Hääzlij wellkomme, Miss and Mister van der Roehe! Isch hann ad ding Kommentaar op Meta-Wiki jelesse unn sinn fruh dat widder eijner mieh heä am hülfe eßß! Do häßß jo ad zisch Aatikkel beärbeid oder aajelescht unn isch fingk dat schön.

Eijn Vüürschlaach hätt ij noh ze maache zer Rääschschrievung. Et jitt jo keij Räjjele heä, unn däswäjje ka_isch immer nur saare watt isch joot verstonn unn wat ned. Watt isch ned esuh joot verstunn wann do schrievs eßß: wann do Wööt zesammeschrievs, also zem Beijspill do schrievs: Edjov ävvo epoa ußname. Do fingk isch de Wööt nit. Dä Purodha hätt vüürjeschlaare dat esuh ze schrieve: Ed_jov ävvo e_poa Ußname. Da weijß ma: et weed zesamme jesproche, äwwer et sinn zweij Wööt. Kannz ja enß uußprobeere.

E schöne Jrooß ußß däm Exil: Düüvelskääl 22. Okt 2005 14:52 (CEST)

  • ish ben am probbiore. Ish han jeläse, dat mesu shrive moß dat dä Meta:Albeo et nit voshtonn kann. Nä kwatsh. Wäje demm maare_mer_ken sönderfäll. En dä Jääjent_woo mir jäts lääve weed eer klefs jeshvaad. Dat shrive fingk ish jood_un_ish_möösh su jät än dä aat vürshlare ußer dat miir natöerlish 'v' un 'w' ungeshäjde mößße, dat 'sh' met un oane shtem_brom' bruche, un nor_en_pa saache. Mir sin_ene vürshlaach am tippe un dan sul dä Purodha prudoa dat proabehalve en de atikel_op_templates erin_maache. Ish fingk dat '_' nit shön. Dat määt iwisch lange wööt in de nekßte_räj_errin un_et määt_og mi_wi_dubbeld_esu_breejde afshtend zwesche wööt_wi_wemme_ne_afshtand löaß. Och ene schööne jroos_inned ekßiil, do ärme. --Miss van der Roehe 22. Okt 2005 15:41 (CEST)

Nää, da Meta-Arbejo unn dä Meta-Raezius, di sulle drußße blivve, häßß rääsch. Unn mer mööte eijfach en Schrievschtiil finge dä_mer verstonn unn dä och angere Medmacher verstonn wann se en andere Ripoarisch Dialekt mulle. Saarisch ma. Dat brouch Zick. Tschö. Düüvelskääl 22. Okt 2005 19:16 (CEST)

  • Ish han baj dänne oponänte ens anjefroach watse överhoop veße, un ov se dann de plaatte wööter en de deutshe WikiPaedija han wöllte. -- Miss van der Roehe 22. Okt 2005 19:36 (CEST)

Boochstave jeroode Bearbeiten

Luorenß op WiKoelsch:Portal#Moohnde — do woor_e „?“ ze sinn un ish han enß jeroode dat dat en „ů“ sinn sullt. --Purodha Blissenbach 28. Okt 2005 10:59 (CEST)

Dat Zeijshe „ _ “ un dat Shreffbillt. Bearbeiten

Op lang seesh denk ish sullt mer beijm Sigge_Ußjävve dat Zeijshe „ _ “ en en <span style="text-decoration:underline"> </span> odder en en paßßende class= ömvanndelle loohße. Süsh der_enß Gerald Bostock aan, de eetße zweij Affsäz, do hann_ish dad_enß för Ußzeprobeere un Zäije med däm <span … > jemaat. Fö_ze_Tippe fingk ish dat ze ömstäntlish, allso sullt dä Wikitex dat „ _ “ behallde. Bbeijm Ußjevve aß <span … > jid_dat or_enne nommaale Ömbruch, allso käj supperlange Knubbele vun_Vööt. -- Purodha Blissenbach 28. Okt 2005 12:13 (CEST)

  • Dat fingen ish joot. Wäm_mer dat kann … -- Miss van der Roehe 29. Okt 2005 11:24 (CEST)

redirect Bearbeiten

Leev Miss, ding redirects med z.B. #redirect [[7. {{Name_Moohnd|7}}]] die loffe nit esuh. Da moßß do schrieve #redirect [[7. Juli]], sonz redirected de Keßß nüüt.

