Wikipedia Klaaf:Köbes-Wahl/Aschiif/4-9

Aktive Diskussionen

He wood övver de Fürschlähsch fö_dem Wikki sing Köbesse jeklaaf.

Äledischte Saache senn hee em Aschiif.

Veete, fönnəfte, sëxte un sibbete FüoshlaachÄndere

Jetz an de richtije StellÄndere

De Jüppsche hätt als drette Köbes vürjeschlare:

Caesius, Helesike ode d'r Manes

Düüvelskääl 15:31, 6. Dez. 2006 (UTC)

Caesius
pro:
Däm Caesius dät ich dä Köbes zotraue - ävver losse mer doch eets ens zesamme üvverläje, wie mer die nüdije Rejele henkrijje. --Manes 22:04, 19. Nov. 2006 (UTC)
contra:
ejal:
Enthaldung --Jüppsche 22:07, 18. Nov. 2006 (UTC)
Pro. Düüvelskääl 16:14, 20. Nov. 2006 (UTC)

Helesike
pro:
Däm Helesike dät ich dä Köbes zotraue - ävver losse mer doch eets ens zesamme üvverläje, wie mer die nüdije Rejele henkrijje. --Manes 22:04, 19. Nov. 2006 (UTC)
contra:
ejal:
Enthaldung --Jüppsche 22:07, 18. Nov. 2006 (UTC)

Manes
pro:
contra:
ejal:
Enthaldung --Jüppsche 22:07, 18. Nov. 2006 (UTC)
Enthaldung --Manes 22:04, 19. Nov. 2006 (UTC)

Leeven (Wä et och woo) Wäm_me ne Wikki_Köbes mieh han, domet ändot sesh bëij de Afshtemmunge nix. Mer hann bloß ëijne mieh, dä Sigge fottschmiiße kann, wann SPAM drop eß odo enne {{Müllemmer}}-Zeddel oddo dä Ingerfäij-Texx enjäve kann, wann de MedijaWikki Schriiver widdor_en nöüje Täx dobëij jemaat han. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:22, 19. Nov. 2006 (UTC)

Ben do jäje - esch well nit dat noch mieh Füschrefftemaachjer he dat sare han (Säät De Klütteboor 20:14, 30. Nov. 2006 (UTC))

Dat he stond op Wikipedia Klaaf:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän Lemmas, et jehürt ävver noh he. Dröm han ich et ömjetrokke. Lasse mer dat noch en paar Daach loufe. Düüvelskääl 18:54, 4. Dez. 2006 (UTC)

Ich weed noch ens sare, dat ich finge dat dä Caesius Köbes weede sollt. Weil: hä es em Momang dä engageeteste User un hätt immer besonnen un ohne Frack arjumenteet. Un för dat neue Interface inzeföje brouch hä mieh Rechte. Düüvelskääl 18:54, 4. Dez. 2006 (UTC)

Zo däm Vörschlag: Caesius als KöbesÄndere

Dä Purodha hät jeschrevve: Dä Caesius wood fürjeschlare meddsen en dä Deskußjohn hee un hät noch nit jesaat, ov hä well. De Waal_löüf loßß, wän hä jo jesaat hät un ëijn en Aanköndijong op de Houpsigk un de Medmaacher_Pooz jestallt hät, un dooht dann äijne Moohnd. Jeëijnisch drövver, med wi fille Shtemme ëijne jewäld_eß, wann_et knapp weed, hammer onß noh_nit. Wat ëijne medbrënge moß, dat_e övvohoup jewäält weede kann, och nit. Wä dozo jët loßß wääde well, schriiv_et op di Klaafsigk.

 • Ich ben doför, dat mer uns Message-Interface ömstelle op ene Dialek, dä besser ze lese un ze verstonn es, als wie mer dat em Momang han. Dat hät nix domet ze dun, dat ich jet jäje däm Purodha sing Ripoarische Tön hätt. Ävver mer müsse uns och ens froge: Wie erreiche mer de mieste Lück? Un ich jleuv, dat mer met däm neue Message-Interface (met de kölsche Akademie-Wrede-Schrievwies) de beste Chance han. Dat es dann die Default-Enstellung. Donevve jitt et de Möglichkeit, dat sich jeder, dä Loss un Zigg hät, en eije Interface zosammeposementeere kann. Un dat kann dann späder vun em selver un och vun alle andere üvver de Metmaacher-Enstellunge usjewählt weede, su dat hä automatisch, wann hä enjelogg es, singe Dialek en de Navijation ze sinn kritt.
 • Em Momang es nit janz klor, ov unse Purodha als Default op sing Ripoarisch Tön besteiht, die vun de mieste als "e bessje komplizeet ze lese" aanjesinn wääde. Ich dät unjään dä Köbes maache, wann et met däm Purodha kein Einijung üvver de Default-Enstellung bei de Navijation jitt. Ich denke, dat mer dat bes am Engk vum Johr klor krije. Su oder su. Üvver neue Köbese künne mer dann immer noch nohdenke un entscheide. Ävver och hee noch ens (weil et alle naslang neue Metmaacher jitt, die de Navijation un de Atikkele verwähßele. Mir jeiht et öm en öntlich dokumenteete un nohpröfbare Schrievwies en de Navijation, weil dat alle Metmaacher betriff. Wat de Metmaacher en dänne Atikkele schrieve, soll nit limiteet weede. Wann alsu dä Klüttebuur jet schrieve dät well, ... loss jonn ... et hält Dich keiner op.--Caesius 15:42, 7. Dez. 2006 (UTC)

FormalitäteÄndere

Mänchmol sin et Formalitäte, wo et jet ze nöttele jitt. De Lück sin sich em Jrund jenomme einich, ävver us enem Möckeföttche weed dann flöck ne Elefant jemaat. Domet mer dat jetz öntlich op dr Reih krije: Do steiht:<br\>

 • De Waal_löüf loßß, wän hä jo jesaat hät un ëijn en Aanköndijong op de Houpsigk un de Medmaacher_Pooz jestallt hät, un dooht dann äijne Moohnd. Jeëijnisch drövver, med wi fille Shtemme ëijne jewäld_eß, wann_et knapp weed, hammer onß noh_nit. Wat ëijne medbrënge moß, dat_e övvohoup jewäält weede kann, och nit.

Dat ha'mer ald:

 • Et jitt en Aankündijung op de Haupsigg un op de Wikipedia:Metmaacher_Pooz - domet wessen se jetz all Bescheid
 • De Wahl läuf noch bes 24.2. Dat möht eijentlich jenöje.
 • Enthaldunge weede nit jezallt. Dann jilt: Mieh Jo als Nä-Stemme nüdich.
 • Wat einer metbränge muss: Hee för die Wahl: Dat hä nit nor aanjemeldt wor bes zom 25.1.
 • Et jeiht loss, wann einer Jo jesaht hät? Ich han dat för mich (Caesius) am 25.1. (met: Pro) klor jemaat. Domet wör dat för mich am Laufe. Ich schlagen ävver för, dat dat kein Bedingung es för die Wahl.

