Brouwereie ä Stolbersch

(Ömjeleit vun Brauereien in Stolberg)
He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

D Ketschebursch, amptlich heecht di Ketschenburg, wor än va Stolberschs Brouwerei. Öt joov a paar en öt Stättsche. Suffe kutte de Stolberjer at immer jott. Dobei es d Ketschebursch dö bekanndste un woch öt längste Bier am maache. Bröckmanns Chris hot 1817 met öt Bier ajevange. 1985 mahde se de Ketschebursch zo. Öt luhnde sich net mii. Ävver mo kutt ön Zitt lang noch Ketschenbursch Pilz koofe. Än Brouwerei ä Münche hot dat Rezept jekooft. Ävver dat es nu vorbeij. Öt jitt ke Ketschenburjer Bier mi. An a Paar Wetschafte hange ävver immer noch Schelder va Ketschenbursch.

Völl Lüüh sahte, dat mo dat Bier mä drenke kutt, wenn mo Kopping jähr hott. Angerö krääte nett jenoch dovan. Öff öt an öt Wasser us der Baach looch? Isch kann öt üsch nett sahre.

Hü wirke di vam Wasserwerk en dat vreuer Brouwereihuus. Önnö Deel hand se avjerisse.

Su sitt d Ketschebursch hüü us

Em Joohr 2008 ändernde sich noch ens jätt öm d Ketschebursch-Brouwerei. Ön Prevatpersun koovde dat Räät op, Ketschenburjer Biir brouwe z dörfe. Seijd di Zitt jitt öt dat Biir wärm ä Stolbersch un en sing Nöhde z koove. Stamme deed öt zwar noch us Münche, ävver öt weed met dä Jedanke jespelld, dat Biir wärm en sing ald Heemöt z brouwe.

Anger Brouwereie ä Stolbersch Ändere

Nevver d Ketschebursch joov öt ävver och noch anger Brouwereie. Övver de meetste wees mo nett völl. Irjendwann maade se op, irgendwann werm zo. Un dotösche hot kenne jätt opjeschrevve.

D Vorwantschaft va Bröckmanns Chris, dä jo d Ketschebursch opjemaad hot, vong och met et Bierbrouwe a. Dat woch unjeväär 40 Joohr spiider. Önö met Vörnam H. maade jäje 1870 ön Brouwerei op. Us di wood dann spier d Brouwerei Mommertz. Wi lang di sich jehalde hat, wess mo nett asu jenau.

Önö J.Bröckmann jöhood ön anger Brouwerei. Di had spiier önö A.R. Bröckmann övernomme. Mo wees, dat se 1920 Hubät Bröckmann jehood. Wii lang di do Bier jemaat hand, kann mö net jenau sahre. Hü jiddet se nemmi.

Un dann woch do noch d Brouwerei va Katterbachs. Di vonge och so jäje 1865 a un hoote jäje 1908 öv 1919 op.

Welters hodde och ön Brouwerei ä Stolbersch. Va 1865 bes irjendwann no 1904. Da joov öt och ke Bier va Welters mi.

Di Äldere ä Stolbersch hand d Weete-Brouwerei noch nett vorjeijsse. Di joov öt op jedde Vall 1936 noch. Dö Aue sahre, dat dat Bier va d Weete lecker jewäh see söll.

Un dann woch do noch d Brouwerei Frankedahl. Do hodde se och Bier jebrouwt. Va wann a bes wann? Isch kutt öt nett örusvenge. Isch glööv, dat wees kenne mii.

Websiie Ändere