Metmaacher Klaaf:Jüppsche/Klaaf 1/2007

Aktive Diskussionen
Achtung.svg Hee dä Atickel kann nur von aanjemellte Metmaacher bearbejt weede, weil hä aff un zo vandaleed wudde eß.


Un hee könne me klaafe un schwaade:Ändere

Zerröknämme, wat nit shtimmp!Ändere

 • Do häß op dä Sigk Wikipedia Klaaf:Köbes-Avwahl övver mish jeschrevve: „hingerröcks stellt'e op Meta d'r Aandrach däm Düvvelskääl de Admin-Rechte ze onttrecke.“ Esch well, dat Do dat zeröcknimmpß. Esh hann dä Aandraach nit jeshtällt.
 • Esh well, dat Do reschtesh opschriifß, wad_esch jeschrevve hann, „Hä säät, dat me net wähle könnte, bevür me keen Rejele hätte.“ eß nit woohr.

Un norren Bemärrekong, och wänn_esch dat ald enß woanndoß jeschrewwen hann:

 • „Hatte me dann Rejele als me de Purodha jewählt hann?“ Jo hatte mer. Jede darref sing Shemm affjäve, jede Shtemm zäält. Un dat es däßwääje esu, wëijl mer unß nit fürher op jäd andoß jeëijnesh hatte. Mer hätte och bestemme künne, wä nit jenooch Ongerstözong hät, weed nit jewäält; zem Bëijshpell: Jäje_shtemme + de hallve Änthalldonge dörrve nit mieh wi de Joh_shtemme sinn. Hammer ävver nit. Wöh esu jät en da Aat erußjekumme, had_esch de Waal nit aanjenumme. Woh ävver nit. Jäz well dä Düüvelskääl bestemmpte Lück nit affshtemme loohße. Dat kann dä Düüvelskääl ävver nit ëijnfarr_esu faßßlääje. Dröm hann_esch fürjeschlaae, wänn hä dat hann well, dann sull hä enne Fürschlaach maache, dann künne mer do drövver schwaade un am Ëngk jät beschleeß (oddo och nit) un wänn dat dann jeräjeld_eß, dann künne mer wääle. Ävver nit anndos_eröm, dad_eß doch wall kloh, oddo?
 • „Wenn ich dat richtich sehe, eß sing Wahl zom Köbes dann och ungültig.“ Wänn De dadd_esu sinn wellß … ävvo woröm hatß_De dann nit domohlß der Muul opjemaat?
 • Bëij „Sujätt nennt me en d'r Politik Staatsstreich.“ un „Wikipedia unger Purodhas Gnaden?“ da froren esh mesch, wat häß Do fö_en komijje (fokierte) Fürshtëllong doh fun, woh enne Wikki_Köbeß för jood_eß?
 • „Jetzt hamme ad dat neue Interface“ — hammer noch jaanit. Mer hann emmer norr_enne kapodde Zoshtand, eß noch däm Düüvelskääl singe Schnällschöß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:24, 4. Feb. 2007 (UTC)

AntwoortÄndere

Do häß op dä Sigk Wikipedia Klaaf:Köbes-Avwahl övver mish jeschrevve: „hingerröcks stellt'e op Meta d'r Aandrach däm Düvvelskääl de Admin-Rechte ze onttrecke.“ Esch well, dat Do dat zeröcknimmpß. Esh hann dä Aandraach nit jeshtällt.

"Esh han bëij de Wikkimedija Shtefftong aanjefrooch, of di enne Wikki_Köbeß un enne Bürrokraat affsëzze künne/dääte, noh dänne ier Reejelle, dä Saache jedonn hät, di_je net hät donn sulle." --Purodha Blissenbach (Klaaf) 17:39, 4. Feb. 2007 (UTC)

Ob Aandrach ode Aanfroch et lööf doch letzten Endes op et Seleve eruss: E ne Köbes op en janz fiese Aat ze wippe. Ensufään eß hee nix zerökzenämme. --Jüppsche 10:32, 5. Feb. 2007 (UTC)

Esh well, dat Do reschtesh opschriifß, wad_esch jeschrevve hann, „Hä säät, dat me net wähle könnte, bevür me keen Rejele hätte.“ eß nit woohr.

Nit wohr? Bitte schön: --Jüppsche 10:32, 5. Feb. 2007 (UTC) "Mer künne nit eez et Wääle aanfange un dann en Waalochdnung maache. ..." --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:37, 1. Feb. 2007 (UTC)

„Wenn ich dat richtich sehe, eß sing Wahl zom Köbes dann och ungültig.“ Wänn De dadd_esu sinn wellß … ävvo woröm hatß_De dann nit domohlß der Muul opjemaat?

Weil ding Köbesrechte vun Meta op eene Moond befristet wore un mir keen Rääschte hatte die Datebank ze öwerdraare. Ich hann och nix gessaat, dat die Wahlperiod nur e paar Daach jeduurt hätt. --Jüppsche 10:32, 5. Feb. 2007 (UTC)

Bëij „Sujätt nennt me en d'r Politik Staatsstreich.“ un „Wikipedia unger Purodhas Gnaden?“ da froren esh mesch, wat häß Do fö_en komijje (fokierte) Fürshtëllong doh fun, woh enne Wikki_Köbeß för jood_eß?

Hee jeht et net öm en Vürstellung wat ene Wiki-Köbes eß, sondern wie Du hingerröcks op Meta Lück affserviere wills. --Jüppsche 10:32, 5. Feb. 2007 (UTC)

„Jetzt hamme ad dat neue Interface“ — hammer noch jaanit. Mer hann emmer norr_enne kapodde Zoshtand, eß noch däm Düüvelskääl singe Schnällschöß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:24, 4. Feb. 2007 (UTC)

Jo, un dat hamme nur, weil me Dir noh nem halefe Johr met dä Köbes-Affwahl Druck jemaat hann, söns hätte me dat Interface hück noch net. --Jüppsche 10:32, 5. Feb. 2007 (UTC)

Antwoote op di AntwooteÄndere

Ob Aandrach ode Aanfroch et lööf doch letzten Endes op et Seleve eruss
 • Esh hann dä Aandraach nit jeshtallt.
 • Ming Aanfrooch wo Dare, odder en jode Woch, sphäder wi dä Aandraach.
 • Esch well, dat Do de Woohëijt schriifß, un dat zeröck nimmpß.


Hä säät, dat me net wähle könnte, bevür me keen Rejele hätte.
„Mer künne nit eez et Wääle aanfange un dann en Waalochdnung maache“.
 • Un woh eß do jesaat mer künnte nit wääle?.
 • Esch well, dat Do de Woohëijt schriifß, un dat zeröck nimmpß.
 • Norrens jannß tiräg jesaat: Wämme en Waalochdnong aanwännde welle, dann moß di für dä Woohl kloh sinn, allsu faßßlijje, un bėkannt sinn. Dat eß esu Jesäz en Deutschlannd. Wäm_mer_et andoß maache, un et paß ëijnem nit, do löp dä nohm Kadi un kritt rääsch.
 • Norrenß anndoß jesaat: Dä Düüvelskääl well nit jede Jëck wääle lohße. Wëm_mer dat esu han welle, dann moß hä für enne Waal onß Zoshtimmong do för hann. Wänn_en Waal ald aanjefange hät, es_et_ze_shpät.