Wann et noch jet jitt, wat mer verjesse han oder wann einer noch jet zo explizeere hät, dann sid esu jot un dot üsch explizeere.--Caesius 14:59, 31. Jan. 2007 (UTC)

 • Mer künne nit eez et Wääle aanfange un dann en Waalochdnung maache. Allsu wäm_mer ons do Jedanke dröm maache welle, mößße mer kloh hann, dat dat eez enß aanjenůmme wääde moß, un dann künne mer_et_donoh och aanwënnde. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:37, 1. Feb. 2007 (UTC)

Einspruch Euer Ehren!Ändere

Do lachs de dich kapott, datt nennt mer Camping! De Purodha eß ad no singe Wahlrejele am Usszälle. Entweder eß die ahl Wahl jültich ode et weed en Wahl widderhollt, dann äwer hätt och jede widder en neu Stimm. Hochrechnung 25.02.2007 1:50 MEZ - Mir sin all durchjefalle, wäjen "stimmberechtichte" IP's die als Atickel-Edit e Kommentarzeiche jesetz hann. *rofl* Jäjen die Wahlordnung op de.wikipedia.org sen hee die Wahle en Farce. --Jüppsche 00:50, 25. Feb 2007 (UTC)

 • Doför jidd_et jo Zick för jät ze sare. Do schriif konkret unger di Shtëll, wo dat shteijt hen: Fun minge zwei/drei affjejovvene Stemme well esch di för/jäje/Änthalldong jezallt han. Die Stemm fun däm … sull nit jezallt wäde, wëijl … ne?

Dann wäde mer ens lure, wo mer dann hen kumme. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 02:03, 25. Feb 2007 (UTC)

Ich han die unkorrekte Uszällerei zeröckjesatz. Zom eine jov et ene klore fettjeschrevve Hinwies: "Metmacher, die kei Aatikkel-Edits vür dem 25.1.2007 hatte, weede net jezählt". Dojaje hät keiner konkret ene Einspruch jemaat. Zom andere sin dubbelt jezallte kein dubbelte weil, die ahl Avstemmung doch wohl nit mieh jilt? Oder wat ha'mer jetz plötzlich fün komische Rejelunge. Purodha dat wor nit korrekt. --Caesius 07:31, 25. Feb 2007 (UTC)
Maach Ding Einspröch KONKRET un koot un aan de reshtijje Shtëlle. Lück fun Ußßerhallef möße et nohfolltrekke künne, sönß hamme bahl do näkßte Oppshtannd op Metta. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:48, 25. Feb 2007 (UTC)
Woröm besteht dä Purodha su hartnäckich dodrop, die Streichunge zo plazeere, die, wie dä Caesius plausibel erklärt hät, nit aanjebraat sin. De ahl Avstemmung es doch wall nit mieh maßjebend. Dat hät dä Caesius ävver och klor jeschrevve. Wann dat nit stemmp, dann jehööt dat hee beklaaf. Hee es de Klaafsigg. Un dat weed hee sulang beklaaf bes mer Klorheit han. Ich ben jäjen en Terminsetzung, wa'mer domet fäädich sin. Woröm op eimol die Iel?--Jan Wellem 19:39, 25. Feb 2007 (UTC)
Bitte, maach Dinge Ennwand jäje oder för en beshtemmpte Stemm KONKRET aan de Shtell, wo se hen jehööt. Et eß alld su schwieresch jenooch. Med pauschale Frore woröm, wat dä Caesius jet plausibel äkliert hann sull, dat kann esch nit beanntwode. Wenn De mier enne Jrond saare kanns, woröm De noch mieh Zick bruchß, Dinge Ennspröch opzeschriive, solls De di Zick jään hann. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 21:15, 26. Feb 2007 (UTC)

Konkrete Hinwies zo dä zweite Wahl, die am 24. Febr. 2007 öm 23:59:59 zo Eng jejange esÄndere

Metmaacher CaesiusÄndere

DoförÄndere

 • 7 blaue - all sin jültich

Dä Manes un dä Jan Wellem han sich bei dä zweite Avstemmung eindeutig för Pro jeäußert. Wä jetz die ahl Avstemmung noch för jültich hält, dä muss dat erkläre.

DojäjeÄndere

4 blaue un 4 ruude un 2 IPs

 1. Dä Fiese Möpp hät zigg em 30. Juni 2006 nix mieh jeschrevve. Am 24.2.2006 weed hä widder aktiv.
 2. Dä 84.60.2S9.123 hät dreimol jearbeid: am 18. April 2006, 15. Dez. 2006 un jetz widder am 23. Februar 2006
 3. Dä Klüttebuur hät diss Johr nor am 23. Februar de Wahle jemaat.
 4. Dä Satansbraten hät keine richtije Atikkel-Edit - weed nit jezallt
 5. АЮЯ wor letz Johr an drei Dach aktiv, weed diss Johr am 22.Febr aktiv.
 6. 145.254.120.144 kütt eets am 24. Febr.2007 op de Bühn - weed nit jezallt
 7. Cc-cc kütt eets am 24. Febr op de Bühn - weed nit jezallt
 8. 145.254.122.16 kütt eets am 24. Febr op de Bühn - weed nit jezallt
 9. Zapper Anton kütt eets am 24. Febr. op de Bühn - weed nit jezallt
 10. Miss van der Roehe hät noh Meddernaach avjestemp - weed nit jezallt

ErjebnisÄndere

7 doför un 4 dojäje, wobei die vier för mich kein Fäll sin, die die Pro-Stemme opweeje künnte, wa'mer sich de Aktivitäte beluurt. Ävver och wa'mer die vier zällt es dat Erjebnis för mich eindeutig Pro. Oder sitt dat einer anders?

Wann ich de Zigg finge, maach ich noher de nächste Statistik. Vielleich künne mer e Gentlemen-Agreement treffe? Dat mer nix ungernemme, wat dä Status vun dänne Kandidaate aanjeiht, weder hee en ksh noch noh drusse, bevör dat hee nit jeklärt es? Künne mer uns op dä Minimalkonsens winnichstens einije?--Caesius 12:35, 25. Feb 2007 (UTC)

Ich han jetz dat Janze ens esu opbereit, wie ich mer dat vörstelle.

 1. Et jitt en klor Vereinbarung, dat ohne Atikkel vör dem 25.1. nit jezallt weed. Ich darf häzlich doröm bitte, dat zor Kenntnis zo nemme.
 2. Die ahl Avstemmung kan doch wohl nit jelte. Ich darf jetz et letzte Mol häzlich bitte, dodrop entweder ene vernönftige Enwand ze bränge oder de Finger dovun ze losse, vun Saache die richtich un för Normalsterbliche klor sin. Dankeschön. --Caesius 21:53, 25. Feb 2007 (UTC)

Hölp beim Jraadtrecke: Dat die aanjeeblich "dubbelte" kein Dubbelte sin, weil de ahl Avstemmung nit mieh jilt, es och jleuv ich och däm Purodha klor. Es et nit esu? Hä hät bestemmp noch kein Zigg jehatt dat jraadzetrecke. Wann hä hück noch jet anderes aanpacke well, weede ich im beim Jraadtrecke helfe.--Caesius 10:06, 26. Feb 2007 (UTC)

Ich han et jraad jetrocke. Bevör dä Pereretep jetz widder noh drusse läuf un (anstatt dat hee ze beklaafe) drusse jet verkünd, wat nit stemp: Hä soll sich widder avräje. Et es nix anderes passet als dat jet richtich jestellt woode es. Et jov (usser dänne Streichunge vun de aanjeblich "Dubbelte") kein andere Markierunge. Dat unavjestemmte Kapottmaache vun Pro-Stemme es jetz vermiede woode. Jetz ha'mer en klore Trennung vun Avstemmung un Uswertung.--Caesius 14:13, 26. Feb 2007 (UTC)

