Wat_paßßeed_ėßBearbeiten

PollitikkBearbeiten

MinnscheBearbeiten

*  Signy Aarna weed am 4. Oktober jeboore.
*  Annemarie Eilfeld wood am 2. Mai jeboore.
*  LaFee wood am 9. Dezember jeboore.
†  Alexander Petscherski stervd am 19. Januar.
*  Marco Weiss wood am 28. Februar jeboore.