He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Hermann Michel (* 23. Aprel 1912) woch ön Oberscharvührer bei d SS un enne va d SS-Männer, di em Vornichtungslajer Sobibór vöör öt Vorjase van d Jüdde em Rame van d Aktiun Reinhard zoständich wore. Singe Spetznaam woch Prädijer.

Si LääveBearbeiten

Dä us Holzheim ä Bayere stammende Hermann Michel werkde en d 1930 Joohre als Krankeflejer en ö Spital ä Berlin. Am Äng van dat Johrzeent koom hä zösamme met Franz Stangl un Christian Wirth no öt Schloss Hartheim, wo sö em Raahme van d Aktiun T4 kranke Mänsche ömbraad.

Als Franz Stangl zm Övvichde van öt Lajer va Sobibór ernannd wood, made dä Hermann Michel zo singe zweide Mann, weil hä kenne Schröppel mi hod, Lüüh ömzöbränge. Michel weed als ön Persun beschrevve, di ön schünn Stemm hod, watt häm singe Spetznaam Prädijer äbraad. Öt woch Hermann Michels Opjaav, di aakommende Lüüh dörch ön Reed z bejrösse un sö z bereuije. Dat maade hä ösu jott, dat manchmol sujar jeklatschd un jedanzd wood, wenn hä vorzalld, dat sö sich mä noch dusche möte, bevör önö schünne Deel van hän neu Lääve aavöng. Hä erklärde, dat sö no d Ukraine jebraad wöde un dat öt Dusche nüdich wör, damet kenn Krankheete en öt Lajer jeschleefd wöde. Kott no Michels Reed joove d Jüdde alle Saaache aav, trocke sich us, d Hoore woode aavjeschnedde un dann storve sö en d Jaaßkammer.

No dr Opstand va Sobibór wood öt Lajer opjelößd, un all di SS-Männer wode us öt Lajer aavjetrocke. Sö koome no Triest un sollte jäje Partisane kämpfe, wobeij jehoffd wood, dat sö dobeij öt Lääve vorleere. Züjje va Sobibór solld öt net jävve.

Franz Stangl saad em Joohr 1971, dat hä jlöövd, Hermann Michel kutt no dr Zweide Weltkresch no Äjypte aavhouwe.

Jätt z lääseBearbeiten