Ene Zwerchplaneet ees ene Himmelskörper, dä öm en Sunn kreis, äver net dat Zeusch dozoo hät ene richtije Planneet zo sin.

Jenau han die Weßßeschaftler vun de IAU dat am 24.8. 2006 esu defeniert:

Ene Zwerchplanett ees ene Himmelskörper, dä sisch op ener baan öm ene Steern befink, över jenooch Masse verfüch un dodurch en annähernd runde Form hät, die Ömjebung singer Ömlaufbaan nit bereinich hät un keeijne Moond ees.

Bekannte Zwerchplaneete Ändere

  • Dä bekannteste Zwerchplaneet ees dä Pluuto. Seit singer Enddäckung wor hä emmer als Planneet jeführt wudde un ees jetz neu eenjedeelt.
  • Dä de Sunn am nöchste Zwerchplaneet ees Ceres. Hä fingk me em Asteoridejüddel zweesche Machß und Veenuß.
  • Am wiggste vun de Sunn entfeernt ees Xena oder och 2003 UB313, wie dä noch offizielle Name lück. Xena litt em Kuiperjöödel.

Kandidate Ändere

Et witt en nächster Zick dorüvver beroode op ed noch mieh Zwerchplaneete jitt. Kandidate dofür sin foljende Objekte:

Vesta, Pallas, Hygiea, Orcus, Quaoar, Sedna, 2005 FY9

All die jenannte sin bees jetzt als Asteroide jeführt, erfüllen äver warscheinlich die Vorraussetzunge für ene Zwerchplaneet.

Unß Sunnesystem
Steern | Planneet | Moond | Aßteroiit | Kommeet | Zwerchplaneet
Sunn | Merkur | Veenuß | Ääd | Mars | Asteoridejüddel | Ceres | Juppitter | Saturn | Urranuß | Nepptuun | Pluuto | Kuiperjöödel | Eris | Oochtsche Wullək
  Mieh Aatikkel övver Weßßeschaaf & Teschnigk fingßte op dä Pooz:Weßßeschaaf & Teschnigk