Thor odde och Donar es ene Jott en et jermanesch Mytholojie, woa e dä Donnejott es. Hä es demm bövveschte Jöttefatte Odin on d'r Jöttin Jörd iêh Sunn on woê en alle jermanesche Vülke bekanngk.

Thor, jemaalt van Mårten Eskil Winge

Noam un EtymolojieÄndere

Demm Thor senge Noam kütt vamm Woêt füê Donne on hätt en de velle jermanesche Sprooche eenije ongescheedlische ävve och ähnlische Noame: Su heesch e em Ahlsässesch Thunaer, em Ahlängelsch þunor, em Ahlhuhdütsch Donar, em Ahlneddelängsch Donre on em Ahlnoordesch þunrar. Doaruss kumme de Sproochweßßeschaffler op et uêjermanesch Woêt *þunaraz. Senge Noam fengk sech zodemm och en d'r Noam vamm Donnesdaach wedde (vejlich et met de ängl. thursday, dänesch on schwedesch torsdag)

Wat määht d'r Thor uss?Ändere

Dä HammeÄndere

Thor es vuêallem füê seng Waff bekanngk, ene mäschtije Hamme, denn me Mjönir nänne deet. Doamet schläächt e sech döck met de Riese, die ons Midjard de janze Zeck övve am bedrohe sinn. Dä Hamme es ävve jaa net esu eenfoach ze hävve on alleen dä Thor selevs hätt jenoch Mattes en de Maue öm dat fäddisch ze brenge.

Höckzedaach es d'r Mjönir en jäêjesenn Schmuckstöck bej jermanesche Nöüheede on Metalhüüre.

En Europa es d'r Thor net dä eenzeje Donnejott met su en Waff, och dä Perun van't slaavesch Mytholojie hätt su en Deng.

JeeßeÄndere

Dä Thor hätt zom rejse ene Wage, dä van zwej Jeeße jetreck weed. De beede Diêche heesche Tanngrisnir on Tanngnjóstr.

FamillischÄndere

En en ahlnoordesch Lejende van de Edda, hätt d'r Thor en Fromminsch, dat op de Noam Sif hüürt on zesamme hätt dat Paar en Doête, dat Thrudr heesch. Zoademm hätt d'r Thor noh zwei Sünne met d'r Jarnsaxa: Magni on Modi.

Em RagnarökÄndere

Wenn de Weltongejang kütt, moêt dä Jott jäje de jewaltije Midjardschlang kämpe, woabej sech de zwej jäjeseggesch ömbrenge.

LiteraturÄndere

  • Rudolf Simek: Lexikon der germanischen Mythologie (= Kröners Taschenausgabe. Band 368). 3., völlig überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2006, ISBN 3-520-36803-X (Erstausgabe: 1984).
  • Arnulf Krause: Reclams Lexikon der germanischen Mythology und Heldensage. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 2010, ISBN 978-3-15-010778-2.