Purodha Blissenbach 17:11, 26 April 2006 (UTC)

Wadd_ijj_och jood fingk, ävver_en saach für sijj_eß, wi_t de änglishe Wikkipedija öff hät, ess_en Wälldt_Kaat medd_ennem Viereckshe för di Jääjend fun dä Kaat_i dann do nevven shtëijdt. Oddo eetß de Welldt, dann Europa, dann unß Jääjendt. Ööhnd_su jëtt. -- Purodha Blissenbach 17:11, 26 April 2006 (UTC)

 • Hallo Jüppche! ish han jaad di Kaate jesinn — boh schöön! — Wunderbaar, dat es jannß_esu wi ish mer dat füürjeshtelldt hann. Ëijnfach Wunderbaar, Klaßße! -- Purodha Blissenbach 15:52, 27 April 2006 (UTC)

Leider ohne Erft, Ahr un Siesh, die woren op dä Kaat net dropp. --Jüppsche 15:59, 27 April 2006 (UTC)


Wënn_ėsch jo wößß wi dat jëijdt dääd_ėsch di noch drop maache ;-) Ävver mem Bellder Beärbëijde kënn_ėsch mėsch koum uß.

Ish ha_jesinn, Do häss_en jannze Püngel Bellder fun de de.wikkipedija he huhjelaade. Mëijnz_De nit, et wöör bëßßor, wäm_me di op Commons dääte, domet fellëijsh annder Projäkkte do och jät fun hann? För unß määt dat Null Ungersheed in dä Aat wi mer se ensäzze künne, un_ėsch dängk ëijentlėsh, dat mer nuur di Saache di andoßwoh beshtemmp nit jebruch wääde no hee huhlaade sullte. -- Purodha Blissenbach 16:50, 30 April 2006 (UTC)

 • Dat mööts Du ode ne andere maache, denn isch wees net wie dat jeht. Isch kenn mich su jrad ens met Wikipedia uss. Wenn isch der Quelltex hee hin kopiere sen die Bildsche fott, un dann lad isch se hald huh. --Jüppsche 20:45, 30 Apprill 2006 (UTC)
 • Joh Do bruchß ëijnfach nuur op dä Link: Commons klikke, Dish ëij_mool aanmällde, un dann eß dat Huhlaade akkeraat et sellve wi_De_t fun hee kännß, do eß Null Ungerscheed. Wat De op Commons huhjelaade häß, dat kannß_De hee janz jenau_esu bruche, wi wänn_De_t hee huhjelaade hättß, och do eß Null Ungerscheed. (Do hätt dat ëijnfach këijne Sėnn, fingen_ėsh, wä_mier jeedeß Belldt norr_ens aanpakke mööte, da mach Do et doch levver tirägk) -- Purodha Blissenbach 23:37, 30 Apprill 2006 (UTC)

supper dat ding med da Kaate. Könnz do noh för ding Bild vumm Bälliner op Commons (commons:Image:Berliner (pastry).jpg) dä rishtijje Lizänz iidraare? Ish hann dat do huhjelaade. Merci, Düüvelskääl 19:09, 1 Mëij 2006 (UTC)

 • Ich hann mich beij Commons aanjemeldt un die Kaate huhjelade, danke für dä Quelltex. Luurt e_mol beij Commons noh, of isch dat öwerhaup richtisch jemaat hann. Lizänz? Saach me ens een! Dat Bild es vun mir, un jede soull et kostenlos verwende, äwer net kommerziell jebruche dürfe. --Jüppsche 20:06, 1 Mëij 2006 (UTC)
  • Hallo Jüppsche, die Kaate vum Rhingland häste werklich klasse jemaat. Isch han jesinn, dat du die Beeldche, die de hee hujelade häßß fottschmieße wills. Die Fürlach dofür heeß äver leider net Müllemer (es och nit schläch) sundern Schmieß fott! Ene schöne Jrooß Helesike 20:53, 1 Mëij 2006 (UTC)

Jo stimpp, dat Bild beij "Schmieß fott" dätt net funktioniere, un dat heeß "Müllemmer". Dann schmießt die Kaate doch einfach e_su fott, ihr wesst doch bescheed. Ich hann keen Luss, der janze Dr... noch_ens ze ändere. --Jüppsche 22:51, 1 Mëij 2006 (UTC)

