Dit artikel is gesjrieëve op't Kirchröadsj
(Artikel gesjrieëve op't Kirchröadsj)
en sjteët i jen Hollesje sjpelling
(Siede i jen Hollesje sjpelling)

Paul Weelen is inne sjriever oes Kirchroa. e Antsaal van zieng bucher zunt oes-joave bij Uitgeverij TIC in de Limburgse Literair Lies.

Heë sjrieft al 25 joar. Heë woar hoofdredacteur va Veldeke dat óphool tse besjtoa in 2006. Heë woent in Mastrich. D'r Weëlens Päöl woeët jeboare in Calgary, Canada, mar zieng eldere woare van d'r Beusj (tusje Sjevemet en de Vink) i Kirchroa en jónge doahin tseruk in 1961. Heë jong noa 't Anthonius Doctor College en sjtoederet doanoa Hollendsje lieteratoer, ieësj i Utrecht, doanoa in Zitterd en doanoa werm in Nijmege. Noa zie aafsjtoedere jong heë ee joar noa Brazilië, wail heë ziene vrunk d'r Luiz Oliveira noa wool joa. In 1989 koame ze alletswai tseruk en vónge de oes-jeëverij TIC aa. De LiLiLi, de Limburgse Literaire Lies, tselt al mieë wie zivvenenvóftsieg bucher in versjiedene Limburgse dialekte.

Heë maachet 22 joar lank moeziek mit Weerwaas, doanoa óch nog mit Ramsj en Toepjoep. Tseer 2004 maat heë mit d'r Wiel Hamesj moeziek ónger d'r naam Oes De Ef.

Bibliografie

Ändere
 • Tsoeker op de miemele (debuut, 1980)
 • D'r Moelejan
 • Tse sjun um woar tse zieë
 • Jing fiezematente vuur sjtoedente
 • Kirchroa, e bild van ing sjtad
 • Ing Miemel an d'r Biereboom
 • Sjies in de bóks
 • Miemelezus en broamelebitter
 • in de trilogie MiemelFiemel (LiLiLi 21)

Wieër zunt van hem nog oes:

 • Sjunoas (LiLiLi 1)
 • 't Wiefje (LiLiLi 10)
 • Duvel oes e dues-je (LiLiLi 50), inne sjpannede roman uvver inne jónge jong deë van heem voetleuft en in de Gothic Scene va Heële tsereët kunt. Duvele, engele, jouw en sjleëte lu, d'r doeëd en d'r tswek van't leëve weëde besjpraoche. En jraad went 't liecht dat jinne d'r jong kan helpe, kunt inne...
 • Auwhoor, 50 verhaole in 't Kirchröadsj, (LiLiLi 65), 2009

In 't Hollendsj:

 • Limburg bevrijd, een bóch uvver wie 56 Limburgse jemeende in 1944 en 1945 bevrijd zunt woeëde. Mit interviews en foto's.
 • Snoepvrouwtje, ing novelle uvver d'r letste leëvensdaag ing vrauw óp d'r maat i Kirchroa, die sjnuuts verkoad an de kinger en vies bledjer an de eldere.
 • De droom van de minnezanger (Oetgaeveriej TIC), 'ne historische roman in de vorm van ing jefantaseerde autobiografie, op basis van historische feite, va Hendrik va Veldeke, deë als auwe man tserukkiekt op zie leëve.