Dat hee es et Aschiif vun de Köbes-Wahle.

Iirste Vürschlach: PurodhaÄndere


Pro. Düüvelskääl 09:43, 13 April 2006 (UTC)
Jo! Jetz hätt_e och ming Stimm, un die janze Arbeijt am Hals. *rofl* --Jüppsche 10:26, 13 April 2006 (UTC)
Ich ben och doför dat dä Purodha Köbes bliev. Et wör ävver nit schlääch, wann he dat janze Jedöns nit allein maache mööt. Ene zweite Köbes künnt dä Purodha vertredde, wann dä ens nit do es. --Manes 20:06, 13 April 2006 (UTC)
Met demm Köbes Purodha ben ich enverstande. --Caesius 11:22, 14 April 2006 (UTC)
Ish däät dat och maache, ävver ish saar_enß: Änthalldung -- Purodha Blissenbach 16:03, 14 April 2006 (UTC)
Doaför -- Miss van der Roehe 06:01, 15 April 2006 (UTC)
En Odenung --Schäl Sick 17:49, 16 April 2006 (UTC)
Pro --Proofreader 07:43, 18 April 2006 (UTC)

Ußjezälldt: Äjeebniß: 7 doför, 0 dojääje, 1 Änthalldung. → Op m:Requests_for_permissions ennjedraare. → Dä Purodha woo ald_enne kommißßarisch Wikki_Köbes, un eß jez rishtish jevääldt. Häzzlijjen Jlöckwůnnsch!

Zweite Vürschlach: DüüvelskäälÄndere


Manes Du häss rääch! Eeijne alleijn kann dat wahrscheinlich nit alles bewältije. Isch dät als zweite Köbes dä Düüvelskääl vürschlache. Wat meijnt ihr do zo ?? -- Helesike 12:55, 14 April 2006 (UTC)

Ben Dofüür. Ish finge mer sullte minndeßtenß zwëij Wikki_Köbeßße han (janz besönders dann wann ish ëijne do_fun sinn sull) un dä Düüvelskääl hätt dat in de Täßß_wikki joot jemaat. -- Purodha Blissenbach 16:03, 14 April 2006 (UTC)
Ich ben och doför dat dä Düüvelkääl dä zweite Köbes weed. --Manes 18:36, 14 April 2006 (UTC)
Doaför -- Miss van der Roehe 06:01, 15 April 2006 (UTC)
Met demm Köbes Düüvelskääl ben ich enverstande. --Caesius 13:00, 15 April 2006 (UTC)
En Odenung --Schäl Sick 17:49, 16 April 2006 (UTC)
Pro --Proofreader 07:43, 18 April 2006 (UTC)
Un noch'n Stemm: Jo! --Jüppsche 12:09, 18 April 2006 (UTC)

Ish hann zwaa keij Aahnung vunn Kompjudere, äwwer ish wööd dat maache. Düüvelskääl 12:37, 20 April 2006 (UTC)

Ußjezälldt: Äjeebniß: 7 doför, 0 dojääje, 0 Änthalldunge. → op m:Requests_for_permissions ennjedraare. → Ömjesazz, dä Düüvelskääl eß jäz enne Wikki_Köbes. Häzzlijjen Jlöckwunsch!

Dritter Vürschlaach: AbztÄndere


Worüm:

 • Isch kann Ähneljeschwaadt, Sieburjer Platt, Bönnsch un Kölsch
 • Isch bin vun Aanfang aan doför jewisse, en ripowarisch Wikipedija inzerischde
 • Isch bin verantwoodungsvoll
 • Isch kenn misch met d'r Wikisprooch uss

Pro's (en Platt: dofür)Ändere

 1. --Abzt 05:22, 25 Mëij 2006 (UTC)

Kontra's (en Platt: dojäjen)Ändere

 1. Nää, dojäjen, denn för ne Köbes ze weede, sitt die Beteijligung vum Abzt e bißje mau uss. Un mem Kopp durch de Wand es noch keener Köbes jewudde. --Jüppsche 14:34, 25 Mëij 2006 (UTC)

Nüütrohl (en Platt: isch halde mich e_russ)Ändere

 1. Isch weeß et nit. Appropo: Wie kammer als Normalsterblische eijentlisch luure wat ein Einzelne esu em einzele jemaat hät? Also: Maat dat, wat ehr vüür jot halt. --Knollebuur 23:45, 20 Juuni 2006 (UTC)

Erußjekumme es för der AbztÄndere

Ußjezälldt: Äjeebniß: 1 dofür, 1 dojääje, 1 hälld sejj_erruß. Loufzigk: knapp 6 Woche. (64 Medmaacher han nit affjeshtemmp) Dat däät nit reijshe. → op m:Requests_for_permissions ennjedraare. -- Purodha Blissenbach 14:24, 4 Juuli 2006 (UTC)

Veete Fürschlaach CaesiusÄndere


Wahljang Nr.1Ändere

Dat wohr der Stand am 23. Jan. 2007:


Veete Füschlaach Caesius

Dooht Ühr Mëijnonge övver dä Fürschlaach op di Klaafsigk. Dä Caesius wood fürjeschlare meddsen en dä Deskußjohn hee un hät noch nit jesaat, ov hä well. De Waal_löüf loßß, wän hä jo jesaat hät un ëijn en Aanköndijong op de Houpsigk un de Medmaacher_Pooz jestallt hät, un dooht dann äijne Moohnd. Jeëijnisch drövver, med wi fille Shtemme ëijne jewäld_eß, wann_et knapp weed, hammer onß noh_nit. Wat ëijne medbrënge moß, dat_e övvohoup jewäält weede kann, och nit. Wä dozo jët loßß wääde well, schriiv_et op di Klaafsigk.