Do för hann_ėsh dat jemaat, all en ëijnem Rötsch. 'Sh_ann Template:Müllemmer aanjelaadt un „#redirect [[Template:Schmieß Fott]]“ dren_jeshrėvve. Fäädish. -- Purodha Blissenbach 06:52, 2 Mëij 2006 (UTC)

A Proppo: heä hätt dä Purodha die Idee jehatt, Düüvelskääl 09:00, 2 Mëij 2006 (UTC)

Pooz-Sigge

Leev Jüppsche do häßß dat esuh sjöön jemaat med dä Kaate vunn de Städt. Hättz do nit villeisj Looß, med mer an dä Pooz:Städt ze brassele, oder villeijsj sujaar en nöjje Pooz:Rhingland opzeboue? Kannz ja ad_enz op dä Pooz:Eßße & Drinke nohluure wi dat ussieht unn wi isj mer dat esuh vürställe däät. Düüvelskääl 10:55, 2 Mëij 2006 (UTC)

Ish hann en Versooch jemaat, luurenz heä. Düüvelskääl 16:32, 2 Mëij 2006 (UTC)

 • Die Poorze könne me jään zesamme maache, äsch klasse dat neue Layout. Die Katejorie_e un Poorze mööts Du äwer verwalte/ensortiere, denn dovun hann isch zor Zick noch keen Ahnung. Mir määt dat jo nix uss, äwer beij der Städtepoorz könne_me unmöglich Düsseldoof schriewe, söns bliewe die Kölsche hee unger sich. --Jüppsche 23:10, 2 Mëij 2006 (UTC)

Do häss rääsch med mä Düsseldorf, ish hann_et jeänderet. Op dä Poozsigg hann ish ouch all Kaate zesammejefaass di üss noh fähle. Jrooss Düüvelskääl 07:59, 3 Mëij 2006 (UTC)

Färdisch, folgende Kaate hann_isch jrad op Commons affgelaat. Veel Spass beijm eenarbeijde. Op dä Kaat 6East_52North.png befingk sich bei Arnhem (NL) e ruut Pixel, wenn eener e automatisch Progrämmsche schriewe will. Ne schöne Jrooß --Jüppsche 17:28, 3 Mëij 2006 (UTC)

Merci villmoll, Jüppsche, ish hann die ad op dä Pooz:Städt opjeleeß. Ish fing dinge Kaate supper, jenausuh hatte mer ußß dat vüürjestellt. A proppo: för de Eijfel könnte mer noh jet brouche, äwwer dat eßß en Jäjend, vlleisch jet mie Arbejt föör se ze maache. Düüvelskääl (Watt eßß?!) 12:52, 7 Mëij 2006 (UTC)

Hallo Düüvelskääl, watt bruche me dann vun d'r Eijfel? Kaate us_em Schoulatlas hann ich jenoch, die moss ich nur "durchpause". Noch_e_ne schöne Sounndaach: --Jüppsche 16:15, 7 Mëij 2006 (UTC)

Jo ish hann mer övverlaat esuh wi op dä döütsche wikkie: de:Eifel. Luur doch emol nooh. Merrrci. Düüvelskääl 09:41, 13 Mëij 2006 (UTC)

Houpsick

Schön esset jet övverseschtlischer jewoode. Ish hann noh för misch jedaacht, könne mer nit de Pooze unn Sachjruppe jet jrösser maache, vielleisch noch en Belldsche oder zweij dobei, unn dat Köbesjedöns eruuss unn di Informazie för Rhing-ussländer nah unge trekke? Düüvelskääl 16:30, 10 Mëij 2006 (UTC)

Dat hann isch me och at jedaach, äwer en dämm Quelltex met der Tabelle sin suveel Syntax-Fähler, dat me dänn e_mol janz neu schriewe mööt. Jitt dofür kee Programm met dämm me dat Offline maache kann? Isch ben hee at'n Stond nur aan der Tabelle am brassele. --Jüppsche 16:45, 10 Mëij 2006 (UTC)

De Relativitätstheorie es schwer schwierich

Relativitätstheorie; 23:59 . . Jüppsche (Talk | contribs) (puh, hätt ich dä Driss doch net aanjefange ;-))

Isch han do drop jeluuert dat es schwieresch zom Översätze fingen isch un et lies sisch net esu besönders joht. Wascheinlich moss de doh iier nohverzälle un dat niddesu wochtwöchtlisch maache. Also de Sätz jet opplockere. Wänns de nix dojääje häß dann jon isch die Daage ens doh draan un maach et besser odder wigger. Villeich hillef dat. 84.60.217.123 01:25, 15 Mëij 2006 (UTC)

