Wat_paßßeed_ėßBearbeiten

KulltuurBearbeiten

D Kumede wood jejründ.

MinnscheBearbeiten

*  Hillary Clinton wood am 26. Oktober jeboore.
†  Johann Altfuldisch stervd am 28. Mai dörch dr Strang.
†  Wilhelm Henkel stervd am 28. Mai.
†  Ossi Oswalda stervd am 17. Juli.

SönßBearbeiten

D Ziidung Şalom erschingd am 29. Oktober öz ischde mol.