EnverstandeÄndere

Ich ben met däm Düüvelskääl sing Uswertung enverstande. Ich ben doför dat die Werte als Erjebnis jenomme weede. Die Streichunge vum Purodha sin zo entferne. --Caesius 09:06, 26. Feb 2007 (UTC)

Hadder ad et neuste vun Meta geläse?Ändere

Requests_for_permissions_Ripuarian_Wikipedia

Zitat Aanfang
Ripuarian Wikipedia
I request sysop and bureaucrat access removal.)

ksh:User:Düüvelskääl promoted his mate ksh:User:Caesius a bureaurocrat against a voting result. A new voting was held with the result to dismiss ksh:User:Caesius. A voting is going to dismiss ksh:User:Düüvelskääl. ksh:User:Caesius keeps altering the voting page against him and does not want to accept the result. 1/2 a day ago, ksh:User:Caesius has write-proteced the voting page against his friend ksh:User:Düüvelskääl with an edit comment: "to create some piece and quiete for him until we have changed the rules" - in his favour, one must be afraid. --Peterretep 21:16, 25 February 2007 (UTC)

A German steward should dig into this i am afraight. Effeietsanders 22:17, 25 February 2007 (UTC)
 • The voting page has been unproteced by ksh:User:Caesius again already, so the complainant can vote now. (Update: it seems, he did already)
 • I think, the edit comment should be understood/translated differently. - The voting process to dismiss ksh:User:Düüvelskääl as a sysop+bureaurocrat was initiated few days ago, and since today, we have another process going, so as to revise and establish new/better voting rules. - Unfortunate timing.
 • Wether or not ksh:User:Caesius was elected in the repeated voting process is under debate (unclear votes, some deny certain users rights to vote momentarily, etc.) there is still time left to complain, complaints are not processed yet, so the result "not elected" is not final yet. Currently, the phase to rise complaints is set to end Tuesday midnight (UTC).
 • I don't see need for action any time earlier, and likely not thereafter. --Purodha Blissenbach 22:48, 25 February 2007 (UTC)

Zitat Engk
--Jüppsche 10:12, 26. Feb 2007 (UTC)

Jäjendarstellung: De Falschmeldung: "A new voting was held with the result to dismiss ksh:User:Caesius." es en de Welt jesatz woode. Et es en jod Jewende, dat mer en Rääch op Richtichstellung hät, wann jet verkehtes veröffentlich woode es. Ich han deshalv alles wat als "Vorverurteilung" vun minger Person aanjesinn weede künnt us dä Avstemmung erusjenomme, Wä en andere Bewertung vörnemme well als vörjeschlage, darf dat jään bejründe. --Caesius 12:33, 26. Feb 2007 (UTC)

UhrziggeÄndere

Enn Förschlach eß jemaat woode, mer sullte enne Medmaacher med paa afjejovvene Shtemme öm 120 beß 180 Sekunde ußschleeße indämm mer als „Jrund“ aanjävve, mer däte ävver de Uhrzick fum Rhingland nämme.

 • Doför shpresh:
  1. Mer künnt jlöüve, uns Medmaacher kumme schwerpunk_mäßejj_uss_em Rhingland, un dröm künnt mer esujaa aannëmme, ville wunne (noch, widder) do.
 • Dojäje shpresh:
  1. Es dat ööhnzwo förher esu aanjeköndesch?
  2. Bėijm Shpëijschere weed de ßööverzick (UTC) zom Dokkemänteere jenomme.
  3. Ed_eß unnüdesch ömshtändlesh
   1. Bëijm Ömreschne moß mer weßße, ob mer jrad Sommer- odder Winterzick hatte.
  4. Ed_eß nit jerääsh
   1. En dä ëijne Ömshtällong weed en Shtond dubbelt jezallt, de Zick zom Affshtemme shtëijsh
   2. En dä anndere Ömshtällong weed en Shtond ußjeloohße, de Zick zom Affshtemme eß kööter
  5. Ed_es lang nit ußjeschloße — fellëij jrad en schlääschte Moddem_Lëijdong odder enne lahme Zojang zom Netz, oddo enne muxijje ßööver äwesch, dä einen drëij Mool [De_Sigk_affshpëijschere] kleckke löht, ih dat_err_et määt — dat dä Befääl oddo Klėck zom Affshpëijsherre noch uß de aahle Shtond wooh
  6. Fö ming Jeföhl eß dat wäje dä paa Sekonde — mieh en Ußreed, wie enne Jrond.
  7. Mer hann Medmaacher (wo ijj_et wëijß) ußßohallef fum Rhingland, en Bällin/Potsdamm, Nederland, Itaalije, de Schwëijz, — en Irrland, Neuseeland, Japan, bëij_de_Ammiß, en Rußßland — de läzde Jropp hät beschtemmp nix med de Zick en Meddel_Europa am Hoot.
  8. Wolle mer werklejj_esu klëijnlėsch sinn?

Isch möösch dat nur dann esu maache, un künnt dat nur dann, ävver ėmmer noch mem schläächte Jeweßße, wäje dä paa Sekonde, jäjeövver Jedem un noh Drußße fo_tredde, wann isch 100% secher bejrönde kann, dat dä Medmaacher ömm dänn et jëijt, janz secher wohr, dat 23:00 UTC un nit 00:00 UTC (oder felleisch noch jet andoß) sing Zick för et Wääle öm jewääse sinn sull, un këijn tëschnesche Probjeme do wohre.

Wäm_mesch jäz Ëijne do_fun övverzöüje kann …

Wänn dä Ennsproch_määcher jëz nit mieh övverzöüsh eß, ha_sch nix do_jäje, wann hä di Ennshprösh widdo fun dä Köbes-Wahl-Sigk nimmp. (Nää   sch_däät mėsh fröüje, da wööhr_esch flöcker fäädesch) --Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:57, 27. Feb 2007 (UTC)

"Wolle mer werklejj_esu klëijnlėsch sinn?" - Dat säät d'r Richtije! --Jüppsche 16:09, 27. Feb 2007 (UTC)

Alsu, wat maache mer ? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 02:10, 28. Feb 2007 (UTC)

Dubbelt affjeshtemmpÄndere

Et sinn divärrse Ideeje jekumme, wi mer sesch „krejatief“ met dä dubbelt un drëijfach affjejovve Shtemme ussenannder sëzze un se en de ëije Täsch krijje   kann. Minge Standpongk em Momäng:

 1. Et eß wi em rishtijje Lääve, ene Shtemzäddel med_ennem Krüzzje zo_fill eß onjöldish un weed nit jezallt.
  • Äwer bei e ner Neuwahl kritt mer och e neu Zeddelche, un dann hätt dat Zeddelsche nur ee Krüxje! Em richtije Lääve weed och jeheim jewählt, un kann sich kee Klübche zesammeklingele, dat noch kuurt vür Zwölef affstimme jeht. --Jüppsche 23:18, 27. Feb 2007 (UTC)
 2. Ish donn nix ëntschëijde em Senn fun dat künne mer nëmme, un dat lohße mer unger der Desch falle — dat määt och sönß këijne bëijm Ußzälle, wëijl et nit jëjt, enne Anndere kann dat nit ëntschëijde, un darref dat nit ëntschëijde, wat dä Affshtemmer jemëijnt hann künnt.
  • Ußer en dä Fäll, wo di dubbelte un mihfache Stemme et sëllve saare, do weede se zo ëijne zosamme_jefaßß oddo nur ëijne fun jezallt.
 3. Woröm trekke di Ajomännte med „eetse Dorrschjang, zwëijte Dorreschjang“ nit?
  1. Bovve övver jede Affschtemmungs_leßß shtëijt, mer soll övverprööfe: Eß dat, wat do ald shtëijt reschtesch övvonomme? Wä_t hätt jedonn …
  2. Bovve övver jede Affshtemmongs_leßß för der zvëijte Dorschjang shtëijt jannz kloh: „Häs do vürher avjestemp, schriev dinge Stemme bedde noch ens op.“ Also nit: „Do moß!“ oddo: „Di ald do sinn/wohre jällte nit mieh!“ und die ald affjejovvenne Shtemme sin och nit uß_jeschresche oddo ëttwa fun dä Sigk fottjenomme woode. Su moot Jede_ëijn, dä drop luuerte un sing Stemm fund, jlöüve dörrve: „Ish moß nix donn (Kann, moß ävver nit)“ un sesh drop folohße dörrve, dat sing Shtemm beshtannd hann wööd. Dat moß dann ävver för alle Shtemme esu sinn.

Dat kann ish för de Medmaachere, di affjestemmp hann, un noh Drußße esu fotredde.

Wäm_mesch fun jät anndoß övverzöüje kann …
--Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:54, 27. Feb 2007 (UTC)


"Häs do vürher avjestemp, schriev dinge Stemme bedde noch ens op" es en klor Aufforderung noch ens avzestemme. Do jitt et nix ze deutele. Ding Interpretation es weltfremp. Datte die ahl Wahl för jültich häls ... un die PRO-Stemme em Februar kapoot mähs ... zeich dinge destruktive Charakter. Do mähs de Pro-Votes kapott, die normale Lück för richtig aansinn. Hät irjenseiner verlangk dat die dubbelt jezallt weede? Wie dat die Lück, die dat beurdeile müsse, ze sinn krije, häste jeschick enjefädelt: „Dubbelt avjestemmp“. Dat mer dat och anders sinn kann, dat weed nit jesaat. Nä ... dat schrieve mer nit op Wikipedia:Köbes-Wahl, dat et zwei Wahle jov un dat die Datumsaanjaabe zo zwei Wahle jehüüre

 • En widdohollte Waal, wo klooh es, dat wä alld affjeshtemmp hat, fö jewöönlesch nit anndos stemme weed, wi dofür.

... nä wat wör dat schlemm ... do künnte jo e paar Köbese bei erus kumme.

 • Dä Düüvelskääl hät jo och nur a paa Köbeßße un enne Bürrokraat jemaat, di nit eruß jekumme woore. Enne aanshtänndije Minsch löht sujet nit med sesch maache.

Die Information dummer op en Klaafsigg verstecke, domet et nit bemerk weed. Dat es ärsch donevve. Et es äkelisch wie de Dominanz vum Purodha uns engascheete Metmaacher schikanneet. --Jan Wellem 22:32, 27. Feb 2007 (UTC)

 • Wäät schikkanneet he?


Leeven Jan Wellem, ish jlöuven, Do häß mesh nit janz akkeraat foshtannde. Nattörlesch eß dat en Oppforderong, norr_enß affzeshtemme, övvohoup këij Frooch. Ävver et en Frooch moßß mer dadd_esu foschtonn, dat mer norr_eß Affshtemme moßß? Un do mëijnen_esch, nää. — Süsch, di Daach shtunnte se he fü_em Suppermaat, „Tun Se ma bitte hier unterschreiben, wir sin gegen die Verlängerung der Atomkraftwerke“ - en klore Oppforderong zem Ongerschriive. Woröm hann_ijj_et nit jedonn? Mer mößße dä Minsche zojeschtonn, dat_se_t als_en Möschleschkëijt un nit alls_enne Zwang oppjefaßß han. Wäje enne jannz nomaale, Aat e Woot zo foshtonn, künne mer nit en Shtemm nit jällde lohße. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 14:14, 28. Feb 2007 (UTC)

Avlenkungsmanöver met neu Wahl-Rejele, die jetz nit jebruch weedeÄndere

Purodha: Loss die Avlenkungsmanöver. Neu Wahl-Rejele han met dä jetzije Wahl nix ze dun. Dat es Verwirrtaktik. --Jan Wellem 22:32, 27. Feb 2007 (UTC)

 • Jou, et beßß es, mer krijje nie räjelle, do künne mer onß iiewisch shtrigge. Moß dat schön sinn.

Wä darref affshtemme?Ändere

 1. Dä Wahl_Oproof för jede vun dä 4 Waale säht kloh, dat mer këijn Räjelong jetroffe hann, wä afftestemme darref = wämm sing Shtemm zällt. Dat eß allsu kloh, dat jede affshtemme kann, un jezallt weede moß.
 2. Beijem Widderholle hät dä Düüvelskääl
  1. e foheeht Dattom aanjejovve (24.2. In dubio, pro reo! --Jüppsche 18:37, 3. Mäz 2007 (UTC))
  2. Ööhnz jët met Edits behoup.

Dat hät Konsquenze:

 • Uns zwäijte Waldorschjang hät nit de Affshtemmong widderhollt — et wore jo anndere Bedingone. Allsu es dä Versooch en der Emmer jejange un aan un för sesch nit jölldesch. Kam_mer jäz dat war debëij eruß jekumme es doch noch bruche, un dä Oppwand rette?
  • Ish denken, nää. Wä der zosäzzlijje Täx fum Düüvelskääl jelässe hatt, hät felleijsch afjestemmp, wänn hä jewoß hät, datt_err_et ëijentlich kunnt. Suja joot mööschlesch, dat mer dofun nie erfahre. Et jitt allso kein Möschleschkëijt, met dämm Äjepniß, wat mer jäz hann, jët aanzefange, de widderhollte Waal es onjölldesch.

Allsu mößße mer di Waal norr_enß nöü affhalde — Opjepass! Janz besönndoß Äänz — Mer sollte OP KEINE FALL beß dohen övver Räjelle nohdenke, Mer wolle jo noch Jeläjehëijte for zem Shtrigge behallde. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 02:10, 28. Feb 2007 (UTC)

Steward RatschläächÄndere

Op di Frooch, op mer dat Miss van der Roehe erußtrixe künne, domet dä Caesius, zom Bëijspell, alß zom Wikki-Köbes jewält jeddle darref, meijnte se, mer künnte esu jät beschleeße. Mer sollte ävver drop luure, dat bëij esu jët de Affstemmongsräjelle jenou ennjehallde wööte, roode se onß. LOL — Affschtemmongßräjelle mööte mer vellëijsh dann doch enß drövver nohdëngke? Och nöö. 16px wi doof.

Mer könnte natörlich och övver jede ëijnzelne Shtemm entshäije, ob mer se zälle wolle. Och dat wöhr en joode Idee ohne Räjelle ze donn, domet mer uß dämm Affshtemm womööschlesh ni widder eruß --Purodha Blissenbach (Klaaf) 02:10, 28. Feb 2007 (UTC)

Wäm_mer onß nit ëijnesch wääde künnte, wi ußjezallt weed, künnt_mer jo felleijsch met „wat wöör wänn“ ußzälle, un mer krääd_eruß, dat doch en Ënshëijdong jefalle wööh, dann wöß mer bloß de Shtemme_Zaal nit.