Dann versöök e_mol ding Jlöck: Dat Problem aan dämm Texx es, dat_e ierschtens e komplex Thema hätt, un zweijtens, dat se dä Texx im Wiki-Deutsch schon suoff jeändert hann, dat me oppasse moss, öm net d'r Fadem ze verliere. Un dann fählt beijm Öwersetze an all Ecke un Kante d'r Genitiv, dä me em Platt net hann. --Jüppsche 16:25, 15 Mëij 2006 (UTC)

Däm Jennitihf sing Fääle kann ävver mingem Fatter sing Nohfaare nit schräkke. Ish hann en jannz annder Schwierieschkeijt, nämmlesch met su jät hee:

„Messe verschiedene Beobachter die Jeschwindigkeijt vun_e_nem Leeschstrahl relativ zo ihrem Standplatz, su koumme se unaffhängisch vun ihrem eijgene Bewäjungszostand zom selewe Erjebnis. Dat sujenannte Prinzip vun dä unveränderbare Jlichheijt vun d'r Leeschjeschwindigkeijt is met unsere normalen Oppfassung vun Raum un Zick net ze erkläre, sondern kütt unß wi e Parradox für.“

Ävver dat hät met de Schprooch nix ze donn. Isch hallde dä Enhalld för Kwatsch. Eijmool ess_et nit komplätt, et fäält dat dat nuur inächzjaal, allso oohne Kraff, oohne Änderunge aan de Bewääjunge schtimmp. Un dat mer em Vakuum mässe moß. Un dann weed „unser normale Oppfassung fun Roum un Zick“ aanjefööhrt, ävver di hann isch esu jaa nit. Isch ben wall alld als enne kleeijne Panz domet oppjevaahße, dat dem Leesch sing Tempo em Vaakuum en unniväsäll ejaale Konschtannte eß, dat mer esu en Äklierung wi enne Ömwääsch füür kütt, un jans_un_jaa unnüdisch schingk. Esu, jez moss_isch op de Ärbeijt jonn. 84.60.239.113 04:55, 19 Mëij 2006 (UTC)

Düx eß och en Firma

Beß Do do sesher? Ish mëijn, Do mëijnß fellëijsh De KHD, allso Klöckner Humboldt Deutz, ejemools in Düx? Die häijße jo jenoujenumme nit „Düx“ — ävver felleeijsh mëijnß Do jo och enn annder Firrma. -- Purodha Blissenbach 23:45, 17 Mëij 2006 (UTC)

 • Nä, KHD meen ich net. Hee beij uns jitt_et en andere jruße Firma, die heeß Düx wie mer et schrief. Äwer en d'r Wikipedia wör dat Werbung.--Jüppsche 23:52, 17 Mëij 2006 (UTC)
 • Ach Qwatsch nää — für allem wänn_se jruuß eß - Maach_en {{disambig}}-Sigk för Düx (wäm_mer di non_nit hann) un en Sigk övver di Firrma met minnßtenß 3 Säz un dänne ier Websigk, dann ess_et joohd. Esch meijn, jraad, wäm_mer jät forvääßelle kann met wat, wat mer su odder_esu hann möße, wi Düx, da dörrve mer nit bang sinn! --Purodha Blissenbach 06:34, 18 Mëij 2006 (UTC)

Kaate

Leev Jüppsche, ding Kaate sin prima! Ich han jetz ene Attikel üvver Lohmar jemaat. Ävver mer fählt noch en staatse Kaat. Jitt et ene Automatismus, wie mer ding schön Kaate produziere künne, oder mösse mer die vun Hand zosammefrößele? --Caesius 11:24, 5 Juuni 2006 (UTC)

 • Hallo Caesius, do woullt_ens eener e Projrämmsche schriewe, dat me nur dä Länge- und Breitejrad enjäwe moss. Äwer do eß bisher noch nix druss jewudde. Dann weerd ich_ens luure, op ich Luhme op dä Orijinalkaat unjefähr treffe. --Jüppsche 21:09, 5 Juuni 2006 (UTC)

Winnisch Jedonn?

