Wat_paßßeed_ėßBearbeiten

KulltuurBearbeiten

Dr ischde Striptease wood am 13. Määz ä Paris jezeechd.

MinnscheBearbeiten

*  Jean Jenniches wood am 6. Februar jeboore.
†  David Griffith stervd am 30. Oktober.

SönnßBearbeiten

Dr Reichsdaach ä Berlin weed vädich jestalld.