„Wenn ich dat richtich sehe, eß sing Wahl zom Köbes dann och ungültig.“ Wänn De dadd_esu sinn wellß … ävvo woröm hatß_De dann nit domohlß der Muul opjemaat?
Weil ding Köbesrechte vun Meta op eene Moond befristet wore un mir keen Rääschte hatte die Datebank ze öwerdraare. Ich hann och nix gessaat, dat die Wahlperiod nur e paar Daach jeduurt hätt.
 • Foshtonn esch nit.
 • Es dat en Antwoot op ming Froch?
 • Di Zick för ze wääle wore öm de 3 Woche. De allomiißte hann affjeshtemmp, di en dä Zik övvohoup aktiv woore. Et wöh schwierish jewoode, unger dä nid_esu Aktive jenoch Jäjeshtemme ze finge, enß aanjenumme, se wöre all dojäje jewääse, öm op „nit jewält“ ze kumme. Et sëllve bëij_em Düüvelskääl. För mesch iß nit kloh, woröm di Wal nit jölldesch jewääse sinn sull.
 • Allsu esch foshtonn fellëijsh ëijnfach nit wo et Der dröm jeijt.
 • Fellëijsh shriifß De mer ëijnfar_enß op, woröm dat De mëijnß, dat di Wal nit jölldesh jewääse wöh.


Bëij „Sujätt nennt me en d'r Politik Staatsstreich.“ un „Wikipedia unger Purodhas Gnaden?“ da froren esh mesch, wat häß Do fö_en komijje (fokierte) Fürshtëllong doh fun, woh enne Wikki_Köbeß för jood_eß?
Hee jeht et net öm en Vürstellung wat ene Wiki-Köbes eß, sondern wie Du hingerröcks op Meta Lück affserviere wills.
 1. Esch well këije affsäveere, wi küß Do blos op dat schmaale Brëtt?
  • Esch well, dat Do esu jät nit övver mesch schriifß, wëijl_et jeloore eß.
 2. Enne Wikki_Köbeß hät doch nix ze sare, dröm kann esch di Idee med däm „Staatsstreich“ un „fun Jnaden“ nidd_esu rääsh bejriife. Wänn De dadd_esu süühß, ess_et schëijf, foshtëijß_De wadd_esch mëijn?


Mer hann emmer norr_enne kapodde Zoshtand, …
Jo, un dat hamme nur, weil me Dir noh nem halefe Johr met dä Köbes-Affwahl Druck jemaat hann, söns hätte me dat Interface hück noch net.
 1. Wënn De dat jlöüfß, Dëijß De mer lëijd. Do beß De wall voll op däm Düüvelskääl sing Leeje un Fallschmëlldonge erinn jefalle. (Dä moß un weed di och zeröcknämme)
  • Un domet dat nit noch mieh Krëijse trikk, nimmpß Do dat och zerröck.
 2. För dä Zoshtannd, dä mer han, do hät dä Düüvelskääl un dä Raymond för jesorresh. Donoh hät dä Düüvelskääl ming Affwaal fürjeschlare. Esh han med däm ëijne un däm anndere nix ze donn jehadd, un nix do zo bëijedrare.
 3. De Wooheijd eß, dat dä Caesius jrad äävenß med singe Schriiverëij fäädesh wo, un et jäz minge Paachd jewääse wöh, dat wat dä jemaat hat und wat mer ald hatte, zesamme ze brenge un enne Pätsch druß ze maache un dat fürzeschlaare för en Mediawiki opzenämme. Esh han noch nidd_enß en Schangß jehatt, enne Bleck drop ze wärrefe, do wo dä Düüvelskääl alld med singe Akzjohn zerjang un hät dat med dä Affwaal aanjefange. Wi mer jäz weßße, hädd_esch noh dämm dä Caesius fäädesch woh, esu om de 4-5 Schtündscher (netto) jebruch, öm_et reschtesch ze maache, wat dä Düüvelskääl un dä Raymond fokiert jemaat han.
 4. De Woohëijd eß ußßodämm, dat et för all di Saache 100% drissejaal eß, ob dat enne Wikki_Köbeß määt, oddo sönß ëijne. Dä Düüvelskääl hät jeloore. (Dat süühßde och do draan: dä Caesius hädd_et jeschreve, woh dohmolß këije Wikki_Köbes, dä Raymond hädd_et affjelivvot, dä woh un eß këijne Wikki_Köbeß, un dä Düüvelskääl hät dämm Raymond nur enne Püngel fokiehrte Saache un Datëije jenannt, dat hädd och Jeede jekonnt) Ühr künnt mesch affwäähle esu fill wi_jEr wollt, dat Mediawiki Sprooche-Ingerfäijß kütt in anndere Ripuarisch-Lokaliseerunge (wenn de Ëntwecklere metmaache, ävver woröm sollte die nit?) un dofun lohß esch mesch fon Unfoschtand un Dro'unge beschtemmp nit affbrenge.
 • Allso norr_enß op dä Punk. Esch well, dat Do këijn Fallschmëlldonge fobrëijtß, un die Fallsche di do senn, zeröknemmpß. Dat hee es esu ëijn. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 15:38, 5. Feb. 2007 (UTC)


Un norren Bemärrekong, di domet bloß winnish ze donn hät. Esch wëijß nit op Do dat woohß — esch jlöüv ävver — dä fürjeschlaare hät, mer sullte di Schabloone med de Schtädte ier Name op Deutsch maache. Woröm schlääß De dat für, un määhs_et nit? Schnapp Der doch öhnds_enne Kriiß, dä mer noch nit hann, un fang enß an ëijne Shtëll aan! Et jitt jenooch ze donn. Dat mer onß Zick domet foplämmpere, dat mer onß iiwesch für_t Schiinbëijn trëdde, dat jëijt mer jo sujët fun op der Zëijer. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 15:38, 5. Feb. 2007 (UTC)

