Erdbebe ä Christchurch em Joohr 2011

He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Zo ö Erdbebe ä Christchurch koom öt am 22. Februar 2011. Öt erreichde ön Stärke va 6,3 op d Richterskala. Völl Hüüser en d neuseeländische Stadt Christchurch jänge dobeij kapott, un Dutzende Mänsche storve.

Ö Huuß no öt Erdbebe ä Christchurch

At am 4. September 2010 koom öt zo ö Erdbebe. Öt erreichde hühtere Werte op d Richterskala, ävver dä Schade dörch dat Bebe va 2011 woch jrüüßer. Jrönd send dorä z söcke, dat öt Epizentrum, d Hauptstell van öt Bebe, en d Nöhde va Christchruch un net deep onger d Ääd loch. Usserdäm bebde d Ääd an önö Werkdach öm d Meddachszitt, dat heeschd zo ön Zitt, beij dr völl Lüüh op d Bee wore.

Wi dat Erdbebe entstängBearbeiten

Dat Erdbebe vam Februar 2011 es, su weed aajenomme, ö Nochbebe van dat vam 4. September. Ä beede Väll vorschobe sich Äädplaate, d Pazifische Plaat un d Australische Plaat.

UsswerkungeBearbeiten

Am Daach no öt Bebe wood bekannd jejovve, dat 65 Mänsche öt Lääve vorloore, no 200 wood noch jesood. Wivöll Persune vorletzd woode wore, woos an dä Dach noch kenne. Ön jruuße Zaahl va Hüüser broch zösamme, wobeij besongisch di Jebäude us Stee Schäde nohme. Sälvs Hüüser, va dönö ajenomme wood, dat sö erdbebesecher se sollde, hand jätt aav kräje. Janze Stroßezöch stänge onger Wasser, weil Wasserröhre jeplatzd wore, un an ö paar Stelle van d Stadt broche Bränd us.

Jätt z lääseBearbeiten