Wat_paßßeed_ėß Ändere

Kulltuur Ändere

D Kumede wood jejründ.

Minnsche Ändere

*  Hillary Clinton wood am 26. Oktober jeboore.
†  Johann Altfuldisch stervd am 28. Mai dörch dr Strang.
†  Wilhelm Henkel stervd am 28. Mai.
†  Ossi Oswalda stervd am 17. Juli.

Sönß Ändere

D Ziidung Şalom erschingd am 29. Oktober öz ischde mol.