Babylonische Sprochverwirrung bei de HaupsiggÄndere

Leev Jüppsche, wä ksh.wikipedia.org opröf, ohne datte enjelogg es (alsu dä Fall, dä wall et miets vörkütt), dä kritt em Momang Houpsick (Ömjeleit vun Haupsigg) ze sinn. Als enjeloggde Metmaacher kummen ich op: Houpsick (Ömjeleit vun Main Page). Haupsigg entsprich däm Default, su wie dä em default-wreka-language-interface defineet es. Häste adens versök, wat passeet wann de dat wat jetz unger Houpsick steiht unger Haupsigg stells un alles wat noh Houpsick zeich noh Haupsigg zeije liss. Oder jitt et en technische Restriktion dat mer de Haupsigg nit benutze dürfe? Ich well verstonn, wat hee avjeiht. Ich well verstonn, wo de Restriktione lije. Ich well verstonn, wat mer fün Möchlichkeite han. Ich well verstonn, wie dat met de Main Page/Haupsigg/Houpsick/... zosammejeiht. Ich well fott vun dä babylonische Sprochverwirrung. --Caesius 15:48, 11. Feb 2007 (UTC)

Hallo Caesius, jenau dä Fähler hann ich och. Ich hann die Houpsick ad hin un her benannt, äwer donoh lande ich immer op e nem Redirect dä nit wiggerleite deet. Et jitt Redirects met "Haupsigg" un "Main Page". Dä Fähler litt entweder en dä Redirects ode em Interface, wo die Houpsick noch als Mainpage definiert sen könnt. Ich ben äwer ze bang doran jätt ze ändere, weil dat jo de Haup-Enjang eß. --Jüppsche 16:34, 11. Feb 2007 (UTC)

MuuzeÄndere

Dat met dä Muuze han_sch fum nl:User:Laszlo em IRC jesaat bekůmme. Dä hadd_esch extra noch op unsere Atikkel Muuz jescheck, weil_esch dat och nit rääsch jlöüve wollt. Ävver esch känn mesch do net joot med_us. Schwaad doch enß med däm, ben sescher, dä hät dat och angswo noch ennjedraare, un esch weijß jo nicht, wat di doh all als varijazjohne hann, woh unß Muuze med dronger falle. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:36, 14. Feb 2007 (UTC)

Nää. Dat süüht mer ier wi Krapfe uß, odder_et eß noch jët anndoß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:48, 14. Feb 2007 (UTC)

Et eß jätt janz anderes:
Krapfe un Berliner weede uss_e_nem söße Heffdeisch jemaat un en Fett ussjebacke.
Muuze weede uss_e_nem einfache söße Deisch jemaat, platt ussjerollt, ze Raute jeschnigge, un en Fett ussjebacke.
Muuzemändelscher sin janz klein und weede met Marzipan un Rusewasser jemaat.
Oliebolle weede uss_e_nem einfache Rührdeisch met Rusinge un Rum jemaat.
Oliebolle sin su jruß wie Berliner un einfacher "jestrick", weil me en Holland om Land ärm wor.
Oliebolle kann mer met Berliner, Muuze un Muuzemändelscher nit verjliche.
En Baden (allemanisch) nennt met dat Fett öwerijens Schmutz (Schmalz) un dovun kütt dä Name Schmutziger Donnerstag = Wiewerfastelovend.--Jüppsche 16:48, 14. Feb 2007 (UTC)

EinspruchÄndere

Project:Köbes-Avwahl Arschif es weje der Övversechleschkeit - dat wohr jo faßß all Deskeßjohn, un dat hät mem Affshtemme nix ze donn. Op dä Klaafsick hadd_esch dann nit jewoß, wo hen domet (drövver? dronger? noh de Zick zoteet?) un dann hann ejjet eez enß komplät op en extra Sick jedon. Wenn De en beßßre Idee häß, kannß De_t jo annders maache, ävver noh 5 odder 6 Woche moß esu en Affstemmong dann och ens am Ëngk sin dörrfe.

Wenn de se nüdesch häß, kannß De jään die Zick hann, ävver för wat bruchß Do dann 14 Daach? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 02:28, 25. Feb 2007 (UTC)

Dä Purodha hät öm Meddernaach janz flöck versök uszezälle. Sing Erjebnis wor: Keine neue Köbes. Apropos Meddernach: Mer sin hee op de ripoarische Wikipedia, also en Deutschland. Un en Deutschland es Meddernach anders jerejelt als met UTC. Formaljuristisch (För de "Staatsanwalt"): Et jov Avstemmunge noh Meddernach, die unjültich sin.

Un die Saach met singer Avwahl well hä och schnell vum Desch han. Domet mer uns nit missverstonn: Well ich och ... ävver beedse Avwahle ... och die vun ener IP initierte Avwahlvürschlag för dä Düüvelskääl muss vom Desch. Wann dat nit passet, dann ha'mer en Situation, die ich adens als "Alleinherrscher" bezeichnet han. Ich widderholle mich: Ich well keine avwähle. Ich ben doför dat mer mieh Köbese han als nor einer. Dat mäht Senn, wa'mer sich dä Blödsenn vun de letzte Däch aanluurt. Un et es nit usjeschlosse, dat mer demnächs noch mieh dovun krije. Well dä Purodha dat demnächs alles allein widder jraadtrecke? Dann es dä ärme Kääl jo demnächs noch öm drei Uhr morjens am Computer. Künne mer dat verantwoode? (Vörsich: Dat wor Satire) (wä noch laache kann, dä darf laache).--Caesius 08:15, 25. Feb 2007 (UTC)

Esch hann mesch med joodem Jronnd aan die Zigge Jehallde, die en de Sigge dren stonn. Un dat sinn UTC Zigge. Do hann isch och eetz koot fürher jemerrək, dad_esch norren Shtond waade moot, un jlish widdo jët dozo_jeliehrt. Caesius Do weijs_et, un_ish sarr_et nor_renß, ish well nit der ëijnzijje Wiki_Köbes sinn. Wo für hann esch domohls direk der Düüvelskääl fürjeschlare? Ävver wat de Ärbeit aanjeiht, di de domet häß - em Momang ess_et nit fill, un dä Düüvelskääl hät zig iewish singe Aandëijl lijje lohße. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:34, 25. Feb 2007 (UTC)

Jo ... wat maache dann jetz eijentlich? Jetz nemme mer Metmaacher de Köbesräächde fott. Dat es einfach nor destruktiv un kein Motivation för die Lück un zodäm för uns Situation, dat mer e paar mieh han wolle, och zeemlich domm. Ich han en Idee, wo'mer kein destruktiv Saach dren han. Wat hälste dovun dat mer sage: mer wolle dänne, die bei der Wahl, die mer jetz graad am sortiere sin, die do unge durchjefalle sin, noch en Chance jevve. Mer söke zosätzlich drei neu Köbese. Dann maache mer en Auswahlliss un jeder darf einmol e Krüzje maache bei einem Kandidaat, dä en dä Liss steiht. Bedingung för die, die met avstemme dürfe: 2007 bes 24. Febr mieh wie eimol jet vernönftijes jeschrivve. Dann hätte mer dat destruktive drusse. Ich weiß et nit ... häste en bessere Idee, wie mer op vernönftije Wies e paar mieh Köbese krije, die mieh wie e paar Wöötche jeschrevve han?--Caesius 12:55, 25. Feb 2007 (UTC)

BlokkeÄndere

Zwei Frore:

 1. Woröm övvohoup jeblock, nohdämm do allt lang (2 Shtond un 5 Menotte) Këijne mih aktif wohr?
 2. Woröm häß De dä Zojang esu lang jeblock?