Kann schon schtemme, äwwer et jit och lück die han en eije Unternäähme un die mössen sisch och ömm jett anderes kömmere als de Wikkipedija. Un Vill mieh kann isch he jo och nitt jedonn han, isch bin in ksh.wikip vüür ejnem moond eez aanjemeldt im jääjensatz zo Purodha un denne andere Köbesse. Usserdämm, et liescht nit doraan wievill mr deijdt, sondern watt mr kann!--Abzt 16:04, 11 Juuni 2006 (UTC)


Wikipedia:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän Lemmas

Leev Jüppsche, em Oujußß hämmer feßßjestellt dat mer all de Schrievwies vunn däm aale Wrede brouche wolle für de Navijazion. Sigg dämm hämmer nimieh vill vun enander jehüürt. Wolle mer dat nid enz nöjj aanfaßße? Luurenz doch heä: Wikipedia:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän Lemmas. Merci föör ding Hülp! Düüvelskääl 20:08, 4. Nov. 2006 (UTC)

Hallo Düüvelskääl, vun däm Wrede singer Schrievwies hann ich keen Ahnung, weil ich die Böcher net hann. Dat könne me jään aanpacke, äwer iersch em Fröhjohr. Ich luure hee nur noch aff un zo ens vorbeij, weil ich keen Zick hann. Ne schöne Jroß --Jüppsche 22:13, 8. Nov. 2006 (UTC)

Do häs op dä Sigg Wikipedia Klaaf:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän Lemmas för minge Vürschläch jestemp, ävver de Avstemmung hätt jezeich, dat et noch Knies jitt zwesche de Medmacher. Jetz han isch noch ens en paar Beispill opjeschrevve op Wikipedia Klaaf:Schrievwies von de Lemmas, un mich däät schwer interesseere, wat do doför denks. Düüvelskääl 22:28, 29. Nov. 2006 (UTC)

Knies zwesche dä Medmacher kann ich net erkenne, ich sehe nur ne Köbes, dä trotz eindeutijer Afstimmunge mem Kopp durch de Wand sing Schrievwies (Shproch usw.) durchsetze will. Wemmer für Äänz jenomme weede wille, komme aan dä Navijazion un dä Lemmata noh em Wrede net vorbeij. Beij lokale Lemmata könne me die lokale Schrievwies nämme, beij Eijenname sollte me däm Volek op de Schnüss luure, un op dat Woord öwerhaup usszospreche eß. Dä Rheinländer eß nämlich "Mundfaul", dä säät zwar Rhing äwer eß schon ze fuul Rhingland ze saare un nimmp en Mischung zwesche Huhdeutsch un Platt (Rhingland/Rheinland, Noordrhing-Weßßfale/Nordrhein-Wessfale, Zint Aujustin/Sank Aujustin, Rhing-Siech-Kreis/Rhein-Siech-Kreis). Me hann mehrheitlich afjestimmp un dä Köbes hält sich net draan, dat sprich och für sich. --Jüppsche 16:09, 30. Nov. 2006 (UTC)

Do könnz wann do wollz he jet methülpe: category:Sachjropp zem ömdäufe, oder och noh mieh Saachjruppe finge, die ömjedäuf weede mööte. Domet mer flöck in de Pusche komme, un dat Saachjrupp-Jedöns en ordentlij Schrievwies kritt.Düüvelskääl 18:59, 2. Dez. 2006 (UTC)

Leeven Düüvelskääl, ich ben fruh, dat ich Aatickele schriewe kann. Öwer dä Opbau vun d'r Wikipedia met Saachjruppe usw. hann ich kenn Ahnung un ben bang, dat ich do irjendjätt falsch maache. --Jüppsche 00:05, 10. Dez. 2006 (UTC)

Köbes-Knies

Jetz hämmer entschiede, Schablone un Sachjropp op Kölsch nohm Wrede oder dä Akademie ze benenne un ze schrieve. Ich fingk die Avstemmung woor klor jenoch. Dat Problem es jetz, dat dä Purodha dat net akzepteet. Wat ich unger Wikipedia:Schrievwies opjeschreve han, hätt hä fottjeschmesse un schriev jetz, et wöör noch all unklar (wat nit stemp). Dann han ich op en paar Sigge en neue Schrievwies-Schablon einjebaut, un se jeschötz, ävver hä reverted dat ohne Kommentar (luur unger Spruut, Schabau, Quallmann). Wann ihr wollt, dat mer de Schrievwies he jet klorer krijje, broch ich Hölp. Dat könnt sin, dat ihr däm Purodha mieh op de Finger luurt, oder dat man him för e Zick singe Köbes-Rechte wechnemmt. Allein kann ich dat nit. Düüvelskääl 16:33, 2. Dez. 2006 (UTC)

