Dit artikel is gesjrieëve op't Kirchröadsj
(Artikel gesjrieëve op't Kirchröadsj)
en sjteët i jen Hollesje sjpelling
(Siede i jen Hollesje sjpelling)

Roda JC (voloes: Sjport Verainiejoeng Roda Juliana Combinaatsiejoeën Kirchroa, bij-jenaamd D'r Sjtoots và 't Zuude) is inne Hòllensj-Limburjer foesbalverain oes Kirchroa deë oeskunt in de Ieëredivies. D'r verain is ontsjtànge op d'r 27e joenie 1962 oes ing fusie và Rapid JC en Roda Sjport. Và 1973 aaf sjpilt d'r verein ònaafjebròche in de Ieëredivies. D'r jruëtste erfolg woar 't behoale va de tswaide plaatsj hinger Ajax i 1995 en 't tswai moal jewinne va d'r KNVB-Becher i 1997 en 2000.

Stadion

Ändere

Vanaaf de oprichting spielde Roda JC op sportpark Kaalhei. D’r officiële naam vuur Kaalhei woar Jemeentleijk Sportpark, ‘t stadion woeët Kaalhei jeneumd umdat dizze wijk kaal woar. In ‘t stadion woar ploats vuur 20.000 toeschouwere, woavà è groet aantal stoanplaatsje. ’t Huidìje stadion va Roda JC hit Parkstad Limburg Stadion en hat ing capaciteit va 19.979 üvverdekte zitploatsje. D’r naam và d’r architect is Jan Dautzenberg. ’t Stadion woëat op déésdig 15 aujoes 200 jeöpend mit ing openingswedstrijd teëje ’t Spaanse Real Zaragoza. (2-2) D’r ietsjte spieler deè ing jool máchet woar d’r Samir Ouindi. De tribunename zunt: noord (lang zie, sponsors), oost (kotte zie, bedriever/fanatieke aahang ), Theo Pickée tribune (lang zie, families) en west (kotte zie, fanatieke aahang). In ’t stadion bevingt ziech ’t groetste videoscherm và de eredivisie. ’t Mit 7.68 bij 5.10 meter en ’t kosset ing kling 2 miljoen Euro.

Wieër

Ändere

Roda JC hat sait joar en daach vul Afrikaansje sjpillere in d‘r trènoengsprojram. In e sjpèl in d'r sezòng 2005-2006 hauw d'r verain d'r primeur van alling mar nit-Nederlensje sjpillere òp tse sjtelle.

Ändere