Isch han bem Dotshblädderre do këijne Vanadlėßmoß jesinn, nur Shtuß. Ish mėijn, dat sůllte mer schon ungerschėijde. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:34, 25. Feb 2007 (UTC)

Solle me jetz noch Löschkandidate wie op de.wikipedia, wo die Einspruchsfriss öwerijens 7 Daach eß, enführe? Setz Du met d'r Stoppuhr vür'em Computer? --Jüppsche 21:24, 25. Feb 2007 (UTC)
Nää. Ech wollt nur weßße, wat Do bëijm Prööfe fun dä IP-Nommer erußjefonge häß — us Neujier — Do moßß jo jät erußjebraat hann, dat de se Noh övver 2 Stund noch jeblokk häß. Un dat wolld_esch weßße, domed_esch mer_et sellver sööke shpaa. Wäm_mer se shpääder nor_ens krijje, eß jo „Vandale“ un „schriif Shtußß“ enne Ongerscheed. För mesch soch dat mieh wie blötschköppijje Pänz uß un övvohoup nit wi Vandale, di jët kapott maache. Hät jo och jenou en dämm Momänt opjehuert, wo di Kolleje fum swmt jët jeschrevve han. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 22:27, 25. Feb 2007 (UTC)
Wolltß mer nit noch sare, wat met dä jeblokte IP-Nommer wohr? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:25, 27. Feb 2007 (UTC)
Woröm? Kannste kee Logboch läse? --Jüppsche 22:12, 27. Feb 2007 (UTC)

Eß Käu keene Vandalismus? Wo hann ich jeschriwe, dat ich dä Jrond net nenne will? "Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus!"; "(Kommens her) Wolltß mer nit noch sare ..." - Wat eß dat für'e ne Ton? --Jüppsche 23:44, 27. Feb 2007 (UTC)

MarseillaiseÄndere

Hi Jüppsche, luuer ens hee, wi mer dat beqwemer maache kann. Övverijjens <br> mösse em XHTML, wat de Wikkipedija bruch, <br /> jeschrevve wääde, se donn sönß jenou et sellve (un der miihßte Brauser fällt dä Ongerscheed nit op) --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:56, 25. Feb 2007 (UTC)

Hi Purodha! Danke, wenn ich Dich net hätt, wütt ich mich hee janitt mie zerääsch finge. *rofl* --Jüppsche 21:30, 25. Feb 2007 (UTC)

Mer bruche en Jäjendarstellung - dat muss erlaub sinÄndere

Die Metmaacher, die dä Purodha do am zolosse/zosammeposementeere es, dat sin alles janz komije Vüjel. Dat müsse mer deutlich maache, dat dat Janze Dojäje-Schmölze sich us luuter "jrenzfäll" zosammesetz. Un dat soll dann de PRO-Stemme entwerte. Ich fingen dat unfair. Ich fange jetz aan met en Jäjendarstellung. Ich nemme aan dat dat noch erlaub es, hee sing eijene Meinung zo sage. --Caesius 18:42, 27. Feb 2007 (UTC)

Op Meta määt eener ad dä Vürschlaach e'ne deutschsprachige Steward enzeschalte. Su komme m'r jedenfalls nit wigger. --Jüppsche 22:24, 27. Feb 2007 (UTC)
Leev Jüppsche, en Vermittlung - jo - Wann dat ene vernönftige Minsch wör, dä künnt uns vielleich helfe. Met däm Purodha kumme mer su nit wigger. Et hät üvverhaup keine Senn üvver irjensjet met däm ze diskuteere. Et kütt bei mer immer widder su erüvver: Hä weiß et immer besser. Hä hät immer Rääch. Un mer sin nor domme Jonge, die kein Ahnung han un de Muul halde dürfe. --Jan Wellem 23:17, 27. Feb 2007 (UTC)

Ob dä üwerhaup merk, dat hä uns Projek kapott määt? Op Meta hätt'e sinngemäß jeschriwe: "I could also open my own Wikipedia." - Wütt'e dat doch bloß donn! Dann kann'e Daach un Naach vür dä Kess hänge un Lemmata-Scrabble spille. --Jüppsche 23:29, 27. Feb 2007 (UTC)

ZivilcourageÄndere

Wann die AVWAHL-Aanköndijung op de Haupsigg bes Sunndaach 4.3.2007 vun keinem Köbes widder erenjesatz weed, dann es dat als Zostemmung zo werte, dat mer als Köbese kein AVWAHL zolosse ohne klor Rejele, su wie ich dat en Metmaacher:Caesius/Zivilcourage vörjeschlage han. Wann dat einer erensetz, dann es minge Vermittlungsversoch jescheitert. Met einem dä dä unzivilliseete Aandrach op de Haupsigg aanköndich, well ich nix ze donn han. Dann kann ich Üsch leider nit mieh helfe. --Caesius 21:36, 1. Mäz 2007 (UTC)

Hallo Caesius, dann setz dat och op die Affwahlsigg, domet kejner jätt ze nöttele hätt. Ich hann jrad ad e ne Aandrach jestallt, dä op et Jliche erusslööf. --Jüppsche 21:45, 1. Mäz 2007 (UTC)

Dokumenta SchabloneÄndere

Bei dä Dokumenta Schablone hann die mietste keen Sonderzeiche! --Jüppsche 20:51, 8. Mäz 2007 (UTC)  

 • De Wikkipedija eß en Unicode. Domet mer Alleß ze sinn kritt, moß mer dä Unicode Support op singem Räschor enshtallėere, un och de Schreffte, die mer doför bruch. Do woohß doch och dä, bëij dämm_et „ij“ nit jëijt? Datt hëijß, de Schreffte op Dingem Räschno künne këij Holländesch, nit all Lattëijnesche Schreffte fun de Shprooche uß Ößß_Europa, jannz waschëijnlesch këij Törkesch, jannz waschëijnlesch këij Ißländesch. Et jidd_em Momang noch këijne komplätte Rheinische Dokumenta em Unicode, datt hëijß, dat mer do suvisu noor_enne Dëijl hann künne, un dad_eß norr_en Kröck un en hallve Saach.
 • Ėsch hann fill met Asijatesche Boochschtave_Schreffte ze donn, dofun jidd_et jo mieh wie 3 Dozend, och med Rune un esu, su hann_esch mer beschtemmp 40 beß 50 Fonts ėnshtellėet. Esch hann ävver ovvohoup nit mieh em Blek, wat för_n Zëijshe do met wat förr_ennem Sammel_Font jekumme eß.
 • Wënn_sch_enß de Zik do_för hann, maar_esch_enß en Sigk met Henwiiß drop, wat mer donn moß, domet mer all de divärrse Zëijshe un Zëijshe_Säz och ze sinn kritt. Dat weed ävver doore. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 21:36, 8. Mäz 2007 (UTC)

„Un su jëtt well …“Ändere

Leef User:Jüppsche,

„Un su jëtt well …“ hann_esch jeschrevve; un et dëijt mer ärsch Lëijt, wann_esch Desch domet belëijdesch hann. Dat wooh jannß beschtremmp nit ming Affseesch_un_orr_esu jaa nit jemëindt. Esch hätt jenou esu joot „Un dä well …“ oddo „Un ëijne wi dää …“ oddo „Un dobëij well hä …“ schriive künne, dat wöö fö mėsch jäz këijne Ongerscheed jewääse.