Wäm_mer onß nit ëijnesch wääde künnte, wi ußjezallt weed, un domet dann et Äjeepneß och nit kloh wööh, dann mööt enne Bürrokraat saare, et bliif alleß bëijm Allde.

Wann mer ald en Affshtemmung ömmjesaz hann, di nit jölldesch woo, oddo fokijet ußjezalld_odder wat och emme, do mööt mer wall sare „nit jewähld_eß nit jewählt.“ Unß Bürro_Kraade wöre do_för do, de Wönsch fun de Communitiy, de Jemëijnschaff, ömzesäzze, un wo këijn kloore jemëijnsame Welle ze sinn eß, do wöö dann och nix ze donn.

Bürrokraate ier ëije Mëijnong hätt, en dämm Zosammehang med dänne iere Roll als Bürrokraate, nix vorloore, un këij Roll ze shelle. Nevvebëij, di ëije Mëijnong künnte de Bürrokraade joo, wi jede project:Medmaacher, en Dißkeßjohne un bemm Affshtemme explezėerre. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:15, 22. Mäz 2007 (UTC)

Me hann äwer och keen öörntlich jewählte Bürokrate, sondern nur Köbesse, die ihr Wahl zom Köbes gleichzeitig zor Wahl als Bürokrat interpretiert hann, un sich donoh "á la Napoleon" selefs zom Bürokrat jemaat hann. --Jüppsche 23:21, 22. Mäz 2007 (UTC)
Dat wör täschnesch jaa_nit mööschlesch. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:27, 22. Mäz 2007 (UTC)
Jenau deshalef beß de jo och nur kommisarische Bürokrat. --Jüppsche 23:35, 22. Mäz 2007 (UTC)

Keen Wahlordnung äwer en WahlbedingungÄndere

Et weed en Frooch jestallt, dat me keen Wahlordnung hätte. Me hann äwer en Wahlbedingung. Die Bedingung eß: Atickel-Edits vür'em 25.01.2007. Dat bei der Wahl keen IP's jewertet weede dürfe, sollt eijentlich selbstverständlich sin, denn me kann e ner IP ungerstelle, dat se zweimol affjestimmt hätt: Emol aanjemeldt als Metmaacher, un et zweite Mol unaanjemeldt als anonyme IP. Aan die Hääre Bürokrate Purudha un Düüvelskääl: Sed e su joot, un doot die Wahl unger dämm jeschilderte Sachverhalt noch ens usszälle. --Jüppsche 13:19, 28. Feb 2007 (UTC)

Woröm ich jäje dä User:Jan Wellem als enne Köbes fum Wikki benÄndere

Isch wollt misch jo eruß hallde, un kein Stemm affjäve. Ävver med einem, dä Annder Lück onger Drock säz, öm sing Fürshtellong dorschzebrenge, jeiht dat nit. Süsch hee:

Schaad, dat die Wahl nit länger dooht, süns künnt_mer noch drövver schwaade, esu eß jetz eetß ens de Zick ze koot. Fėlleijsch krijje mer dat jo ußjerühmp, un dann kann_er norrenß aantredde, wann hä well, wann hë Wal wäje minge Jäje_Shtemm jäz nit jewennt. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:46, 1. Mäz 2007 (UTC)


Isch ben dodrüver jeje esu en Fiesischkeite, wie dat mer am Rhing ald öm 11 Uhr Meddernaach han suollte. Jungs, sidder Üsch nit ze schad förresu jet? Dröm hätt hä jo ming Schtemm ochnitt kreeje könne. --Sabine 11:39, 3. Mäz 2007 (UTC)

De caesius hät domett anjefange. Dat kunnt mer füer der Wahl jo nitt weßße. Et süüt jo nid donoch uß, dat de caesius enne Blomepot jewonne hätt. Ming Schtemm hät hä nit kreeje, nitt für, nit jeje. Wenn Ehr ävver jetz med all däm Jedöhns un hin un her un einschpruch euer ehren Verzell doch drop erus wollt, dat he dorschkumme soll, dann dooht enß beröksischtischje, ming Toleranz hätter hück nit mieh. --Sabine 14:02, 3. Mäz 2007 (UTC)

Mädche, ich jläuf do verwääselst do jätt. Hee die Uhr lööf op d'r Zick von London (UTC). Un wenn et en London 0.00 Uhr (UTC) eß, dann eß et am Rhing schon 1.00 Uhr (MEZ). Woröm sollte me en Stimm jelde losse, die "Nach Schließung des Wahllokals" affjejowe wudde eß, dat andere Schmölzje arbeit doch noch met vell widderlichere Meddele: Zerplöcke un Kommentierung von d'r Einspröch un zoletz polemische Vandalismus.

Wemmer hee die Affstimmungsrejele von de.Wikipedia ze Jrond lääje dääte, dann wören ussschließlich die Persone stimmberechtigt, die och zor Wahl stonn. Un wenn de User:Purodha op de.Wikipedia Einspröch interpretiere bzw. kommentiere däät, flösch hä do en hüxtem Boore eruss.

Watt für'e Spill dä User:Purodha spillt, eß doch durchschaubar. Ze-iersch wehrt'e sich met Hängk un Föss jäjen e Default-Interface, dat jeder läse kann, un jetzt versök'e die Usszähllung von d'r Wahl en de Läng ze trecke, jo selefs ze manipuliere. Weil de User: Jan Wellem, jenau wie mir, die Schnüss opjemaat hätt, kräät'e „kuurt vür Zwölef“ vom User:Purodha noch en Jäjejstimm rinjedröck, weil dat Schmölzje et Polever ad bei de Enthaldunge verschosse hatt. Alsu Atickele schriewe (keen Stubs)!--Jüppsche 18:49, 3. Mäz 2007 (UTC)


Jüngelsche, schtell Disch nit aan. En de Deutsche Wikipedia wööz De nit der Admin spille dörfe ohne dat De eez enß 2/3 fun de Shtimme un winnichstens 15 Shtimme hinger Der hätß, un do jöövet beschtemp kejne Puroda, dä Disch dat Moonat för Moonat maache leut! Maaen nur öendlisch schlääsch dofüer, dat zeisch Karakter. --Sabine 10:32, 10. Mäz 2007 (UTC)


Leev Mädche, en de.wikipedia wör selefs de User:Purodha weder Admin noch Bürokrat. Me hann hee ca. 150 Aanjemelte un ca. 10 Lück die rejelmäßich schriewe. Bei de.wikipedia weed me och iersch zor Wahl zojelosse, wenn me Atickele jeschriwe hätt. Woröm sollt dann hee jeder Wähle dürfe, dä noch net ens Platt sprich, jeschweige schriewe kann. Öwer dä Benämm vom Puroha kann sich jede selefs e Bild maache. Komm'e nu jonitt met Charakter! --Jüppsche 11:06, 10. Mäz 2007 (UTC)

Na, kleine Goseph, ding Platt es ävve och jot med Huh-Deutsch Wööter dorchsatz! --De Klütteboor

Verwirretagtikk Nummer 71241Ändere

Revision as of 00:03, 25. Feb 2007 Datt is de version tirek nach de Abstemmung.

