Doe Tsitsero, wilkóm op de Ripuarisje Wikipedia. Doe kans d'r besjtimt jód aa mit-arbaide, wa? Steinbach 21:49, 27 March 2006 (UTC)

Danke Steinbach. Dat wees ich nog nit, vier zalle waal zieë... ;-) Sjun jrus, Cicero 11:23, 28 March 2006 (UTC)