Die Siet is op Kerkever Platt
(mie Sije op Kerkever Platt)
unn jeschrieve wie ed jekallt wäed
(mie Sije jeschrieve wie ed jekallt wäed)

Frömmiche (och Frauminsche) sin Fraue, Minsche vum weifliche Jeschlääch. Et kann och ene Panz sinn. Frömmiche sin dat Jejedeel va Männ. Mit Frauminsch is immer eine allein jemeint. Will mer jet alljemeines üvver en Schmölzje vun „Frauminsche“ sare, dann säht mer nit „Frauminsche“ sondern Fraulück. Der een o´r angere, sät mar Frau-Lue, odder och Frollüüd doavür.

Frömmich

Frömmiche sin mar jot, für et Huus in Oddnung te haute, öm Sakes eedejelle, un für Kenger de kreje. Mit die Frömmiche spellze als Put fonge, mar laater jüt´se met se frije, en irjeswann trut´se se mar. Een jrutte Deel va die Männ seggt mar det et en crux is mit die Frömmichs. "Truu dich mar neet", segge se, wenn de in het dörp anne Thek sats un huers demm kalle.