Da is datt ---Metmacher, die kei Aatikkel-Edits vür dem 25.1.2007 hatte, weede net jezählt---. fätt jeschrieeben un janz däutlich ze seehe, tirekk wemmer die seit aufruuf. Lasst euch nit veräppelle. De Abstemmung wird mannipuliert!


ROTFL! Mine Förrednech Jüppsche, dä sich net ze erkenne gevve well, is uss am andriete! ROTF!
Hee is de Woachheit - ich hab dat esu wie et dor angezeig is, von de Siet woch hä uss nennt - ROTFL!

=== Fönnefte Füschlaach Helesike ===

De Wahl weed vum 25.1. bes 24.2. widderholt. Häs do vürher avjestemp, schriev dinge Stemme bedde noch ens op.

Dooht Ühr Mëijnonge övver dä Fürschlaach op di Klaafsigk. Dä Helesike wood nit fürjeschlare meddsen en dä Deskußjohn hee, ävver för inn jeshtemmp, un hä hät noch nit jesaat, ov hä well. De Waal_löüf loßß, wän hä jo jesaat hät un en Aanköndijong op de Houpsigk un de Medmaacher_Pooz jestallt wood, un dooht dann äijne Moohnd. Jeëijnisch drövver, med wi fille Shtemme ëijne jewäld_eß, wann_et knapp weed, hammer onß noh_nit. Wat ëijne medbrënge moß, dat_e övvohoup jewäält weede kann, och nit. Wä dozo jët loßß wääde well, schriiv_et op di Klaafsigk.

Esch han di ald Shtandpungk en dä Sigk met dä Deskußjohn jeschrevve hann, us däm Düüvelskääl singe Kopie he erinnkopeet, ävver ob_esch dat all reschtesch opjeumme un foshtannde hann, do be_esch mer nit sesche, sidd_esu jood_un luuod_et norrenß dorrsch! -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 06:27, 7. Dez. 2006 (UTC)

Enn vom Zitat


Nix mit Aatikkel-Edits !
ROTFL! - Un so woach et am Begenn von de Wahl! - ROTFL!

=== Fönnefte Füschlaach Helesike ===

Dooht Ühr Mëijnonge övver dä Fürschlaach op di Klaafsigk. Dä Helesike wood nit fürjeschlare meddsen en dä Deskußjohn hee, ävver för inn jeshtemmp, un hä hät noch nit jesaat, ov hä well. De Waal_löüf loßß, wän hä jo jesaat hät un en Aanköndijong op de Houpsigk un de Medmaacher_Pooz jestallt wood, un dooht dann äijne Moohnd. Jeëijnisch drövver, med wi fille Shtemme ëijne jewäld_eß, wann_et knapp weed, hammer onß noh_nit. Wat ëijne medbrënge moß, dat_e övvohoup jewäält weede kann, och nit. Wä dozo jët loßß wääde well, schriiv_et op di Klaafsigk.

Esch han di ald Shtandpungk en dä Sigk met dä Deskußjohn jeschrevve hann, us däm Düüvelskääl singe Kopie he erinnkopeet, ävver ob_esch dat all reschtesch opjeumme un foshtannde hann, do be_esch mer nit sesche, sidd_esu jood_un luuod_et norrenß dorrsch! -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 06:27, 7. Dez. 2006 (UTC)

Enn vom Zitat


Dem sing Verwiiretdagdikg! ROTFL 162:246:103:184 15:31, 2. Mähz 2007 (UTC)
 • [Metmacher:162.254.123.210|162:246:103:184] 15:31, 2. Mähz 2007 (UTC) will keen Klaafsigg hann. Noh em Logboch die jliche IP 145.254.xxx.xxx, die diss Naach de Wahlsigge "vandaliert" hätt! --Jüppsche 18:06, 2. Mäz 2007 (UTC)

Langsam läse!Ändere

Vorsich met Ungerstellunge! Bevür de User:Purodha die Sigg neu sorteet hätt, stond dat janz, janz bowen. :-|

(Zitat)
Bei ene Köbeswahl sull eeijnem oder och mieh Medmaacher där Auftrach vun alle Medmacher jejowwe werde, sich öm die Daatebank ze kümmere. Dat bedück ene Köbes darf Artikkele lösche, Medmacher blockiere oder ähnlische administrative Saache mache.

Opjepaß: ein Metmacher wor net d'accord met de letzte Köbes-Wahle (vierte bes sibbete Vürschlach). Hä meint, ich hätt de Stemme net richtich jezählt. Ich schlare vür, mer reppeteere die einfach. Dat heiß, weil de Metmacher am 25.1. Stunk jemaat hätt, losse mer die Wahl noch ens bes zem 24.1. loufe. Metmacher, die kei Aatikkel-Edits vür dem 25.1.2007 hatte, weede net jezählt. Wer vürher avjestemp hätt, weed jebete, singe Stemme noch ens opzeschrieve. Düüvelskääl 17:12, 27. Jan. 2007 (UTC)
(Zitatengk)
--Jüppsche 18:06, 2. Mäz 2007 (UTC)

8. VörschlachÄndere

Dr 8. Vörschlach hadder jo verjesse!

jeschrevve öm 14:53 am 8. Määz 2007 fun 145.254.120.180, nohjedrare --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:36, 10. Mäz 2007 (UTC)

 • Joh, do häß_De rääsch. Dä aachde Fürschlaach eß nit foloore_jejange, dä woodt nie jemaat. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:36, 10. Mäz 2007 (UTC)

Este Dorschjang wider zeijeÄndere

Er hat der 1. Wahldorschjang widerhollt un äver nit mieh op de Wahlsig drop. Ich fingk dat nit jot. -- De Klütteboor 13:35, 21. Mäz 2007 (UTC)


 • Leeve De Klütteboor, dat hee eß e Wikki, do kann jede med_maache, un dröm kannß De Der Dinge Wonsch sëllver erfölle, un övver dä widdohollte Waaljang oppschriive, wat Der noch fäält. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 10:42, 22. Mäz 2007 (UTC)

Hammer jemaat. Do haderret en jrou. --De Klütteboor 14:34, 23. Mäz 2007 (UTC)

Eckshe zom SchwaadeÄndere

(weed demnäx ömjetroccke op di Wikipedia Klaaf:Köbes-Wahl/Aschiif/4-9)


Einspruch jäjen die Usszählungswieß vom PurodhaÄndere

 • Heemet läjen ich jäjen die jesamte Usszählungswieß vum Purodha form- un frissgerääsch Ein- un Widerspruch en, weil hä die Stimme ohne Berücksichtijung vun dä Wahlrejele (Stimmberechtijung) ussjezallt hätt. --Jüppsche 21:50, 25. Feb 2007 (UTC)
   
  • Leef Jüppsche, övverlääsch Der doch enß, wat Do met mer määß. Ich lessen Dingen „Einspruch jäjen die Usszählungswieß vom Purodha,“ froren mich, wat isch jëz donn sull? Isch kann med esu enne Pauschal-Ußsare „jesamte Usszählungswieß“ nix aanfange. — Esch luuren mer jeden Edit aan, dä op en ennjedraarene Shtemm jeföhrt hät, op_e och fun dämm eß, dämm sing Ongerschreff do shtëijt, odder of dat Orjinal fun woh kopeet woh, wo dadd_esu eß. Isch erwaaden fun Üsh, dat Er mer saat: „Ooo nöh, do shtëijt minge name op Nommer 3, avver isch han dä do nit henjeschrevve.“ Odder: „Esch hann am 32.1.2007 ming Stemm för dä Kung-Fu affjejovve, ävver nu eß_ße fott!“ — Esch moß handelle künne, also weßße wat esch donn sull. Ich kann dröm_med Dingem Bëijdraach nix aanfange, wëijl esch nit druß weßße kann, wat ze donn eß. Esch wäden inn dröm als_enne Ußdrock fun Mëijnong un Shtemmong behanndelle mößße, un weed_en op di Klaafsigk ömtrekke. Bedde foshtëij mesch, un schriif mer di Stemme op, wo De mëijnß esch hätt jët oversinn, odder mesch fodonn und wat, woröm, uew., dann weed esch mesch dröm kömmere.

