Heij - schöön dat Do dobeij beß!

Do Häß et jo alld jesinn, för der Momänt mößße mer hee noch [[Image: … ]] un [[Category: … ]] un esu wiggor schriive. Dat änndot sesh dann, wann de Sööver-Lück unß ripoarische Shprooche ier Ingerfäijß enß fädesch inshtallėert hann. Do kannß övverijjenß op Dinge Medmaacher-Sigk hee enne Lengk op Ding deutsche Medmaacher-Sigk maache. Dat jëijdt med [[de:User:W. Mehring]], dann kriß De et am Rand en dä Leß met anndere Shprooche annjezëijsh. Un med ëijnem Dubbelpungk mieh, [[:de:User:W. Mehring|de deutsche Wikkipedija]] kannß de et och em Tëx zom Aanklikke hann, alß ene Lengk en de deutsche Wikkipedija. Enne schöne Jrooß noh Langefääl! -- Purodha Blissenbach 11:32, 25 Ojjoßß 2006 (UTC)

SaachjroppeÄndere

Wat Do do jrad med dä Saachjroppe määß is nix. Do haß en jannz fill Atikkele enrenjeschrevve:

[[Category:Jeräte un andere technische Kroom|Jeräte un andere technische Kroom]]

Dat darref mer esu nit maache. Da kumme di all em Allphabet aan de selve Schtëll hen. Ußerdämm darref mer och nit rääß fum | enn ö ä ü ß une esu schriive, dat brengk nur Dorjeneeijn ent Allphabet. Also forkeeht, ävve bäße:

[[Category:Jeräte un andere technische Kroom|Jerate un andere technische Kroom]]

mööt dat su jesinn hëijße. Dann weet dat ä hinger em a enzotteet. Eß ävver emmer noch fallesch. Wän Dä Atikkel, sarrens, „Pitter Ömmel“ hëijß, da moß Do schriive:

[[Category:Fürname|Pitter Ommel]]
[[Category:Mann|Ommel,Pitter]]

Domet dä em Allphabet ann de reschtijje Stëll jedonn weed. Alles andere wöh Driß. (Di Category:Mann eß nohm Nohname zoteet.) Enne schöne Jroß --88.76.196.5 11:16, 14. Sep 2006 (UTC)

Ah nojet: Mach doch Ding Saachjrob nid esu jruuß, di löüf Der doch övver! Mach doch de Category:Jerät, Category:Scheeße, Category:Teschnische Krom, extra, sönß häß de en ennem Johr en Opjaaf för dat widder opzedeejle. Also nix do jäje, ävver wä määt sij ald jään unnüdeje Brassel? --88.76.196.5 11:16, 14. Sep 2006 (UTC)

Sigge zom Fottschmiiße füeschlareÄndere

Aandräsch för ze Lösche un jruuß Dißkeßjohne ham_mer fö_jewöönlėsh nit, do sim_mer zo winnish Lück för u koum ens unëijnß. Wänn de en Sigk loßß hann wellß, schriiv {{Müllemmer}} of {{Fottschmiiße}} erinn. Eijn fun uns Wikki_Köbeßße weet sėsh dröm kömmere. Manschmool fälld_enne dann doch noch jät Joods fö di Sigg enn, und sönß schmiiße se se fott. Enne schöne Jrooß! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 10:25, 18. Sep 2006 (UTC)