He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Dr Sommer es nävver dr Wengkter, öt Vröschjoohr un dr Herbst enn van d viir Joohreszitte en d jömääßichde Zone van os Ääd.

Sommerimpressiun

Op d Nordhaalbkowel vängd dr Sommer am 21. Juni a un hüüd am 23. September op. Op d Südhaalvkowel välld en di Zitt dr Wengkter. Dojäje had d Südhaalvkowel dr Sommeraavang am 21./22. Dezember un weed am [21. Määz vang öt Vröschjjohr aavjölöößd.

D Längde van dr Nordsommer un dr Südsommer ongerscheed sisch jett. Dä op d Nordhaalvkowel es ö Ideeche länger ävver och jett melder als dä op d Südhaalvkowel. Dat had met d Ussrichtung van d Äädaaß zo d Sonn z do.

Wi di Joohreszitte zstand komme, zeechd dat Beldche:

Joohreszitte aen Aavhängichkeet van d Positiun van os Ääd
Joohreszitte aen Aavhängichkeet van d Positiun van os Ääd