Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Enne Bejreff, dat eß su ze_saare Dä Senn fun jät Kloorem, fun enne Saach, zem Bëijspöll wad e Woot bedygge dëijdt, dat Prinzip odde Alljemëijnfall fun ennem Dėnge.

Et hängk me „bejriife“ zeamme, dat Woot kydd_ussem Meddelhuhdöütsche, woh mer „begrif“ oddo „begrifunge“ jesaat hät.

Jenou jenůmme jidd et e paa ungescheedlijje Bejreffe fun „Bejreff“, di mor wall ëkßtra ëkßplezėere moß.