Do wo esch oppjewaahße ben, säät mer dat ävver (fö jewöönlesch) esu med: „Un su jëtt well …“ och wänn_enne Minsch jemëijnd_eß. Do kann_esch nix för, dad_ess_esu. Sch_ann iih_j_ėsch dat hee aanjefange ze Schriive hann, äxtra jëdd_eröm_tellfonėert, un Lück uß minge Famillesch un Jäjend befrooch, un di saate all, dat kam_me esu saare, dat eß met jrad e Loobp, oddo nit besönndoß frünndlesch, ävver en Belëijdijong wöör_et lang nit.

Allso eß dat einfach nor e Meßßfoschtonn op de Ebene fun de Shprooche un fun mier nit böß jemëijnt. Dat dëijt mer lëijt. Hädd_ejjet jevoß, hädd_ejj_et beshtemmp anndoß ußjedrök — dat wohr jo su_vi_su alld_enn schwierijje Saach, un do eß an_un_fö_sesh nit ming Aat dann noch en unnüdejje Ärrjer met de Wööt opkumme je loohße. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 22:32, 8. Mäz 2007 (UTC)

"E su jätt ..." säät me bei uns och, nur nit öffentlich. Äwe ich hann ne breede Rögge, un wer ussdeelt, moss och enstecke könne. Schwammdröwe! --Jüppsche 23:40, 8. Mäz 2007 (UTC)

Samma, do häß doch e Ratt ap!Ändere

Dat soll doch zum Metmaake sin? Wat mäx De mier ming Infos kapot? Do sschtimmpt jet nit op dä "Zofällije Sigg" verdammp, wellse dat nit jesecht haan?

 • Die Sigg funktioniert einwandfrei, hee weed net de Mollie jemaat. Un beleidije kannste andere! --Jüppsche 20:37, 10. Mäz 2007 (UTC)

Ou wieh!Ändere

Leev Jüppche, esch jlöüven, do beß do ävver jewalltesch övver et Ziel erußjeschoßße, hück Ovend. Do häß do Ättlijes opzerühme un zo entsperre. Wann Do et nit mähß, marr_ijj_et. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 21:13, 10. Mäz 2007 (UTC)

Dann maach et, ich setze hee zick 19.00 h un ben am oprühme! Luur de mol et Logboch aan: IP 80.131.xxx.xxx wor widder doh. --Jüppsche 21:18, 10. Mäz 2007 (UTC)

Jo, ävver hück nit mieh. Esu enne Drißß! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 21:21, 10. Mäz 2007 (UTC)

De 80.131.xx.xx un 80.136.xx.xx -e hann sesch och en de döütsche Wikipedija e beßje en däm Atikkel över der de:Köbes un däm sing Klaaf Sigk „ennjebraat.“
Isch fingen, Do häß zoo fill joode Saache med fottjeschmesse. Et wohr enne Houfe Zeusch, ävver mer moß doch schunn henluure, sönß lööht_mer_t bëßßer bliive fengen ėsch. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 22:43, 16. Mäz 2007 (UTC)
Willste me jetz ad ne Strick doruss driehe, dat ich ca. 100 leere, vandalierte Lemmatas met vuljäre Ussdröck fottjeschmesse hann? Pro Lemma 5 Mausklicks, netto 3 1/2 Stond! Hück häss Du Kehrwoch! --Jüppsche 09:09, 17. Mäz 2007 (UTC)

Laß ming Sache wie isch se ham will.Ändere

Laß ming Sache wie isch se ham will. --Danitelli3 09:21, 17. Mäz 2007 (UTC)

Dann loss och ming Saache en rau, "Op d'r Eck" häss Du nix ze lösche! --Jüppsche 09:24, 17. Mäz 2007 (UTC)

Klar, isch hennet selver hen jeschrevve! Samma De maachs mich eijfach nit, wa? --Danitelli2

"Wie Du kommst gegangen, so wirst Du empfangen." Schrief öörntlië Atickle, dann beß de hätzlich willkomme. --Jüppsche 09:51, 17. Mäz 2007 (UTC)

Wat es Kerrsch?Ändere

Jüppsche es nur ming Kloarschtellinge över der Kiresch am fot werrpe! Wat is doajeeje dann ze sare, es donix schleesch dran? --145.254.121.177 10:48, 17. Mäz 2007 (UTC)

En Kirch als Hött ze bezeichne, eß net en Klorstellung, sondern ne verlorene NPOV. Su en Sproch hätt en e nem Lexikon, dat äärns jenomme weerde will, nix ze sööke. Un deshalef kütt do dat "Neutralitäts-Template" draan. --Jüppsche 20:34, 17. Mäz 2007 (UTC)

Jüppsche/NotrufÄndere

Metmaacher:Jüppsche/Notruf (Originaltext)

Wikipedia_Klaaf:Op_dr_Eck#NotrufÄndere

Leev Jüppsche, et maach jo sinn, dat Der der Ärrjer övver dinge leevßte „Vandale“ jet en der Kopp jeschoßße woh, odde dat De ëijne em Kahn haz, odde och nix funn dämm, un Do häss_et med Bedach jemaat. Eß orr_ejaal, wi et zoschtandt jekomme eß. Di Behouptonge övver mesch, di De do opjeschrevve häß, di nimmpß_De ävver bitte jannz flöck zeröck. 24 Shtunnde häß De Zick. Un fozäll mer nit, Do wöß nit jenou, wad_esch mëijn. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:07, 18. Mäz 2007 (UTC)

