Zoch van d Erinnerunge

(Ömjeleit vun Zug der Erinnerung)
He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Dr Zoch van d Erinnerunge, op Huchdütsch weed vam Zug der Erinnerung jesproche, es ön Ussstellung op Räähr, di seijd öt Joohr 2007 dörch Dütschland un Poole ongerwäß es un dobeij a di Hondötdusende Kenger erinnere soll, di en d Zitt van dr Nationalsozialismus met d Baahn ä Konzentraiunslajere braad wode send un dono hän Lääve vorloore. Dozo jehüüre zm Beispell d Zochtransporte va Holland en öt Vornichtungslajer Sobibór.

Zoch van d Erinnerunge am Altstadtbahnhoff va Stolberch

Jätt va vreuerBearbeiten

Öt woch jeplant, dat dr Zoch em Joohr 2008 a 63 Bahnhöff Statiun maade un dann am 8. Mai 2008 ä Oświęcim, dat onger dr Naam Auschwitz bekannd es, si Äng vängd. Bes dohen hodde sich ävver 240.000 Lüüh d Usstellung aajekekke. Dorophen wood entscheede, dat dr Zoch van d Erinnerung och en di Foljejoohre wiir an d schlemm Zitt erinnere solld. Bes 2010 besoote övver 390.000 Persune dr Zoch.

 
Usstellung em Zoch

Jetrocke weed dä Zoch van ön Dampflock, hänger dör 2 Warels hange suwi ön ongerscheedliche Zaahl va zosätzliche Bejleitwarels. Beij d ischde Vahrte wood dorop jeacht, dat dä Zoch van d Erinnerunge mä do Statiun maade, wo Deportatiune dörch d Gestapo un d Reichsbahn stattvonge. Dobeij volchde dr Zoch kenne Wäch, däm d Deportiunszöch vröjer jevaahre wore. Als Äng van d Tuur hod mo dr 8. Mai usjesood. Dr 8. Mai jild als dä Daach, a däm öt NS-Rejiim un domet dr Zweide Weltkresch z Äng jäng.

Watt em Zoch z see esBearbeiten

Wä dörch d Ussstellung em Zoch jeehd, dä kann sich akikke, wi di Deportatiun aavleef, aajevange vam Deportatiunsbescheed, övver öt Vorlosse van d Wonnig un dr Wäch zo d waadende Zöch. Mo erveehrd ävver och, dat jädde, dä en dr Zoch zm Konzentrationslajer jevahre weed, dovör 2 Pfennije pro Kilometer bezahle mood, bezahle mood, öm dono ömjebraad z wäde. Alles weed an Beispeller va Kenger jezeechd. Ävver och d Lüüh, di vorantwortlich woore, wääde vörjestalld. Ald Beleje könne bekekke wäde.

Stritt met d Dütsche BaahnBearbeiten

Dä Vorein, dä vöör dä Zoch van d Erinnerunge d Vorantwortung övvernomm, erwaade van d Dütsche Baahn, da sö nüüß vöör d Notzung van d Jelise zaahle moote. Di soch dat ävver angisch un stald Rechnunge us. Dodörch koom öt zo Kniiß, wobeij dä Vorein saad, dat d Baahn jo damols Hömmele Jeld van d Deportatiunsopfere krääje hod. D Baahn meent dojäje, dat jedder, dä di Jleise brudd, dovör zahle moss un dat dat sonß jäje d Jlichheet vorstüssd. Em Joohr 2008 sproch sich ävver dä Vörstand van d Baahn dovör us, 100.000 Euro an ön Jüddeorjanisatiun z övverwiise. Usserdäm koome ö Joohr drop noch 175.000 Euro vöör dr Vorein sälvs.

WeblinksBearbeiten