He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Bara Bröst es ö Vraueböndnes, dat em Joohr 2007 entstange es un sich ä Schwede dovör äsetzd, dat d Vraue dat jliche Räät kriije, dat d Männer hand, ovve ohne z. B. ä Schwemmbäder jo z könne.

Datei:Beach (34).jpg
Ö Räät vöör dat Bara Bröst ätreent

Watt Bara Bröst dörchsetze well Ändere

Bara Broest meent, dat beede Jeschlechter d sälve Rääte ha mösse un dat dat noch net ömjesatze wode es. Usserdäm wiißd Bara Broest dorop hen, dat dr Liiv van d Vrau en d Jesellschaff meeßd met Sex z do had, beij dr Mann dojäje net. Di Situatiune mööte jeändert wäde. Völl saare ävver, da tön Orjanisatiun wi Bäre Broest net mä dörchsetze moss, da tön Vrau ovve ohne baden jo darf, öt mööd dörchjesatze wäde, dat Männer un Vraue nakß bade dörfe.

Jätt va vreuer Ändere

Öt vong em September 2007 a, als 2 Studentinne us ö Schwemmbad en d Stadt Upsala vorwesse wode. Sö hodde ovve ohne jeschwomme. Dorophen wandte sö sich an d Rejiirung va Schwede. Dorophen jäje völl Vraue ä schwedische Schwemmbäder un schwomme do ovve ohne. Jäddes Mol woode sö us d Schwemmhall jeworpe un als Jrönd jenannd, dat Sauberkeet un Anstand liije wöd.

Em Januar 2008 erlaubde d Stadt Sundsval d Vraue öt ovve-ohne-Bade, sulang kenn anger Persune dodörch jestürd wäde.

Jätt z lääse Ändere