   Dat Der Ming Zählong nit jefällt kann ëijentlisch nur Fantasie sinn, esch hann jo noch këij Zale foöffentlisch. Jemaach, jemaach, die kumme, ävver esch wullt eetß enß de Ennspröch, wo esch jo met jereschnet hann, afwaade un dorrsch_jonn, un dobëij nit och noch alle nahßlang Zaale ömeditiere mößße. Et eß ald schwer jenoch — eets stondelang ßööverfääler, dann iewish „edit conflicts.“

   Enne schöne Jroß --Purodha Blissenbach (Klaaf) 07:26, 27. Feb 2007 (UTC)
 • Ich ben och nit enverstande. Ich fingen dat Verhalde vum Purodha ... (hee künnter selvs jet ensetze). Hä ignoriert Saache, die em eijentlich bekannt sin möhte. Ich han bei mir (Caesius) ens opjezeich, wie ich mer dat vörstelle. Ich darf häzlich doröm bitte, dat mer dodrüvver klaafe, bevör mer irjensjet veravscheede. Wann et Meinungsverschiedenheite jitt, lös mer die nit met ignoriere, sondern met enem Dialog. Ich darf dä Purodha häzlich bitte dä Dialog opzenemme. Ich ben jäje jede Terminvereinbarung wann dat hee avjeschlosse weed, bevör die unklare Fälle nit jeklärt sin. Un dat Erenbränge vun de neue Rejele es en Verwirrung. Die sollten sulang drusse blieve bes die Avstemmung hee avjeschlosse es. Externe Besöker künnte irrtümlich aannemme, dat dat jetz alt jilt. --Caesius 22:34, 25. Feb 2007 (UTC)
   
  • Leeven Caesius, Der Daach hätt nur 24 Shtunnde un och Burrokraate mößße ens schlofe. Schwaad nid lang, saach mer di Shtemme, wo et för mish jët zo pröfe jit, un wad_esch donn sull.

   Do häß op dä Köbes-Avwahl_Sigk noh Räjelle jeroofe, mer brööte Rejelle. Mer bröüshte se ih dat mer en Affshtemonng maache dääte, dat hät dä Manes alld lang jesaat jehatt, un dat woh lang ih esu enne Blötschkopp henjejange eß, un hät Waale ußjerofe (woh esch dat?) wo sesch anderthallfe Mohnd kein Sou dröm jekommert hät, nochdem anne anndere Blötschkop darref mo do jo nit sare ävver Medmacher wö och jot, en paa Fürschläsch ußjovve hät, un e paa winnije Meinonge do zo jekumme waare, un hä dat dann schunn en Affshtemmong nänne welle. Na ja, weßße mer all.
   So, un jëz beß De hee widder jäje Ideeje övver Rejelle un wellß di fott hann, domet mer nit mëijnt, se däte alt jällte, wëil jo och jruuß bovve drövver shtëijt, se wöre nit beschloßße un nit in Kraff?   Eß Der enß opjefalle, dat Lück, die nit lësse kunne, he janz sellde sinn? Esch foshonn Dich ääsh nit. Wellß De der Drette Waal-Dorschjang han, widdo oohne Räjelle? Isch trädde hee jäz offizjäll en der Dijaloch enn — woh moß esch ungerschriive? Ah, hee: --Purodha Blissenbach (Klaaf) 07:26, 27. Feb 2007 (UTC)
 • Widdersproch. Et jov en Vereinbarung üvver Metmaacher un dänne ehr Aktivitäte vör däm 25.1. Dat es nit berücksichtich wodde.
   
   
  Die ahl Avstemmung weed nit jezällt.
   
   
  Dat sollt eijentlich mem jesunde Menschenverstand ze packe sin. Ich ben jäje en Terminierung, wann dat hee avjeschlosse es. Et weed sulang jeklaaf bes mer Klorheit han un domet noh drusse jonn künne.
*:: 
Wann et Probleme jitt, dann sin die hee ze kläre. Wann jet nit stemp, dann es dat hee en ksh ze diskuteere. Wann einer jet falsches jemaat hät, es dodrüvver hee en ksh ze klaafe. Un em Üvvrije: All dürfe se en de Atikkeltexte schrieve wie se wolle. --Jan Wellem 23:05, 25. Feb 2007 (UTC)
 •  
  • Do häß_de jäz äver fill zosamme jedonn. Ich jriifen mer ens eruß, wat Ëijne falsch_jemaat hann künnt. Fellëijsch. Ierlesch jesaat, well ish do nit mieh drövver kalle, sön künnt mish di Düüvelskraal , Pöppsche , Fridresch Well et , Heil en Sigge , joot, et well widdo këijne jewääse sinn, direk widdo affwääle lohße welle --Purodha Blissenbach (Klaaf) 07:26, 27. Feb 2007 (UTC)
   
 • Purodha, beß e su joot un loss die Änderunge sin! Ne offizielle Einspruch hätt nix met Klaaf ze donn und jehüürt op die Wahlsigg. --Jüppsche 08:36, 26. Feb 2007 (UTC)
 • Ich saren et jetz zom letze Mol: Loot/Loss die Einspröch jäjen die Usszählungswieß hee stonn. Jeder dä die Einspröch (Willenserklärunge) ändert bzw. verschiebt, määt sich d'r Wahlfälschung schuldich. --Jüppsche 00:37, 27. Feb 2007 (UTC)
   
  • Leef Jüppsche, bovve shtëijt, dadd_ijjet widdo donn wäde. Dat sin Mëijnonge, Schwall, Shtemmonge, Kabarett, nenn et wi De wellß, ävver këij nözlijje, nötzbare, Ennsprösch. Wann De dat jëz och esu sühß, kannß_De dä Kapittel hee, jo sellver op die Klaafsigk ömlarere. Dann ben ijj_et nit jewääse un Do moß mer nit böß sinn. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 07:26, 27. Feb 2007 (UTC)
   • Purodha, wat Du hee määß, eß unmöchlich! Woher nimmps Du dir dat Räsch, Einspröch als Klaaf ze werte un suja noch ze interpretiere. Do owen steht e ne klar formulierte Einspruch, dä selefs bei d'r Bundesdaachswahl hinreichend wör. Jeder wöss, wat'e ze donn hätt. Hammer hee net zwei Bürokrate? 1. Purodha un 2. Düüvelskääl? Wo eß die Usszählung vum Düüvelskääl jebliwe? Et hätt Dich keener jefroch, dich om alles ze kümmere. - Soll sich doch jede selefs e Bild öwer dinge Benämm maache. --Jüppsche 15:54, 27. Feb 2007 (UTC)
 • Leeven Purodha, ich verbeden mir, dat Du mich hee als "Esu jät" (Neutrum) tituliers. Dat es een Beleidijung, op die ich en Entschuldijung erwaat. Du kanns wäje mir Fluche ode andere defftije Wöörd sare, äwer nit beleidije! Dat die Usszällung vum Düüvelskääl foot eß, litt aan dinge Streich- un Interpretationsorgie. Em Edit-War hadder jo och Sigge sulang ömjenannt, beß se fott wore. --Jüppsche 16:54, 28. Feb 2007 (UTC)
 • Dat woohr esu nit jemëijnt. Süsch → dee

