Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Klempe oddo Klämmpe dëijt mer, wäm_mer bëijm Schriive fojeßß, Zwescheröüm ze loohße. Dat paßßėd_Ėijnem besöndoß lëijsch noh Saz_Zëijshe, allsu Pungk un Komma, un wäm_mer et fun de Maschine_Schriiverëij esu jevënnd_eß. Et eß ävve fun de Tüppojrafi hä jesinn nit reshtesch, un süüt och nid_esu jood_uß. Nu künnte moderne Kompjuto- un Saz_Süßteme dat outomatesch wido fott maache, un mannsche donn dat och, ävver lang nit alle, besöndoß nit em Ömfeld fum Internet, woh jo öff Adresse jeschrevve wääde mößße, wo Pungkte dren sin, wo këijne Affshtannd do henger jehüürt.

BëijshpöllÄndere

HAN DISH JO SU LE
EV.BESÖCK MISH BA
HL.DING KALLIMÜSJ


Klëmmpe bëijm SMS Schriive. Mer kritt mieh enn_et Dißpläj.

Süsch ochÄndere