Esch han di ald Shtandpungk en dä Sigk met dä Deskußjohn jeschrevve hann, us däm Düüvelskääl singe Kopie he erinnkopeet, ävver ob_esch dat all reschtesch opjeumme un foshtannde hann, do be_esch mer nit sesche, sidd_esu jood_un luuod_et norrenß dorrsch! -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 06:27, 7. Dez. 2006 (UTC)

Doför, dat dä Caesius zom Wiki_Köbes weet 0

 1. Pro. Düüvelskääl 16:14, 20. Nov. 2006 (UTC)

Dojäje, dat dä Caesius enne Wiki_Köbes weet

 1. Ben do jäje - esch well nit dat noch mieh Füschrefftemaachjer he dat sare han (Säät De Klütteboor 20:14, 30. Nov. 2006 (UTC))

Enthaldong, ob_dä Caesius Wiki_Köbes weedt

 1. Enthaldung --Jüppsche 22:07, 18. Nov. 2006 (UTC)
 2. Däm Caesius dät ich dä Köbes zotraue - ävver losse mer doch eets ens zesamme üvverläje, wie mer die nüdije Rejele henkrijje. --Manes 22:04, 19. Nov. 2006 (UTC)

Erjebnis

De Jejestemme vum Klütteboor weede nit jezählt, weil hä noh kei richtije Aatikkel-edits hätt. Dröm: med 1:0 anjenomme. Jlöckwönsche! Domet de Caesius och jet mieh an de Datebank brassele kann för sing Message-Interface inzeboue, weed he och noch Bürokrat. De neue Flötotto-Schrievdesch steit ad paraat! Düüvelskääl 18:35, 23. Jan. 2007 (UTC)

De Wahl weed vum 25.1. bes 24.2. widderholt. Häs do vürher avjestemp, schriev dinge Stemme bedde noch ens op.

Dooht Ühr Mëijnonge övver dä Fürschlaach op di Klaafsigk. Dä Caesius wood fürjeschlare meddsen en dä Deskußjohn hee un hät noch nit jesaat, ov hä well. De Waal_löüf loßß, wän hä jo jesaat hät un ëijn en Aanköndijong op de Houpsigk un de Medmaacher_Pooz jestallt hät, un dooht dann äijne Moohnd. Jeëijnisch drövver, med wi fille Shtemme ëijne jewäld_eß, wann_et knapp weed, hammer onß noh_nit. Wat ëijne medbrënge moß, dat_e övvohoup jewäält weede kann, och nit. Wä dozo jët loßß wääde well, schriiv_et op di Klaafsigk.

Esch han di ald Shtandpungk en dä Sigk met dä Deskußjohn jeschrevve hann, us däm Düüvelskääl singe Kopie he erinnkopeet, ävver ob_esch dat all reschtesch opjeumme un foshtannde hann, do be_esch mer nit sesche, sidd_esu jood_un luuod_et norrenß dorrsch! -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 06:27, 7. Dez. 2006 (UTC)

Doför, dat dä Caesius zom Wiki_Köbes weetÄndere

 1. Pro. Düüvelskääl 16:14, 20. Nov. 2006 (UTC) noch ens: Düüvelskääl 17:12, 27. Jan. 2007 (UTC)
 2. Pro. Normalerwies dät ich mich jo nit selver wähle, ävver ich jleuv et es nüdich, domet die Striggerei ophüürt. Wa'mer ens richtich Bewäjung krije un jeden Daach tausend Bekloppde zweitausend mol Stuss avlaade - wie soll dat eine oder zwei Köbese noch üvverblecke? Dann bruche mer Lück, die för Odenung sorje un dä Möll fottschmieße. Ich jleuv, mer all, och dä Purodha, sin nor Minsche ... un Minsche han irjenswo en Jrenz för dat, wat se noch packe künne. Dat mer jetz e paar mieh Köbese krije, fingen ich jod. --Caesius 14:51, 25. Jan. 2007 (UTC)
 3. Pro Wat soll dä unkooperative Aandraach? Domet ming Meinung klor weed: I'm against absolutely sysops as it is intended here. --Jan Wellem 17:28, 25. Jan. 2007 (UTC)<br\>If it is needed to clarify this point: I want Caesius as sysop and bureaucrat. --Jan Wellem 16:58, 26. Jan. 2007 (UTC)
  • Pro: Caesius es ene Köbes un ene Bürrokraad. Ich ben doför dat hä dat bliev. Ich ben jäje en Avwahl vun dämjennije Metmaacher, dä sich vill Möh met däm neue Interface jejovve hät. I'm for Caesius as sysop and bureaucrat. I'm against dismissing him as sysop and bureaucrat. --Manes 18:39, 25. Jan. 2007 (UTC) Dubbelt affjeschtemmp --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:26, 25. Feb 2007 (UTC)
  • Pro --Jüppsche 16:27, 20. Feb 2007 (UTC) Dubbelt affjeschtemmp --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:26, 25. Feb 2007 (UTC)
 4. Pro -- Helesike 20:30, 22. Feb 2007 (UTC)
 5. pro Köbes un Bürrokraad --Schäl Sick 21:20, 23. Feb 2007 (UTC)

