Ongerneehme Rhingübung

(Ömjeleit vun Unternehmen Rheinübung)
He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

D Ongerneehme Rhingübung woch ö Ongerneehme em Zweide Weltkresch, met däm Drock op d Ängländer ussjöübt wäde solld. Dozo solld dr Noschub op dr Seewäch jöstüürd wäde. Zosätzlich solld dr U-Boot-Kresch ongerstötzd wäde.

Ongerneehme Rhingübung un öt Vorsenke van d Bismarck

Beij di Operatiun jäng öt änglische Scheff Hood un spiir och öt dütsche Scheff Bismarck vorloore.

Wi di Operatiun aavleef

Ändere

Öt vong am 18. Mai 1941 a, als öt dütsche Scheff, d Bismarck, us dr polnische Haafe Gdingen ussleef. Dr dütsche Kreuzer Prinz Eugen un 3 jrüüßer Scheffe, doronger d Hans Lody un d Friedrich Eckholdt, suwi zwei klenger Scheffe voore ä Richtung Atlantik.

Am Kattegat krääte d Schwede d Naaß dora un vorroohnde dat d Ängländer un di vonge di dütsche Scheffe ä Bergen, als d Prinz Eugen neue Sprit tangkde.

Prinz Eugen un Bismarck voore zösamme looß un plaande dörch d Dänemarkstrooß ä Richtung Atlantik z vaare. Di Ängländer jloote net, dat d Dütsche sisch dä Wääch ussökke wööde. Us dä Jrond woore en di Jäjend mä zwei änglische Scheffe, di d Bismarck ävver am 23. Mai op öt Radar soore. Hör Opjaav woch öt ävver mä, di onjöväär 300 km va do vott schwömmende Scheffe di Informatiun övver dr Openthald van d Dütsche z jävve.

D Hood weed vorsänkd

Ändere
 
D Hood vlütt en d Loot

D Ängländer deelde hör Scheffe, di en d Nööhde wore, ä zwei Jruppe op. Enne Deel, zo däm och d Hood jöhood, voor no dr südlische Ussjang van d Dänemarkstrooß, vorloor d Bismarck ävver us d Oohre un jloote net mi, dat Scheff noch ens z see z kriije.

Am Morje vam 24. Mai 1941 öm 5:35 Uhr koome sisch beede Siije wärm nooh, un d Hood schoss us 23 Kilometer op d dütsche Scheffe, vorwääßelde dobei ävver Prinz Eugen un Bismarck, watt domet zösamme hong, dat beede Scheffe d Positiun jöwääßeld hodde un zosätzlich ähnlich ussoore. D Bismarck un d Prinz Eugen schosse zöröck. Dobeij wood öm 6:01 Uhr d Munitiunskammer van d Hood jötroffe un dobeij dat Scheff ä drei Deeler jöresse. 1418 Mann storve, mä drei övverläävde.

D Prinz of Wales, di och dobeij woch, maade sisch us dr Stöpp un schaffde öt mä op di Aar tun Wiiß d Dütsche Kannonne z entjooh.

D Prinz Eugen wood net jötroffe, ävver beij d Bismarck wood öt Brennstofflajer jötroffe un 1000 Tonne Öl leefe us. Och dr Stromkaste kräät önö Treffer aav, watt dozo vüürde, dat dat Scheff net mi 30 Knote flott vaare kutt.

D Bismarck weed vorsänkd

Ändere

Öm di Schäde z böhävve, woohl Admiral Lütjens sing Bismarck no önö van d Dütsche kontroleerde Haafe brenge, watt bödüüde, dat hä an d Köst va Frankreich no Saint-Nazaire vaare mood, di d dütsche Soldate no dr Siich övver Frankreich bösatze hod.

D Ängländer leete dat net op sisch setze. Sö scheckde bo jäddes Scheff, dat schwömme kutt, jäje d Bismarck. Scheffe us Gibraltar woode ä Böwäjung jösatze un och Fluchzeuge. Su starde am 24. Mai nüng Fairey Swordfish, di öm d 100 Kilometer van d Bismarck vott wore. Dat braad ävver nüüß.

 
Dütsche Soldate weede van d Ängländer jörätt

Am 26. Mai 1941 wood d Bismarck van ö Fluchzeuch ussjömaad un änglische Fluchzeuje maade sisch noch ens op, met Torpedos a zö jriffe. Dobeij maade sö ävver bo önö schwoore Väähler. Sö vorwääßelnde dat Scheff un worpe di Torpedos op ö änglisch Scheff aav. Di Torpedos woore ävver kapott un öt passeerde nüüß.

D Ängländer vorsoote öt noch ens, desmol troffe sö öt Ruder van d Bismarck, di va dä Zittpunkd a wi önö duude Vesch em Wasser loch. Dat vüürde dozo, dat dat Scheff op sing Vorfoljer zodreev un net no Frankreich komme kutt.

Em Lauf van d Naahd vorsoote d Ängländer noch d Bismarck z vorsänke, ävver opjrond van dat schläät Wäähr un öt väälend Ledd troffe sö net.

Am 27. Mai 1941 koom d leitzde Stond van d Bismarck. 700 Jranate maade hör dr Jaahr us. Ävver dat kapotte Scheff brudde noch ö paar Torpedos, di dö Dorsetshire aavschoss, öm z vorsenke. Zosätzlich hodde d Dütsche öt Scheff sälvs vorsenke welle. Watt dr Usschlaach joov, lädt sisch net mi saare.

Öm 10:40 Uhr woch öt ösu witt, d Bismarck vorsonk em Atlantik. 110 Mänsche woode jörätt, 400 bes 500 bleete em Wasser zöröck. D Ängländer moote sisch us dr Stöpp maache, dütsche U-Boote woode en d Nööhde jöseeh. 2221 dütsche Soldate wore op d Bismarck.

D Bismarck litt en ön Deepde va 4800 Meter.

Jätt z lääse

Ändere