Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Em Johr 1985 kohm ene Skandal op: Jlükol em Wing!

Zick Johre hatte se en Ößtrisch dat Froßschozmeddel Diethylenglykol en der Wing jeschott, un en Dütschland, en de Houpsaach en de Pallz, han de Winzer der eije Wing met däm Jlükolwing uß Ößterisch verschnette. Dat all wohr verbodde.

Opkumme

Ändere

Opjedeck wood de Schweinerei nohdämm dat ene Winzer bemm Finanzamp opjefalle wohr, waijl dä maßßisch Jlükohl jekouf un dat bei de Shtüüer als Koßte för singe Bedriif aanjejovve hatt. Do han di_j_enß nohjefochsch, woröm un woh för dat dann jebruch wöhd. Eruß kohm, dat en Österisch un en Dütschland Wing jepannsch un alß su jenannte Quallitätswing] opjemaat op der Maat jebraat wood, un dat en jruße Menge. Domet di Dreßbröh wi söße Wing schmecke dät, dan di äävenß dat Di'ethylen'jlükol en dä Wing jedonn.

Einzelheite

Ändere

Dat Zeusch es ene Jeschmacksverstärker, ävver nit för en et Esse un Dringke zohjelohße, un ess_en Aat könßßlijje Sößshtoff. Dä Name säät dat och, Jlükol kütt fum jriischesche γλυκως, spresch „glükos“, un dat bedügk „söß“. Dat Diethylen es ene dubbelte Alkohol.

Jükol em Wing

Ändere

Domet weet dat Jesöffs fill söößer, ävver och äteerėsch]er, wat dänne Aromashtoffe uß dämm Wing zejoote jekumme sin sůll.

De Winzer ier Prööf-Verbände donn der Zockerjehalt fum WIng kontrolleere. Wann uß dä Druuve fun dämm Jaajang, woh mer der Zockerjehalt fun wëijß, jaa nit dat wääde kann, wat dernoh em Wing dren eß, doh kritt dä Winzer e Problem. Do wëijß mer, dat hä Zocker ov Säure ov Wingbrand dobei jejovve hät, un dat eß verbodde bëij Qualitätwing. Dat Jlükol määt zwa, dat dä Wing söößer schmeck, ävver dä Zockerjehalt dëjht_e nit ändere, esu kann dä bemm Pfööfe fum Zocker nit opfalle.

De Verbresher

Ändere

Em Borjeland han se vier Weinbuuore jekasch, zwëij fun dänne woodte för shpääder fun Jereesch för ettlijje Joohre en der Bou jescheck. Ävver de miihßte Jlükolwing han se am Wagram jemaat, woh och dä Shiimiker Otto Nadrasky metjehollfe hät, dä als ëine fun de Schlemmßte Verbräsher jėllt. Dä Baaß fun dä Firma „Brööder Jrill“, dä Karl Grill wood verknack, un dät sesch dann et Lävve nämme.

Nevvebëij feel op, dat en Rhingland-Pallz ettlijje Firme, di doh Wing affolle dääte, ang Maßß dänne iere dütsche Wing met Jlükohlwing uß Ößterisch jemesch hatte. Och dohfun moote ettlijje för der Kadi.

Dat Diethylenglykol es lang nit esu jefftesch, wi dat Monoethylenglykol, wat och Ethylenglykol jenannt weed, wat dermiihtß en FroßßSchozMeddel enjesaz weed, weil et bellejer eß, sönß dëijd_et doh dersellve Deenß. Di Mänge, di mer en däm verpanschte Wing jefonge hät, sen ävver för der Minsch nit schlemm — op Duur künne esu Wenzeschkëijte de Livver, de Niire un dem Heen nix aandonn. Esu wöhr ene Jesunde sellfs wann hä fill jesoffe hät nit verjeff woode, han de Vertëijdijjer fun dä Wingpansche für Jereesh] jesaat. Wam_mer ävver Wingbrand uß däm Jlükohlwing määt, da sammt sesch dä Jlükohl do aan, un dä Schabau, dä am Eng eruß kütt, dä künnt joot jeväährlesch sin.

Follje

Ändere

Dorsch der Jlükolwingßkandal han se Ößtrisch dat Wingjesez] övverärbbeeijt, jez ess_et ei fun de schärrefßte op de Wält, un de Kontrolle] däderwääje en Ößtrisch sen bei de jenoueßte en jannz Europpa.[1] Jede einzel Fläsch moss_en shtaatlijje Banderol han, för se ze |kennzäijchne, iih dat se en der Verkouf darref.

Dat Teema Wingpansche woo wochelang et Houpteema en de Medije un de Winzer un dä Wingaanbou en Ößtrisch looche am Boddem. Keine wullt mieh Wing fun do koufe un se kunnte pracktėsch nix mieh en et Ußland affsezze. Milljuhne Fläsche Wing woodte fott jeschott. En Belljie han se Wing uß Ötrisch janz verbodde, un en Dütschland sėn allëijn vier Milljuhne Litter Wing fun de Ovvereshkëijt beschlachnahmt woode.

Dat Woot „Jlykol“ wood et Woot fum Johr |1985.

Quelle

Ändere
  1. „Im Wein war nicht nur Wahrheit“ sonntagsblitz.de, am 10. Juli 2005

Websigge

Ändere