Dojäje, dat dä Caesius enne Wiki_Köbes weetÄndere

 1. --Fiese Möpp 12:08, 24. Feb 2007 (UTC)
 2. ** 84.60.2S9.123 16:39, 23. Feb 2007 (UTC)
 3. Ben do jäje - esch well nit dat noch mieh Füschrefftemaachjer he dat sare han (Säät De Klütteboor 20:14, 30. Nov. 2006 (UTC)) un --De Klütteboor 18:38, 23. Feb 2007 (UTC)
 4. --Satansbraten 08:54, 25. Jan. 2007 (UTC)
 5. Avjelehnt Dä schwaat zo viel englisch. [ АЮЯ ] 16:57, 22. Feb 2007
 6. jou---145.254.120.144 17:53, 24. Feb 2007 (UTC)
 7. dä hät doch ald jenoch. --Cc-cc 12:54, 24. Feb 2007 (UTC)
 8. Nee 145.254.122.16 18:11, 24. Feb 2007 (UTC)
 9. Jeje --Zapper Anton 18:42, 24. Feb 2007 (UTC)
 10. Doajäje, dat dä Caesius enne Wiki_Köbes weet --Miss van der Roehe 23:04, 24. Feb 2007 (UTC)

Enthaldong, ob_dä Caesius Wiki_Köbes weedtÄndere

 1. Enthaldung --Jüppsche 22:07, 18. Nov. 2006 (UTC) Dubbelt affjeschtemmp --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:26, 25. Feb 2007 (UTC)
 2. Däm Caesius dät ich dä Köbes zotraue - ävver losse mer doch eets ens zesamme üvverläje, wie mer die nüdije Rejele henkrijje. --Manes 22:04, 19. Nov. 2006 (UTC) Dubbelt affjeschtemmp --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:26, 25. Feb 2007 (UTC)

Erjebnis Veete Fürschlaach CaesiusÄndere

 • De Jejestemme vum Klütteboor weede nit jezählt, weil hä noh kei richtije Aatikkel-edits hätt. Dröm: med 1:0 anjenomme. Jlöckwönsche! Domet de Caesius och jet mieh an de Datebank brassele kann för sing Message-Interface inzeboue, weed he och noch Bürokrat. De neue Flötotto-Schrievdesch steit ad paraat! Düüvelskääl 18:35, 23. Jan. 2007 (UTC)
 • failed - 1:2:2 - insufficient pro votes - missing announcement - unclear terms - election procedure missing - was wrong voting count - was not running for bureaucrat, I sincerly protest against this admin. He must be dismissed. --Satansbraten 08:54, 25. Jan. 2007 (UTC)

De Wahl wood vum 25.1. bes 24.2. widderholt.

 • Förlöüfesch Äjebneß: Dorschjefalle — dobëij eß ejal, ob mer di Namelose un dä Zapper Anton metzälle oder nit.
 • Ennshpröch: Wä met däm Ußzälle nit ennverstande eß, säht beß Dinnstach, 27. Fäbrowa 24:00 UTC hee Bescheijd.
  1. unjüldisch: Zapper Anton joov et för dem 24.2. jor nit. Düüvelskääl 21:07, 25. Feb 2007 (UTC) uß em Ojinalbëijdraach övvonůmme --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:29, 26. Feb 2007 (UTC)
  2. Zapper Anton first article on 24.2. - (after 25.1.) - the Contra-vote is invalid--Jan Wellem 22:31, 26. Feb 2007 (UTC)
   • Duplicate.
  3. unjüldisch: Cc-cc joov et för dem 24.2. jor nit. Düüvelskääl 21:07, 25. Feb 2007 (UTC) uß em Ojinalbëijdraach övvonůmme --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:29, 26. Feb 2007 (UTC)
  4. Cc-cc first article on 24.2. - (after 25.1.) - the Contra-vote is invalid--Jan Wellem 22:11, 26. Feb 2007 (UTC)
   • jeprööv: both false, and irrelevant --Purodha Blissenbach (Klaaf) 03:36, 27. Feb 2007 (UTC)
   • Dat häste jepröf? Et jitt nor eine Atikkel vör däm 25.1. usem Deutsche kopeet, wo kei einzich Wöötche ripuarisch dren es. Dat wor en Leistung! Wellste die als ene EDIT jelte losse. Edit heiß: bearbeide. Es dat för dich en Äänz ze nemmende Bearbeidung? Dann es jede weitere Diskussion met Dir verschwendete Zigg. Weed dann hee jede Blödsenn akzepteet? --Caesius 17:52, 27. Feb 2007 (UTC)
   • User:Cc-cc appeared on 24.01.2007 with a "Tag-Edit", on 24.02.2007 he appeared again and votes with the Comment: "Thank you, for informing me!" He did not wrote even one article! --Jüppsche 18:18, 27. Feb 2007 (UTC)
  5. Satansbraten: no real edits - the Contra-vote is invalid--Jan Wellem 22:11, 26. Feb 2007 (UTC)
  6. unjüldisch: Satansbraten hätt kei Aatikkel-Edits. Düüvelskääl 21:07, 25. Feb 2007 (UTC) fum Ojinalbëijdraach koppėet --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:29, 26. Feb 2007 (UTC)
   • Dubbel.
  7. PRO-Vote Manes: The old election is invalid. Therefore the PRO-vote of Manes is valid.--Jan Wellem 22:11, 26. Feb 2007 (UTC)
  8. PRO-Vote Jüppsche: The old election is invalid. Therefore the PRO-vote of Jüppsche is valid.--Jan Wellem 22:11, 26. Feb 2007 (UTC)
  9. 145.254.120.144 first article on 24.2. - (after 25.1.) - the Contra-vote is invalid--Jan Wellem 22:11, 26. Feb 2007 (UTC)
  10. 145.254.122.16 first article on 24.2. - (after 25.1.) - the Contra-vote is invalid (suspicious: same User as *#145.254.120.144?)--Jan Wellem 22:24, 26. Feb 2007 (UTC)
  11. Miss van der Roehe: the ripuarian area is in Germany, therefore: german time, invalid Contra-vote after midnight.--Jan Wellem 22:41, 26. Feb 2007 (UTC)

