Sach bloß.


Dat heh es de Klaaf Sigg för ene nahmelohse Metmaacher. Dä hät sich noch keine Metmaacher Name jejovve un enjerich, ov deit keine bruche. Dröm bruche mer sing IP-Adräß, öm It oder In en uns Lisste faßßzehalde. Su en IP-Adräß kann vun janz vill Metmaacher jebruch wääde, un eine Metmaacher kann flöck zwesche de ungerscheidleschste IP-Adräßw ähßele, womöchlich ohne dat hä et merk. Wann Do jetz ene nahmelohse Metmaacher bes, un fengs, dat heh Saache an Desch jeschrevve wääde, wo Do jar nix med am Hoht häs, dann bes Do wahrscheinlich och nit jemeijnt. Dängk velleisch ens drövver noh, datte Dich anmelds, domet De dann donoh nit mih met esu en Ömständ ze don häs, wi de andere namenlose Metmaacher heh. Wann de aanjemälldt bes un deis enlogge, dann kam_mer Desch och fun alle andere Metmaacher ongerscheijde.