Met Aussich op dr DomBearbeiten

 
Dat neue Schloss

Wie ich noch ene Pennäler om Albertus-Magnus-Jümnaasium en Bänsberch wor, hät mich em Jeschichtsunterrich allemolde interesseet, wat vun dänne ahle Saache hückzodaachs noch üvvrich jeblevve es.

Et es allt bahl 300 Johr her, dat dä Jan Wellem dat neue Bänsberjer Schloss hät baue losse. Die Meddel-Ax vun singem Schloss hätte jenau op dr Kölner Dom usrichte losse. Wat däät dä ahle Kurfürss wall dozo saare, wann he en Zeitreis maache un sing Barockschloss hück ens besööke künnt?

Jönne mer em ene Bleck ... un hüüre mer ens, wat he zo verzälle hät.

Jan Wellem: „Dat Interieur vun mingem Schloss hadder fein parat jemaat. Dat jefällt mer. Ävver wo sin die Belder vun däm Möler Jan Weenix jeblevve?

 
Dat ahle Schloss met Rothuus

Un och dat ahle Schloss jitt et noch. Dat hät ich nit jedaach. De Finster woren domols nit deech. Et däät ärsch trecke un et wor fies kalt em Hervs un Winter. Ming Frau, dat Anna Maria Luisa, kräht dan jedes Mol dr Peps. Nit zoletz deswäje han ich dat neue Schloss baue losse.

Dat mer hückzodaachs emmer noch em Könichsfors rigge kan ... es prima. Dat Rigge mäht mer och jetz noch vill Freud.

Ov ich en hundert Johr noch ens vorbeikumme?

Jo ... wann ehr mer de Könichsfors stonn loht ... un mer de Aussich op dr Dom nit verbaut.“

--Jan Wellem 15:47, 29 April 2006 (UTC)

Woröm ene Sprochzeddel?Bearbeiten

Dat Durchenander vun de Jrammatik in ein un däm selve Tex es winnich deenlich, öm bei denne Kölsche för uns ripoarische Wikipedia ze werve. Et leevs wör mer, wa'mer en eindeutije Referenz hätte. Die ha'mer ävver nit. Dat Kölsch vun de Akademie weed (wie der Manes op sing Usersigg ald jeschrevve hät) nit vun se all akzepteet. Wat künne mer dun?

Ich finge die Idee met däm Sprochzeddel janz prima. Do weed klipp un klor defineet noh wat fün Rejele der Attikel jeschrevve es. Maache mer et alsu wie beim Duden ... et jitt dokumenteete (!) Rejele. Un domet die Nöttelefönese nix ze nöttele han, losse mer (wie beim Duden) zwei Schrievwiese (en ahl un en neu) zo ... die vum Wrede un die vun de Akademie. Dä Sprochzeddel jitt Auskunf dodrüvver, dat dat Kölsch noh fassjelahte Rejele jeschrevve es. --Jan Wellem 17:44, 12 Ojjoßß 2006 (UTC)

SprochzeddelBearbeiten

Hee die Sigg es op Kölsch
(mih kölsche Sigge)
un jeschrevve wie beim Wrede oder bei der Akademie för uns kölsche Sproch
(mih Sigge jeschrevve wie beim Wrede oder bei der Akademie för uns kölsche Sproch)


För die, die et aanjeihtBearbeiten

De kölsche Usdröck vum neue language interface, dat dä Caesus zosammeposementeet hät, sin jod ze lese un jod ze verstonn för se all, nit nor för de Kölsche. Dat Kölsche weed et miets jesproche vun uns ripoarische Dialekte, un och et miets verstande. Et jitt keine ripoarische Dialek met däm mer mieh Lück erreiche kann. De Usdröck sin wesseschafflich dokumenteet vun Professore, die sich uskenne met de Sproche. Deshalv es dat neue language interface prima ze jebruche als Default för ripoarische Dialekte. Wann einer jet anderes als Default han well, dann muss hä jet bränge, wat mieh verstande un benotz weed.

Weil et immer widder un immer widder verkeht erüvverkütt: Richtich es: Keiner well en Beschränkung vun Schrievwiese en de Atikkeltexte. Wä dat limiteere well, dä kritt e paar op de Mötz. Wann ehr jet ze meckere hat, dann dot dat jefällichs op ming Klaafsigg. Merci.

ExplanationBearbeiten

The new default language interface composed by Metmaacher:Caesius is based on the most spoken ripuarian dialect: Kölsch (dialect of Cologne area). The expressions are well documented in dictionaries, written by linguistic scientists. The representative Kölsch dialect is very much suited to build a common basis of understanding ripuarian dialects. It's an excellent basis for the default language interface for ksh.

If somebody wants to replace this default, he should present a more representative, more used (spoken and literature) and more accepted ripuarian dialect.

Again and again a missunderstanding is sneaking into discussions about this default language interface, because two different things are mixed up: The default expressions for navigation on one hand are mixed up with the writing of articles on the other hand. To explain it very clearly: There is no idea of limiting dialects in articles. This is a rumour.

Any suggestions? Then please use Metmaacher_Klaaf:Jan_Wellem. Thanks.--Jan Wellem 00:32, 10. Feb 2007 (UTC)