Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Bëijm Schriive bruch mer jään_enß Affköözonge. Dat sinn e paa winnije Boochshtaave, oddo Zëijshe, di mer nuur ze nottėere bruch, öm e Woot, enne lange Bejreff, enne Saz, en Bezäijshnung, odder esu jët ze äsäzze. Dat määt_mo för jewöönlesch öm Plaaz om Papier ze shpare, un övv_och aan de Zigk för ze Lësse, uew.

Dat „uew.“ shtëijdt för „un_esu wigger“ un eß sällvər_e Bëijshpill för_en Affköözong. Öff weede Ävkörzunge vi „uew.“ uss_em alldääshlishe bedarrəv_eruß jebildt. Anndere wääde med Bedach un Zosammehang opjebout un shtëlle dann Kood_Süßteme daa, wi de Köchzelle för Länder, Iesebaan_Zösh, Floch_Häve, un esu jet.

Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn!