Ed Sibbejebirsch ees eh Jebirsch dat op de räschte, odder ößlije, Sick vum Rhing beij Köningckswinte un Bad Honnef litt. Ed ömfass circa 40 Bersch un Höwele. Dä hüchste Bersch eß dä Öölbersch met 461 m.

Leeß met dä Bersch

Ändere
 
Bleeck op ed Sibbejebirsch

De sibbe jruße Bersh sin:

 • Öölbersch (461 m)
 • Löwebursch (455 m)
 • Loohrbersch (435 m)
 • Nunnestrombersch (335 m)
 • Piitersbersch (331 m, im frööhe Middelalder noch Strombersch, Jästehuus vun de Bundesrepoblikk Deutschland)
 • Wullekebursch (324 m)
 • Drachefels (321 m)

Andere kleenere Bersh sin:

 • Himmerich och Rieseschißß jenannt (366 m)
 • Trenkebersch (430m)
 • Weilbersch (297m)
 • Stenzelbersch (287 m)
 • Broderkonsbersch (378 m)
 • Middelbersch (353 m)
 • Leybersch (359 m)
 • Jungfernhardt (320 m)
 • Jeisbersch (324 m)
 • Schallebersch (310 m)
 • Jruuse Breibersch (313 m)
 • Kleene Breibersch (288 m)
 • Wasserfall (338 m)
 • Kleene Ööllbersch (332 m)
 • Limperichsbersch
 • Scharfebersch

Wie ees dat Sibbejebirsch entstande ?

Ändere

Wesseschafflich eß et Sibbejebirsch durch Vulkanismus enstande, äwer schöner sen die Legende.

Wie witt ed jenootz ?

Ändere

Die zahlreische Jesteensaarte us däm Sibbejebirje wutten ad vun dä Römer en Steenbrüsch avvjebaut un für dä Bau vun Jebäude benutz. Dä nohjelejene Rhing dät dobei als Transportstroß deene. Av däm 11. Joorhundert wutten die Steenbrüsch dann wedder eröffnet. Se woren noh dä Römer lang nitt jenutzt wudde. Em Rhingland wutten en dä Zick etlische Kirche jebaut un do wor dat Jesteen us däm Sibbejebirje am nööchste. Ed berühmteste Beishpill für en Kirch met Jesteen us em Sibbejebirje ees dä Kölner Dom. Für däh wudd över 300 Joor Steen em Sibbejebirje jebrooche un dann mem Scheeff noh Kölle jebraat. En Kölle sin och sönß noch ettlijje Kirche un anndere Hüüser met Sibbejebirshß_Shtejn gebout woode. En andere Kirch met Steen us em Sibbejebirje ees dat Kloster Heisterbach. Dä Avvbau vun Jesteen ees bes en ed 20. Joorhundert wigger bedrivve wudde un iirz am 7 Juuni 1922 wudd ed Sibbejebirje zom Naturschotzjebiet erkläät. Äver iirz doorch en Verordnung us däm Joor 1930 wudd dä Avvbau vun Jesteen endjülltisch ungersaaht un die Steenbrüsch wutten jeschlosse.

Watt jitt ed ze sehe ?

Ändere

Lejende öm ed Sibbejebirsch

Ändere
 • D'r Lejend noh soll et Sibbejebirsch aan dä Stell enstande sen, wo sibbe Riese en Pauß jemaat hann, un ihr Kiddele met Dreck ussjeklopp hann, als se dämm Rhing singe Wääsch noh Norde jejraawe hann. Un dä Rieseschißß heß esu, weil dä Riesen do, nu jo, Se wessen et schoh...
 • Aam Drachefels soll d'r Siegfried (dä us dä Jeschisch mem Lohngrin) e_ne Drache kapottjestoche hann un en Bloot jebaad hann.
 • Em Kluuster Heijsterbaach soll e_ne Mönch dausend Johr ungerwääs jewääs sen, un als_e zoröck jekomme es, nur eene Daach fott jewääse sen.