Düüvelskääl 22. Nov 2005 21:27 (CET)


Aua. Ish han doch och nuur dat Prinziip vun andere Wiggerläijdunge övernumme, di ald doa woare. Okee maach ish nit miih. -- Miss van der Roehe 22. Nov 2005 21:44 (CET)

WiKoelsch-Pooz Bearbeiten

Tachschen Miss! Ish finkg de Pooz-Sigg vill ze voll. Da ess mittlerweijl en Houfe Krooms zesamme jekumme, unn ish meijn ma sollte datt entzerre. Op ming Medmacher-Sigg hann ish en Vüürschlaach jemaat wie mer dat maache könnt: User:Düüvelskääl/Pooz. Da sinn en Houfe ruude Kweerverweijse, unger dänne könnt ma dann dat janze Jeklaafe opdeijle. Kannz op dä Sigg och jään jet veräändere, ish sinn nid esuh joot in Wikiwiki unn html unn de Tabelle ess noh nid jrad spitze. Jrooss Düüvelskääl 19. Dez 2005 12:03 (CET)

Babel-Kattejoriije Bearbeiten

Beß Do sesher dat dat en joode Idee eß, di Kattejoriije met andere Name opzeboue wi en de miißte Wikkipedijaß ? Ėsch mëijn di Name fun dä Kattejorije sinn janns_okkee, ävver wi sulle di Lück se foshtonn odder jet dren finge, di fun unnsere Shprooche nix foshtonn? Kammer di Kattejorije wėrklesh met anndere Wikkiß folėnke? -- Purodha Blissenbach 15. Mär 2006 00:52 (CET)

  • Andosswoa hann se "user xx-y", "bruiker xx-y", "Category:Users by language - Advanced Spanish", un dit und dat en frembde shrefte. Et es also su un esu ungersheedlish tsweshe de wikkipedias.
  • Mer künne de "user xx-y" op de usjeshrevvene wiggerleijde loahse. Dat wult ish ald maache.
  • Mer künne de kattejorieje met angere wikipedijas lengke un tserög. Doamet kann jede in singe shproach sööke jonn un dann en de främbde shproach väähsele. -- Miss van der Roehe 16. Mär 2006 07:23 (CET)

Wikipedia:Watt sinn Sachjrupp Bearbeiten

Wollz do da noh jet erinnschrieve? Sonz fingk isj nämlijj en ruude Link besser wi_ne komplettemang leere Aatikkel. Jröösse! Düüvelskääl 09:32, 8 Mëij 2006 (UTC)

Komish, ish hatt do jet jeschrive. Jets eset fott. Mus ish nöüj maache. Blööd. -- Miss van der Roehe 23:06, 8 Mëij 2006 (UTC)

Leev Mißß, do kannz do hollesj ish kann dat nid. Kannz do_enz op dä Sigg Vla nohluure op isch dat all rischtisch opjeschrivve hann? Düüvelskääl 21:42, 13 Mëij 2006 (UTC)

Em Radijo hallef forshtonn, jo, un en de Zejdung lesse. Enß luure, wat dä Vla he määt . . . -- Miss van der Roehe 16:03, 22 Mëij 2006 (UTC)

Hej Miss, wollze heä ou noh ding Meijnung avvjävve? Wikipedia:Bundesländor. Ding Düüvelskääl 17:41, 28 Juuni 2006 (UTC)

Schrievwies Bearbeiten

Bisher hätt he jede so jeschrieve wie hä jeck es. Zem Deijl jitt et jetz en Lautschreff die mer kaum lese ka. Op dä Houpsick hätt et ad en Klaaf drüvver jejevve, un e paar Lück vun drusse hän jemeint, mer schrieve wi in dä Pimakolei. Em Aujuss kom dä Vürschlach, für de Navijation un Lemma-Üvverschrifte de Schrievwies vun däm Adam Wrede ze brouche. Joot, de Navijation ka sich jeder esuh zerääschdäue wi hä will. Äwwer för de Lemma-Üvverschrifte moot irjenseijner entscheide wi se heiße: dä ääzte Schriever, oder noh ener Rejjel, oder ... Mir dunn dat aktuell [1] beklaave, un et wör jot wann all Lück he ihr Meinung avjävve. Düüvelskääl 20:04, 9. Nov. 2006 (UTC)

„Memorandum“ Bearbeiten

Hi,

Do häß fun däm Caesius singem Memorandum dem Manes sing Ongerschreff fott jemaat - esch kann nit jlöüve, dat dä dat hät han welle. Esch hann se dröm widdo errin jemaat. Wänn dat fokiert wooh, dann maach se widder ruß. Esch daach mer dat wöh esu eröm bäßer, wi wänn ejj_et jäz jelohße hät wie_t woh. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:47, 24. Feb 2007 (UTC)

Aua. Dat woar joot, wat De jemaat häs. Bes bedankt. --Miss van der Roehe 23:13, 24. Feb 2007 (UTC)

Ich wollt nur mal ne Gruss loss werde. -- de neue 00:43, 2. Mäz 2007 (UTC)

Belder us ming Artikele Bearbeiten

Isch benn dobei, de Belder, di va misch send onger Commons zö lahne. Ee Beld (d alt Kaat van d Inde) stammt us d dütsche Wikipedia övver d Inde. Dat Beld daarf moch bruche. Dat lahn isch ävver net onger commons. --BBKurt 18:06, 16. Jun 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