Fönnefte Füschlaach HelesikeÄndere


Wahljang Nr.1Ändere

Dat wohr der Stand am 23. Jan. 2007:


Fönnefte Füschlaach Helesike

Dooht Ühr Mëijnonge övver dä Fürschlaach op di Klaafsigk. Dä Helesike wood nit fürjeschlare meddsen en dä Deskußjohn hee, ävver för inn jeshtemmp, un hä hät noch nit jesaat, ov hä well. De Waal_löüf loßß, wän hä jo jesaat hät un en Aanköndijong op de Houpsigk un de Medmaacher_Pooz jestallt wood, un dooht dann äijne Moohnd. Jeëijnisch drövver, med wi fille Shtemme ëijne jewäld_eß, wann_et knapp weed, hammer onß noh_nit. Wat ëijne medbrënge moß, dat_e övvohoup jewäält weede kann, och nit. Wä dozo jët loßß wääde well, schriiv_et op di Klaafsigk.

Esch han di ald Shtandpungk en dä Sigk met dä Deskußjohn jeschrevve hann, us däm Düüvelskääl singe Kopie he erinnkopeet, ävver ob_esch dat all reschtesch opjeumme un foshtannde hann, do be_esch mer nit sesche, sidd_esu jood_un luuod_et norrenß dorrsch! -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 06:27, 7. Dez. 2006 (UTC)


Doför, dat dä Helesike zom Wiki_Köbes weet

Dojäje, dat dä Helesike enne Wiki_Köbes weet

 1. Ben do jäje - esch well nit dat noch mieh Füschrefftemaachjer he dat sare han (Säät De Klütteboor 20:14, 30. Nov. 2006 (UTC))

Enthaldong, ob_dä Helesike Wiki_Köbes weedt

 1. ejal: Manes
 2. Däm Helesike dät ich dä Köbes zotraue - ävver losse mer doch eets ens zesamme üvverläje, wie mer die nüdije Rejele henkrijje. --Manes 22:04, 19. Nov. 2006 (UTC)
 3. Enthaldung --Jüppsche 22:07, 18. Nov. 2006 (UTC)

Erjebnis

De Jejestemme vum Klütteboor weede nit jezählt, weil hä noh kei richtije Aatikkel-edits hätt. Dröm: med 1:0 anjenomme. Jlöckwönsche! Düüvelskääl 18:35, 23. Jan. 2007 (UTC)

De Wahl weed vum 25.1. bes 24.2. widderholt. Häs do vürher avjestemp, schriev dinge Stemme bedde noch ens op.

Dooht Ühr Mëijnonge övver dä Fürschlaach op di Klaafsigk. Dä Helesike wood nit fürjeschlare meddsen en dä Deskußjohn hee, ävver för inn jeshtemmp, un hä hät noch nit jesaat, ov hä well. De Waal_löüf loßß, wän hä jo jesaat hät un en Aanköndijong op de Houpsigk un de Medmaacher_Pooz jestallt wood, un dooht dann äijne Moohnd. Jeëijnisch drövver, med wi fille Shtemme ëijne jewäld_eß, wann_et knapp weed, hammer onß noh_nit. Wat ëijne medbrënge moß, dat_e övvohoup jewäält weede kann, och nit. Wä dozo jët loßß wääde well, schriiv_et op di Klaafsigk.

Esch han di ald Shtandpungk en dä Sigk met dä Deskußjohn jeschrevve hann, us däm Düüvelskääl singe Kopie he erinnkopeet, ävver ob_esch dat all reschtesch opjeumme un foshtannde hann, do be_esch mer nit sesche, sidd_esu jood_un luuod_et norrenß dorrsch! -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 06:27, 7. Dez. 2006 (UTC)

Doför, dat dä Helesike zom Wiki_Köbes weetÄndere

 1. Pro. --Caesius 14:51, 25. Jan. 2007 (UTC)
 2. Pro Wat soll dä unkooperative Aandraach? Domet ming Meinung klor weed: I'm against absolutely sysops as it is intended here. --Jan Wellem 17:28, 25. Jan. 2007 (UTC)
 3. Pro. Düüvelskääl 17:12, 27. Jan. 2007 (UTC)
 4. pro --Schäl Sick 21:20, 23. Feb 2007 (UTC)