Do häß onger Wikipedia_Klaaf:Op_dr_Eck#Notruf en (esch sarr_enß janz förseschtesch) schlääßte Övversäzzong henjeschtalld_on ming „Ongerschreff“ dronger jesaz. (Esch sare jäz med Affseesch nit „jefällsch“) Et wör felleisch aanjebraat, dat de der werreklesche Urhävver dronger schriifs. Un dängk draan, Do häß noch jät mieh zerök_ze_nämme, iih dat do noch Ärrjer op Desch aanrollt. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:47, 19. Mäz 2007 (UTC)
24 Stond? Darf ich ens laache! Ich wöss net, watt do zeröckzenämme wör. Alles watt ich jeschriewe hann entsprich d'r Wohrheet, nutfalls beläje ich dat Woord für Woord met dinge eejene Beidräch. Die Drohung mem Staatsanwalt hätt de Düüvelskääl suja op Meta thematisiert - en "Inglish" met sh. Darf ich öwe die Saach keen eejene Meinung hann, un die eejene Meinung net äußere? Wenn de kee Deutsch läse kanns, dann kann ich d'r wirklich net helefe. Bei dä Öwersetzung steht Zitat!, un dat eß wortwörtlich öwersetz, natürlich met alle Buchstabe un MEZ als Uhrzick.
Willste me drohe? Me hann keen Satzung, mee hann keen Wahlordnung, mee hann kenn Orthografie. - De Klageschriff op Platt? Nä, watt hann ich en Angx! --Jüppsche 17:12, 19. Mäz 2007 (UTC)

Er meehdet schon wiede! Bug Report WizardÄndere

Euer Jüpsche is uns schon wieder am sperre, un här macht all dat weg, wat mer beitrage will. --Danitelli2

Don net leeje! Du beß zor Zick fleißich am hin un her lösche, wat peinlich sen könnt. Dat heeß äwe noch lang net, dat Du dat Rääsch häss die Saache ze lösche. Beijedrare häss de hück noch nix, nur vandaliert. Op d'r Eck häss Du nix ze lösche! --Jüppsche 09:45, 17. Mäz 2007 (UTC)
Dä hät sellvselver jelore! Et sin MING Sache, wot sesch dröem drieet! --Danitelli2

Op d'r Eck sen et net DING Sache, sondern dat eß en öffentliche Klaafsigg. Do kannste ne Beitrach schriewe, äwer häss nix ze lösche. --Jüppsche 10:01, 17. Mäz 2007 (UTC)

 • Wat soll esch „gelöscht“ (op Platt fott jemaat) hann funn_enne „öffentlijje Klaafsigk?“ — Sch_foshtonn_desch nit. Hee em Wikki sinn doch alle Sigge un Klaafsigge öffentlesch. Odder wöß Do öönz_en Sigk wo mer unß jehëijm ußtuusche könnte? Wööh jo enß en nëtte Idee … --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:18, 17. Mäz 2007 (UTC)
 • Do hadd_esch nit joot jenooch jelesse. Esch woo ja nit jemëijnt, alleß klooh. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:31, 18. Mäz 2007 (UTC)
 • Wann Ühr Üsh shtrigge wullt, dooht dat fellëish nit bëij mir op de Klaaf_Sigk? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:31, 18. Mäz 2007 (UTC)
 • Allso esch mëijn schunn, dat mer, wat mer jeschrevve hät, och widdo zerögnämme künne sullt. Allsu för jewöönlesch jedenfallß, un
 • Jüppsche, Esch foshtonn övverhoup nit, wat Do för enne peck op dä Danitelli,2,3 häß. Wat esch metkrääje hann — woh fellëijsh nit alles — häß de dä alld med enem Dozend Sperre trackteet, zigk dämm dä et eetzte Mohl hee woh. Wäje nix. Odder jedenfallß wäje nix wat dat wäät jewäse wöh. Dann hann_esch en Äennerong, datt_em fürjeworrfe häz, datt_e dubbeld affjeschtemmp hät. Dobëij hät_e övverhoup no nih affjeschtemmp, noh allem, wadd_esch wëijß kohm dä nämmlesch do fö ze shpäät. Saach mer, wann_esch mesch fodonn. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:31, 18. Mäz 2007 (UTC)

Dann mööch ich jetz ens ding Logik hüre, woröm et Jesocks (Wrede Band 1, 291) e huhdeutsch Lemma sen soll, un dat Du dä Zeddel "Nit jerääch" öwer dämm Atickel ungerjebraat häss. Woröm häss de bei d'r Kirch dä jliche Zeddel op die Klaafsick verschobe? En alle Wikipedias befingen sich NPOV-Zeddele öwer dämm Atickel. Jetzt ben ich jespannt, wie de Dich do russridds. --Jüppsche 13:32, 18. Mäz 2007 (UTC)

Jäjen de Danitelli hann ich nix, nur wuud ich ze aller iersch met Arschloch bejröß. En feine Aat von Begrößung! Als IP 145.xxx.xxx hätt de Danitelli ad vandaliert. Un die IP eß zufällig bei dingem Knies mem Düüvelskääl op Meta öwerprööf wudde. Ergebnis: Same Computer = Sockpuppet. Un die IP hätt net nur Wahlsigge manipuliert, sondern och fleißig dobbelt affjestimp. Jetzt wesse me jo wer et eß, un die Region wo hä wonnt. Domet häss de wohl net jerechnet? --Jüppsche 13:32, 18. Mäz 2007 (UTC)

Dubbel beärbeetÄndere

Jüppsche, et es doch beschteemp op Ührem Mißß jewaahßse, dat mer för de Sigg: „Kirrsh (Watt ėßß datt?)“ nix meeh maache kann. Un dat bei de Klaaf Op De Eck nur noch "Problemche: dubbelt bearbeidt." kött?? Loohß doch de Minche endlich emool hee jet beidraere!! -- 145.254.120.136 19:28, 18. Mäz 2007 (UTC)

"Loohß doch de Minche endlich emool hee jet beidraere!!" - Dann loss jonn leeve Danitelli, von Dir hann ich noch nix öörntliët jeläse. Wenn de dinge Computer net bedeene kanns, könne mir nix dofür. Dä Fähler dubbelt bearbeit kütt, wenn zwei zor jlichen Zick aan nem Atickel schriwe. Un dann jewinnt dä, dä fröher affjeschek hätt. Usserdämm jitt Atickele die nur aanjemeldt bearbeet werde könne. Do steht dann en Schabloon dröwer: "Dä Artickel kann nur aanjemeldt bearbeet werde!" Unse leeve Purodha hätt datt äwe noch net jeschnallt, dä meent, dat wütt automatisch aanjezeich. Automatisch aanjezeich wierd nur, dat die Sick für IP's jesperrt eß. Aanjemeldt kannste die Sick direk bearbeede. --Jüppsche 06:42, 19. Mäz 2007 (UTC)

Wikipedia_Klaaf:Op_dr_EckÄndere

Et eß suswisu fobodde, ävver esch fobeeden Dor jäz norr_enß jannz üßdröcklėsch, övver mėsch öönzwëllsche On- un Hallefwoohëijte, onbelääschte Ongershtällonge un sönß wat förn Ideeje en de Öffentleschkëijt ze brenge, ze fobrëijde, di je_ëijshned senn, mesch en do Öffentleshkëijt en ennem fokihrte, schlääte Leesch do_shtonn ze loohße, odde mingem Roof ze schade. Wänn_De Desch do nit draan hällß, moß_De met Konseqwënze räshne, wi zem Bëijshpell en Aanzëijsh. Esh hätt Der dat jähn äshpaat, dat he esu en de Öffentlėshkëijt opschriive ze mößße, un hädd_et Do pä e-mail jescheck, ävver di Möschleschkëijt häß De mer lëijder nit jejovve, wad_esch shadt fingen. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:44, 21. Mäz 2007 (UTC)