Ich wütt Dir jo jään helefe, äwer wie? Me hann hee demokratisch för_e Ingerfäß noh em Wrede affjestimp un dä Purodha will jäjen de Mehrheit singe Deckkopp durchsetze. Ripoarisch-Tön sollte me besser en Purodha-Tön ömbenenne. Merk dä eijentlich janitt, dat_e met singem Jedöns de Lück verjrauele deijt. Noch_ens: Wemme Äänz jenomme weede wille, dann moss die Ripoarisch-Wikipedia op wesseschaffliche Beijn stonn, un nit op_e_ner Purodha-Schriefwieß, die sich liss, wie dä Speijmanes em Hännesje-Theater sprich. --Jüppsche 23:53, 9. Dez. 2006 (UTC)
Och et Sabine schwaad wie dä Purodha. Hä es nimieh allein. Luurt hee: Papß Benedikt. Mer krijen immer mieh Metmaacher un mer sollten de Rejele klor krije. Je länger mer waade, desto mieh müsse mer späder jradtrecke. Ich selver ben an däm Interface am frößele. Dat well ich spädstens am Engk vum Johr fäädich han. Su wie ich dat jetz verstande han, deit unse Purodha nit unbedingk op singer "Ripoarische Tön" als Default-Message-Interface bestonn. Luurt hee: Wikipedia_Klaaf:Schrievwies. Zo däm Thema Dialekte un Schrievwiese han ich (zoeesch ens för mich selver, domet ich selver dat Jedöns ens jet zoteet krije, un och för andere zom Nohlese) unger Medmaacher:Caesius/Dialekte_un_ehr_Schrievwiese jet opjeschrevve.--Caesius 13:54, 10. Dez. 2006 (UTC)

Et Sabine hätt_e bissje jeändert, op dat wie de Purodha schriev, ka_me jetz noch nit sin. För dat Interface vum Wrede ha_me mehrheitlich affjestimp. Un en de Schablone, finge ich, soullte nur Schriefwiese opjenomme weede, die en_e_nem Boch ze finge sin un keen Ripoarisch-Tön. En dä Aatickele könne se schriewe, wie se Loss hann, doran erkennt me jo jrad dä Dialek. Me hann dreij jruße Dialekzone Oche/Eifel, Kölle/Bonn/Rhein-Siech un Düsseldorf/Nidderrhein. Wem_me uns dorop beschränke, ha_me nit su vel zo Brassele. --Jüppsche 17:54, 11. Dez. 2006 (UTC)

Hückelhov

Do kunnz_et nit weßße, di Scholl, wo op dä Sigk drop folengk eß hädd_en schöne Websigk, wo de Schull_Pänz draan metjewerrek hann. Esch hann dänne enß en e-mail jescheck, ov_se nit Loßß hann, di Sigk jät enfommatiivo ze maache. Dröm ha_sch këijn besöndere Ännderonge draan jemaat. Esch dengk, doo waade mer jez enß en Woch ov zwëij, un dann sim_mer enß ob mer nit jët Shöneres krijje. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 17:41, 11. Dez. 2006 (UTC)

 • Dann loss me ens affwaade. --Jüppsche 17:58, 11. Dez. 2006 (UTC)

Och un noch_jët, esch well desch jo nit beschwaade, ävver wellß_De nit för_n Zick dä Fürschlaach zem Fottschmiiße op de Sigk donn? -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 17:44, 11. Dez. 2006 (UTC)

 • Hann ich doch jedonn. --Jüppsche 17:58, 11. Dez. 2006 (UTC)

LOL, wadd_enne Tipp_Fääle!, Esch mëijnt natöörlesch "op_sigk donn" oddo "aan_de Sigk donn", allsu eez enß fott_loohße :-) Wäm_me winisch Zick hät un flögk tippe well … Nä, nä … -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:16, 11. Dez. 2006 (UTC)

Övversäzze.