Dojäje, dat dä Helesike enne Wiki_Köbes weetÄndere

 1. Ben do jäje - esch well nit dat noch mieh Füschrefftemaachjer he dat sare han (Säät De Klütteboor 20:14, 30. Nov. 2006 (UTC)) un --De Klütteboor 18:38, 23. Feb 2007 (UTC)
 2. --Satansbraten 08:54, 25. Jan. 2007 (UTC)
 3. Soll nit jewählt weede Wä "Wer nicht hören will, muss fühlen!" schriev un Minsche onger Drock setze well ... näää. Dat jehürt sesch nit. Sabine 09:33, 20. Feb 2007 (UTC)
 4. Avjelehnt Zick 4-5 Monade nit mieh dobei. Dat hät doch keine Sinn. [ АЮЯ ] 16:57, 22. Feb 2007
 5. dröm nee---145.254.120.144 17:53, 24. Feb 2007 (UTC)
 6. --Fiese Möpp 12:14, 24. Feb 2007 (UTC)
 7. jefällt mech nech. --Cc-cc 12:54, 24. Feb 2007 (UTC)
 8. Nee 145.254.122.16 18:11, 24. Feb 2007 (UTC)
 9. Jeje--Zapper Anton 18:43, 24. Feb 2007 (UTC)

Enthaldong, ob_dä Helesike Wiki_Köbes weedtÄndere

 1. ejal: Manes
  • Däm Helesike dät ich dä Köbes zotraue - ävver losse mer doch eets ens zesamme üvverläje, wie mer die nüdije Rejele henkrijje. --Manes 22:04, 19. Nov. 2006 (UTC)
  • Enthaldung --Jüppsche 22:07, 18. Nov. 2006 (UTC) Dubbelt affjeschtemmp --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:37, 25. Feb 2007 (UTC)
 2. --88.76.203.165 15:57, 23. Feb 2007 (UTC)

Erjebnis Fönnefte Füschlaach HelesikeÄndere

 • De Jejestemme vum Klütteboor weede nit jezählt, weil hä noh kei richtije Aatikkel-edits hätt. Dröm: med 1:0 anjenomme. Jlöckwönsche! Düüvelskääl 18:35, 23. Jan. 2007 (UTC)
 • failed - zero pro votes - missing announcement - unclear terms - election procedure missing - was wrong voting count - I protest against previus count --Satansbraten 08:54, 25. Jan. 2007 (UTC)

De Wahl wood vum 25.1. bes 24.2. widderholt.

Sëkßte Füschlaach JüppscheÄndere


Wahljang Nr.1Ändere

Dat wohr der Stand am 23. Jan. 2007:


Sëkßte Füschlaach Jüppsche

Dooht Ühr Mëijnonge övver dä Fürschlaach op di Klaafsigk. Dä Jüppsche wood fürjeschlare meddsen en dä Deskußjohn hee un hät noch nit jesaat, ov hä well. De Waal_löüf loßß, wän hä jo jesaat hät un ëijn de Aanköndijong op de Houpsigk un de Medmaacher_Pooz jestallt hät, un dooht dann äijne Moohnd. Jeëijnisch drövver, med wi fille Shtemme ëijne jewäld_eß, wann_et knapp weed, hammer onß noh_nit. Wat Ëijne medbrënge moß, dat_e övvohoup jewäält weede kann, och nit. Wä dozo jët loßß wääde well, schriiv_et op di Klaafsigk.

Esch han di ald Shtandpungk en dä Sigk met dä Deskußjohn jeschrevve hann, us däm Düüvelskääl singe Kopie he erinnkopeet, ävver ob_esch dat all reschtesch opjeumme un foshtannde hann, do be_esch mer nit sesche, sidd_esu jood_un luuod_et norrenß dorrsch! -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 06:27, 7. Dez. 2006 (UTC)


Doför, dat et Jüppsche zom Wiki_Köbes weet

Dojäje, dat et Jüppsche enne Wiki_Köbes weet

 1. Ben do jäje - esch well nit dat noch mieh Füschrefftemaachjer he dat sare han (Säät De Klütteboor 20:14, 30. Nov. 2006 (UTC))

Enthaldung, obb_et Jüppsche Wiki_Köbes weedt

Erjebnis

De Jejestemme vum Klütteboor weede nit jezählt, weil hä noh kei richtije Aatikkel-edits hätt. Dröm: med 1:0 anjenomme. Jlöckwönsche! Düüvelskääl 18:35, 23. Jan. 2007 (UTC)

De Wahl weed vum 25.1. bes 24.2. widderholt. Häs do vürher avjestemp, schriev dinge Stemme bedde noch ens op.

Dooht Ühr Mëijnonge övver dä Fürschlaach op di Klaafsigk. Dä Jüppsche wood fürjeschlare meddsen en dä Deskußjohn hee un hät noch nit jesaat, ov hä well. De Waal_löüf loßß, wän hä jo jesaat hät un ëijn de Aanköndijong op de Houpsigk un de Medmaacher_Pooz jestallt hät, un dooht dann äijne Moohnd. Jeëijnisch drövver, med wi fille Shtemme ëijne jewäld_eß, wann_et knapp weed, hammer onß noh_nit. Wat Ëijne medbrënge moß, dat_e övvohoup jewäält weede kann, och nit. Wä dozo jët loßß wääde well, schriiv_et op di Klaafsigk.

Esch han di ald Shtandpungk en dä Sigk met dä Deskußjohn jeschrevve hann, us däm Düüvelskääl singe Kopie he erinnkopeet, ävver ob_esch dat all reschtesch opjeumme un foshtannde hann, do be_esch mer nit sesche, sidd_esu jood_un luuod_et norrenß dorrsch! -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 06:27, 7. Dez. 2006 (UTC)

Doför, dat et Jüppsche zom Wiki_Köbes weetÄndere

 1. Pro. --Caesius 14:51, 25. Jan. 2007 (UTC)
 2. Pro Wat soll dä unkooperative Aandraach? Domet ming Meinung klor weed: I'm against absolutely sysops as it is intended here. --Jan Wellem 17:28, 25. Jan. 2007 (UTC)
 3. Pro: Dat Jüppsche es ene Köbes, un dat soll hä och blieve. --Manes 18:46, 25. Jan. 2007 (UTC)
 4. Pro: Düüvelskääl 17:12, 27. Jan. 2007 (UTC)
 5. Pro -- Helesike 20:37, 22. Feb 2007 (UTC)
 6. pro --Schäl Sick 21:20, 23. Feb 2007 (UTC)
 7. pro --Jüppsche 22:50, 24. Feb 2007 (UTC)

Dojäje, dat et Jüppsche enne Wiki_Köbes weetÄndere

 1. ** 84.60.2S9.123 16:39, 23. Feb 2007 (UTC)
 2. Ben do jäje - esch well nit dat noch mieh Füschrefftemaachjer he dat sare han (Säät De Klütteboor 20:14, 30. Nov. 2006 (UTC)) un --De Klütteboor 18:38, 23. Feb 2007 (UTC)
 3. --Satansbraten 08:54, 25. Jan. 2007 (UTC)
 4. Avjelehnt Dä määt Relativitätstheorie Müngstener Brücke Hennef Herzogtum Jülich Herzogtum Geldern Herzogtum Berg un en Duzend mieh Sache all op deutsch un löhst se dann erüm lijje, esu jet künne mer nit bruche. [ АЮЯ ] 16:57, 22. Feb 2007
 5. --88.76.203.165 15:56, 23. Feb 2007 (UTC)
 6. --Fiese Möpp 12:14, 24. Feb 2007 (UTC)
 7. mösch öch net --Cc-cc 12:54, 24. Feb 2007 (UTC)
 8. Nee 145.254.122.16 18:11, 24. Feb 2007 (UTC)
 9. Doajäje, dat dä Jüppsche enne Wiki_Köbes weet --Miss van der Roehe 23:04, 24. Feb 2007 (UTC)

Enthaldung, obb_et Jüppsche Wiki_Köbes weedtÄndere

Erjebnis Sëkßte Füschlaach JüppscheÄndere

 • De Jejestemme vum Klütteboor weede nit jezählt, weil hä noh kei richtije Aatikkel-edits hätt. Dröm: med 1:0 anjenomme. Jlöckwönsche! Düüvelskääl 18:35, 23. Jan. 2007 (UTC)
 • failed - zero pro votes - missing announcement - unclear terms - election procedure missing - was wrong voting count - I protest against previus count --Satansbraten 08:54, 25. Jan. 2007 (UTC)

De Wahl wood vum 25.1. bes 24.2. widderholt.

 • Förlöüfesch Äjebneß: Nit aanjenomme — dobëij eß ejal, ob mer di Namelose metzälle oder nit.
 • Ennshpröch: Wä met däm Ußzälle nit ennverstande eß, säht beß Dinnstach, 27. Fäbrowa 24:00 UTC hee Bescheijd.
  1. unjüldisch: Cc-cc joov et för dem 24.2. jor nit. Düüvelskääl 21:07, 25. Feb 2007 (UTC) Uss_em Ojinalbëijdraach --Purodha Blissenbach (Klaaf) 02:08, 26. Feb 2007 (UTC)
  2. Cc-cc first article on 24.2. - (after 25.1.) - the Contra-vote is invalid--Jan Wellem 22:11, 26. Feb 2007 (UTC)
  3. unjüldisch: Satansbraten hätt kei Aatikkel-Edits. Düüvelskääl 21:07, 25. Feb 2007 (UTC) Uß däm Ojinalbëijdraach --Purodha Blissenbach (Klaaf) 02:08, 26. Feb 2007 (UTC)
  4. Satansbraten: no real edits - the Contra-vote is invalid--Jan Wellem 22:11, 26. Feb 2007 (UTC)
  5. 145.254.122.16 first article on 24.2. - (after 25.1.) - the Contra-vote is invalid --Jan Wellem 22:24, 26. Feb 2007 (UTC)
  6. Miss van der Roehe: the ripuarian area is in Germany, therefore: german time, invalid Contra-vote after midnight.--Jan Wellem 22:41, 26. Feb 2007 (UTC)
  7. 88.76.203.165 first appearance 23.2. only voting – (after 25.1.) the Contra-vote is invalid--Jan Wellem 22:53, 26. Feb 2007 (UTC)

Sibbete Füschlaach ManesÄndere


Wahljang Nr.1Ändere

Dat wohr der Stand am 23. Jan. 2007:


Sibbete Füschlaach Manes Dooht Ühr Mëijnonge övver dä Fürschlaach op di Klaafsigk. Dä Manes wood fürjeschlare meddsen en dä Deskußjohn hee un hät noch nit jesaat, ov hä well. De Waal_löüf loßß, wän hä jo jesaat hät un ëijn en Aanköndijong op de Houpsigk un de Medmaacher_Pooz jestallt hät, un dooht dann äijne Moohnd. Jeëijnisch drövver, med wi fille Shtemme ëijne jewäld_eß, wann_et knapp weed, hammer onß noh_nit. Wat ëijne medbrënge moß, dat_e övvohoup jewäält weede kann, och nit. Wä dozo jët loßß wääde well, schriiv_et op di Klaafsigk.