 
Doa isset alt!
Dat bruchs de och nit, dat lit doa ald, keik heä:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Sgrothen_1573inde.jpg =
commons:Image:Sgrothen_1573inde.jpg =
Dat krisse heä erin met:
[[Image:Sgrothen_1573inde.jpg|thumb|Doa isset alt!]]
wa de en de Dütsch Wikipedija oap en Beld kliks, doa kris de en Si, doa es dat Beld, un wa doa onger dat Beld shtet „Commons...bla-bla“ en em breede Kaste, un ed es en ruede Linish doa dronger, dan es dat Beld alt op Commons. Doa bruchs de mar noch de Övershref va di Si noa he kopiere, un de has dat Beld en di Si oap e Ripuaresh Wikipedija.
--Miss van der Roehe 12:12, 18. Jun 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Images - Duplication, and Missing Licensing Information Bearbeiten

Ish jëvven et nur wiggo, hee noh kütt, wodröm et jëijt. Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:32, 4. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Please take care of: Image:W-Ajken-U1.png, Image:Wikoelsch trans.png, thank you. CommonsDupeFinder 03:01, 4. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Belld-Rääschde Bearbeiten

Loor_ens hee_noh: Beld:W-Ajken-U1.png - wann_De ennfoschtannde beß, schmiiß dä ruude Kaßte fott. Enne schööne Jroß --Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:25, 9. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Houpsigk/* Bearbeiten

Han ens engktlisch de Houpsigk/* en project:Houpsigk/* ömjönamst. Dat dät nit klape met Houpsigk/Shprooche, Houpsigk/Medmaache, un Houpsick. En Houpsigk kunt mer oach nit de Noame en de Links aapase. Un da möat mer de olle #redirect Sigge Houpsigk/* fot maache wat kei Atikele sin.

Nevebei: dä wiki sät als: Dat Ömnenne hät jeflupp - Die Seite „Houpsigk/Neujishkeijte“ wurde nach „Wikipedia:Houpsigk/Neujishkeijte“ verschoben. Dat deutsch doa dren möas mer noach platt mache. --Miss van der Roehe 03:23, 28. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Jez mös me nor noach de Houpsick en project:Houpsigk ömdäufe. --Miss van der Roehe 18:07, 4. Auj 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]


Änderong am 1. Mai Bearbeiten

Ding Änderong bei dr 1. Mai es bestimmt nät schläät ävver kenne ä Stolbersch sätt "... däät hiroode". Dat es kee Stolberjer Platt. Wenn Kölsche dat schriive, dann es dat angisch. Isch ben ävver kenne, han ävver nüüß jäje ding Änderong. Ävver Stolberjer Platt bliit Stolberjer Platt. ---BBKurt 10:08, 31. Auj 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Ös nit schlemm, dat hammer nit jewos. Dat hätteder äver jän retuuch ändere könne. --Miss van der Roehe 19:32, 7. Dez 2007 (CET)Beantworten[Beantworten]

Schablon:Babel-lang-text-hsb Bearbeiten

Hallo, Miss van der Roehe. Ich habe mir gerade mal die Vorlage Schablon:Babel-lang-text-hsb angeguckt. Könnte dort bei Niveau 4 folgendes stehen:

Tutón wužiwar rěči [[:Saachjrupp:Wikipedia:Medmaacher kann Bovvosorrbėsh|hornjoserbšćinu]] na [[:Saachjrupp:Wikipedia:Medmaacher kann Bovvosorrbėsh wi enne Ejnhejmische|maćernorěčnym niwowje]].

? Leider verstehe ich die etwas komplexe Syntax nicht, obwohl ich in den sorbischen Wikipeidien die Vorlagen erstelle. Viele Grüße --Tlustulimu 16:31, 18. Mai 2008 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Das steht doch da. --Miss van der Roehe 12:36, 29. Jul 2008 (CEST)Beantworten[Beantworten]


Ön joo Idee Bearbeiten

Dat woch ön joo Idee beij d Ärdbebe jätt dronger z schriive. --BBKurt 13:23, 12. Jan 2011 (CET)Beantworten[Beantworten]

Sockepoppe Bearbeiten

Op Meta es fessjestallt woode, dat dinge Account wahrscheinlich zem Purodha jehüürt. Et es verboode, op de Wikipedia mieh wie ein Account ze jebrouche. Dröm han mer dich jesperrt. Falls do jet dobei saare wells, kanns do Ding Klaafsigg beärbeide. Falls do da Schmu drop schrievs, weede mer de Klaafsigg och sperre. Düüvelskääl 20:53, 1. Sep 2011 (CEST)Beantworten[Beantworten]