Wat_paßßeed_ėß

Ändere

Kulltuur

Ändere

D Kumede wood jejründ.

Minnsche

Ändere
*  Hillary Clinton wood am 26. Oktober jeboore.
†  Johann Altfuldisch stervd am 28. Mai dörch dr Strang.
†  Wilhelm Henkel stervd am 28. Mai.
†  Ossi Oswalda stervd am 17. Juli.
†  Alfred Noss stervd am 15. Februar.

Sönß

Ändere

D Ziidung Şalom erschingd am 29. Oktober öz ischde mol.