Esch han di ald Shtandpungk en dä Sigk met dä Deskußjohn jeschrevve hann, us däm Düüvelskääl singe Kopie he erinnkopeet, ävver ob_esch dat all reschtesch opjeumme un foshtannde hann, do be_esch mer nit sesche, sidd_esu jood_un luuod_et norrenß dorrsch! -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 06:27, 7. Dez. 2006 (UTC)


Doför, dat dä Manes zom Wiki_Köbes weet

Dojäje, dat dä Manes enne Wiki_Köbes weet

 1. Ben do jäje - esch well nit dat noch mieh Füschrefftemaachjer he dat sare han (Säät De Klütteboor 20:14, 30. Nov. 2006 (UTC))

Enthalldong, dat dä Manes Wiki_Köbes weedt

 1. Enthaldung --Jüppsche 22:07, 18. Nov. 2006 (UTC)
 2. Enthaldung --Manes 22:04, 19. Nov. 2006 (UTC)

Erjebnis De Jejestemme vum Klütteboor weede nit jezählt, weil hä noh kei richtije Aatikkel-edits hätt. Dröm: med 1:0 anjenomme. Jlöckwönsche! Düüvelskääl 18:35, 23. Jan. 2007 (UTC)

De Wahl weed vum 25.1. bes 24.2. widderholt. Häs do vürher avjestemp, schriev dinge Stemme bedde noch ens op.

Dooht Ühr Mëijnonge övver dä Fürschlaach op di Klaafsigk. Dä Manes wood fürjeschlare meddsen en dä Deskußjohn hee un hät noch nit jesaat, ov hä well. De Waal_löüf loßß, wän hä jo jesaat hät un ëijn en Aanköndijong op de Houpsigk un de Medmaacher_Pooz jestallt hät, un dooht dann äijne Moohnd. Jeëijnisch drövver, med wi fille Shtemme ëijne jewäld_eß, wann_et knapp weed, hammer onß noh_nit. Wat ëijne medbrënge moß, dat_e övvohoup jewäält weede kann, och nit. Wä dozo jët loßß wääde well, schriiv_et op di Klaafsigk.

Esch han di ald Shtandpungk en dä Sigk met dä Deskußjohn jeschrevve hann, us däm Düüvelskääl singe Kopie he erinnkopeet, ävver ob_esch dat all reschtesch opjeumme un foshtannde hann, do be_esch mer nit sesche, sidd_esu jood_un luuod_et norrenß dorrsch! -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 06:27, 7. Dez. 2006 (UTC)

Doför, dat dä Manes zom Wiki_Köbes weetÄndere

 1. Pro. --Caesius 14:51, 25. Jan. 2007 (UTC)
 2. Pro Wat soll dä unkooperative Aandraach? Domet ming Meinung klor weed: I'm against absolutely sysops as it is intended here. --Jan Wellem 17:28, 25. Jan. 2007 (UTC)
 3. Pro. Düüvelskääl 17:12, 27. Jan. 2007 (UTC)
 4. Pro -- Helesike 20:38, 22. Feb 2007 (UTC)
 5. pro --Schäl Sick 21:20, 23. Feb 2007 (UTC)

Dojäje, dat dä Manes enne Wiki_Köbes weetÄndere

 1. ** 84.60.2S9.123 16:39, 23. Feb 2007 (UTC)
 2. Ben do jäje - esch well nit dat noch mieh Füschrefftemaachjer he dat sare han (Säät De Klütteboor 20:14, 30. Nov. 2006 (UTC)) un --De Klütteboor 18:38, 23. Feb 2007 (UTC)
 3. --Satansbraten 08:54, 25. Jan. 2007 (UTC)
 4. Avjelehnt hät zo winnisch jedonn, verglische met de andere köbesse, dat es ävver janz schön jewode. [ АЮЯ ] 16:57, 22. Feb 2007
 5. --Fiese Möpp 12:14, 24. Feb 2007 (UTC)
 6. nöe --Cc-cc 12:54, 24. Feb 2007 (UTC)
 7. Doajäje, dat dä Manes enne Wiki_Köbes weet --Miss van der Roehe 23:04, 24. Feb 2007 (UTC)

Enthalldong, dat dä Manes Wiki_Köbes weedtÄndere

 1. Enthaldung --Manes 22:04, 19. Nov. 2006 (UTC)<br><br>
 2. jou---145.254.120.144 17:53, 24. Feb 2007 (UTC)

Erjebnis Sibbete Füschlaach ManesÄndere

 • De Jejestemme vum Klütteboor weede nit jezählt, weil hä noh kei richtije Aatikkel-edits hätt. Dröm: med 1:0 anjenomme. Jlöckwönsche! Düüvelskääl 18:35, 23. Jan. 2007 (UTC)
 • failed - zero pro votes - missing announcement - unclear terms - election procedure missing - was wrong voting count - I protest against previus count --Satansbraten 08:54, 25. Jan. 2007 (UTC)

De Wahl wood vum 25.1. bes 24.2. widderholt.