Ich weed opjefordert hee op dä Sigg Bescheid ze jevve, wann einer nit enverstande es. Ich ben nit enverstande:

 • Ming Pro-Votes sin nit richtich jezallt woode. Et jov zwei Wahle. Die ahle Wahl es unjültich. Die zweite Wahl es jültich. Ich han nit dubbelt avjestemmp. Ming PRO-Stemme sin ze werte.
 • Die Vereinbarung „Metmacher, die kei Aatikkel-Edits vür dem 25.1.2007 hatte, weede net jezählt.“ es zo respekteere. Dat jilt och för cc-cc un Zapper Anton.

--Manes 07:50, 27. Feb 2007 (UTC)

 • Leeve Manes, hee eß dä Affschnett för_t Schwadronniere, dä ëijentlisch op die Klaafsigg jehürt. Bes esu joot, un schriiv bëij de ëijnzellne Affshtemmonge beij de Einspröch. Unß Jüppsche mëijnt, et wöhr Wahlfäschong, wänn esch se sellver ömtrekke däht, allso don_esch imm dä Jefalle un lohß et blieve. Do bruchß nix ze widderholle, wat alld enne Anndere opjeschrevve hät. Wenn De ävver:
  • jet övver en anndere Shtemm
  • odder enne anndere Jrond
häß, donn et do hen, domet dat do em reschtejje Affschnett dokkementėert eß, un dann weed_ijjet beärrbëijde. Dëijt mer lëid, dat dat jäz wejen_em Jüppsche jet ömshtändlesch eß. Nevvebëij fornönftich jezallt weede kann jo eetz, nohdämm de jannze Unkloohëijte e beßßje ennjedämmp senn. Këijn Sorje, et weed Zaale ohne di jevve, di nit medstemme dörrfe   un luur och enß op die Klaafsigk. Enne schöne Jroß fum --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:49, 27. Feb 2007 (UTC)
Widderspruch un Richtigstellung: Dä Avschnedd es üvverschrevve met "Einspruch jäjen die Usszählungswieß vom Purodha". Vun Schwadronniere steiht do nix. Ich han ming Enspröch hee op dä Sigg, wie verlangk, jemaat. Ich ben jäjen de Uszählungswies vum Purodha. Dat wat dä Purodha määt es Verwirrtaktik.--Manes 09:00, 28. Feb 2007 (UTC)
 • Wann Do Ding Ennshpröch op de Köbes-Wahl-Sigk en de reshtijje Afschnedde jeschrevve häß, dann eß dat jo joot, un dann weeden se jeprööf.
 • Wäjen em Zälle küß De e beßje fröh. :-) Et weed nit jezallt, ieh nit (a) de Jöltischkëijt fun Shtemme ußßer Frooch shtëijt un (b) kloh eß, wellsche Shtemme övvohoup zälle. Esu wi dat för mesch jraad ußsuuht, weed dat onger em Shtresch noch Woche doore, beß mer enß aan et Zälle dënke künne. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:20, 28. Feb 2007 (UTC)

(Zitat Purodha)
"Esu wi dat för mesch jraad ußsuuht, weed dat onger em Shtresch noch Woche doore, beß mer enß aan et Zälle dënke künne."
(Zitatengk)

Un em Sommer bastele me e neu Interface!   --Jüppsche 17:05, 28. Feb 2007 (UTC)

Aandraach GeschäftsordnungÄndere

Die Ensprüch weede hee op dä Sigg stonn jeloße. Dat mer die, nohdäm die Wahl jelaufe es zoteere es en ander Saach. Et jeiht nit aan, dat sich einer aanmaaß, Ensprüch zo verändere. Ensprüch sin su ze losse wie se sin. Wä ming Ensprüch verändert, hät minge Tex manipuleet. Purodha loss de Fengere vun mingem Enspruch oder häste Probleme domet, dat andere en andere Bewertung han als Do? Wo es die Uswertung vum Düüvelskääl jeblivve? Noch ens loss de Fengere vun de Ensprüch.--Manes 07:50, 27. Feb 2007 (UTC)

 • Ävver selbßfoständlesch wääde de Ennshprösh hee op dä Köbes-Wahl/Aschiif/4-9-Sigk shonn bliive. Minnßtenß beß di Waal affjeschloßße eß un de Äjebneße kloh sin. Donoh künnd_Er maache wadd_Er lößtish sidd.
 • Wo blieven dann Ding Ennspröch?
 • Dat Jeschwad un de Meinonge fum Düüvelskääl (un sing Ennspröch) sin tutto komplëtti 1:1 op di Klaafsigk jekumme. Ußßodemm sin de Ennspröch op der Köbes-Wahl/Aschiif/4-9-Sigk aan iere Pläz jeblevve; domet mer domet ömmjonn kann, fun alles en ëijne Rëij, op jede enn_enne ëije Rëij opjedëijlt.
 • Wëijß Do dat Do mer met Dinge Frore jrad op der Sack jëijß? Söök Der Ding Enfommazjone doch sellver uß de Special:RecentChanges eruß. Do_wellß doch Wiki-köbes wääde, weeß jo wall weßße, wi dat jëijt. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:37, 27. Feb 2007 (UTC)

Heemet stellen ich dä Aandraach, dat beß zor Einijung öwer en Wahlordnung zor Köbes/Bürokrat Wahl, Affwahl un Wahlperiod (Amtszick) dä "Status quo" vum 24. Januar 2007 jilt. Hee dä Tex darf weder zerplöck noch verschobe weede. --Jüppsche 17:33, 1. Mäz 2007 (UTC)

BefangenheitsaandraachÄndere

Heemet stellen ich jäjen dä Köbes un Bürokrat User:Purodha e ne Befangenheitsaandraach. Durch singe Benämm bei der aktuellen Köbes-Wahl un durch sing Jäjenstimm beim Jan Wellem (dat Klübche hätt ad et Polever verschosse) zeich hä, dat hä keine NPOV (Neutral Point of View) mie hätt. Heedurch hätt sich dä Köbes un Bürokrat User:Purodha disqualifiziert öwerhaup noch en objektive Usszällung vürnämmezekönne. Hee dä Tex darf weder zerplöck noch verschobe weede. --Jüppsche 17:15, 1. Mäz 2007 (UTC)

Admin and Bureaucrat User:Purodha has lost his NPOV (Neutral Point of View). (...) So he is disqualified by himself to count an Admin election. --Jüppsche 00:22, 2. Mäz 2007 (UTC)

Loor och heeÄndere

Jangk retuhr op di Projäksigg „Köbes-Wahl/Aschiif/4-9“.