Hee di Sigg_is_op Trooßdoorfer Platt
(Sigge op Trooßdoorfer Platt)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Ene Komeet ees ene kleeijne Himmelskörper, dä in ener stark unrunde Ömlaufbaan öm de Sunn kreis. Dobei kann hä Ömlaufzigge erreiche die mieh wie 100 Millione Joore duure. Wenn su_ene Komeet en de Nöh vun de Sunn kütt, kamer_ren meistens jott an singem Schweif erkenne. Dowejen heeß hä och Schweifsteern. Dä Schweif besteht us Jas un Stübb der vum Sunnewind fottjebloohse witt un kann bees zo 100 Millione Kilometere lang werde.

Eendeeilung vun Kommete Ändere

Meh ungerscheed zwei Aarte vun Komeete:

  • Langperiodische Komeete han en Ömlaufbaan, wo se länger wie 200 Joor brooche um eeijnmol öm de Sunn ze kumme. Die kummen wahrscheinlich us dä Oortsche Wulk.

Wodruss besteht su_ene Komeet Ändere

Ene Komeet ees meistens nur eh paar Kilometer jruß un besteht us Stübb, Iis un jefroenes Jas (z. B. Methaan un Ammoniak). Meh nennt ene Komeet och dräckije Schniiball.

Bekannte Komeete Ändere

 
Komeet Hale Bopp
  • Halleysche Komeet

Hä wor dä iirzte Komeet dä entdäck wudde ees vum Edmond Halley.

  • Hale Bopp

Hä wor dä letzte joot mim bloose Ooch ze sehende Komeet. Hä wor vun 1996 - 1997 insjesamp 18 Moond am Himmel ze sehen.

  • Shoemaker-Levy 9

Dä Komeet ees 1994 in etliche Bruchstücke op dä Juppitter jestürz. De Wessenschaftler han do dolle Fotos vun jemaaht.

Unß Sunnesystem
Steern | Planneet | Moond | Aßteroiit | Kommeet | Zwerchplaneet
Sunn | Merkur | Veenuß | Ääd | Mars | Asteoridejüddel | Ceres | Juppitter | Saturn | Urranuß | Nepptuun | Pluuto | Kuiperjöödel | Eris | Oochtsche Wullək
  Mieh Aatikkel övver Weßßeschaaf & Teschnigk fingßte op dä Pooz:Weßßeschaaf & Teschnigk