He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Öt Vröschjoohr es enn van d Joohreszitte Vröschjoohr, Sommer, Herbst un Wengkter, di mo en d jömääßichde Zone van os Ääd vängd.

D ischde Blomme em Vröschjoohr

Op d Nordhaalbkowel vängd öt Vröschjoohr am 21. Määz a un hüüd am 21. Juni op. Op d Südhaalvkowel es dat angisch. Do weed dr Wengkter am 22./23. September dörch öt Vröschjjohr aavjölößd un vängd si Äng am 21. Dezember.

Wi d Positiun van d Ääd un d Richtung van d Äädaaß zo d Joohreszitte vüürd, zeechd dat Beldche:

Joohreszitte aen Aavhängichkeet van d Positiun van os Ääd
Joohreszitte aen Aavhängichkeet van d Positiun van os Ääd