Wo steht, dass es verboten ist, die Wahrheit auszusprechen? Dann konkretisiere doch bitte die angeblichen Un- und Halbwahrheiten, Unterstellungen etc. die ich über Dich verbreitet haben soll. Es ist nicht meine Absicht Dir in der Öffentlichkeit zu schaden, jedoch bist Du für deinen Ruf, dein Tun und dein Unterlassen selbst verantwortlich.
Ist es nicht wahr, dass es seit Sommer 2006 Streit um ein Default-Interface gibt?
Ist es nicht war, dass es einen Edit-War zweier Admin und Bürokraten gab, bei dem Beiträge verschwunden sind?
Ist es nicht wahr, dass Du die Admin bzw. Adminabwahlen nach deinem belieben auszählen willst}, und aus deinen Handlungen eindeutig ersichtlich ist, dass Du befangen bist?
Ist es nicht wahr, dass Du dich in letzter Minute in die Adminwahl von Jan Wellem eingemischt hast, weil zu befürchten war, dass er die notwendige Mehrheit erreichen könnte?
Ist es nicht wahr, dass Du für ksh.wikipedia.org eine Wahlordnung ausgearbeitet hast, ohne dass Du dazu aufgefordert warst?
Ist es nicht wahr, dass Du aus jedem Lemma zahlreiche Redirects in allen möglichen Kombinationen bildest?
Ist es nicht wahr, dass man Dich wegen deiner eigenen Orthografie seitens der Kölsch-Akademie schon aufgefordert hat, einmal die selbige zu besuchen?
Ist es nicht wahr, dass andere Teilnehmer von Arroganz und Dominanz des Purodha sprechen?
Ist es nicht wahr, dass man auf Meta schon einen deutschsprachigen Steward empfohlen hat?
Ist es nicht wahr, dass es auf ksh.wikipedia.org keinen Artikel gibt, den Du nicht bearbeitet hast?
Ist es nicht wahr, dass Du es dir erdreistest, Diskussionsbeiträge anderer zu zerpflücken, zu kommentieren und zu interpretieren, so dass sie unlesbar werden?
Für Deinen Ruf auf ksh.wikipedia.org bist Du schon selbst verantwortlich. (vgl. Logbuch)
Du hast dich im vergangenen Jahr ohne Wahlordnung zum Admin wählen lassen, wer hat dich zum Bürokraten gewählt?
Wenn Du glaubst ksh.wikipedia.org sei dein, dann wirst Du eines Besseren belehrt werden müssen.
Drohen kannst Du anderen, ich bin rechtskundig.
Wie naiv bist Du, wenn ich fragen darf? --Jüppsche 20:30, 21. Mäz 2007 (UTC)

Du Schlaumeier, es ding äckschens hee, di dat ungerbinge wille. Du kanns nit mal rischtisch platt schreeve, un wills mir verbeeden, dat isch uppschreeven, wo wat nit schtimmp. Dat ist doch blötschköppisch bes en et jraav erin. --Danitelli 20:56, 21. Mäz 2007 (UTC)


Leev Medmaacher:Jüppsche,
…konkretisiere doch bitte die angeblichen Un- und Halbwahrheiten, Unterstellungen etc.
Es ist nicht meine Absicht Dir in der Öffentlichkeit zu schaden, jedoch bist Du für deinen Ruf, dein Tun und dein Unterlassen selbst verantwortlich.
 • För wat eruß küdd_eß de Affseesh ejal.
 • Un wat eruß küdd, zällt.
 • Leeven Här Reschter, esch wollt di Frou nit dud_fare, esch han se noch_nidd_enß jesinn, esch woo janz woannderß hen am luore. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 15:51, 22. Mäz 2007 (UTC)
Ist es nicht wahr, dass es seit Sommer 2006 Streit um ein Default-Interface gibt?
Ist es nicht war, dass es einen Edit-War zweier Admin und Bürokraten gab, bei dem Beiträge verschwunden sind?
Ist es nicht wahr, dass Du die Admin bzw. Adminabwahlen nach deinem belieben auszählen willst, und aus deinen Handlungen eindeutig ersichtlich ist, dass Du befangen bist?
Ist es nicht wahr, dass Du dich in letzter Minute in die Adminwahl von Jan Wellem eingemischt hast, weil zu befürchten war, dass er die notwendige Mehrheit erreichen könnte?
Ist es nicht wahr, dass Du für ksh.wikipedia.org eine Wahlordnung ausgearbeitet hast, ohne dass Du dazu aufgefordert warst?
 • Dat ess_en Hallfwoohëijt. Esch hann enne Fürschlaach jemaat, wi et jede maache kann. Schrriv_et dämm ëntshprëshend öm, söns weed dat fun hee jelösch.
Ist es nicht wahr, dass Du aus jedem Lemma zahlreiche Redirects in allen möglichen Kombinationen bildest?
Ist es nicht wahr, dass man Dich wegen deiner eigenen Orthografie seitens der Kölsch-Akademie schon aufgefordert hat, einmal die selbige zu besuchen?
 • Nä, eß beedß nit woohr. Affjesinn dofun, he hät jede sing ëje Schriifwiiß, un jede säät enzwesche, he/et hät nix do_jäje . -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 15:51, 22. Mäz 2007 (UTC)
Ist es nicht wahr, dass andere Teilnehmer von Arroganz und Dominanz des Purodha sprechen?
 • Dofun dat do ëijne drövver Schwaadt weed et noch lang nit woohr. Wat en Övverjeweesch fun ming Päsohn aanjëijt, esch han med Affschtand et miihzte hee jemaat, do es dat schweer zo fomëijde. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 15:51, 22. Mäz 2007 (UTC)
Ist es nicht wahr, dass man auf Meta schon einen deutschsprachigen Steward empfohlen hat?
 • Esch wohr sujaa med Affshtand de Eezte, dä op di Idee kohm, un mieh wi ëijmol donoh jefrooch hät, dat mer en Fomeddelong krijje. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 15:51, 22. Mäz 2007 (UTC)
Ist es nicht wahr, dass es auf ksh.wikipedia.org keinen Artikel gibt, den Du nicht bearbeitet hast?
Ist es nicht wahr, dass Du es dir erdreistest, Diskussionsbeiträge anderer zu zerpflücken, zu kommentieren und zu interpretieren, so dass sie unlesbar werden?
 • Wat mer op Klaafsigge schriif, eß doför jedaach, dat mer et kommenteet krit. Dat dëijt jede hee, un et shtëijt ußdröcklesch op de Sigge drop, wo mer jät ennjitt, dat mer sesch mem Beärrbëije ennfoshtannde äkliert. Öm et Interprettėere kütt mer nidd_eröm, dat litt en de Minsche ier Natuur. Dä Rääß eß jeloore, en Frëshhëijt noch dozo.
Für Deinen Ruf auf ksh.wikipedia.org bist Du schon selbst verantwortlich. (vgl. Logbuch)
Du hast dich im vergangenen Jahr ohne Wahlordnung zum Admin wählen lassen, wer hat dich zum Bürokraten gewählt?
Wenn Du glaubst ksh.wikipedia.org sei dein, dann wirst Du eines Besseren belehrt werden müssen.
Drohen kannst Du anderen, ich bin rechtskundig.
 • Sät dä Mann zom Paschder, Esch daach, esch ben Dokter, esch weed nit krank.
 • Saar_enß, häß De jëz_et Platt schwaade jannz draan jejovve? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 15:51, 22. Mäz 2007 (UTC)

