Dä Beijdraach es_op Kölsch
(mieh kölsche Beijdrääch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(Anndere Sigge met so_n Beijdrääch)


He sinn Antwoote op Froore, dim_mer öfftoß enß jeshtallt weede, un wo_sch nit jedeß mool widder en nöüje Antwoot drop schriive well, öm Zick ze shpaare, un wo di Antwoot dann fellëijsh nidd_ens_esu_joot ußfalle däht.

Et Lesse un_et Schriive Bearbeiten

Wi ėsch schriiven Bearbeiten

 • Esch schriive enß „ sh “ un enß „ sch “ ← et sinn zweij foschiiden Töhn.
 • Esch_schriiven ald_enß „ _ “ ← öm domet ze saare, dat dat zwëij Wööt — jannz sellde och bloß zwëij Sillbe — sin, di_jesu_flöck hengerenanndo ze hüüre sinn, dat mer se fö_ëij_Woot hallde künnt. Wann für un henger dä „_“ dorsëllve Boochshtabe shtëijdt, da hüürt mer nur ëijne Ton funn_emm.
 • Esch schriiven — en dä Shriif_Aat „Schriifviiß noh Ripoarėsch Töhn“ — desëllve Wööt alld_enß ongerscheedlesch ← wëil_se ongerscheesh klenge. E Bëijshpell: „Kudd_erropp, kudd_eropp, bëij Palləmß do eß_di_Pif_foshtop.“ un „Kutt! Piife un Trööte — erobb_onn_eronger_shprenge — o_m_Faßtelloovenz_vaare!“   Es klooh, ne, kudd/kutt, Piif(e)/Pif_(foshtop), erropp/eropp/erobb, dat senn desëllve Wööt, mer sääd_oddo sengk se nur ongersheedlesh. Dat nännt mer Sandhi un Liason, wat di ongerscheelesh klenge löht, un dat künne mer med de „Schriifviiß noh Ripoarėsch Töhn“ opschriive. Esu eß fö dää, dä dė Shprooch foschtëijt, jät kloohro, wi_jət jemëihnd_eß.

Tipp, wi Do joot Schriive kannß Bearbeiten

 • Schwaadt eez ens loud, wi wänn_De en Rëdd för Minnsche hallde däätß. Dat schriiv op, wann_et joot klengk. Wann_t nit jood klengk, sarr_et anndoß, un hür_Der norr_ens sëllvo zoh. Et hüürt Desch këijne un Dinge Kompjuto schweish.

Tipp, wi Do joot Lesse kannß Bearbeiten

 • Schwaadt loud dobëij, wänn_De kannß, donn_et loud für_lesse. Woh dat nit jëijd, shtëll Der för, De dähtß loud lësse, un hüür_Der dobëij sällvo zoh. Fille Saache, wo mer aan de Boochstave noch nit jewënnd_eß, do foshtëijt mer_t met de Uuhre bëßßo.

Ripoaresch Töhn Bearbeiten

Shprooche, Ottojrafiije, Schreffte Bearbeiten

 • Jo, esch well, dat mer de jröößte mööshleshe Aanzal fun unß schöne Ripoaresche Shproche hee fenge un lesse künne.
 • Jo, esch well för all unß Shprooche han, dat se an jeede Shtëll em Wikki fürkumme dörrve.
 • Jo esch mëijn, mer mößße se all en Iehre hallde, un se solle all ejaal behanndelt weede, ejaal wie fill Lück_se schwaade un foschtonn.
 • Un esch mëijnen, et hät jede Aat ze schriive, un jede Schreff, akkeraat der sellve Respekk un desellve Ongerstözzong fodeent, wi de Sprooche.
 • Jo, esch mëijn, mer sollte onß këijne Explezier do drööver aandonn, wämm sing Schreff, Aat ze schriive un sesch ußzedrökke bëßßo oddo schläächto för uns Wikki wöh.

Aktivitäte Bearbeiten

 • Jo, esch ben och en anndere Wikkiß aktif.
 • Jo, esch maach med, bëij de Äntweklong fun dëm Vikki sing ßofffwäer, un divärrse Saache drömm_eröm. Wä sesch övver der Shtand ėnnfommeere well, luuort op hee, un hee, un hee, un hee, un hee, un hee] dä Sigge, un esu wiggo.
 • Jo, esch ben med Lück ußßerhallv fun de Ripoaresch Wikkipedija en Kontak un berode mesch med dänne och enß emmer övver dė Wikkipedija un ier Problemscher, un övver Froore, di mer bëijm Atikkel_Schriive un allß Wikki_Köbes oppshtüßße. Wi_jesch se et läzde Mol jezallt hann woren_et er mieh wie 45.
 • Jo, esch krijjen un lëssen e-mail fun Lück hee uß dämm Vikki un övver dat Vikki. Wä mer nit ußdröklėsh jät anndoß schriiv, kann sesh drop folohße, dat sing Sache bëij mir janns em Fotroue jelässe weede, un unger onß bliive. Ävver esch wëijs_et, un kann hanndelle, met dämm Weßße em Kopp.
 • Jo, et kann sinn, dadd_esch jät mieh wëis_unn_et nit loud oppschriiven.


Wat jäz noch fählt, hann_esch non_nėt opjeschrevve. Well sare, et kütt beshtemmp hee noch jät bëij. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 07:59, 24. Feb 2007 (UTC)