He kütt em Leßß mit Spröch, die mer_esu säät em Lääve.

Mer han zweierlei Zoote dovun, die ein sin mießtens jannze Sätz un sin son Aart Zittate oder ene fäädije Oßshproch, die andere sin mieh wat der Sprochweßßeschaffler ene „idiomatische Ußdrock“ nennt, also sun paa Wööt, die mer immer esu säät wammer dat sare well wat jemejnt es, ävver ejner der dat nit kennt un nuur wejß wat die ejnzellne Wööt för sish bedügge dunn, dä vershtejht dat nit, der vershtejht nur Baanhoff. Jo un die Zoot weet nit als_ene janze Satz jesaat, die weed inn_ene Satz enjebout un kann doröm och schunn_ens e beßßje ungesheedlijj_ußßfalle. Natüürlich jidd_et he wi övverall och Zweshetöön.

Janze Sätz — Luur och ens bej de ShprishwöötBearbeiten

 1. Jedem Dierche sing Pläsierche.“
 2. Jede Jeck eß anderß.“
 3. Saar enz „Flönz“!“
 4. Do rede_ma noch_ens_dröver.“
 5. Annemie, ish_kann_nie_mih!“
 6. Marie, ming Droppe!“
 7. De Haupsaach is, et Hätz is jot.“
 8. Mädche, di fleute, un Höhner, di krihje, soll mer bei Zigge der Hals eröm_driehje.“
 9. Vüjjelscher, di fröh fleute, kritt de Katz.“
 10. De Minsche weße mieh vun ehrem Rääsch, wi vun ehrer Flich.“
 11. Jeck, lohß Jecke lahns.“
 12. Fließ brängk Bruht, Fuulheit Nuud.“
 13. Des Oovens wääde_de Fuule fließesch.“
 14. la Pääd, la Fott, la Finnßter
 15. Do sääß_De nix mieh
 16. Do määhß de nix draan
 17. Wer_et maach
 18. Wat däm Ejn sing Uhl eß däm Anndere sing Nachtijall

Ußßdröck för in SätzBearbeiten

 1. „nuur Baanhoff verstonn
 2. „di Eurasische Steppe
 3. „dii Jöttlijje Sprooch
 4. „der Mussuliini maache
 5. „dä Nirmer Tunnel
 6. „dä Kappesbuur
 7. „e Uur affkeue
 8. „en X föör e U (füür)maache“
 9. blau maache
 10. övver jebühr
 11. öm der Baat jonn
 12. ene „Ratsch em Kappes han
 13. ene „Katsch em Rappes han
 14. op der Schullder lijje
 15. op der Täsch lijje
 16. Bückling he un Bückling doo
 17. döresh der Kakkau trekke
 18. under der Desch drinke
 19. stief ömfalle
 20. dorsh de Kood jonn
 21. sish dorsh de Kood maache
 22. fies för sinn
 23. ens drövver rieve
 24. enß jään hann künne
 25. der Mollie maache
 26. för blööd ferkoufe
 27. op der Wecker jonn
 28. uss_em Wööbshe shprenge
 29. em Büggel hann
 30. sijj_ene Deu aandunn

UßßerdämmBearbeiten

Shprishwööt, Dijalekkußßdröck, Dijalekkwööt, Shprooch