Dunn disch jet schammeÄndere

dat is doch en Jammerbeld wat so he afjevove wed. Wlls de nit ding Fingere lever in wat anders ? Hes de nix besseres zem dunn? Hoffentlich schmiße se disch bald he erus. Danitelli3 hätt de Ungerschriff verjässe --Jüppsche 21:59, 21. Mäz 2007 (UTC)

Ich waade noch immer op e ne öörntlië Beidraach von Dir. Kannste nix anderes als vandaliere, nörjele un stenkere? Öwersätz doch z.B. ens ne janze Atickel von de.wikipedia.org, hann ich em Jäjensatz zo Dir ad jedonn. --Jüppsche 21:59, 21. Mäz 2007 (UTC)

Hüert up, mich mit wandaliere, nürjelle un als IP un shtenker ze bescheemfe. wat hät ühr överhoofd jeeje mich. Ich haan Üch doch nix jedooen, nur ene websigg met komijem inhald jevonge, un do för werd ich een ömt ander mool beschimmf un jeblok. Dat is doch kein Acht, dat is nur Boshavtischkeit. Schammt üsch ! Danitelli3 --Danitelli3

HÜÜR OP!Ändere

Dinge Privatkreesch (wo dröm jëijd_et Der ëijentlesch?) met Stußß-Atikkelle wi Keen Strof ohne Jesetz (Nulla poena sine lege) eß doch en Foshwëndong fun Zick. Künne mer dat nit ophüüre un enß fonönftesch medenanndo ömmjonn? Purodha hätt de Ungerschriff verjesse! --Jüppsche 23:55, 23. Mäz 2007 (UTC)

Wer hätt dann zick em 24.02.2007 hee d'r Mollie jemaat un sich öm Saache jekümmert, die inn nix aanjovve, un durch sing Handlunge eindeutich jezeich, dat hä befangen eß? - Woröm et mir jeht? - Dat hee keener laut Caesuis, Jan Wellem usw. "Alleinherrscher" wierd. Wenn hee neu jewählt wierd, dann tredden se all - och d'r Purodha - zeröck. Un dann wierd met e ner Wahlordnung alles neujewählt, domet et spädder net ad widder Knieß jitt. Sollt dat net dä Fall sen, kriste von mir en Freikaat noh Meta un de.wikipedia.org. Met mir/uns määt d'r Purodha nimmie de Mollie, hälls Du uns für blöd? Wo sen se jebliwe die Atickelschriewer? De Poozsigge werde zick September nimmie aktualisiert. Un wämm hamme dat indireck ze verdanke? Em Purodha (Mr.ksh himself), dä sich öwer Interfaces strigge deet. --Jüppsche 23:55, 23. Mäz 2007 (UTC)
Looß Ding fallsche Fodäshtejonge un Ongershtëllonge, esh sarret Der. Ming Jedold hät orr_enß en Eng.
Wä hät dann dämm Düüvelskääl sing eijesennijje eijemështėjje onnfoanntwootlijje SchwachsennßAxjohn ned shtanntėpeede rökjängesch jemaat?
Wä hälld dann zick Woche övver enne Knubbel deels_ondangkbaare onjewäälte Wikki_Köbeßße de Hand un trigg_ed Prööfe förrem_Ußzälle en_de Läng, domet_mer_enß e Waalfofare op de Rëij krijje un_se dann reschtesch wääle künne oone dä Douo_fürworrəv_et wöö_jeköngelt woode?
Un wä määd zom Dangk nit med bem Waalfofaare fenge?
Wä jitt_sesch zom Dangk dann och noch jeede Möh, für_ze_fööre, datt_e als_eene Wikki_Köbes bëijm bëßte Welle nit douch?
Jede dä well, kann he Sigge, och Pooz_Sigge, aktoäll hallde. Kannß De och maache, wänn Der jët draan litt. Ish weed këijne draan henndere.
Esh shtriggen mesh doch nit övver interfaces, esch maach se.
Hann esch jäz reschtesch foschtannde, dat De säähß, dat De als_enne Wikki_Köbeß zerröktredde wellß?
--Purodha Blissenbach (Klaaf) 04:49, 24. Mäz 2007 (UTC)

Bevür de hee met Ungerstellung un Verleumdung küss, wütt ich iersch e'mol paar Böcher läse, wat dat öwerhaup eß.
Dat Du eenem de Sätz zerplöcke dees, un de Wöörd em Muhl eröm driehe dees, dürf jo hinlänglich bekannt sen.
Me komme de Troone: "Hand dröwer haale!" Don doch net esu scheinheilich!
Dankbar, für watt? Dat de met dingem stuure Kopp ksh zejrondrichte dees.

Wo steht jeschriwe, dat Köbesse jewählt sen mösse? Die könne och von e'nem Bürokrat ernannt werde.
Wemme net jewählt sen, könne me och net affjewählt werde. Hann se dich zom Bürokrat jemaat? Hatts Du dat Rääsch Bürokrate ze ernenne?
Zerröcktredde? - Em Jaade? - Zimmermähn! - Du Ei! *rofl*

"Ich striggen mich doch nit öwer Interfaces, ich maache se." - Dat säät alles!
"Ich striggen mich doch net öwer Wahlordnunge, ich maache se." - ksh c'est moi!

Hamme eijentlich nix bessers ze donn, als uns öm 4 Köbes-Knöppche ze strigge?

 1. Atickel zeröckholle
 2. Atickel schötze
 3. Atickel fottschmieße
 4. Vandale sperre

Wer Arbeit finge will, dä fingk och Arbeit, dat jilt für ksh.wikipedia.org janz besonders.
Ich wütt die Einspröch jo äärns nämme, äwer kamme Lück äärns nämme, die keene einzije lange Atickel jeschriwe hann un nur hätze und stenkere? --Jüppsche 17:44, 24. Mäz 2007 (UTC)

Jangk retuur op di Sigg vumm Metmaacher — „Jüppsche/Klaaf 1/2007“.