Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Prosit Neujohr eß ene kleine Rëjm, dä me en Kölle un em Ömland op Neujohr säät. För jewöhnlesch shtonn de Pänz ald fröh fresh jewäsche un aanjedonn för der Elldere ierem Bett un sarre:

Enne 2009er Neujohßbrezzel

Prositt Neujohr
Der Kopp voll Hoor
Der Muul voll Zäng
Ene Bretzel en de Häng

un präsenteere dä Elldere vuller Shtolz ene freshe Brezzel, wann_t jeiht met Shtöcksher fun Mandelle drop un Maazepan dren — un dobei am leevsde esu jruuß wi_j_e Wareraad — uß söhßem Weggedeish jemaat. Un donnoh weed ene schöne Kaffe opjeschot, un de jannze Fammillesch deiht sesch öm der Desch eröm sazze un et weed feßlesch jefröhshtöck. Brezzel natöörlesh.