Schablone Klaaf:Lizenz

Thema hinzufügen
Es gibt keine Diskussionen auf dieser Seite.
Dä Beijdraach es_op Kölsch
(mieh kölsche Beijdrääch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(Anndere Sigge met so_n Beijdrääch)


Zeijj_en Block met Henwiis_op dr Lizenz-Shtattuß.

Met dä Schabloon Lizenz kannß De för de Minsche ėm Internet sare, wat dä Shtannd för de Lizënze — odder Jeneemijonge — för enne [[Datëij]_eß, di De he em Wikki widdo affroofe kannß, nochdämm se enß huhjelaade eß. Ojannisėet eß dat övver Tėx_Boushtėijn. Do kannß ongerscheedlijje fun dänne Boushtėijn kombenėerre, wann De wellß, odo wann nüüdesch. Moß De nur drop asch jėvve, dat di och zosamme paßße.

{{Template:lang|Lizenz|tx=1|ty=1|tz=1| ... }}

Parameetere: Jeede Tëxboushtëijn hädd_enne ëijenne Name, un hee sėnn_se all:

{{Lizenz|p-gf=1}} — jitt:

Lizänz:

{{Lizenz|e-gf=1}} — jitt:

Lizänz:

{{Lizenz|u-gf=1}} — jitt:

Lizänz:

{{Lizenz|p-pd=1}} — jitt:

Lizänz:

{{Lizenz|e-pd=1}} — jitt:

Lizänz:

{{Lizenz|u-pd-0=1}} — jitt:

Lizänz:

{{Lizenz|u-pd=1}} — jitt:

Lizänz:

  • the technical representation is in the public domain, under the copyright law of the USA.

{{Lizenz|a-urfr-eu=1}} — jitt:

Lizänz:

  • fun de EU freijejovve als frëij fun Urhëvverrääschde.

{{Lizenz|a-crfr-eu=1}} — jitt:

Lizänz:

{{Lizenz|p-fdl=1}} — jitt:

Lizänz:

  • Aandëijle fum daajeshtällte Ennhald künne noch dä GNU-FDL jebruch wääde.

{{Lizenz|e-fdl=1}} — jitt:

Lizänz:

{{Lizenz|u-fdl=1}} — jitt:

Lizänz:

  • de tëschnesche Ußföörong es kann noh dä GNU-FDL benoz wääde.

{{Lizenz|p-c-wmf=1}} — jitt:

Lizänz:

{{Lizenz|u-c-wmf=1}} — jitt:

Lizänz:

{{Lizenz|warn=1}} — jitt:

Lizänz: Opjepaß:
je nohdämm, wat hee daajeshteld eß, künnd_et sin, dat mer de Daashtlëllong un wat mer sesh doh druß esu zorrääshpossumëntėere kann un darref, womööshlesh nit wi mer lößtesh eß öffentlesh zëije un fowënnde darref. Et künnt Beshränngkonge jäve. Di künnte kumme uss_em Rääsh op Marrke, aan Kënnzëshe, för ennländesche un ußländesche Huhëijzëijshe, övver Jeschmakßmoßto, Wappe, Name, de Päsöönleshkëijt, de Presse, em Kunnßuurhėvverrääsch, un joot mööshlesch noch jët mieh. Ävver esu en dä Aat, un en dämm Zosammehang, wi mir hee et bruche, kann dat Jeede widdojävve un och zittėere.


E Beispill:
{{Lizenz|e-fdl=1|u-fdl=1|u-fdl=1||warn=1}}“ — dat jitt:

Lizänz:

  • de daajeshtällte Ennhald kann noh dä GNU-FDL jebruch wääde.
  • de tëschnesche Ußföörong es kann noh dä GNU-FDL benoz wääde.

Opjepaß:
je nohdämm, wat hee daajeshteld eß, künnd_et sin, dat mer de Daashtlëllong un wat mer sesh doh druß esu zorrääshpossumëntėere kann un darref, womööshlesh nit wi mer lößtesh eß öffentlesh zëije un fowënnde darref. Et künnt Beshränngkonge jäve. Di künnte kumme uss_em Rääsh op Marrke, aan Kënnzëshe, för ennländesche un ußländesche Huhëijzëijshe, övver Jeschmakßmoßto, Wappe, Name, de Päsöönleshkëijt, de Presse, em Kunnßuurhėvverrääsch, un joot mööshlesch noch jët mieh. Ävver esu en dä Aat, un en dämm Zosammehang, wi mir hee et bruche, kann dat Jeede widdojävve un och zittėere.

Wi moch süüht, dubbelt aanjevve brengk nix ëxtra, un nix aanjevve schaadt nix.


--Purodha Blissenbach (Klaaf) 14:48, 7. Auj 2007 (CEST)


Zurück zur Seite „Lizenz“.