Esch sinn jrad, dat Do dobëij beß, de hallve Deutsche Wikkipedija ze kopėere. Do häß Der jo Ööndlesch jät zem Övversäzze fürjenumme. Wellß De do nit enß med aanfange, ih dat De Der norr_e Joohr Ärrbëij parat määß? Esch jlöüv, ed_eß allmälesch jenoch — Wä_sch_mer Hennef un Rhingland-Pallz aanlore zem Bëijspell, et lijje jo noch jenooch Saache do, wo De alld draan am Schriive beß, un praktsch nix draan dëijß. Esch hät jo jään winnisch jeschrewwe, mer well jö früündlesch sinn, wann_t jëijdt. Et ävver nit winnish, et eß noch winnijo, dëijt_mor jo lëijdt! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:03, 20. Dez. 2006 (UTC)

Dat hann ich nur jemaat, domet de mol sühs, dat me öwer Gelderland usw. och jätt mie schriewe kann. Ußerdämm woullt ich ens teste, wat Du donoh maache dääts. Un Du häss jenau dat jemaat, wat ich mer ad jedaach hatt. Disambig un Redirects aanjelaat, noh dä kee (S..) Minsch söke deijt, Ding eije Lemmata hin un her jeändert.
Wenn de nix ze don häss, kannste jo mol mem Öwersetze aanfange, dann määste wenischtens an andere Stelle nix kapott.--Jüppsche 16:58, 21. Dez. 2006 (UTC)

local permission procedure

Leev Jüppsche. Do häs jesaat, der Purodha könnt Probleme krijje, wann he sich immer jeje de Medmacher stellt. Wann dir dat net pass, wat de Purodha määt: mer hän e local permission procedure un ene eijene Steward. Dat heiß, ihr künnt uns Köbesse wähle un avsetze wann emmer ihr wollt. Ich stonn ze dem, wat de Medmacher saare. Wann ihr wollt dat de Purodha bliev - jot. Wann ihr dat nit wollt - och jot. Ich kann en ävver nit avwähle, dat könnt nur ihr. Ich sinn em Momang einfach net wie et he wigger jonn soll. Ich han dat Jeföhl, dä Purodha will un weed uns nit helfe, dat neue Interface inzeboue (hä säät, hä hätt kei Zick weil ich in ophalde - ävver hä hätt och nie klor jesaat, dat hä dat neue Interface als Standaad akzepteet). Hä blockeet de neue Schablone un dat Ömdäufe vun Sachjroppe. Hä määt selvs neue Rejele un dröck se dorch (z.B. Schablone dörfe nur op de Klaafsigg). Hä säät, dat es all de böse Düüvelskääl schuld - ävver hä hätt ja och Edits vum Jan Wellem un von dir rückjängich jemaat. Jetz well ich von dir och ens e klore Ansach, wat do un de andere Metmacher wolle. Ihr künnt wann ihr wollt neue Köbesse wähle oder avsetze. Ihr mösst et nur mache! Esuh wie jetz - kann un well ich he nit mieh wigger ärbeide. Et jitt Avstemmunge, ich mach dat wat de Medmacher saare, un hingerhe stonn ich allein do jeje de Purodha. Dat mit dem Wrede wor jo nit minge Idee. Also: de Metmacher mösse mir klar sare, wat ich mache soll. Ich kann ophüre, an de Templates un Sachjroppe un Schrievwiese ze ärbeide. Ich kann wigger mache. Ävver ich moss wesse, wat ihr wollt. Un wann euch de Purodha wichtijer es wie de Schrievwies - och jot. Ihr künnt och mich avsetze - ich weed nit krische. Ävver esuh wie jetz - jeit et nit. Düüvelskääl 11:07, 20. Dez. 2006 (UTC)

Wo de rääsch häss, häss de rääsch, mir jeht dat Jedöns met däm Purodha och op d'r Wecker. Wenn ich sing Antwoot op dat Wrede Interface läse, dann will dä doch bloß widder nur op Zick spille, öm sing Ripoarisch Lautschriff durchzedröcke. Op e neu Lemma määt'e direk mindestens 10 redirects met singer Bochstabespillereije, noh dä suwieso keene söök. Dohzo verkniefen ich mir d'r Kommentar.
Langsam mööt dä doch begriefe, dat'e baal de Ruude Kaat kritt. Hä ignoriert Affstimmunge un määt met uns de Mollie.
Wie off soulle mir eijentlich noch saare, dat mir als Default de Navigation un Lemmata noh em Wrede hann woulle, un Schablone en d'r amplichen Schrivwieß.
Ich kenne mich en d'r Wikipedia-Verwaltung net uss, äwer ming Stimm hätt'e nit mie. --Jüppsche 16:35, 21. Dez. 2006 (UTC)

Jangk retuur op di Sigg vumm Metmaacher — „Jüppsche/Klaaf 2006“.