Aachte VürschlachÄndere


Ene aachte Vörschlach hädd_et nie jejovve. Do ham_mer uns eifach beim Zälle verdonn.

Nüngte Vürschlach: User:Jan WellemÄndere


De Wahl lööf vum 29.1. bes 1.3. Et weede keine Metmacher jezählt, die am 29.1. noh kei Aatikkel-Edits hän.

Ich schlare de Jan Wellem als Köbes vür, weil hä deit sich sehr öm de Wikipedia kömmere em Momang, un hätt joode Idee för dat Sprochproblem. Düüvelskääl 18:07, 29. Jan. 2007 (UTC)

für dat mer dä Jan Wellem als Wiki-Köbes krijjeÄndere

 1. Pro: Düüvelskääl 18:07, 29. Jan. 2007 (UTC)
 2. Pro:--Abzt 16:25, 1. Feb. 2007 (UTC)
 3. Pro: --Jüppsche 16:33, 20. Feb 2007 (UTC)
 4. pro --Schäl Sick 21:20, 23. Feb 2007 (UTC)#Pro --Manes 09:04, 28. Feb 2007 (UTC)

jäje dat mer dä Jan Wellem als Wiki-Köbes krijjeÄndere

 1. --Fiese Möpp 12:14, 24. Feb 2007 (UTC)
 2. Avjelehnt Do wells Dinge Kolleje bedrohe, dat hä ding meinung ahnnimmb. [ АЮЯ ] 16:57, 22. Feb 2007
 3. un --De Klütteboor 18:38, 23. Feb 2007 (UTC)
 4. ** 84.60.2S9.123 22:39, 1. Feb 2007 (UTC)
 5. ben dojäje, de Metmaacher АЮЯ|АЮЯ hät Rääch.--Satansbraten 12:09, 1. Mäz 2007 (UTC)
 6. Woröm ich em Momang jäje dä Jan Wellem als enne Köbes fum Wikki un domet och onjlöklesch ben --Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:03, 1. Mäz 2007 (UTC)
 7. Soll nit jewählt weede --Sabine 16:56, 1. Mäz 2007 (UTC)
 8. Nöa --Cc-cc 22:35, 1. Mäz 2007 (UTC)
 9. --Miss van der Roehe 23:00, 1. Mäz 2007 (UTC)

Endhaldung dat mer dä Jan Wellem als Wiki-Köbes krijjeÄndere

 1. ** 84.60.2S9.123 16:39, 23. Feb 2007 (UTC)
 2. Ejaal -- Helesike 20:40, 22. Feb 2007 (UTC)
 3. mich och eens--Cc-cc 12:54, 24. Feb 2007 (UTC)--Cc-cc 22:35, 1. Mäz 2007 (UTC)
 4. jou---145.254.120.144 17:53, 24. Feb 2007 (UTC)
 5. wiss nit --Zapper Anton 18:44, 24. Feb 2007 (UTC)

Erjebniß för dr 9.Vörschlach: dr Jan Wellem zo ennem Wiki-Köbes zo macheÄndere

Et es med 4:9:5 Stemme nix jewode. Schad.
Do hädd_enne Namelose seng „Ongerschreff“ forjäße. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:23, 24. Mäz 2007 (UTC)

Zehnte Vörschlach: BBKurtÄndere


Esch schlaaren der BBKurt als ene Wiki-Köbes för. Hä hät sellver donoh jefrooch, eine ze wääde, alsu weet_er_et och wůlle. Hä hät dekke jenooch Beidräsch jemaat un es och lang jenooch dobei.

De Wahl lööf noh dä aktowälle Räjelle af, vun jetz bes aam 22. November 2007 öm 0:00 Uhr UTC (Server-Zick, dad_eß wat mer med ~~~~ automatėsch ennjedrare kritt, un es ein odder zwei Stond anders, wi de Uhre em Rhingland jonn)

Doht schön affshtemme! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 22:59, 21. Okt 2008 (CEST)

De Affshtemmung eß eröm. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:12, 23. Nov 2008 (CET)

Doför, dat dä BBKurt Wiki-Köbes weetÄndere

 1. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:57, 21. Okt 2008 (CEST)
 2. --BBKurt 07:52, 22. Okt 2008 (CEST) (hod Konrad Adenauer och jemaad)
 3. --Sabine 10:38, 18. Nov 2008 (CET)

Dojäje, dat dä BBKurt Wiki-Köbes weetÄndere

-keine-

Änthaldung, dat dä BBKurt Wiki-Köbes weetÄndere

-keine-

Eruß jekumme: BBKurt eß Jewählt.Ändere

Met 3:0:0 jewäält. De Stemme sen all jeprööf un för ääsch befonge, dat se fun dämm kumme, dä „ongerschrivve hät“. Et sen 2 mieh wi hä sellver Doför, un mieh wi dubbelt esu vill Doför, wi Dojäje. Domet es hä noh uns Ußzäll-Räjelle jewäählt, un mer kann dämm BBKurt ald ens jrattoleere.

Mer waade jetz beß Mettwoch, em 26. Novämber 2008 ov Ennshprösch kumme. Wann an dämm Daach öm Meddernaach kein berääschteschte Ennshprösch doh sen, di noch jät änndere dääte, shteit hä äntjöltesch als neue Köbes faß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:12, 23. Nov 2008 (CET)